Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 06 november 2022
gepubliceerd op 23 november 2022

Koninklijk besluit houdende wijzigingen aan de modaliteiten en voorwaarden van het Tax Shelter-stelsel ter uitvoering van de artikelen 194ter tot en met 194ter/3 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2022034057
pub.
23/11/2022
prom.
06/11/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 NOVEMBER 2022. - Koninklijk besluit houdende wijzigingen aan de modaliteiten en voorwaarden van het Tax Shelter-stelsel ter uitvoering van de artikelen 194ter tot en met 194ter/3 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het besluit dat ter ondertekening aan Uwe Majesteit wordt voorgelegd, beoogt bepaalde uitvoeringsmodaliteiten aangaande het Tax Shelter-stelsel verder te regelen.

Allereerst beoogt dit besluit uitvoeringsbepalingen te voorzien voor de erkenning, schorsing en intrekking van in aanmerking komende productievennootschappen in de zin van artikel 194ter/3 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92).

Om raamovereenkomsten te kunnen afsluiten in toepassing van het artikel 194ter/3, WIB 92, dienen de in aanmerking komende productievennootschappen en tussenpersonen vooraf erkend te worden.

De bedoeling van dit besluit is de bestaande modaliteiten en voorwaarden van toepassing op audiovisuele werken en podiumproducties tevens van toepassing te laten zijn voor videospellen.

De erkenningen toegekend aan productievennootschappen in het kader van de Tax Shelter-regeling "audiovisueel" zijn niet geldig in het kader van de Tax Shelter-regeling "podiumproductie" noch in het kader van de Tax Shelter-regeling "videospellen" en vice versa, hetgeen volgt uit de vereiste kernactiviteit van de productievennootschap.

Daarnaast regelt dit besluit bepaalde administratieve modaliteiten van het Tax Shelter-stelsel, hetgeen in feite neerkomt op een codificatie van de bestaande praktijk.

Zo wordt enerzijds expliciet geregeld hoe het Tax Shelter-attest dient aangevraagd te worden en welk type informatie hierbij overgemaakt moet worden.

Om deze informatie-uitwisseling op een vlotte en ordentelijke wijze mogelijk te maken zal een nieuw "Portaal Tax Shelter" op de MyMinfin toepassing van de FOD Financiën geïntroduceerd worden.

De invoering van dit portaal biedt ook de gelegenheid om raamovereenkomsten, die binnen de maand volgend op hun ondertekening aangemeld moeten worden bij de FOD Financiën, te centraliseren.

Tot slot voorziet dit besluit in een beperkte terminologische aanpassing.

Het artikel 194ter, § 12, WIB 92 verwijst uitdrukkelijk naar de wet van 11 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040307 bron federale overheidsdienst financien Wet op de aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde mark type wet prom. 11/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040327 bron federale overheidsdienst financien Wet in het kader van de integratie van de hypotheekkantoren in de Administratie Rechtszekerheid van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de nieuwe organisatie-en bevoegdheidsverdeling binnen de Administratie Rechtszekerheid type wet prom. 11/07/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018040294 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen in strafzaken sluiten op de aanbieding aan het publiek van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en met Verordening 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van richtlijn 2003/71/EG. Dit besluit zorgt ervoor dat deze terminologie ook consequent in het KB/WIB 92 wordt toegepast.

COMMENTAAR VAN DE ARTIKELEN Artikel 1 Het opschrift van afdeling XXVIIbis/1 van het KB/WIB 92, hoofdstuk I, wordt aangepast voor wat betreft de verwijzing naar de betrokken artikelen, "artikelen 194ter tot 194ter/3, WIB 92".

Art. 2.

Artikel 734/1, KB/WIB 92, wordt aangepast voor wat betreft de verwijzing naar de betrokken artikelen, "artikelen 194ter tot 194ter/3, WIB 92".

Art. 3.

Zowel in § 1, wat de productievennootschappen betreft, als in § 2, wat de tussenpersonen betreft, wordt artikel 734/2, KB/WIB 92, aangepast teneinde ook de aanvragen tot erkenning met betrekking tot videospellen te bevatten.

Bij deze aanvraag tot erkenning zal voortaan ook een kopie van de resultatenrekening en balans, of een prognose daarvan, gevoegd moeten worden.

Immers door de wet van 5 juli 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/07/2022 pub. 19/07/2022 numac 2022032713 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële bepalingen sluiten houdende diverse fiscale bepalingen moet een productievennootschap ook kunnen aantonen dat haar kernactiviteit, de ontwikkeling en de productie van ofwel audiovisuele werken, ofwel podiumproducties, ofwel videospellen is, om als in aanmerking komende productievennootschap erkend te worden.

Tevens wordt de verwijzing naar de wet van 11 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040307 bron federale overheidsdienst financien Wet op de aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde mark type wet prom. 11/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040327 bron federale overheidsdienst financien Wet in het kader van de integratie van de hypotheekkantoren in de Administratie Rechtszekerheid van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de nieuwe organisatie-en bevoegdheidsverdeling binnen de Administratie Rechtszekerheid type wet prom. 11/07/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018040294 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen in strafzaken sluiten in lijn gebracht met hetgeen bepaald is in de artikelen 194ter tot 194ter/3, WIB 92, in artikel 734/2, KB/WIB 92.

Tot slot wordt ook de verwijzing naar het adres van de bevoegde dienst van de FOD Financiën vervangen, aangezien in de toekomst de communicatie elektronisch zal gebeuren via het portaal Tax Shelter.

Het artikel is aangepast overeenkomstig randnummer 6 van het advies nr. 72.140/3 van de Raad van State van 30 september 2022.

Art. 4.

Artikel 734/5, KB/WIB 92 wordt aangepast om een nieuwe procedure te voorzien voor de schorsing en intrekking van de erkenningen voor tax shelter-doeleinden.

Artikel 194ter, § 1, eerste lid, 2°, WIB 92, voorziet namelijk in een wettelijke basis voor de schorsing en intrekking van de verleende erkenning als in aanmerking komende productievennootschap, maar bepaalt dat de modaliteiten van de procedure van schorsing en de intrekking door de Koning verder bepaald zullen worden.

De erkenning kan geschorst en ingetrokken worden in twee gevallen.

Ten eerste kan de erkenning als in aanmerking komende productievennootschap worden geschorst en ingetrokken wanneer het voornaamste doel en de kernactiviteit van de erkende productievennootschap niet langer de ontwikkeling en de productie van in aanmerking komende werken is.

Hierbij kan aan de hand van de jaarrekening van de onderneming nagegaan worden of de opbrengsten gegenereerd door productie- en exploitatieactiviteiten met betrekking tot de in aanmerking komende werken minstens 50 pct. van haar totale opbrengsten uitmaken.

Indien dit niet het geval is, wordt vermoed dat de ontwikkeling en de productie van de in aanmerking komende werken niet de kernactiviteit uitmaken van de onderneming, hetgeen de productievennootschap kan weerleggen door aan te tonen dat haar kosten voornamelijk betrekking hebben op de productie en exploitatie van de in aanmerking komende werken en dat de overige activiteiten, hoewel die een hoger aandeel in absolute opbrengst teweegbrengen, slechts een beperkt aandeel van de vennootschap haar kosten vormen.

Wanneer tegoeden bestemd voor de productie van in aanmerking komende werken, niet daartoe worden aangewend moet tevens geoordeeld worden dat de kernactiviteit van de productievennootschap niet langer de ontwikkeling en de productie van in aanmerking komende werken is.

Een tweede reden tot schorsing en intrekking bestaat uit een herhaaldelijke schending van artikel 194ter, §§ 6, 11 of 12, WIB 92.

Het betreft hier aldus een schending door de in aanmerking komende productievennootschap van de maximale financiële som die de productievennootschap aan de investeerder kan uitkeren, van het niet toekennen van enig ander economisch of financieel voordeel aan de in aanmerking komende investeerder of van de bepalingen van de wet van 11 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040307 bron federale overheidsdienst financien Wet op de aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde mark type wet prom. 11/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040327 bron federale overheidsdienst financien Wet in het kader van de integratie van de hypotheekkantoren in de Administratie Rechtszekerheid van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de nieuwe organisatie-en bevoegdheidsverdeling binnen de Administratie Rechtszekerheid type wet prom. 11/07/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018040294 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen in strafzaken sluiten op de aanbieding aan het publiek van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en met Verordening 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van richtlijn 2003/71/EG. Met herhaaldelijk geschonden wordt de situatie bedoeld waarin een productievennootschap op de hoogte is gebracht van een inbreuk en een dergelijke inbreuk toch opnieuw pleegt.

De schorsing moet schriftelijk meegedeeld worden aan de productievennootschap.

De schriftelijke kennisgeving van de schorsing moet niet noodzakelijk onder vorm van een brief, maar kan ook onder vorm van een e-mailbericht of communicatie via het "Portaal Tax Shelter" op de MyMinfin toepassing van de FOD Financiën verstuurd worden.

De kennisgeving bevat verplicht de reden van de schorsing alsook een termijn om aan de vastgestelde tekortkomingen te remediëren.

De reden van de schorsing bevat daarbij tevens een vermelding van de vaststelling die tot de schorsing heeft geleid.

Voor een schorsing op basis van het ontbreken van de kernactiviteit en voornaamste doel zal dit vaststellingen inhouden die volgen uit een onderzoek van de resultatenrekening en balans van de productievennootschap waaruit blijkt dat productie- en exploitatieactiviteiten met betrekking tot de in aanmerking komende werken niet de voornaamste activiteit uitmaken.

Voor een schorsing vanwege een herhaaldelijke schending van artikel 194ter, §§ 6, 11 of 12, WIB 92 zal dit een opsomming van de vastgestelde inbreuken bevatten, alsook een verwijzing naar de in kennis stelling van de eerst begane inbreuk.

Er wordt aan de productievennootschap een termijn van minimaal één maand geboden om te remediëren aan de toestand die tot schorsing heeft geleid.

Wanneer de oorspronkelijk toegekende termijn niet voldoende zou blijken, kan de productievennootschap een bijkomende termijn vragen om de toestand te remediëren. De minister die bevoegd is voor Financiën of zijn afgevaardigde zal nagaan of een verlenging van de termijn gerechtvaardigd is, of dat er tot intrekking van de erkenning moet worden overgegaan.

In het geval van een intrekking van de erkenning kan een nieuwe vraag tot erkenning worden ingediend volgens de procedure bepaald in de artikelen 734/2 en 734/3 KB/WIB 92.

Paragraaf 2 voorziet in de nodige gegevensuitwisseling met andere actoren binnen het tax shelter-stelsel.

Art. 5.

Artikel 734/7, KB/WIB 92, wordt aangepast teneinde de bevoegde Instantie van de Federale Staat en de procedures te bepalen, ingeval het in aanmerking komend videospel door een rechtspersoon gevestigd in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad wordt geproduceerd die onder de bevoegdheid van de federale overheid valt.

Tevens wordt om consistentieredenen de verwijzing naar het begrip "podiumwerk" vervangen door "podiumproductie".

Art. 6.

Krachtens artikel 194ter, § 7, WIB 92 heeft de Koning de mogelijkheid om de organisatie in verband met de toekenning, alsook met betrekking tot de administratie van de Tax Shelter-attesten verder te regelen.

Dit besluit legt daarom de inhoud vast van het formulier dat voor deze aanvraag moet worden gebruikt en dat beschikbaar gesteld zal worden via een nieuw "Portaal Tax Shelter" op de MyMinfin toepassing van de FOD Financiën.

Allereerst is het vereist dat alle gegevens worden meegedeeld om het in aanmerking komend werk, waarvoor raamovereenkomsten worden afgesloten, te identificeren.

Deze gegevens omvatten de titel, het identificatienummer en de categorie van het project, alsook de gegevens met betrekking tot de periode waarin het in aanmerking komend werk werd geproduceerd, de datum van de 0-kopie/première van belang voor de voltooiing, alsook de datums van erkenning door de bevoegde gemeenschapen.

In navolging van het advies 72.140/3 van 30 september 2022 van de Raad van State wordt verduidelijkt dat het kan voorkomen dat bepaalde van deze gegevens niet beschikbaar zijn of zouden wijzigen tijdens de controle van het in aanmerking komend werk, bijvoorbeeld in het geval van een wijziging van de titel. Van belang is echter dat het in aanmerking komend werk geïdentificeerd kan worden waardoor soms bepaalde additionele gegevens zouden nodig zijn of bepaalde van de eerder vermelde gegevens niet vereist zouden zijn.

Door deze gegevens kan de administratie onderzoeken of de aangemelde uitgaven binnen de in artikel 194ter, § 1, 4°, artikel 194ter/1, § 2, 1°, en artikel 194ter/3, WIB 92, vermelde termijnen zijn gedaan en dus in aanmerking kunnen komen voor de berekening van de fiscale waarde van het Tax Shelter-attest.

Vervolgens moet een overzicht worden meegedeeld van de in aanmerking komende investeerders, het bedrag van de investering van de in aanmerking komende investeerders alsook de sommen die zij op grond van artikel 194ter, § 6, WIB 92, ontvangen.

Daarnaast moet het totale budget van de uitgaven voor het in aanmerking komend werk en het totaal van de door de in aanmerking komende investeerders daadwerkelijk gestorte sommen worden meegedeeld.

Deze gegevens moeten het de administratie mogelijk maken om, zoals bepaald in artikel 194ter, § 7, 6°, WIB 92, na te gaan dat de voorwaarden in artikel 194ter, § 4, WIB 92, voldaan zijn.

Immers mag het totaal van de daadwerkelijk gestorte sommen in uitvoering van de raamovereenkomst niet meer bedragen dan 50 pct. van het totale budget van de uitgaven voor het in aanmerking komend werk.

Indien een investeerder verschillende raamovereenkomsten heeft afgesloten met betrekking tot eenzelfde in aanmerking komend werk dienen per raamovereenkomst apart gegevens doorgegeven te worden, met het oog op een correcte toewijzing van uitgaven in de tijd.

Op het aanvraagformulier zullen ook alle nuttige gegevens vermeld moeten worden met betrekking tot uitgaven die toelaten de in artikel 194ter, § 8, WIB 92, bepaalde fiscale waarde van het Tax Shelter-attest te bepalen.

In eerste instantie betreft dit de gegevens uit de analytische rekeningen van de in aanmerking komende productievennootschap.

Deze gegevens zullen voorzien moeten worden van een specifieke omschrijving voor Tax Shelter-doeleinden om zo een categorisering mogelijk te maken van de uitgaven, enerzijds met betrekking tot het stadium in de productie van het in aanmerking komend werk en anderzijds met betrekking tot haar, hetzij rechtstreekse, hetzij niet-rechtstreekse karakter.

Om het bedrag en de echtheid van de uitgaven die de in aanmerking komende productievennootschap opgeeft voor de berekening van het Tax Shelter-attest na te gaan, worden tevens de identificatiegegevens van de leverancier van het onderliggende goed of dienst, waarop de uitgaven betrekking hebben, gevraagd.

Tot slot zal de datum waarop een uitgave wordt gedaan moeten opgenomen worden en moet deze uitgave toegewezen worden aan een raamovereenkomst.

Door de toewijzing aan een specifieke raamovereenkomst en de opname van een datum, kan de administratie nagaan of een specifieke uitgave effectief binnen de in artikel 194ter, § 1, 4°, artikel 194ter/1, § 2, 1°, en artikel 194ter/3, WIB 92, vermelde termijnen is gedaan.

Een uitgave kan aldus ook gesplitst worden over twee in aanmerking komende investeerders door het totaalbedrag van de relevante factuur op te splitsen en deels te alloceren aan elk van de investeerders.

Wanneer bepaalde uitgaven geweigerd worden, hetzij omdat zij geen kwalificerende productie- en exploitatie-uitgaven uitmaken, hetzij omdat zij niet binnen de relevante termijn zijn gedaan, zal dit aldus een invloed hebben op de waarde van het Tax Shelter-attest met betrekking tot de raamovereenkomst waaraan die uitgave is toegewezen.

Afhankelijk van het type uitgaven kan het zijn dat bijkomende stukken noodzakelijk zijn opdat de administratie kan nagaan of aan de toepassingsvoorwaarden van het Tax Shelter-stelsel is voldaan.

Het betreft hier bijvoorbeeld het aanvraagdossier, alsook het afgeleverde attest door de bevoegde gemeenschap met betrekking tot de erkenning en voltooiing van het in aanmerking komende werk.

Daarnaast zullen ook bepaalde gegevens die verband houden met de productie opgevraagd kunnen worden.

Dit betreft voornamelijk een lijst van medewerkers, alsook hun identificatienummer en prestatiedagen met betrekking tot de productie waarvoor de in aanmerking komende productievennootschap uitgaven heeft gedaan die ze in aanmerking wil nemen voor de bepaling van de fiscale waarde van het Tax Shelter-attest.

Het formulier en de bijlagen zullen moeten worden ingediend via een nieuw "Portaal Tax Shelter" op de MyMinfin toepassing van de FOD Financiën.

De bevoegde administratie van de FOD Financiën stelt het conform dit besluit opgestelde formulier vast.

Art. 7.

Artikel 194ter, § 10, WIB 92, laat de Koning toe om de praktische modaliteiten van uitwerking, inhoud en vorm van de raamovereenkomst te bepalen.

Dit besluit voorziet daarom in een regeling van de manier waarop een raamovereenkomst moet aangemeld worden.

Er wordt hierbij benadrukt dat krachtens artikel 194ter, § 1, 5°, WIB 92, een raamovereenkomst binnen de maand volgend op haar ondertekening moet aangemeld zijn bij de FOD Financiën.

Artikel 194ter, § 1, 5°, WIB 92, bepaalt echter niet hoe deze raamovereenkomsten aangemeld moeten worden.

Met de invoering van een nieuw "Portaal Tax Shelter" op de MyMinfin toepassing van de FOD Financiën, voorziet dit besluit dat ook de raamovereenkomsten via dit portaal aangemeld moeten worden om uitwerking te vinden.

Om ook te kunnen nagaan dat een in aanmerking komende productievennootschap geen achterstallen heeft bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid op het ogenblik van het afsluiten van de raamovereenkomst, moet ze bij de aanmelding van de raamovereenkomst tevens een door de RSZ afgeleverd schuldenattest voegen.

Zolang een geldig en niet verlopen attest is toegevoegd in het "Portaal Tax Shelter" hoeft de in aanmerking komende productievennootschap uiteraard niet telkens afzonderlijk dit attest toe te voegen.

Art. 8.

Dit artikel bepaalt dat de minister bevoegd voor Financiën belast is met de uitvoering van dit besluit.

In navolging van het advies 72.140/3 van 30 september 2022 van de Raad van State werd afgezien van de onmiddellijke inwerkingtreding van dit besluit. Bij gevolg treedt dit besluit in werking 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Dit is, Sire, de draagwijdte van het besluit dat U wordt voorgelegd.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM

ADVIES 72.140/3 VAN 30 SEPTEMBER 2022 OVER EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT `HOUDENDE WIJZIGINGEN AAN DE MODALITEITEN EN VOORWAARDEN VAN HET TAX SHELTER-STELSEL TER UITVOERING VAN DE ARTIKELEN 194TER TOT EN MET 194TER/3 VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992' Op 2 september 2022 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Financiën verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit "houdende wijzigingen aan de modaliteiten en voorwaarden van het Tax Shelter-stelsel ter uitvoering van de artikelen 194ter tot en met 194ter/3 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992".

Het ontwerp is door de derde kamer onderzocht op 20 september 2022. De kamer was samengesteld uit Wilfried Van Vaerenbergh, kamervoorzitter, Jeroen Van Nieuwenhove en Koen Muylle, staatsraden, Jan Velaers en Bruno Peeters, assessoren, en Annemie Goossens, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Lise Vandenhende, adjunct-auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Wilfried Van Vaerenbergh, eerste voorzitter.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 30 september 2022. 1. Met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, heeft de afdeling Wetgeving zich toegespitst op het onderzoek van de bevoegdheid van de steller van de handeling, van de rechtsgrond, alsmede van de vraag of aan de te vervullen vormvereisten is voldaan. Strekking van het ontwerp 2. Het voor advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit beoogt wijzigingen aan te brengen in de regeling betreffende het Tax Shelter-stelsel.Die wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op de erkenning, schorsing en intrekking van de in aanmerking komende productievennootschappen in de zin van artikel 194ter/3 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (hierna: WIB 92), het voorzien in een digitaal portaal Tax Shelter voor het indienen van de aanvragen, en het bepalen van de procedure en de nadere regelen voor de aanvraag van een Tax Shelter-attest. Het te nemen besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. 3.1. Voor het ontwerp wordt luidens de aanhef ervan rechtsgrond gezocht in de artikelen 194ter, 194ter/1, 194ter/2 en 194ter/3 van het WIB 92. Gevraagd om aan te geven in welke bepalingen van de voornoemde artikelen de ontworpen regeling precies rechtsgrond vindt, bezorgde de gemachtigde de volgende rechtsgrondentabel:

Artikel in ontwerp

Rechtsgrond

Artikelen 1 tot en met 3

Artikel 194ter, § 1, 2° eerste lid, WIB '92 jo artikel 194ter/1, § 1, WIB 92 jo. Artikel 194ter/3, § 1

Artikel 4

Artikel 194ter, § 1, 2° vierde lid, WIB '92

Artikel 5

Artikel 194ter/2, tweede lid, WIB `92

Artikel 6

Artikel 194ter, § 7, zevende lid, WIB `92

Artikel 7

Artikel 194ter, § 10, tweede lid, WIB `92


3.2. Uit die tabel blijkt dat voor artikel 6 van het ontwerp uitsluitend rechtsgrond wordt gezocht in artikel 194ter, § 7, zevende lid, van het WIB 92. Aangezien echter het bij artikel 6 ontworpen artikel 734/7bis, tweede lid, 4°, van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 27/07/2015 numac 2015000371 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel I type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 19/11/2015 numac 2015000628 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel II type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 04/03/2016 numac 2016000121 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel III sluiten `tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992' (hierna: KB/WIB 92) nadere regels vastlegt met betrekking tot de vaststelling van de fiscale waarde van het Tax Shelter-attest, vindt die bepaling mede rechtsgrond in artikel 194ter, § 8, van het WIB 92.

Vormvereisten 4.1. Luidens de aanhef van het ontwerp is met betrekking tot het ontwerp noch het advies van de inspecteur van Financiën noch het begrotingsakkoord vereist, aangezien het ontwerp "slechts voorziet in uitvoeringsbepalingen voor de erkenning, schorsing en intrekking van in aanmerking komende productievennootschappen en in bepaalde administratieve modaliteiten van het Tax Shelter-stelsel en het dus op zich geen enkele impact heeft op de begroting".

Overeenkomstig artikel 17 van het koninklijk besluit van 20 mei 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/05/2022 pub. 10/06/2022 numac 2022041447 bron interfederaal korps van de inspectie van financien Koninklijk besluit betreffende de administratieve, begrotings- en beheerscontrole sluiten "betreffende de administratieve, begrotings- en beheerscontrole" is het advies van de inspecteur van Financiën vereist voor de ontwerpen waardoor, rechtstreeks of onrechtstreeks, de ontvangsten kunnen worden beïnvloed, of nieuwe uitgaven kunnen ontstaan.

Het valt niet uit te sluiten dat de ontworpen regeling voor de erkenning, schorsing en intrekking van in aanmerking komende productievennootschappen en de administratieve verplichtingen die daarmee verband houden een rechtstreekse of onrechtstreekse weerslag hebben op de ontvangsten of de uitgaven.

Het ontwerp dient bijgevolg alsnog voor advies aan de inspecteur van Financiën te worden voorgelegd en, zo nodig, voor akkoord aan de minister bevoegd voor begroting. 4.2. In het vijfde lid van de aanhef wordt verwezen naar het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit. Uit de bij de adviesaanvraag gevoegde stukken blijkt dat weliswaar om dat advies werd verzocht maar dat het nog niet is verkregen. 4.3. Indien de aan de Raad van State voorgelegde tekst ten gevolge van het inwinnen van de voornoemde adviezen nog wijzigingen zou ondergaan, (1) moeten de gewijzigde of toegevoegde bepalingen, ter inachtneming van het voorschrift van artikel 3, § 1, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, aan de afdeling Wetgeving worden voorgelegd. Onderzoek van de tekst Aanhef 5. In het eerste lid van de aanhef dienen de voor het ontwerp rechtsgrond biedende bepalingen te worden gepreciseerd, op de wijze zoals door de gemachtigde is aangegeven in de rechtsgrondentabel, en dient bovendien ook te worden verwezen naar artikel 194ter, § 8, van het WIB 92 (zie opmerking 3.2).

Artikel 3 6. In de bij artikel 3, 4°, van het ontwerp ontworpen bepaling dient in de Nederlandse tekst te worden geschreven "videospellen". Artikel 6 7. Artikel 6 van het ontwerp voegt een nieuw artikel 734/7bis in het KB/WIB 92 in.In het tweede lid, 1°, van dat artikel wordt bepaald dat het formulier dat moet worden ingediend om een Tax Shelter-attest te bekomen de gegevens moet bevatten die toelaten het in aanmerking komend werk te identificeren. Deze gegevens worden opgesomd in het verslag aan de Koning. Gevraagd of deze gegevens altijd vereist zijn, en of ze in het licht van de rechtszekerheid niet beter in het besluit zelf worden opgenomen, antwoordde de gemachtigde het volgende: "In het gros van de gevallen zullen de in het verslag aan de Koning vermelde gegevens vereist zijn ter identificatie van het werk. Echter kan het zijn dat bepaalde van de vermelde gegevens niet beschikbaar zijn of zouden wijzigen tijdens de controle van het in aanmerking komend werk, bijvoorbeeld een wijziging van de titel, zonder dat dit er noodzakelijk toe leidt dat het in aanmerking komend werk niet meer geïdentificeerd kan worden. Daarom werd een algemene beschrijving in het besluit opgenomen en werden de verschillende gegevens niet apart in het besluit opgenomen." Hiermee kan worden ingestemd.

Artikel 8 8. Overeenkomstig artikel 8 van het ontwerp treedt het te nemen besluit in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. Tenzij er een specifieke reden bestaat om af te wijken van de gangbare termijn van inwerkingtreding van koninklijke besluiten, namelijk tien dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad (2), dient te worden afgezien van de onmiddellijke inwerkingtreding, teneinde eenieder een redelijke termijn te geven om kennis te nemen van de nieuwe bepalingen.

Gevraagd naar de specifieke reden om af te wijken van de gangbare termijn van inwerkingtreding, antwoordde de gemachtigde het volgende: "Vanuit een IT-technisch perspectief wordt er getracht om vanaf 1 november alle aanvragen via het platform te laten verlopen. Artikel 8 wenst, rekening houdende met de mogelijke duurtijd van de adviesaanvraag bij de gegevensbeschermingsautoriteit, hieraan tegemoet te komen." Gelet op dit antwoord rijst de vraag hoe de overgang van het indienen van een aanvraag via een e-mailadres naar het indienen van een aanvraag via het elektronisch portaal precies zal verlopen. De gemachtigde verklaarde dienaangaande het volgende: "Het portaal Tax Shelter op MyMinfin wordt vandaag door een groot aantal erkende productievennootschappen reeds gehanteerd. Het is de bedoeling om vanaf 1 november echter alle aanvragen via het platform te laten gebeuren en geen aanvragen via het e mailadres meer toe te laten. Uiteraard doet dit geen afbreuk aan reeds ingediende aanvragen." Die reden volstaat echter niet om de afwijkende regeling van inwerkingtreding te kunnen verantwoorden. Bovendien bevat het ontwerp niet enkel bepalingen met betrekking tot het elektronisch platform.

Voor die andere bepalingen wordt in het geheel geen verantwoording gegeven. De conclusie is dan ook dat voor het gehele ontwerp dient te worden afgezien van de onmiddellijke inwerkingtreding ervan, bijvoorbeeld door artikel 8 uit het ontwerp weg te laten.

De griffier, A. Goossens De voorzitter, W. Van Vaerenbergh _______ Nota's (1) Namelijk andere wijzigingen dan diegene waarvan in dit advies melding wordt gemaakt of wijzigingen die ertoe strekken tegemoet te komen aan hetgeen in dit advies wordt opgemerkt.(2) Artikel 6, eerste lid, van de wet van 31 mei 1961 `betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen'. 6 NOVEMBER 2022. - Koninklijk besluit houdende wijzigingen aan de modaliteiten en voorwaarden van het Tax Shelter-stelsel ter uitvoering van de artikelen 194ter tot en met 194ter/3 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92): - artikel 194ter, § 1, 2° eerste en vierde lid, § 7, zevende lid, § 8 en § 10, tweede lid, vervangen bij de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 juli 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/07/2022 pub. 19/07/2022 numac 2022032713 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële bepalingen sluiten houdende diverse fiscale bepalingen; - artikel 194ter/1, § 1, ingevoegd bij de wet van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017010078 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de vrijstelling van inkomsten die worden geïnvesteerd in een raamovereenkomst voor de productie van een podiumwerk type wet prom. 25/12/2016 pub. 03/11/2017 numac 2017013849 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de vrijstelling van inkomsten die worden geïnvesteerd in een raamovereenkomst voor de productie van een podiumwerk. - Duitse vertaling sluiten houdende de vrijstelling van inkomsten die worden geïnvesteerd in een raamovereenkomst voor de productie van een podiumwerk, en laatst gewijzigd bij de wet van 5 juli 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/07/2022 pub. 19/07/2022 numac 2022032713 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële bepalingen sluiten houdende diverse fiscale bepalingen; - artikel 194ter/2, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017010078 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de vrijstelling van inkomsten die worden geïnvesteerd in een raamovereenkomst voor de productie van een podiumwerk type wet prom. 25/12/2016 pub. 03/11/2017 numac 2017013849 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de vrijstelling van inkomsten die worden geïnvesteerd in een raamovereenkomst voor de productie van een podiumwerk. - Duitse vertaling sluiten houdende de vrijstelling van inkomsten die worden geïnvesteerd in een raamovereenkomst voor de productie van een podiumwerk, en laatst gewijzigd bij de wet van 27 juni 2021 houdende diverse fiscale bepalingen; - artikel 194ter/3, § 1, ingevoegd bij de wet van 29 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/03/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019040875 bron federale overheidsdienst financien Wet tot uitbreiding van de taxshelter naar de gaming-industrie sluiten houdende de uitbreiding van de taxshelter naar de gaming-industrie, en laatst gewijzigd bij de wet van 5 juli 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/07/2022 pub. 19/07/2022 numac 2022032713 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële bepalingen sluiten houdende diverse fiscale bepalingen;

Gelet op het KB/WIB 92;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën gegeven op 6 oktober 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris van Begroting d.d. 27 oktober 2022;

Gelet op het advies nr. 72.140/3 van de Raad van State gegeven op 30 september 2022 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Gelet op het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit nr. 202/2022, gegeven op 9 september 2022;

Op voordracht van de minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het opschrift van afdeling XXVIIbis/1 van Hoofdstuk I van het KB/WIB 92, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014004069 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en ter bepaling van de modaliteiten en voorwaarden van de erkenningsprocedure van productievennootschappen en van de in aanmerking komende tussenpersonen type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014004070 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 12 mei 2014 tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende het tax shelter-stelsel ten gunste van de audiovisueel werk sluiten, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 januari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/01/2017 pub. 31/01/2017 numac 2017010447 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 194ter/1 en 194ter/2 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de modaliteiten en voorwaarden van de erkenningsprocedure van productievennootschappen en van de in aanmerking komende tussenpersonen betreft en de in artikel 194ter/2, van de zelfde Wetboek bedoelde bevoegde Instantie van de Federale Staat sluiten, wordt vervangen als volgt: "Modaliteiten en voorwaarden van de erkenningsprocedure van in aanmerking komende productievennootschappen en tussenpersonen in het kader van de Tax Shelter-regeling voor audiovisuele werken, podiumproducties en videospellen (Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikelen 194ter tot 194ter/3)".

Art. 2.In artikel 734/1, van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014004069 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en ter bepaling van de modaliteiten en voorwaarden van de erkenningsprocedure van productievennootschappen en van de in aanmerking komende tussenpersonen type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014004070 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 12 mei 2014 tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende het tax shelter-stelsel ten gunste van de audiovisueel werk sluiten en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 januari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/01/2017 pub. 31/01/2017 numac 2017010447 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 194ter/1 en 194ter/2 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de modaliteiten en voorwaarden van de erkenningsprocedure van productievennootschappen en van de in aanmerking komende tussenpersonen betreft en de in artikel 194ter/2, van de zelfde Wetboek bedoelde bevoegde Instantie van de Federale Staat sluiten, worden de woorden "artikelen 194ter tot 194ter/2" vervangen door de woorden "artikelen 194ter tot 194ter/3".

Art. 3.In artikel 734/2, van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014004069 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en ter bepaling van de modaliteiten en voorwaarden van de erkenningsprocedure van productievennootschappen en van de in aanmerking komende tussenpersonen type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014004070 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 12 mei 2014 tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende het tax shelter-stelsel ten gunste van de audiovisueel werk sluiten en laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 augustus 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 1, inleidende zin, worden de woorden "heeft desgevallend als opschrift "Vraag tot erkenning als in aanmerking komende productievennootschap in het kader van de Tax Shelter-regeling "audiovisueel"" of "Vraag tot erkenning als in aanmerking komende productievennootschap in het kader van de Tax Shelter-regeling "podiumkunsten""" vervangen door de woorden "heeft desgevallend als opschrift "Vraag tot erkenning als in aanmerking komende productievennootschap in het kader van de Tax Shelter-regeling "audiovisueel"" of "Vraag tot erkenning als in aanmerking komende productievennootschap in het kader van de Tax Shelter-regeling "podiumproducties"" of "Vraag tot erkenning als in aanmerking komende productievennootschap in het kader van de Tax Shelter-regeling "videospellen""";2° in § 1, vierde streepje, worden de woorden "overeenkomstig de bepalingen van de wet van 16 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 bron federale overheidsdienst financien Wet op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt sluiten op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt" vervangen door de woorden "overeenkomstig de bepalingen van de wet van 11 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040307 bron federale overheidsdienst financien Wet op de aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde mark type wet prom. 11/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040327 bron federale overheidsdienst financien Wet in het kader van de integratie van de hypotheekkantoren in de Administratie Rechtszekerheid van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de nieuwe organisatie-en bevoegdheidsverdeling binnen de Administratie Rechtszekerheid type wet prom. 11/07/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018040294 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen in strafzaken sluiten op de aanbieding aan het publiek van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en met Verordening 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van richtlijn 2003/71/EG"; 3° § 1 wordt aangevuld met een streepje, luidende: "- een kopie van de resultatenrekening en de balans van de productievennootschap per type activiteit of bij ontstentenis daarvan een prognose van de resultatenrekening en de balans van de productievennootschap per type activiteit."; 4° in § 2, inleidende zin, worden de woorden "Vraag tot erkenning als in aanmerking komende tussenpersoon in het kader van de Tax Shelter-regeling "audiovisueel"" of "Vraag tot erkenning als in aanmerking komende tussenpersoon in het kader van de Tax Shelter-regeling "podiumkunsten""" vervangen door de woorden "heeft desgevallend als opschrift "Vraag tot erkenning als in aanmerking komende tussenpersoon in het kader van de Tax Shelter-regeling "audiovisueel"" of "Vraag tot erkenning als in aanmerking komende tussenpersoon in het kader van de Tax Shelter-regeling "podiumproducties"" of "Vraag tot erkenning als in aanmerking komende tussenpersoon in het kader van de Tax Shelter-regeling "videospellen""";5° in § 2, tweede streepje, worden de woorden "overeenkomstig de bepalingen van met de wet van 16 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 bron federale overheidsdienst financien Wet op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt sluiten op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt" vervangen door de woorden "overeenkomstig de bepalingen van de wet van 11 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040307 bron federale overheidsdienst financien Wet op de aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde mark type wet prom. 11/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040327 bron federale overheidsdienst financien Wet in het kader van de integratie van de hypotheekkantoren in de Administratie Rechtszekerheid van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de nieuwe organisatie-en bevoegdheidsverdeling binnen de Administratie Rechtszekerheid type wet prom. 11/07/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018040294 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen in strafzaken sluiten op de aanbieding aan het publiek van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en met Verordening 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van richtlijn 2003/71/EG"; 6° in § 3, eerste lid, worden de woorden "op het volgende adres: taxshelter@minfin.fed.be" vervangen door de woorden "via het daartoe bestemde portaal"; 7° paragraaf 3, tweede lid, wordt opgeheven.

Art. 4.Artikel 734/5, § 1, van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014004069 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en ter bepaling van de modaliteiten en voorwaarden van de erkenningsprocedure van productievennootschappen en van de in aanmerking komende tussenpersonen type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014004070 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 12 mei 2014 tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende het tax shelter-stelsel ten gunste van de audiovisueel werk sluiten, wordt vervangen als volgt: " § 1. Indien de minister die bevoegd is voor Financiën of zijn afgevaardigde vaststelt dat een erkende productievennootschap haar voornaamste doel en kernactiviteit niet langer de ontwikkeling en de productie van in aanmerking komende werken is, kan hij de erkenning van de productievennootschap schorsen.

De minister die bevoegd is voor Financiën of zijn afgevaardigde kan tevens de erkenning van de productievennootschap schorsen wanneer hij een herhaaldelijke schending van artikel 194ter, §§ 6, 11 of 12, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 vaststelt.

De productievennootschap wordt schriftelijk in kennis gesteld van de in het eerste en tweede lid vermelde schorsing.

De in het derde lid bedoelde kennisgeving bevat volgende vermelding: - de reden van de schorsing met een vermelding van de vaststellingen die tot de schorsing geleid hebben; - de termijn, die ten minste één maand bedraagt, waarbinnen de toestand, die tot de schorsing heeft geleid, geremedieerd moet worden.

De in het vorige lid vermelde termijn kan worden verlengd als daartoe bijzondere redenen worden aangedragen door de productievennootschap die een verlenging rechtvaardigen.

Wanneer de productievennootschap de toestand niet heeft geremedieerd binnen de in het vierde en vijfde lid bepaalde termijn wordt de erkenning definitief ingetrokken. § 2. De betrokken Gemeenschappen en de instantie die waakt over het respecteren van de bepalingen van de wet van 11 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040307 bron federale overheidsdienst financien Wet op de aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde mark type wet prom. 11/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040327 bron federale overheidsdienst financien Wet in het kader van de integratie van de hypotheekkantoren in de Administratie Rechtszekerheid van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de nieuwe organisatie-en bevoegdheidsverdeling binnen de Administratie Rechtszekerheid type wet prom. 11/07/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018040294 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen in strafzaken sluiten op de aanbieding aan het publiek van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en met Verordening 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van richtlijn 2003/71/EG, worden geïnformeerd over een schorsing of intrekking bedoeld in § 1.".

Art. 5.In artikel 734/7, van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 27 januari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/01/2017 pub. 31/01/2017 numac 2017010447 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 194ter/1 en 194ter/2 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de modaliteiten en voorwaarden van de erkenningsprocedure van productievennootschappen en van de in aanmerking komende tussenpersonen betreft en de in artikel 194ter/2, van de zelfde Wetboek bedoelde bevoegde Instantie van de Federale Staat sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 2, inleidende zin, worden de woorden "of 194ter/1, § 2, 1° " vervangen door de woorden "194ter/1, § 2, 1°, of 194ter/3, § 2, 1° ";2° in § 2, 1°, worden de woorden "of podiumwerk" vervangen door de woorden ", podiumproductie of videospel", worden de woorden "en 194ter/1, § 2, 1° " vervangen door de woorden ", 194ter/1, § 2, 1°, en 194ter/3, § 2, 1° " en worden de woorden "ofwel in artikel 194ter/1, § 2, 1° " vervangen door de woorden "ofwel in artikel 194ter/1, § 2, 1°, ofwel in artikel 194ter/3, § 2, 1° ";3° in § 2, 2°, worden de woorden "en 194ter/1, § 1" vervangen door de woorden ", 194ter/1, § 1, en 194ter/3, § 1";4° in § 2, 2°, eerste streepje, worden de woorden "of het podiumwerk" vervangen door de woorden ", de podiumproductie of het videospel" en worden de woorden "of 194ter/1, § 2, 1° " vervangen door de woorden ", 194ter/1, § 2, 1°, of 194ter/3, § 2, 1° ";5° in § 2, 2°, tweede streepje, worden de woorden "en 194ter/1" vervangen door de woorden ", 194ter/1 en 194ter/3" en worden de woorden "artikelen 194ter, § 4, 3° en 194ter/1, § 5" vervangen door de woorden "artikel 194ter, § 4, 3° ";6° in § 4, eerste lid, 2°, worden de woorden "en de lijst van podiumwerken" vervangen door de woorden ", de lijst van podiumproducties en de lijst van videospellen";7° in § 4, eerste lid, 3°, worden de woorden "artikelen 194ter, § 4, 3° en 194ter/1, § 5" vervangen door de woorden " artikel 194ter, § 4, 3° ";8° in § 5, eerste lid, 2°, worden de woorden "en 194ter/1, § 6" vervangen door de woorden ", 194ter/1, § 6, en 194ter/3, § 6";9° in § 5, tweede lid, worden de woorden "en 194ter/1" vervangen door de woorden ", 194ter/1 en 194ter/3";10° in § 5, derde lid, worden de woorden "en podiumwerken" vervangen door de woorden ", podiumproducties en videospellen";11° in § 7, tweede lid, worden de woorden "en 194ter/1" vervangen door de woorden ", 194ter/1 en 194ter/3";12° in § 7, derde lid, worden de woorden "en 194ter/1" vervangen door de woorden ", 194ter/1 en 194ter/3".

Art. 6.In hoofdstuk I van het KB/WIB 92, wordt een afdeling XXVIIbis/1bis ingevoegd die artikel 734/7bis bevat, luidende: "Afdeling XXVIIbis/1bis - Modaliteiten en voorwaarden voor de uitreiking van het Tax Shelter-attest (Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 194ter, § 7)

Art. 734/7bis.Om het in artikel 194ter, § 7, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde Tax Shelter-attest te bekomen, dient de in aanmerking komende productievennootschap een aanvraag in aan de hand van het formulier dat op de webstek van de Federale Overheidsdienst Financiën ter beschikking wordt gesteld.

Het formulier bevat verplicht de volgende gegevens en vermeldingen: 1° de gegevens die toelaten het in aanmerking komend werk te identificeren;2° de gegevens die toelaten om de in aanmerking komende investeerders, het bedrag van de investering van de in aanmerking komende investeerders alsook de sommen dat zij op grond van artikel 194ter, § 6, van hetzelfde Wetboek ontvangen, te identificeren;3° een overzicht van het totale budget van de uitgaven voor het in aanmerking komend werk en het totaal van de door de in aanmerking komende investeerders daadwerkelijk gestorte sommen die effectief voor de uitvoering van dat budget werden aangewend;4° een overzicht van de uitgaven die toelaten de in artikel 194ter, § 8, van hetzelfde Wetboek, bepaalde fiscale waarde van het Tax Shelter-attest te bepalen, met daarbij: a) de gegevens uit de analytische rekeningen die het mogelijk maken de eigenlijke aanwending van de uitgaven te staven;b) een omstandige omschrijving van de onderliggende uitgaven en hun categorisering voor Tax Shelter-doeleinden;c) de leverancier van het onderliggende goed of dienst waarop de uitgaven betrekking hebben, alsook het door de leverancier gebruikte referentienummer;d) de datum waarop de uitgaven werden gedaan;e) de kwalificatie van de uitgaven, ter controle van de in artikel 194ter, § 7, eerste lid, 4° en 4° bis, van hetzelfde Wetboek, bepaalde bedragen;f) een toewijzing van de uitgaven aan een in aanmerking komende investeerder. Er kan door de cel Tax Shelter worden gevraagd dat de stukken, die nodig zijn om de administratie in staat te stellen om na te gaan of voldaan is aan de voorwaarden voor de toepassing van het Tax Shelter-stelsel, verplicht bij de aanvraag worden gevoegd.

Het model van het formulier wordt vastgesteld door de bevoegde administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën.".

Art. 7.In hoofdstuk I van het KB/WIB 92, wordt een afdeling XXVIIbis/1ter ingevoegd die artikel 734/7ter bevat, luidende: "Afdeling XXVIIbis/1ter - Modaliteiten van uitwerking, inhoud en vorm van de raamovereenkomst (Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 194ter, § 10)

Art. 734/7ter.De in artikel 194ter, § 10, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, vermelde raamovereenkomst moet worden aangemeld via het daartoe bestemde portaal dat op de webstek van de Federale Overheidsdienst Financiën daartoe ter beschikking wordt gesteld.

Bij de aanmelding van de raamovereenkomst, moet de in aanmerking komende productievennootschap een attest voegen waaruit blijkt dat deze geen achterstallen bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid heeft op het ogenblik van het afsluiten van de raamovereenkomst.".

Art. 8.De minister die bevoegd is voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 november 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM

^