Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 05 augustus 2006
gepubliceerd op 05 september 2006

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2006202480
pub.
05/09/2006
prom.
05/08/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 AUGUSTUS 2006. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 augustus 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen Collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2005 Vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters (Overeenkomst geregistreerd op 20 oktober 2005 onder het nummer 76747/CO/102.01) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is toepasselijk op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de hardsteengroeven en van de groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen.

Onder "werknemers" worden de werklieden en de werksters verstaan.

Zij heeft tot doel de bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten te coördineren en aan te passen en zij mag geen afbreuk doen aan de gunstiger ondernemingsovereenkomsten die reeds werden gesloten, noch aan de voordeliger loonregelingen die werkelijk worden toegepast.

Art. 2.Classificatie : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Brigadier : effectief betaald loon voor de uitgeoefende functie, vermeerderd met een minimum bedrag van 0,5231 EUR in een arbeidstijdregeling van 39 uur/week, geïndexeerd en inbegrepen in het loon van de uitgeoefende functie van brigadier.

Art. 3.Uurlonen in de verschillende arbeidstijdregelingen.

Rekening houdend met een anticipatie van de index : de uurlonen worden met 0,3413 EUR in 40 uren/week verhoogd op 1 januari 2005, de uurlonen worden met 0,35 EUR in 39 uren/week verhoogd op 1 januari 2005, de uurlonen worden met 0,3592 EUR in 38 uren/week verhoogd op 1 januari 2005.

In deze verhoging zijn begrepen alle indexaanpassingen voor de periode tussen 1 januari 2005 en 31 december 2006, evenals alle gewoonlijk geïndexeerde bedragen (met inbegrip van de indexaanpassing van 1 april 2005).

Wanneer deze periode overschreden wordt, zal het indexeringssysteem echter opnieuw normaal worden toegepast.

De nieuwe lonen op 1 januari 2005, gekoppeld aan het indexcijfer 113,89 zijn vastgesteld als volgt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld N.B. : bij de bovenvermelde lonen is het gebruik van de werktuigen inbegrepen (steenklovers in de laag, kanthouwers van blokken, loshouwers).

Art. 4.Op 1 januari 2005 is de loonschaal voor de steenklovers in de laag in opleiding de volgende : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld In de "Carrières du Hainaut" moeten de vier trimestriële verhogingen worden aangepast met 0,02479 EUR.

Art. 5.Op 1 januari 2005 worden de hieronder vermelde categorieën tegen de volgende minimumuurlonen betaald : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Personeel dat werkt aan de breekmolen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 6.De steenopvullers hebben geen vast loon; zij ontvangen een bijslag bij hun loon als steenhouwer op het ogenblik waarop zij steenopvullers worden, hetzij : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 7.Op 1 januari 2005 zijn de lonen van de werknemers van het onderhoudsatelier en van het atelier voor het mechanisch kappen de volgende : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 8.Op 1 januari 2005 ontvangen de non-stop -diamantzagers : a) hetzij een bijslag per uur van : - 0,0538 EUR in de regeling van 40 uren/week; - 0,0550 EUR in de regeling van 39 uren/week; - 0,0563 EUR in de regeling van 38 uren/week. b) hetzij een premie waarvan het bedrag in elke onderneming wordt bepaald.

Art. 9.Op 1 januari 2005 ontvangen de werknemers die het brevet van mijnwerker hebben bekomen een loon van : - 11,3875 EUR in de regeling van de 40 uren/week; - 11,6795 EUR in de regeling van de 39 uren/week; - 11,9868 EUR in de regeling van de 38 uren/week. HOOFDSTUK II. - Ploegenpremies - verplaatste arbeidstijdregelingen

Art. 10.Onverminderd de wettelijke bepalingen terzake, worden de ploegenpremies vastgesteld als volgt op 1 januari 2005, op index 113,89 en zij worden bevroren tot 31 december 2006. a) in de regeling van 40 uren/week : - 0,4930 EUR voor de arbeidsprestaties die worden verricht tussen 6 en 14 uren en voor die welke begrepen zijn tussen 14 en 22 uur; - 1,8155 EUR voor de arbeidsprestaties die begrepen zijn tussen 22 en 6 uur. b) in de regeling van 39 uren/week : - 0,5056 EUR voor de arbeidsprestaties die worden verricht tussen 6 en 14 uur en voor die welke worden verricht tussen 14 en 22 uur; - 1,8621 EUR voor de arbeidsprestaties die worden verricht tussen 22 en 6 uur. c) in de regeling van 38 uren/week : - 0,5189 EUR voor de arbeidsprestaties die begrepen zijn tussen 6 en 14 uur en voor die welke begrepen zijn tussen 14 en 22 uur; - 1,9110 EUR voor de arbeidsprestaties die begrepen zijn tussen 22 en 6 uur.

Deze bijslagen worden toegekend aan de werknemers die volgens een verplaatste arbeidstijdregeling werken, voor zover het tijdverschil overeenstemt met een van de ploegen die in de onderneming bestaan.

Ingeval de regeling van de ploegenarbeid tijdelijk wordt afgeschaft, zullen de werkgevers pogen de betrokken werknemers tewerk te stellen in een categorie die overeenstemt met het vroegere loon, met inbegrip van de bijslag voor ploegenarbeid.

Voor de toepassing van dit artikel in sommige ondernemingen worden de vermeldingen 6 uur, 14 uur en 22 uur respectievelijk vervangen door 5 uur, 13 uur en 21 uur. HOOFDSTUK III. - Werknemers die minder dan 20 jaar oud zijn

Art. 11.De minimumuurlonen van de werknemers die minder dan 20 jaar oud zijn worden vastgesteld volgens de volgende percentages, die toepasselijk zijn op de lonen van de werknemers die ten minste 20 jaar oud zijn van de categorie waartoe zij behoren : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 12.De werknemers die minder dan 20 jaar oud zijn die de vereiste vakbekwaamheid en het vereiste rendement hebben en die hetzelfde niveau bereiken als de werknemers van ten minste 20 jaar oud, van dezelfde beroepencategorie ontvangen het loon van de werknemer die ten minste 20 jaar oud is.

Art. 13.De werknemers van minder dan 20 jaar oud die de beroepsvervolmakingscursussen in de mechanica, de elektriciteit of het steenzagen of andere cursussen volgen die betrekking hebben op hun beroepsactiviteit, ontvangen gedurende de maximum periode van deze cursussen van vier jaar een bijslag per uur van : - 0,0248 EUR in de regeling van 40 uren/week; - 0,0256 EUR in de regeling van 39 uren/week; - 0,0260 EUR in de regeling van 38 uren/week.

Deze bijslag per uur wordt per maand betaald, voorzover de werknemers blijk geven van een regelmatige aanwezigheid van 80 pct. van het aantal uren van de cursussen.

Bovendien wordt deze bijslag per uur de eerste maal dat een schooljaar wordt overgedaan verminderd : - van 0,0248 tot 0,0218 EUR in de regeling van 40 uren/week; - van 0,0256 tot 0,0223 EUR in de regeling van 39 uren/week; - van 0,0260 tot 0,0231 EUR in de regeling van 38 uren/week.

De betrokkenen ontvangen deze bijslag niet voor elk nieuw jaar dat wordt overgedaan.

De premies waarop artikel 13 betrekking heeft worden niet geïndexeerd. HOOFDSTUK IV. - Premies voor moeilijke werken

Art. 14.a) Werken in een kast of opgehangen boven de afgrond om een muur te schilderen : uurpremie gelijk aan 20 pct. van het basisloon. b) Herstelling van de brug boven de groeve : beperkt tot de herstelling van de trolleydraden : - uurpremie van 0,1574 EUR in een regeling van 40 uren/week; - uurpremie van 0,1613 EUR in een regeling van 39 uren/week; - uurpremie van 0,1654 EUR in een regeling van 38 uren/week. c) Aanbrengen van een katrol of plaatsen van een koord in de groef van een katrol die aan de muur van de groeve is bevestigd in een kast boven de groeve : - uurpremie van 0,4088 EUR in een regeling van 40 uren/week; - uurpremie van 0,4194 EUR in een regeling van 39 uren/week; - uurpremie van 0,4294 EUR in een regeling van 38 uren/week. d) Werken op een mast tijdens de winter, beperkt tot het werk dat wordt verricht wanneer de arbeid in de groeve wordt stopgezet wegens slecht weer : premie van 0,07 EUR per uur. De premies die reeds werden toegekend en die gunstiger zijn dan die waarin hierboven is voorzien zullen verworven blijven. HOOFDSTUK V. - Koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen

Art. 15.De minimumuurlonen, de werkelijk betaalde lonen, alsmede de verschillende premies, worden gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen dat maandelijks wordt vastgesteld door het Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie en wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, behoudens uitzonderingen die in deze overeenkomst worden vermeld.

Art. 16.Deze lonen en premies schommelen naar boven of naar onder toe per reeks van 1 pct. van hun waarde voor elke wijziging van het indexcijfer met hetzelfde percentage, waarbij het spilindexcijfer de grondslag is. Deze bepaling is niet van toepassing gedurende de duur van de overeenkomst 2005-2006.

Wat de uurlonen betreft : gezien de bevriezing van de indexaanpassingen gedurende de periode van 1 januari 2005 tot 31 december 2006, zullen de lonen vanaf 1 januari 2007 opnieuw aan de index aangepast worden.

De in deze collectieve arbeidsovereenkomst bepaalde lonen en ploegenpremies worden tegenover het indexcijfer 113,89 geplaatst.

Het eerste spilindexcijfer naar boven toe is deze die van toepassing zal zijn op 1 januari 2007 en is vastgesteld op 116,18.

De opeenvolgende spillen naar boven toe zijn dus : 115,03 - 116,18 - 117,34 - 118,51...

Art. 17.De schommelingen van de in artikel 15 bedoelde lonen en premies gaan in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin het spilindexcijfer wordt overschreden. HOOFDSTUK VI. - Eindejaarspremie

Art. 18.1° Er wordt een jaarlijkse uitkering toegekend naar verhouding van het aantal gewerkte en gelijkgestelde uren. Deze wordt eveneens toegekend aan de rechtverkrijgenden van een werkman die in de loop van het dienstjaar overleden is, aan de bruggepensioneerde of gepensioneerde werknemers, alsmede pro rata temporis aan de werklieden die worden ontslagen om economische redenen. 2° De toekenningsvoorwaarden voor de "Carrières du Hainaut" worden bepaald in een ondernemingsovereenkomst.3° In 2005, zal de eindejaarspremie 1 822,76 EUR bedragen.4° In 2006, zal de eindejaarspremie 1 822,76 EUR bedragen.5° Deze premie wordt betaald vóór 25 december van elk jaar aan het personeel dat op 30 november aanwezig is, behalve voor gevallen bepaalt in § 1. Dit bedrag is onderworpen aan de bepalingen betreffende de eindejaarspremie, behalve wat de werkloosheidsdagen betreft, die worden gelijkgesteld met arbeidsdagen.

Met werkelijk gewerkte uren worden gelijkgesteld : 1) - de uren tijdens welke de volgende syndicale opdrachten worden vervuld : - het bijwonen van officiële of officieuze vergaderingen van het paritair comité of van een verzoeningsbureau; - de uren studie, vakbondsopleiding en opleiding voor de ondernemingsraden, die beperkt zijn tot maximum 80 uren; 2) het verlies van arbeidsuren tengevolge van een arbeidsongeval of van een ongeval op de weg van en naar het werk, naar rata van 480 uren per jaar; - ongevallen van meer dan 30 kalenderdagen worden betaald door de verzekering (eindejaarspremie inbegrepen), zijn niet gelijkgesteld en worden niet verrekend in de 480 uren per jaar, voor de duur boven de 30 dagen; - ongevallen van minder dan 30 kalenderdagen worden gelijkgesteld door de werkgever; 3) het verlies van arbeidsuren tengevolge van ziekte, naar rata van 400 uren per jaar;4) de bijzondere en specifieke reglementen die in de verschillende ondernemingen van kracht zijn, blijven toepasselijk. De werknemers die minder dan 20 jaar oud zijn ontvangen deze premie, rekening houdend met de degressieve bedragen die zijn vastgesteld in de loonschaal van de werknemers van minder dan 20 jaar oud.

Wordt niet gelijkgesteld : ziekte van minder dan 15 opeenvolgende werkdagen.

Het refertebedrag is het bedrag dat respectievelijk op 31 december 2005 voor het jaar 2005 en op 31 december 2006 voor het jaar 2006 van kracht is.

Art. 19.De werknemers die niet meer dan twee dagen ongeoorloofd afwezig zijn geweest, met name respectievelijk tussen 1 januari en 31 december 2005 en tussen 1 januari en 31 december 2006, hebben recht op de volledige eindejaarspremie.

Deze premie wordt, per refertejaar, als volgt verminderd : a) voor 3 dagen tot 5 dagen ongeoorloofde afwezigheid : met 25 pct.; b) voor 6 dagen tot 10 dagen ongeoorloofde afwezigheid : met 50 pct.; c) voor 11 dagen ongeoorloofde afwezigheid en meer : de werknemers hebben geen recht op de premie.

Art. 20.Voor de werknemer die in de loop van het refertejaar in dienst treedt bij een werkgever, wordt het bedrag van de eindejaarspremie berekend naar verhouding van het aantal gewerkte maanden in de onderneming tijdens het refertejaar; de dagen ongeoorloofde afwezigheid worden eveneens vastgesteld naar verhouding van het aantal gewerkte maanden tijdens het refertejaar.

Art. 21.Indien een werknemer die een onderneming verlaat die ressorteert onder dit paritair subcomité in de loop van het jaar in dienst wordt genomen in een andere onderneming van dezelfde sector, betaalt elke werkgever de eindejaarspremie naar verhouding van het aantal maanden tijdens welke de werknemer in zijn onderneming heeft gewerkt. HOOFDSTUK VII. - Stiptheidspremie

Art. 22.De stiptheidspremie wordt berekend op basis van een gemiddeld loon van 12,4117 EUR/uur (in een arbeidsstelsel van 39 uren per week). - Voor 2005, naargelang het aantal dagen dat jaarlijks wordt gewerkt, de werknemers die in totaal zijn afwezig geweest tussen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Alle afwezigheden inbegrepen behalve vakbondsopdrachten en economische werkloosheid en/of werkloosheid wegens weersomstandigheden. - Voor 2006 blijft dit systeem van toepassing. HOOFDSTUK VIII. - Patroonsfeest van de "gedecoreerde" werknemers

Art. 23.Naar aanleiding van het feest van de gedecoreerde werknemers is vanaf 1993 een jaarlijkse premie van 57,51 EUR toegekend aan alle werknemers.

Vanaf 1 januari 1994, is deze premie geïndexeerd op basis van het indexcijfer van de maand die de betaling voorafgaat. Deze bepaling zal niet van toepassing zijn gedurende de duur van de overeenkomst 2005-2006.

De evolutie van de premie is de volgende geweest : EUR Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld De dag van de 4 gedecoreerden zal in de toekomst worden uitgesteld als deze op een zaterdag of op een zondag valt. HOOFDSTUK IX. - Zaterdagarbeid

Art. 24.De werknemer die door de werkgever wordt opgeroepen om op zaterdag vanaf 6 uur in de ochtend te komen werken, ontvangt een overloon van 35 pct., met uitsluiting van : a) het personeel dat in het stelsel van de 6-dagenweek werkt;b) het personeel dat in 3 ploegen werkt, waarvoor het overloon wordt berekend op maximum 40 uren/week;c) het personeel dat op zaterdag overuren verricht en het wettelijk overloon geniet. HOOFDSTUK X. - Terugbetaling van de vervoerskosten Art. 25 Onverminderd de toepassing van de wettelijke bepalingen, betreffende de financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs van het vervoer van de werknemers, ontvangen de werknemers een geïndexeerde vergoeding van 0,0813 EUR per werkelijk gewerkt uur tegen het indexcijfer 113,89.

Voor de werknemers die een produktiepremie ontvangen, wordt deze vergoeding afgetrokken van de genoemde premie, naar verhouding van : - 0,0471 EUR per uur in de regeling van 40 uren/week; - 0,0471 EUR per uur in de regeling van 39 uren/week; - 0,0471 EUR per uur in de regeling van 38 uren/week.

Bij gebruik van het openbaar vervoer en zonder voorbehoud van de toepassing van de geïndexeerde vergoeding van 0,0813 EUR per werkelijk gewerkt uur vastgesteld in artikel 25 bij gebruik van het openbaar vervoer, bedraagt de werkgeverstussenkomst 60 pct. van het week abonnement van het openbaar vervoer. Verwezen wordt naar de tarieven van het algemeen barema van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19.

Bij gebruik van eigen vervoer en zonder voorbehoud van de toepassing van de geïndexeerde vergoeding van 0,0813 EUR per werkelijk gewerkt uur vastgesteld in artikel 25 in geval van openbaar vervoer, bedraagt de werkgeverstussenkomst 1/4e van het abonnement van het openbaar vervoer.

Voor de arbeiders die zich met de fiets verplaatsen, zal de terugbetaling volgens de wettelijke bepalingen gebeuren.

Art. 26.De terugbetaling geschiedt ten minste maandelijks. HOOFDSTUK XI. - Vastheid van betrekking

Art. 27.Ondanks de moeilijke economische situatie waardoor het tewerkstellingsvolume daalt, zullen de werkgevers, voorzover mogelijk, de gepaste maatregelen nemen teneinde het huidige tewerkstellingsniveau te handhaven.

Als de toestand zou achteruitgaan, zullen de werkgevers er zo veel mogelijk voor zorgen dat er na overleg tussen de partijen, een beurtregeling wordt opgesteld voor het tijdelijk werkloos personeel om economische redenen, ten einde de gevolgen ervan voor de betrokken werknemers te beperken.

Indien een onderneming in de toekomst onvermijdelijk wordt geconfronteerd met ernstige economische moeilijkheden, brengt de directie van deze onderneming de vakbondsafgevaardigden hiervan vooraf op de hoogte en wint zij hun advies in over de maatregelen die volgens haar op sociaal niveau moeten worden genomen.

Tijdens het overleg dat hierop volgt, bevelen de partners aan bij de maatregelen die worden overwogen in de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen (Belgisch Staatsblad van 1 april 1999). HOOFDSTUK XII. - Brugpensioen

Art. 28.Onverminderd de bepalingen van het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen (Belgisch Staatsblad van 11 december 1992), wordt het principe van de toepassing van een regeling van conventioneel brugpensioen volgens de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 in deze sector aanvaard voor het werkend personeel dat voor deze formule opteert en tussen 1 januari 2005 en 31 december 2006 de leeftijd van 58 jaar bereikt.

Er is een bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst over de toekenningsvoorwaarden van dit brugpensioen gesloten.

Art. 29.Ter aanvulling van wat is bepaald bij artikel 28, komen de partijen overeen, ter uitvoering van de wettelijke bepalingen, overeen om voor een periode beperkt tot de jaren 2005 en 2006 de brugpensioenleeftijd te verlagen tot 56 jaar ten voordele van de werknemers.

Er is een bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst over de toekenningsvoorwaarden van dit brugpensioen gesloten. HOOFDSTUK XIII. - Arbeidsduur

Art. 30.De arbeidsduur wordt gehandhaafd op 38 uren per week tot 30 juni 2005.

Er bestaan evenwel drie arbeidstijdregelingen : a) de arbeidstijdregeling van 40 uren/week met toekenning van 12 inhaalrustdagen;b) de arbeidstijdregeling van 39 uren/week met toekenning van 6 inhaalrustdagen;c) de arbeidstijdregeling van 38 uren/week zonder toekenning van inhaalrustdagen. De verworvenheden in die arbeidsstelsels zullen in termen van gelijkstelling gerespecteerd worden.

Overgang van 38 naar 37 uren. Vanaf 1 juli 2005 zal de vermindering van de arbeidsduur op jaarbasis gebeuren door het toekennen van 6 dagen te doen gelden op basis van de wettelijke maatregelen, waarvan 2 dagen vrij te nemen en 4 dagen vast.

In het belang van de verschillende partijen verbinden de leden van de vakbondsafvaardigingen en de ondernemingsraden zich ertoe constructief, sector per sector, de toepassingswijze van de arbeidsduurvermindering te onderzoeken vanaf 1 juli 2005.

In die geest zal het resultaat van de vermindering van 38 naar 37 uren de toekenning waarborgen van een derde vrije dagen.

De opname van het saldo van de dagen zal worden bepaald door de ondernemingsraad met het doel, naargelang de bijzondere omstandigheden in de verschillende maatschappijen : - opwel het grootste deel toe te wijzen op het einde van het jaar, daarbij rekening houdend met de wintersluitingen, - ofwel door toepassing van een voor de handhaving van de jaarlijkse werkingsduur van het arbeidsinstrument noodzakelijke programmering.

Voor de werknemers die gunstigere voorwaarden genieten blijven hun verworven rechten gehandhaafd.

Om dezelfde jaarlijkse werkingsduur van het werkinstrument te waarborgen komen de sociale partners overeen op nieuwe aanwervingen, op basis van bestaande contracten en eventueel vrijwilligheid, een arbeidsstelsel met glijdende dienstroosters toe te passen.

Vanaf 1 juli 2005, gaan vier arbeidstijdregelingen bestaan : a) de arbeidstijdregeling van 40 uren/week met toekenning van 18 inhaalrustdagen;b) de arbeidstijdregeling van 39 uren/week met toekenning van 12 inhaalrustdagen;c) de arbeidstijdregeling van 38 uren/week met toekenning van 6 inhaalrustdagen;d) de arbeidstijdregeling van 37 uren/week zonder toekenning van inhaalrustdagen. Met werkelijk gewerkte uren worden gelijkgesteld : - de uren tijdens welke de syndicale opdrachten worden vervuld : - het bijwonen van officiële of officieuze vergaderingen van het paritair comité of van een verzoeningsbureau; - de uren studie, vakbondsopleiding en opleiding voor de ondernemingsraden, die beperkt zijn tot maximum 80 uren; - het verlies van arbeidsuren tengevolge van een arbeidsongeval of van een ongeval op de weg van en naar het werk, naar rata van 480 uren per jaar; - ongevallen van meer dan 30 kalenderdagen worden betaald door de verzekering (eindejaarspremie inbegrepen), zijn niet gelijkgesteld en worden niet verrekend in de 480 uren per jaar, voor de duur boven de 30 dagen; - ongevallen van minder dan 30 kalenderdagen worden gelijkgesteld door de werkgever; - het verlies van arbeidsduren tengevolge van ziekte, naar rata van 400 uren per jaar; - de werkloosheidsdagen; - de bijzondere en specifieke reglementen die in de verschillende ondernemingen van kracht zijn, blijven toepasselijk.

Wordt niet met werkelijk gewerkte uren gelijkgesteld : Ziekte van minder dan 15 opeenvolgende werkdagen. HOOFDSTUK XIV. - Vormingsvergoeding

Art. 31.Een vormingsvergoeding van een bedrag van 100 EUR wordt toegekend in de loop van het jaar 2005, verhoogd met 5,5 pct. voor administratie kosten.

In 2006 blijft deze vergoeding vastgesteld op 100 EUR, betaalbaar in de loop van het jaar (bovenop de administratieve kosten).

Overeenkomstig hoofdstuk XXI van de huidige collectieve arbeidsovereenkomst, zullen de vergoedingen worden gestort aan het "Sociaal Fonds voor de werklieden van het groefbedrijf". HOOFDSTUK XV. - Vakbonds- en opdrachtsopleiding

Art. 32.Het krediet dat voor de vormingscursussen wordt toegekend bedraagt 5 dagen per jaar en per gewoon of plaatsvervangend afgevaardigde in het comité voor veiligheid en gezondheid en in de ondernemingsraad.

Dit krediet vormt een totaal dat kan worden aangewend door de vakorganisaties, in overleg met de in het paritair subcomité vertegenwoordigde werkgevers.

De afgevaardigden beschikken over de nodige tijd voor het uitoefenen van hun vakbondsopdrachten.

Als voor deze opdrachten een bezoek buiten de onderneming noodzakelijk is, zal de vakbondsvrijgestelde, voor zover mogelijk, de werkgever hiervan binnen een redelijke termijn op de hoogte brengen.

De vakbondsopdrachten buitenshuis worden uitgebreid om het voor de afgevaardigden mogelijk te maken om de begrafenis bij te wonen van ouders en verwanten in de eerste graad van een werknemer en dit onaangezien het statuut van deze laatste.

Bij een interne opdracht moeten de afgevaardigden hun hiërarchische oversten hiervan op de hoogte brengen. HOOFDSTUK XVI. -Vergoedingen in geval van arbeidsongevallen

Art. 33.De vergoedingen in geval van arbeidsongevallen zullen worden betaald zodra de verzekeringsinstelling het ongeval heeft erkend en tijdens dezelfde periodes als die welke gelden voor de betaling van de lonen. HOOFDSTUK XVII. - Hospitalisatieverzekering

Art. 34.De werkgever verbindt zich ertoe een sectorale hospitalisatieverzekering (collectief contract) te onderschrijven ten bedrage van 24,79 EUR per jaar en per werknemer met een anciënniteit van minstens één jaar in de sector.

De werkgeversbijdrage is verhoogd met 15,32 EUR/jaar vanaf 1993.

De werkgevers komen gedurende deze collectieve arbeidsovereenkomst voor 74,37 EUR tegemoet in de vrijstelling, ten belope van één ongeval per schadejaar, en nemen eveneens de eventuele toeslag enkel voor de werknemer ingevolge de onderhandelingen met het oog op het sluiten van een nieuwe overeenkomst voor de jaren 2005-2006.

De waarborg aan de bruggepensioneerden wordt uitgebreid met de gelijkwaardige franchisemogelijkheden tot de actieve werknemers op vrijwillige basis uiterlijk op de datum waarop het brugpensioen ingaat.

De bepalingen vermeld onder artikel 28 zijn van toepassing op de huidige collectieve arbeidsovereenkomst.

De werkgevers verbinden zich ertoe om met de directie van het verzekeringsorganisme besprekingen te voeren om zo de verschillende disfuncties die uit deze verzekering voortkomen te regelen. HOOFDSTUK XVIII. - Valorisatie van de kwalificatie

Art. 35.Dit probleem zal in elke betrokken onderneming worden onderzocht.

Art. 36.Het probleem van de recuperatie van de overuren van het onderhoudspersoneel wordt onderzocht op het niveau van de ondernemingen waar er een probleem rijst. HOOFDSTUK XIX. - Vergoeding van de leerling-steenhouwers

Art. 37.In geval van indienstneming van een leerling, zal er tussen de betrokken partijen een paritair overleg plaatshebben. HOOFDSTUK XX. - Geschenkcheque

Art. 38.Ieder jaar, ontvangt iedere werknemer een cadeaucheque met een nominale waarde van 37,18 EUR. HOOFDSTUK XXI. - Premie aan de georganiseerden

Art. 39.Vanaf 2001 verbinden de werkgevers zich er toe om uiterlijk op 31 januari van het volgende jaar aan de VZW "Sociaal Fonds voor de werklieden van het groefbedrijf" waarvan de zetel gevestigd is te Brussel, Hoogstraat 26-28, een bedrag te storten van 130,76 EUR per jaar, administratieve kosten inbegrepen, per werkman die op 31 december van het vorige jaar werkelijk is ingeschreven in het personeelsregister alsmede voor de bruggepensioneerde werklieden.

Voor iedere werknemer die tijdens de referteperiode meer dan één jaar afwezig is, stort de onderneming niet in het fonds. Met dit bedrag kan het sociaal fonds aan de werknemers een premie van 128,73 EUR toekennen. Deze bedragen worden niet geïndexeerd.

Art. 40.Deze storting die per werkgever en onderneming geschiedt, is afhankelijk van de naleving van de voorwaarden betreffende de verzoenings- en opzeggingsprocedure in geval van stopzetting van de arbeid en zij wordt verricht wanneer noch collectief, noch individueel het werk in de onderneming wordt belemmerd.

Elke actie die tot gevolg heeft dat de in het eerste lid van dit artikel vermelde punten niet in acht worden genomen kan een vermindering met een vierde van de storting meebrengen; de beslissing van de werkgever wordt slechts genomen nadat er in aanwezigheid van de vertegenwoordigers van de vakorganisaties een onderzoek is verricht.

Art. 41.De premie wordt door toedoen van de VZW "Sociaal Fonds voor de werklieden van het groefbedrijf", Hoogstraat 26-28, te Brussel, aan de rechthebbenden betaald en door het fonds pro rata temporis verdeeld onder de werklieden die aangesloten zijn bij één van de drie erkende vakorganisaties en tewerkgesteld in de hardsteengroeven op 31 december alsook onder de gepensioneerde, de bruggepensioneerde werklieden, de werklieden ontslagen wegens economische redenen, de werklieden die hun militaire dienstplicht vervullen, de werklieden die een individuele opleiding in de onderneming volgen alsmede aan de rechtverkrijgenden van de tijdens het refertejaar overleden werklieden.

Art. 42.De rekeningen van de VZW "Sociaal Fonds voor de werklieden van het groefbedrijf" worden, voor goedkeuring, één maal per jaar, en ten laatste op 1 juni, aan de vertegenwoordiger van de werkgevers voorgelegd en aan het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de hardsteengroeven en van de groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen. HOOFDSTUK XXII. - Werkloosheid wegens vorst, sneeuw of ijzel en/of om economische redenen

Art. 43.Onverminderd de bepalingen van de artikelen 27 en 50 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (Belgisch Staatsblad van 22 augustus 1978), hebben de in artikel 1 bedoelde werklieden, ten laste van hun werkgever, recht op de betaling van een dagelijkse uitkering in geval van volledige of gedeeltelijke schorsing van de arbeid wegens vorst, sneeuw of ijzel en/of om economische redenen.

Vanaf 1 juli 2003, gewaarborgd de supplementaire uitkering voor de werkloosheid 90 pct. van het normaal netto-dagloon.

Voor de werknemers die geen recht hebben op een werkloosheidsuitkering, zullen de werkgevers, in de mate van het mogelijke, proberen deze tewerk te stellen in verschillende taken, aangepast aan de omstandigheden van het ogenblik. Ingeval zij niet kunnen worden tewerkgesteld, zal de aanvullende vergoeding berekend worden in verhouding tot een theoretische werkloosheidsuitkering; dit wil zeggen die zij als rechthebbenden zouden hebben ontvangen.

Art. 44.De beslissing om de arbeid al dan niet te onderbreken wordt genomen door de werkgever (in geval van onderbreking wordt deze aan het personeel medegedeeld door middel van het gebruikelijke aanplakbiljet) die de arbeidsproblemen onderzoekt en zowel binnen als buiten de maatschappij alle mogelijke informatie inwint over de mogelijke evolutie van de technische en klimatologische omstandigheden.

In geval van betwisting wordt deze beslissing genomen na rechtstreeks contact met de hoofdafgevaardigde van de werklieden vergezeld van - indien er een is - een afgevaardigde van het comité voor veiligheid en gezondheid en, indien nodig, na een paritaire vergadering met de afgevaardigden van de werkgevers en van de werklieden van de ondernemingen uit het bekken. Deze vergadering wordt, indien mogelijk, de dag zelf dringend bijeengeroepen.

Zo de beslissing omtrent de onderbreking van de arbeid tijdens een weekend wordt genomen, wordt zij (volgens een akkoord dat door de R.T.B.F. Brussel in november 1986 werd bevestigd) medegedeeld aan het personeel na de uitzending van het gesproken dagblad om 19 uur op de vooravond van de dag waarop de arbeid normaal wordt hervat, met name over het algemeen op zondag.

De procedure voor heroproeping van het personeel in geval van werkloosheid wegens slechte weersomstandigheden zal worden verbeterd.

De beslissing omtrent de hervatting van de arbeid en de datum van de hervatting wordt aan het personeel medegedeeld volgens dezelfde procedure, met name na het gesproken dagblad van de R.T.B.F. Brussel (uitzending van 19 uur).

Art. 45.De oorzaken die niet afhankelijk zijn van de onderneming, zoals de gedeeltelijke of totale stilligging van het vervoer, de schorsing van de arbeid bij leveranciers of kopers, kunnen geen aanleiding geven tot de betaling van de uitkering indien de onderneming, die enkel om deze vreemde redenen de arbeid moet staken, haar personeel uit dien hoofde de werkloosheid oplegt.

Art. 46.De bij artikel 43 bedoelde daguitkering is alleen dan aan de in deze overeenkomst beoogde werklieden verschuldigd, wanneer zij gedurende de uren die onmiddellijk de schorsing van de arbeid voorafgaan (bijvoorbeeld : de vooravond) persoonlijk blijk hebben gegeven van de noodzakelijke goede wil in klimatologische omstandigheden die door sneeuw, vorst of ijzel worden bemoeilijkt.

Het personeel moet, in geval van sneeuw en/of ijzel die tijdens deze uren optreedt, meer bepaald aanvaard hebben om de doorgang en de werkplaats vrij te maken zodat er kan worden voortgewerkt tot aan de door de werkgever bevolen schorsing. Deze arbeidsprestaties moeten onder normale voorwaarden inzake veiligheid ten aanzien van de betrokkenen worden verricht.

Art. 47.De uitkering wordt niet toegekend voor de dagen slecht weer wegens vorst, sneeuw of ijzel tijdens periodes van staking of lock-out.

Art. 48.Ingeval dit nodig is en zonder dat hij hierop systematisch een beroep doet, heeft de werkgever de mogelijkheid de in artikel 43 bedoelde werklieden tewerk te stellen in een andere sector die niet afhankelijk is van het slechte weer en/of van economische redenen, en arbeid te laten verrichten die overeenstemt met hun bekwaamheid.

Art. 49.Een bijkomende uitkering, berekend op 2,5 pct. van het normaal netto dagloon, wordt uitsluitend in geval van werkloosheid wegens slecht weer betaald (met name in geval van vorst, sneeuw of ijzel).

Deze bijkomende uitkering compenseert de gevolgen van het niet gelijkgestellen, van de dagen die verloren zijn gegaan, door de Kas voor Jaarlijkse Vakantie voor de periode van 1 januari tot 31 december van het voorgaande jaar.

De bijslag wordt betaald bij de eerste loonuitbetaling na 30 juni.

Deze uitkering wordt verhoogd met 5 pct. van het normaal netto dagloon voor de werklieden die, op het ogenblik van het slechte weer, een loon ontvangen dat lager ligt dan dat van de eerste categorie van de loonschaal.

Art. 50.De in artikel 43 bedoelde werknemers hebben recht op de betaling van de uitkering, voorzover : a) zij zonder onderbreking in dezelfde onderneming in dienst van hun werkgever zijn gebleven, gedurende ten minste één maand die onmiddellijk de onderbreking van de arbeid in de onderneming voorafgaat;b) zij vóór de datum van de uitbetaling van de uitkering hun arbeidsovereenkomst voor werklieden niet hebben opgezegd of niet om dringende redenen door hun werkgever zijn ontslagen.

Art. 51.De uitkering wordt rechtstreeks aan de werknemer betaald door de werkgever die hem tewerkstelt.

De betaling van de uitkering gebeurt op de gewone dag van de uitbetaling van de lonen voor de periode waarin de arbeid is geschorst of op een tussen de werkgever en de vakbondsafvaardiging overeen te komen datum.

Art. 52.Duur van de tegemoetkoming De uitkeringen die vastgesteld zijn in hoofdstuk XXII zijn verschuldigd tot maximum 120 werkdagen in het stelsel van de vijfdaagse werkweek voor het dienstjaar 2005; hetzelfde geldt voor het dienstjaar 2006. HOOFDSTUK XXIII. - Anciënniteitsverloven

Art. 53.Een betaalde verlofdag wordt jaarlijks toegekend aan de werknemer, op de verjaardag van zijn indiensttreding, na 8 jaar dienstanciënniteit in de onderneming, dan een dag per 5 jaar dienstanciënniteit (4 keer, na 8, 13, 18, 23 jaren) met een maximum van 5 dagen per jaar. Degenen dit langdurig ziek zijn, zijn uitgesloten van dit voordeel.

Wat betreft de uitzendarbeiders en de werknemers met een overeenkomst van bepaalde duur, de volledige duur van de prestaties wordt inachtgenomen voor de berekening van het anciënniteitsverlof.

Als de werknemer een onderneming verlaat voor een andere onderneming van deze sector, met een onderbreking van minder dan 8 dagen, en wat ook het statuut van de werknemer is, wordt de totale duur van de prestaties in aanmerking genomen voor de berekening van het anciënniteitsverlof. HOOFDSTUK XXIV. - Gevallen van overlijden

Art. 54.Er wordt een vergoeding van 2 974,72 EUR betaald aan de persoon die de begrafeniskosten van een werknemer die overleden is tengevolge van een arbeidsongeval of op de weg van de arbeid ten laste neemt.

De rechthebbende overlegt een bewijs van overlijden en een attest van het ziekenfonds, waaruit blijkt dat hij wel degelijk rechthebbende is. HOOFDSTUK XXV. - Arbeid en gezin

Art. 55.Inzake tijdskrediet wordt er verwezen naar de bepalingen van het Interprofessioneel Akkoord van 17 januari 2003.

Inzake tijdskrediet en loopbaanvermindering besluiten de ondertekenende werkgevers- en werknemersorganisaties, vanaf 1 januari 2003 de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis gesloten op 19 december 2001 in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 25 januari 2002, in het Belgisch Staatsblad verschenen op 5 maart 2002, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77ter gesloten op 10 juli 2002 in de Nationale Arbeidsraad, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 20 september 2002, in het Belgisch Staatsblad verschenen op 5 oktober 2002, toe te passen. HOOFDSTUK XXVI. - Beperkte inschakeling van externe firma's

Art. 56.Binnen een moeilijke economische context wensen de sociale partners voorrang te verlenen aan de tewerkstelling van de werknemers in de sector.

De werkzaamheden die gewoonlijk van permanente aard zijn zullen, voor zover mogelijk, niet worden uitbesteed.

In geval van moeilijkheden in verband met de aanstelling, verbinden de werkgevers zich ertoe de onderaanneming opnieuw te bespreken en zij verbinden zich ertoe een aangepaste herinschakeling voor te stellen, mits het personeel wordt opgeleid.

De ondernemingsdirecties, die verantwoordelijk zijn voor het beheer en het beroep dat gedaan wordt op onderaanneming, erkennen het recht op informatie van het personeel en zijn vertegenwoordigers.

Zij verbinden zich ertoe de dialoog te verbeteren met de vertegenwoordigers van het personeel waarbij de respectieve rol van de vakbondsafvaardiging en van de ondernemingsraad wordt bevoorrecht.

De directies zullen vooraf informeren over alle belangrijke werkzaamheden die bekend en gepland zijn.

De bijzondere modaliteiten van de informatieprocedure en van de inhoud van de informatie zullen plaatselijk worden bepaald waarbij de reeds bestaande praktijken worden inachtgenomen.

De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 53, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, zal worden nageleefd (koninklijk besluit van 2 april 1993, Belgisch Staatsblad van 29 april 1993). HOOFDSTUK XXVII. - Bevordering van de tewerkstelling

Art. 57.De partijen komen overeen om in 2005 een percentage van 0,40 pct. van de loonsom aangegeven aan de Rijkdienst voor Sociale Zekerheid aan te wenden ten behoeve van het "Centre de formation aux métiers de la pierre" (CEFOMEPI).

Dit bedrag blijft vastgesteld op 0,40 pct. in 2006.

De opdrachten van de CEFOMEPI zouden kunnen uitgebreid worden tot technische en onderhoudsvorming ten bedrage van 0,15 pct. voor een specifieke vorming in de onderneming.

Art. 58.De bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2003 tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters (koninklijk besluit van 1 september 2004) die niet worden gewijzigd door de artikelen van deze overeenkomst, worden verlengd onder dezelfde voorwaarden tot 31 december 2006. HOOFDSTUK XXVIII. - Maaltijdcheques

Art. 59.Voor iedere werkelijke arbeidsdag zal aan elke werknemer een maaltijdcheque worden toegekend.

Vanaf 1 april 2003 wordt de nominale waarde van de maaltijdcheque vastgesteld op 4,29 EUR. De bijdrage van de werknemer zal 1,09 EUR per maaltijdcheque bedragen.

Deze bijdrage zal worden ingehouden op het loonbriefje volgens de modaliteiten die moeten worden vastgesteld op ondernemingsniveau.

De maaltijdcheque zal worden afgeleverd op naam van de werknemer. Om aan deze voorwaarde te voldoen zal de toekenning van de maaltijdcheque, evenals de gegevens die erop betrekking hebben, vermeld worden op de individuele rekening van de werknemer.

Op elke maaltijdcheque zal duidelijk worden vermeld dat deze slechts kan worden gebruikt voor het betalen van een maaltijd of voor de aankoop van gebruiksklare levensmiddelen.

Voor de ondernemingen waar gunstiger toestanden bestaan, zal de verhoging van 1,44 EUR ook van toepassing zijn. HOOFDSTUK XXIX. - Wettelijke kader

Art. 60.De bepalingen van de huidige collectieve arbeidsovereenkomst houden rekening met de maatregelen voorzien in het interprofessioneel akkoord van 10 februari 2005 en in de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen. HOOFDSTUK XXX. - Clausule van sociale vrede

Art. 61.De sociale vrede is gewaarborgd gedurende de volledige duurtijd van de overeenkomst.

Art. 62.Wat de "Carrières du Hainaut" betreft, moet een bijzonder ondernemingsakkoord betreffende de tewerkstelling en de onderaanneming worden gesloten binnen de onderneming.

Bij gebrek daarvan kan geen sociale vrede gewaarborgd wat deze twee punten betreft (tewerkstelling en onderaanneming). HOOFDSTUK XXXI. - Verlenging van de bestaande akkoorden

Art. 63.De bestaande akkoorden, niet gewijzigd door deze collectieve arbeidsovereenkomst, blijven van toepassing. HOOFDSTUK XXXII. - Geldigheidsduur

Art. 64.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2005 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2006.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 5 augustus 2006.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

^