Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 17 juli 2023
gepubliceerd op 26 juli 2023

Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen tot wijziging van het KB/WIB 92

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2023043989
pub.
26/07/2023
prom.
17/07/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JULI 2023. - Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen tot wijziging van het KB/WIB 92


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Dit besluit heeft tot doel diverse wijzigingen aan te brengen aan het KB/WIB 92.

Artikel 1 De paragraaf 2, eerste lid van artikel 19bis WIB 92, waarin nog verwezen werd naar "een door de Koning bepaald percentage per jaar" is vanaf 1 januari 2008 vervangen via artikel 119 van de programmawet van 27 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten4. Artikel 1bis KB/WIB 92, dat uitvoering gaf aan deze vroegere versie van artikel 19bis, § 2, eerste lid, WIB 92, is sindsdien zonder voorwerp en mag dan ook worden opgeheven.

Art. 2 Naar aanleiding van de hervorming van fiscale regeling met betrekking tot bedrijfswagens tegen 2026, ingevoerd bij de wet van 25 november 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/11/2021 pub. 03/12/2021 numac 2021033910 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit sluiten houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit en in afwijking van artikel 66 van het WIB 92, is in hetzelfde Wetboek een artikel 550 opgenomen dat een overgangsperiode voor deze bedrijfswagens invoert. Dit artikel voorziet vanaf aanslagjaar 2026 in een uitdoofscenario voor bedrijfswagens die tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 zijn aangekocht, geleased of gehuurd, en in de handhaving van de bestaande aftrekregels voor bedrijfswagens die vóór 1 juli 2023 zijn aangekocht, geleased of gehuurd ("grandfathering"-clausule).

Zoals artikel 36 WIB 92, gebruikt ook artikel 550 WIB 92 het begrip "overeenstemmend voertuig" en voorziet het in een delegatie aan de Koning voor de omschrijving van dit begrip.

De omschrijving van een "overeenstemmend voertuig" wordt door de Koning reeds gegeven in artikel 19 KB/WIB 92. Het onderhavige ontwerp van koninklijk besluit vult derhalve artikel 19 KB/WIB 92 aan teneinde ook te verwijzen naar en aldus uitvoering te geven aan artikel 550 WIB 92.

Art. 3 en 4 Artikel 14535, zesde lid, WIB 92 zoals het bestond vooraleer het werd vervangen bij de programmawet van 20 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten5, gaf delegatie aan de Koning om bij een in Ministerraad overlegd besluit het maximumbedrag van de voor de vermindering in aanmerking te nemen uitgave per oppasdag en per kind te bepalen. Dit bedrag werd vastgelegd in artikel 6318/8, KB/WIB 92 (artikel 6318/9, § 1, KB/WIB 92 ingevolge het koninklijk besluit van 23 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders sluiten6). Sinds aanslagjaar 2021 is het maximumbedrag van de voor de vermindering in aanmerking te nemen uitgave per oppasdag en per kind evenwel opgenomen in artikel 14535, zesde lid, WIB 92 zoals het werd vervangen door de programmawet van 20 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten5. De betrokken bepaling in het KB/WIB 92 kan dan ook worden opgeheven (artikel 4 van het besluit).

Artikel 6318/8, KB/WIB 92 regelt nu een aantal zaken met betrekking tot de attesten die worden uitgereikt voor de belastingvermindering voor kinderoppas en geeft zo uitvoering aan de artikelen 14535, tweede lid, 4° en 323/2, § 3, WIB 92. Het opschrift van de afdeling met betrekking tot de belastingvermindering voor kinderoppas wordt in die zin aangepast (artikel 3 van het besluit).

Art. 5 Met het koninklijk besluit van 6 november 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders sluiten8 houdende wijzigingen aan de modaliteiten en voorwaarden van het Tax Shelter-stelsel ter uitvoering van de artikelen 194ter tot en met 194ter/3 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 werd een nieuwe procedure voorzien voor de schorsing en intrekking van de erkenning als in aanmerking komende productievennootschap in artikel 734/5, § 1, KB/WIB 92.

Daarbij werd de oude procedure van de schorsing en intrekking van in aanmerking komende tussenpersonen, die tevens opgenomen was in artikel 734/5, § 1, KB/WIB 92, niet hernomen.

Dit artikel wenst tegemoet te komen aan deze vergetelheid en voegt in een nieuwe paragraaf de voorheen bestaande procedure voor de schorsing en intrekking van de erkenning als in aanmerking komende tussenpersoon terug in.

Art. 6 Via het voornoemde koninklijk besluit van 6 november 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders sluiten8 werden ook een aantal administratieve modaliteiten van het Tax Shelter-stelsel geregeld en terminologische aanpassingen doorgevoerd. Daarbij is vergeten om de bestaande praktijk waarbij de Tax-Shelter-attesten via het elektronisch platform MyMinfin aan de investeerders worden bezorgd, op te nemen in het nieuwe artikel 734/7bis, KB/WIB 92. Dit artikel zet deze vergetelheid recht.

Art. 7 De wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten integreerde de bepalingen van de wet van 11 januari 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten in een nieuwe en meer samenhangende wettekst ten gevolge van belangrijke ontwikkelingen op Europees en internationaal niveau.

De wet van 11 januari 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten werd dan ook opgeheven door de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten.

Het huidig besluit beoogt de verwijzing in artikel 96 KB/WIB 92 te actualiseren aan deze wijziging.

Art. 8 In navolging van het advies van de Raad van State, nr. 66.599/3 van 23 oktober 2019, op het wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, werd de afdeling XXVIII van hoofdstuk 1 van het KB/WIB 92, dat de artikelen 74 tot 79 omvat opgeheven en opgenomen eerst in een nieuwe onderafdeling 6, en later via de wet houdende diverse fiscale bepalingen van 21 januari 2022 in onderafdeling 5, van titel 3, hoofdstuk 2, afdeling 4, van het WIB 92.

Daarbij werden de bepalingen grotendeels overgenomen, met bepaalde kleine correcties om de coherentie met de bepalingen van het WIB 92 te versterken.

Artikel 102 KB/WIB 92 verwees echter nog naar de oude bepalingen uit het KB/WIB 92, hetgeen via dit besluit aangepast wordt.

Art. 9 Het 'Voorschottenfonds voor schadeloosstelling voor schade veroorzaakt door het winnen en pompen van grondwater' werd afgeschaft op 5 februari 1992 (art. 2 van de wet van 13 maart 1991 betreffende de afschaffing of de herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten en art. 1 van het koninklijk besluit van 15 oktober 1991 tot afschaffing van het Voorschottenfonds voor schadeloosstelling voor schade veroorzaakt door het winnen en pompen van grondwater en tot regeling van de wijze van zijn ontbinding). Het 'Nationaal waarborgfonds inzake kolenmijnschade' werd ontbonden op 31 december 1997 (art. 1 van de wet van 15 december 1994 houdende de ontbinding van het Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmijnschade). De 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' heet sinds 23 februari 2002 dan weer de 'Gezinsbond'.

Artikel 105, eerste lid, 2°, KB/WIB 92 wordt daarom geactualiseerd.

Art. 10 Dit artikel betreft een technische wijziging aan artikel 106, § 5, derde lid, a), KB/WIB 92, ten gevolge van de intrekking van de richtlijn 90/435/EEG van 23 juli 1990 en de invoering van richtlijn 2011/96/EU van de Raad van 30 november 2011 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten.

Verder wordt het tweede lid van artikel 106, § 7, KB/WIB 92, aangepast naar aanleiding van de uitbreiding van de verzaking van de inning van de roerende voorheffing bedoeld in het eerste lid van dat artikel naar Europese langetermijnbeleggingsinstellingen (ELTIF) via het koninklijk besluit van 5 juli 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders sluiten7. Deze aanpassing zal net als de aanpassing van artikel 106, § 7, eerste lid, KB/WIB 92, van toepassing zijn op vanaf 7 februari 2022 toegekende of betaalbaar gestelde inkomsten.

Art. 11 Dit artikel betreft een technische wijziging ten gevolge van de intrekking van Verordening (EG) Nr. 3605/93 en de invoering van Verordening (EG) nr. 479/2009 van de Raad van 25 mei 2009 betreffende de toepassing van het aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap gehechte Protocol betreffende de procedure bij buitensporige tekorten.

Art. 12 Artikel 185bis WIB 92 voorziet in een bijzondere vennootschapsbelastingregeling die van toepassing is op de beleggingsmaatschappijen en -fondsen, de gereglementeerde vastgoedvennootschappen, alsmede de organismen voor de financiering van pensioenen die worden genoemd in de eerste paragraaf van dit artikel.

Dientengevolge zijn verschillende artikelen van het KB/WIB 92 met betrekking tot roerende voorheffing in de loop van opeenvolgende aanpassingen gewijzigd om rekening te houden met de bijzondere regeling voor de in artikel 185bis, § 1, WIB 92 bedoelde belastingplichtigen en met de uitbreiding van het toepassingsgebied van deze bepaling als gevolg van de ontwikkeling van het financiële recht waarnaar verwezen wordt.

Daarom worden in artikel 116 KB/WIB 92 de beleggingsvennootschappen bedoeld in de artikelen 285 en 288 van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders sluiten betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders toegevoegd.

Art. 13 Via de wet van 13 maart 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen sluiten op het statuut van en het toezicht op verzekerings- of herverzekeringsondernemingen werd de wet van 9 juli 1975Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de controle der verzekeringsondernemingen opgeheven.

De ondernemingen die onder artikel 2, § 3, van de wet van 9 juli 1975Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten vielen, werden echter niet hernomen in de wet van 13 maart 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen sluiten.

De bepaling in artikel 116bis, 2°, KB/WIB 92 wordt daarom opgeheven.

Art. 14 tot 16 De delegatie aan de Koning om te bepalen hoe het aandeel van elke echtgenoot in een gemeenschappelijke aanslag moet worden vastgesteld, is niet langer opgenomen in artikel 394, § 4, WIB 92, maar in artikel 126, § 5, WIB 92. Het opschrift van afdeling IIIbis van hoofdstuk III van het KB/WIB 92 wordt in die zin aangepast (artikel 14 van het besluit).

Sinds aanslagjaar 2022 kan een belastingkrediet voor de verhoging van de forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen worden verleend (hoofdstuk 5 van de wet van 20 november 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten1 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen). Artikel 144/2, 1°, derde streepje, KB/WIB 92 wordt gewijzigd om hiermee rekening te houden (artikel 15, b), van het besluit).

De bijzondere bijdrage energie (zie de wet van 30 oktober 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten2 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de energiecrisis en de wet van 19 december 2022 houdende toekenning van een tweede federale elektriciteits- en gaspremie) wordt samen met de aanslag in de personenbelasting of belasting van niet-inwoners gevestigd. Artikel 144/2, KB/WIB 92 wordt aangevuld om te bepalen hoe die bijzondere bijdrage in geval van een gemeenschappelijke aanslag over de beide echtgenoten moet worden omgedeeld (artikel 15, d) en e) van het besluit).

Vanaf aanslagjaar 2023 wordt ook rekening gehouden met kinderen in een co-ouderschapsregeling die niet ten laste zijn van de belastingplichtige om het maximumbedrag van het belastingkrediet voor kinderen ten laste te bepalen. Voor kinderen in een co-ouderschapsregeling bedraagt het maximumbedrag per kind wel slechts de helft van het maximumbedrag dat geldt voor een kind ten laste waarvoor geen co-ouderschapsregeling wordt toegepast (artikel 134, § 3, tweede lid, WIB 92 zoals gewijzigd door de wet van 21 december 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten3 houdende diverse fiscale bepalingen). Artikel 144/6, § 2, KB/WIB 92 wordt aangepast om hiermee rekening te houden (artikel 16, b) tot d) van het besluit).

Verder wordt in artikel 144/2, 1°, tweede streepje, KB/WIB 92 een verwijzing ingevoegd naar de belastingvermeerderingen die worden toegepast wanneer aandelen in startende ondernemingen, groeibedrijven en ondernemingen die ingevolge de COVID-19-pandemie met een omzetdaling werden geconfronteerd, waarvoor een belastingvermindering werd verleend te vroeg worden vervreemd of wanneer niet langer aan de voorwaarden is voldaan en de belastingvermeerdering die wordt toegepast in geval van overschrijding van de maximale steunintensiteit ten gevolge van de achterwaartse aftrek van beroepsverliezen (artikel 15, a), van het besluit). Met deze vermeerderingen wordt momenteel al rekening gehouden bij het bepalen van het aandeel van elke echtgenoot in een gemeenschappelijke aanslag.

Tenslotte wordt ook de verwijzing naar de woonstaatheffing en het belastingkrediet voor energiebesparende uitgaven (artikel 14524, § 1, vijfde lid, WIB 92) opgeheven. Deze zijn immers niet langer van toepassing (artikel 15, c) en 16, a) van het besluit).

Art. 17 De wet van 17 februari 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten0 houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het vlak van de in het buitenland gelegen onroerende goederen heeft artikel 7, § 1, WIB 92 vervangen. Artikel 7, § 1, 1°, WIB 92 is vanaf aanslagjaar 2022 niet langer opgedeeld in een onderdeel a) voor in België gelegen onroerende goederen en een onderdeel b) voor in het buitenland gelegen onroerende goederen.

Artikel 178, § 2, 17°, KB/WIB 92 wordt gewijzigd om daarmee rekening te houden. Het feit dat de verwijzing naar artikel 7, § 1, 1°, tweede streepje, WIB 92 nu ook een verwijzing naar inkomsten van in het buitenland gelegen onroerende goederen omvat, wijzigt in de praktijk niets. Overeenkomstig artikel 178, § 3, 1°, KB/WIB 92 geldt de vrijstelling van aangifteplicht immers niet voor belastingplichtigen die inkomsten van buitenlandse oorsprong moeten aangeven.

Art. 18 Dit artikel regelt de specifieke inwerkingtredingen in dit besluit.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM

ADVIES 73.832/3 VAN 11 JULI 2023 OVER EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT `HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN TOT WIJZIGING VAN HET KB/WIB 92' Op 9 juni 2023 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Financiën verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `houdende diverse bepalingen tot wijziging van het KB/WIB 92'.

Het ontwerp is door de derde kamer onderzocht op 4 juli 2023 . De kamer was samengesteld uit Jeroen Van Nieuwenhove, kamervoorzitter, Koen Muylle en Toon Moonen, staatsraden, Jan Velaers en Bruno Peeters, assessoren, en Annemie Goossens, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Lise Vandenhende, adjunct-auditeur.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 11 juli 2023 . 1. Bij het voor advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit `houdende diverse bepalingen tot wijziging van het KB/WIB 92' zijn slechts de volgende opmerkingen te maken.2. Het ontwerp vindt rechtsgrond in de bepalingen die worden vermeld in de aanhef, onder voorbehoud van wat volgt. In de aanhef moet een nieuw eerste lid worden ingevoegd, waarin wordt verwezen naar artikel 108 van de Grondwet. Daarop kan een beroep worden gedaan voor de artikelen 1 en 4 van het ontwerp, vermits er niet langer een rechtsgrond bestaat voor de bij die artikelen op te heffen bepalingen.

In de aanhef moet een nieuw derde lid worden ingevoegd waarin wordt verwezen naar artikel 119, 4° van de programmawet van 27 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten4, waarbij artikel 19bis, § 2, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (hierna: WIB 92) werd vervangen. Die bepaling biedt, samen met artikel 108 van de Grondwet, rechtsgrond voor artikel 1 van het ontwerp.

In de aanhef moet een nieuw vierde lid worden ingevoegd, waarin wordt verwezen naar artikel 8, 6°, van de programmawet van 20 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten5, waarbij artikel 14535, zesde lid, WIB 92 werd vervangen. Die bepaling biedt, samen met artikel 108 van de Grondwet, rechtsgrond voor artikel 4 van het ontwerp. In het huidige eerste lid van de aanhef, dat het tweede lid wordt, moet het tweede streepje dientengevolge worden weggelaten.

In het huidige eerste lid van de aanhef, dat het tweede lid wordt, moet onder het huidige achtste streepje, dat het zevende streepje wordt, worden verwezen naar artikel 306, § 1, eerste lid, WIB 92, vervangen bij de wet van 28 december 1992 en vernummerd bij de wet van 5 juli 1994.

De griffier, De voorzitter, A. Goossens J. Van Nieuwenhove

17 JULI 2023. - Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen tot wijziging van het KB/WIB 92 FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992: - artikel 126, § 5, ingevoegd bij de wet van 13 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041057 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake pensioenen sluiten; - artikel 14535, tweede lid, 4°, ingevoegd bij de programmawet van 20 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten5; - artikel 194ter, § 1, eerste lid, 3°, en § 7, zevende lid, vervangen bij de wet van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/05/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014003264 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen type wet prom. 12/05/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014009237 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen sluiten; - artikel 263, eerste lid, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021031603 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële bepalingen sluiten; - artikel 264, vierde lid; - artikel 266, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 11 januari 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/01/2019 pub. 23/01/2019 numac 2019010203 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot omzetting van de richtlijn 2016/2341 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV) en tot wijziging van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (1) sluiten; - artikel 306, § 1, eerste lid, vervangen bij de wet van 28 december 1992 en vernummerd bij de wet van 5 juli 1994; - artikel 323/2, § 3, ingevoegd bij de programmawet van 20 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten5; - artikel 550, achtste lid, ingevoegd bij de wet van 25 november 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/11/2021 pub. 03/12/2021 numac 2021033910 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit sluiten;

Gelet op de programmawet van 27 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten4, artikel 119, 4° ;

Gelet op de programmawet van 20 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten5, artikel 8, 6° ;

Gelet op het KB/WIB 92;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 17 april 2023;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 7 juni 2023;

Gelet op advies 73.832/3 van de Raad van State, gegeven op 11 juli 2023, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voordracht van de minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Afdeling Ibis van hoofdstuk I van het KB/WIB 92, die een artikel 1bis bevat, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 5 augustus 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten8 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 april 2019, wordt opgeheven.

Art. 2.In artikel 19, eerste lid, van hetzelfde besluit, hersteld bij het koninklijk besluit van 5 september 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders sluiten3, worden de woorden "bedoeld in de artikelen 36, § 2, negende lid, en 66, § 1, derde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992" vervangen door de woorden "bedoeld in de artikelen 36, § 2, negende lid, 66, § 1, derde lid, en 550, vijfde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992".

Art. 3.In hoofdstuk I van hetzelfde besluit worden in het opschrift van afdeling XXVundecies/2, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 30 september 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders sluiten0, de woorden "artikel 14535, zesde lid" vervangen door de woorden "artikelen 14535, tweede lid, 4° en 323/2, § 3".

Art. 4.In artikel 6318/8 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 30 september 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders sluiten0 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders sluiten6, wordt paragraaf 1 opgeheven.

Art. 5.In artikel 734/5, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders sluiten2 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 6 november 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders sluiten8, wordt tussen paragraaf 1 en paragraaf 2, die paragraaf 3 wordt, een nieuwe paragraaf 2 ingevoegd, luidende: " § 2. Indien de minister die bevoegd is voor Financiën of zijn afgevaardigde vaststelt dat een in aanmerking komende tussenpersoon de wetgeving betreffende het tax shelter-stelsel niet naleeft, identificeert hij de gebreken, deelt hij dit mee aan de overtreder en bepaalt de termijn binnen dewelke de toestand moet worden verbeterd.

Deze termijn kan verlengd worden.

De minister bevoegd voor Financiën of zijn afgevaardigde kan de erkenning schorsen.

Als de minister bevoegd voor Financiën of zijn afgevaardigde bij het verstrijken van de periode, bepaald in toepassing van het eerste lid, vaststelt dat de gebreken niet werden verholpen, trekt hij de erkenning in en verwittigt de tussenpersoon daarvan.".

Art. 6.Artikel 734/7bis, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 6 november 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders sluiten8, wordt aangevuld met een lid, luidende: "Het Tax-Shelter-attest zal rechtstreeks via het elektronisch platform MyMinfin aan de investeerder worden afgeleverd.".

Art. 7.In artikel 96, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 20 januari 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten7, worden de woorden "artikelen 2 en 2bis van de wet van 11 januari 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme" vervangen door de woorden "artikel 5 van de wet van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten".

Art. 8.In artikel 102, inleidende zin, van hetzelfde besluit, worden de woorden "artikel 74" vervangen door de woorden "artikel 206/1 van hetzelfde Wetboek".

Art. 9.In artikel 105, eerste lid, van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 maart 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 1°, k), eerste streepje, worden de woorden "of andere gewestelijke huisvestingsmaatschappijen," ingevoegd tussen de woorden "Vlaamse Landmaatschappij" en de woorden "en de door hen of";2° in de bepaling onder 2°, b), worden de woorden "het Nationaal waarborgfonds inzake kolenmijnschade, het Voorschottenfonds voor schadeloosstelling voor schade veroorzaakt door pompen en winnen van grondwater," opgeheven en worden de woorden "Bond van Grote en van Jonge Gezinnen" vervangen door het woord "Gezinsbond".

Art. 10.In artikel 106 van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 juli 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders sluiten7, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 5, derde lid, a), worden de woorden "in de bijlage van de richtlijn van 23 juli 1990 (90/435/EEG) betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten, gewijzigd door de richtlijn van de Raad van 22 december 2003 (2003/123/EG)" vervangen door de woorden "in de bijlage van de richtlijn 2011/96/EU van de Raad van 30 november 2011 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten";2° in paragraaf 7, tweede lid, worden de woorden ", de Europese langetermijnbeleggingsinstelling" ingevoegd tussen de woorden "die de beleggingsvennootschap" en de woorden "of de gereglementeerde vastgoedvennootschap" en worden de woorden ", aan de Europese langetermijnbeleggingsinstelling" ingevoegd tussen de woorden "aan de beleggingsvennootschap" en de woorden "of aan de gereglementeerde vastgoedvennootschap".

Art. 11.In artikel 107, § 2, 11°, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 9 januari 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten6, worden de woorden "Verordening (EG) Nr. 3605/93 van de Raad van 22 november 1993 betreffende de toepassing van het aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap gehechte Protocol betreffende de procedure bij buitensporige tekorten" vervangen door de woorden "Verordening (EG) nr. 479/2009 van de Raad van 25 mei 2009 betreffende de toepassing van het aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap gehechte Protocol betreffende de procedure bij buitensporige tekorten".

Art. 12.In artikel 116, 2°, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 27 september 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders sluiten1, worden de getallen ", 285, 288" ingevoegd tussen het getal "257" en de woorden "en 298".

Art. 13.In artikel 116bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 20 januari 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten7, wordt de bepaling onder 2° opgeheven.

Art. 14.In hoofdstuk III van hetzelfde besluit, worden in het opschrift van afdeling IIIbis, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten9 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 december 2011, de woorden "artikel 394, § 4" vervangen door de woorden "artikel 126, § 5".

Art. 15.In artikel 144/2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten9 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 5 december 2011, 4 april 2014 en 30 september 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in de bepaling onder 1°, tweede streepje, worden de woorden "artikelen 1457, § 2, 14532, § 2, en 157 tot 168" vervangen door de woorden "artikelen 1457, § 2, 14526, § 5, 14527, § 4, 14532, § 2, en 157 tot 168/1" en worden de woorden "in artikel 15, § 3, vierde en achtste lid, van de wet van 15 juli 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (CORONA III) en in artikel 12, § 5, tweede en zesde lid, van de wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie" ingevoegd tussen de woorden "van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992" en de woorden "vermelde vermeerderingen";b) in de bepaling onder 1°, derde streepje, worden de woorden "van hetzelfde Wetboek," vervangen door de woorden "van hetzelfde Wetboek en in hoofdstuk 5 van de wet van 20 november 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten1 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen";c) in de bepaling onder 1°, derde streepje, worden de woorden ", de woonstaatheffing" en de woorden "14524, § 1, vijfde lid," opgeheven; d) de bepaling onder 1° wordt aangevuld met een zevende streepje, luidende: "- en verhoogd met zijn aandeel in de bijzondere bijdrage energie berekend overeenkomstig de bepaling onder 5° ;"; e) het enig lid wordt aangevuld met een bepaling onder 5°, luidende: "5° het aandeel van een belastingplichtige in de bijzondere bijdrage energie: de door beide belastingplichtigen samen verschuldigde bijzondere bijdrage geprorateerd in functie van het aandeel van het inkomen van de belastingplichtige zoals omschreven in de artikelen 57, 6° van de wet van 30 oktober 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten2 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de energiecrisis en 24, 6°, van de wet van 19 december 2022 houdende toekenning van een tweede federale elektriciteits- en gaspremie in de som van het inkomen van de beide belastingplichtigen.".

Art. 16.In artikel 144/6, § 2, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten9 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 5 december 2011 en 4 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in de bepaling onder 1° wordt het woord ", woonstaatheffing" opgeheven;b) in de bepaling onder 2° worden de woorden "eerste streepje," ingevoegd tussen de woorden "artikel 134, § 3, tweede lid," en de woorden "van hetzelfde Wetboek"; c) in de bepaling onder 2° wordt het tweede streepje als volgt vervangen: "- de helft van het aantal niet in artikel 144/3, eerste lid, bedoelde kinderen ten laste voor wie artikel 132bis van hetzelfde Wetboek niet wordt toegepast;"; d) de bepaling onder 2° wordt aangevuld met een derde streepje, luidende: "- één vierde van het aantal niet in artikel 144/3, eerste lid, bedoelde kinderen voor wie artikel 132bis van hetzelfde Wetboek wordt toegepast;".

Art. 17.In artikel 178, § 2, 17°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 30 april 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders sluiten5, worden de woorden "artikel 7, § 1, 1°, a), tweede streepje;" vervangen door de woorden "artikel 7, § 1, 1°, tweede streepje;".

Art. 18.Artikel 2 treedt op 1 januari 2026 in werking.

Artikel 10, 2°, is van toepassing op de vanaf 7 februari 2022 toegekende of betaalbaar gestelde inkomsten.

Artikel 15, b), is van toepassing vanaf aanslagjaar 2022.

Artikel 15, d) en e), is van toepassing voor de aanslagjaren 2023 tot en met 2025.

De artikelen 15, c) en 16 zijn van toepassing vanaf aanslagjaar 2023.

Art. 19.De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 juli 2023.

FILIP Van Koningswege : De minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM

^