Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 5 augustus 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 05/08/2006 pub. 21/08/2006 numac 2006000604 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 7 juli 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de provincieraden, de gemeenteraden en de districtsraden en voor de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn type wet prom. 05/08/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006009654 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de elektronische procesvoering type wet prom. 05/08/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006009662 bron federale overheidsdienst justitie Wet inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie type wet prom. 05/08/2006 pub. 29/08/2006 numac 2006011365 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen type wet prom. 05/08/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006009658 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 16 juli 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de politierechtbanken, van de wet van 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en van de wet van 17 mei 2006 houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken type wet prom. 05/08/2006 pub. 11/12/2006 numac 2006015129 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Hongkong, Speciale Administratieve Regio van de Volksrepubliek China, ondertekend te Brussel op 20 september 2004 (2) type wet prom. 05/08/2006 pub. 21/03/2008 numac 2006015130 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Bilateraal Akkoord over wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Democratische Republiek Kongo, ondertekend te Brussel op 12 februari 2004 (2) type wet prom. 05/08/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006022669 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de toegang van het publiek tot milieu-informatie type wet prom. 05/08/2006 pub. 22/10/2009 numac 2009000695 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 24/08/2006 numac 2006000622 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 2005 houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentenpolitiezone type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 25/08/2006 numac 2006000621 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende voordracht van drie leden voor de raad van bestuur van A.S.T.R.I.D. met het oog op hun verkiezing en benoeming door de algemene vergadering type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006000651 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitters, plaatsvervangende voorzitters, leden en plaatsvervangende leden van de commissie van advies opgericht bij het koninklijk besluit van 12 april 1965 tot instelling van identificatiedocumenten en -kentekens ten behoeve van de leden van periodieke pers voor gespecialiseerde informatie type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 18/08/2006 numac 2006002090 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 1979 betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan het personeel van 's lands algemeen bestuur en van het koninklijk besluit van 10 juli 2002 tot toekenning van een Copernicuspremie aan sommige personeelsleden van de rijksbesturen type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 21/09/2006 numac 2006002114 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 04.31.2 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006 type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 10/08/2006 numac 2006003351 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2006 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukken te verstrekken type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 21/08/2006 numac 2006003364 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 104, 3°, d, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 21/08/2006 numac 2006003375 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 104, 3°, d, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 23/08/2006 numac 2006003394 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende de benoeming van de leden van de Hoge Raad van Financiën type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 18/08/2006 numac 2006003392 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit ter nadere bepaling van het percentage per jaar beoogd in artikel 19bis, § 2, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 11/09/2006 numac 2006003393 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 september 1987 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de inventaris van het vermogen van de Staat type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 23/08/2006 numac 2006003395 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende samenstelling van de afdeling « Financieringsbehoeften van de overheid » van de Hoge Raad van Financiën type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 16/08/2006 numac 2006009616 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 17/08/2006 numac 2006003387 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 3, § 3, eerste lid, van de wet van 17 mei 2004 tot omzetting in het Belgisch recht van de richtlijn 2003/48/EG van 3 juni 2003 van de Raad van de Europese Unie betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling en tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de roerende voorheffing type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 17/08/2006 numac 2006003388 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 4, § 1, derde lid, tweede streepje, van de wet van 17 mei 2004 tot omzetting in het Belgisch recht van de richtlijn 2003/48/EG van 3 juni 2003 van de Raad van de Europese Unie betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling en tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de roerende voorheffing type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 14/09/2006 numac 2006003398 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-21-0 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006 en bestemd tot dekking van allerlei uitgaven die verband houden met het Belgische voorzitterschap van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006003412 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de Algemene uitgavenbegroging voor het begrotingsjaar 2006 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 18/09/2006 numac 2006003427 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD'S en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptie prijzen, en andere diverse type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 24/08/2006 numac 2006009633 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43ter van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de personeelsleden van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie bij de Federale Overheidsdienst Justitie, die eenzelfde taaltrap vormen type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006011389 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot oprichting van een systeem dat gegevens inzamelt over ongevallen waarbij producten of diensten kunnen betrokken zijn type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006012441 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006012395 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die wapens en munitie vervaardigen, gelegen in de streek van het Centrum en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006012393 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen voor het bouwen en herstellen van vliegtuigen, inzonderheid het bouwen en ontwerpen van vliegtuigromptrommels bestemd voor uitvoer naar Zuid-Amerika, gevestigd in de streek van Gosselies en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006012394 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren, gelegen op het grondgebied van Tessenderlo en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 10/08/2006 numac 2006014177 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 14/09/2006 numac 2006014183 bron ministerie van landsverdediging en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 21 februari 1939 tot het reglementeren van luchtfoto's opnamen boven het nationaal grondgebied en het vervoeren van fototoestellen aan boord van luchtvaartuigen type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 27/09/2006 numac 2006015132 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende instemming met het derde beheerscontract tussen de Belgische Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk « Belgische Technische Coöperatie » type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 25/08/2006 numac 2006021106 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2002 houdende oprichting van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 24/08/2006 numac 2006015125 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-21-0 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrontigsjaar 2006 en bestemd tot dekking van allerlei uitgaven die verband houden met het Belgische voorzitterschap van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 22/08/2006 numac 2006022581 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat de logopedische verstrekkingen betreft, van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 10/08/2006 numac 2006022765 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 5, § 2, van het koninklijk besluit van 28 december 2005 tot overname van de pensioenverplichtingen van het gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 10/08/2006 numac 2006022766 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 4, § 3, van het koninklijk besluit van 28 december 2005 tot overname van de pensioenverplichtingen van het gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 04/09/2006 numac 2006022807 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 22/08/2006 numac 2006022811 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2004 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 25/08/2006 numac 2006022809 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot overheveling van het personeel dat zijn werkzaamheden uitoefent binnen de Administratie der Pensioenen van het Ministerie van Financiën naar de Pensioendienst voor de overheidssector type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 22/08/2006 numac 2006022812 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1997 betreffende cosmetica type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 25/08/2006 numac 2006022824 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verlenging van de toepassing van het koninklijk besluit van 21 maart 2002 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen voor de in artikel 34, eerste lid, 14°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, bedoelde materialen en verzorgingsproducten voor de verzorging ten huize van rechthebbenden die lijden aan mucoviscidose type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 23/08/2006 numac 2006022831 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 23/08/2006 numac 2006022830 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 12/09/2006 numac 2006022832 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 13/09/2006 numac 2006022844 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de benoeming van de magistraat-bijzitter in de Provinciale Raad van de Orde der apothekers van Antwerpen type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 12/09/2006 numac 2006022843 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische bijdrage voor 2006 aan de Wereld Organisatie voor de Dierengezondheid vroeger « Office international des Epizooties » genoemd type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 15/09/2006 numac 2006022842 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de benoeming van een lid van de Nationale Raad voor de Kinesitherapie type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 12/09/2006 numac 2006022841 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische Federale Overheid voor het jaar 2006 aan het « International Plant Genetic Resources Institute » type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006022847 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat de logopedische verstrekkingen betreft, van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006022846 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat de orthopedisten en de bandagisten betreft, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996, tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 10/10/2006 numac 2006022859 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 10/10/2006 numac 2006022860 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 1992 betreffende het in de handel brengen van nutriënten en van voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden toegevoegd type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 18/09/2006 numac 2006022863 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 2004 houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 13/09/2006 numac 2006022864 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 2003 houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Multipartite-structuur betreffende het ziekenhuisbeleid type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006022862 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de bedragen van de administratiekosten die voor het jaar 2006 aan de verzekeringsinstellingen worden toegekend type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 10/10/2006 numac 2006022876 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 oktober 2001 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Nationale Raad voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 18/09/2006 numac 2006022879 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2006, voorzien bij het koninklijk besluit van 18 januari 1971 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige tandheelkundigen type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 29/08/2006 numac 2006022881 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2006, van het globaal budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 18/09/2006 numac 2006022880 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering voor sommige geneesheren te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2006 en tot aanpassing van de basisbedragen van de rust- en overlevingspensioenen, bedoeld in het koninklijk besluit van 31 maart 1983 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 11/09/2006 numac 2006022884 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 2003 tot benoeming van de leden van het Beheerscomité van de sociale zekerheid, in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de overheid type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 22/09/2006 numac 2006022905 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot oprichting van een Comité voor advies inzake biociden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 19/09/2006 numac 2006022911 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 20, § 2bis, van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen, en van het koninklijk besluit van 25 januari 2004 tot uitvoering van de artikelen 20, 26 en 35, § 2, van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 22/09/2006 numac 2006022936 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 1987 tot uitvoering van artikel 119bis van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 13/09/2006 numac 2006202244 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de nachtprestaties van de thuisoppas type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 13/09/2006 numac 2006202245 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot vaststelling van de voorwaarden inzake arbeid, loon en loonindexering voor het personeel van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp gesubsidieerd door het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 20/09/2006 numac 2006202422 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 18/10/2006 numac 2006202423 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, genaamd "Fonds Sociale Maribel" en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 18/09/2006 numac 2006202437 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot uitvoering van artikel 26bis van de arbeidswet van 16 maart 1971 type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006202416 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Intersectoraal Sociaal Fonds " en tot vaststelling van zijn statuten (1) type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 13/09/2006 numac 2006202415 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de sector van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp gesubsidieerd door het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 14/09/2006 numac 2006202432 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Intersectoraal Sociaal Fonds BICO " en tot vaststelling van de statuten (1) type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 18/09/2006 numac 2006202435 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2002 betreffende de uitwerking van nieuwe arbeidsregelingen voor bepaalde ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 04/09/2006 numac 2006202438 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de zoutziederijen, mostaardfabrieken, azijnfabrieken en de ondernemingen van bereide kruiden en in azijn ingelegde levensmiddelen type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006202439 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de uurlonen in uitvoering van artikel 3 van het nationaal akkoord 2005-2006 van 26 mei 2005 type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 18/09/2006 numac 2006202440 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 25/09/2006 numac 2006202453 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende het brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006202454 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende het sectoraal akkoord 2005-2006 type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 14/09/2006 numac 2006202455 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juli 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de hotel-, restaurant-, café- en aanverwante bedrijven" type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 18/09/2006 numac 2006202441 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juli 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging en verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001 betreffende de duurzame beroepsintegratie, de herintegratie en de opleiding van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 18/09/2006 numac 2006202456 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, tot instelling van het haltijds brugpensioen op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 04/09/2006 numac 2006202457 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot bepaling van de loonvoorwaarden in 2004 en 2005 voor sommige sectoren van het Paritair Comité voor de socio-culturele sector die afhangen van de Franse Gemeenschap : productieateliers, bibliotheken, culturele centra, jongerencentra, permanente vorming, sportfederaties, "la Médiathèque", jeugdorganisaties, lokale televisies type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 14/09/2006 numac 2006202459 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen, betreffende het bedrag en de wijze van inning van de bijdragen voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 18/09/2006 numac 2006202463 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 februari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2004 tot vaststelling van de forfaitaire bijdrage aan het "Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf" type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 14/09/2006 numac 2006202460 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006202461 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de lonen, loontoeslagen en premies type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 23/08/2006 numac 2006202466 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 1978 tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief voor het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 25/09/2006 numac 2006202472 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende het halftijds brugpensioen op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 18/09/2006 numac 2006202474 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 februari 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende een tussentijdse regeling inzake conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 20/09/2006 numac 2006202475 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende het bedrag en de wijze van inning van de bijdrage voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen voor de privé-rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 18/09/2006 numac 2006202476 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de sectorale regeling van de maaltijdcheques voor de werknemers in de vlasbereiding type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 10/10/2006 numac 2006202473 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende het conventioneel brugpensioen in de subsector voor verhuisondernemingen, de meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 04/09/2006 numac 2006202477 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de groentenijverheid type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 19/09/2006 numac 2006202478 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigingen in ondernemingen met minder dan 50 arbeiders en minstens 35 werknemers in uitvoering van artikelen 16 en 17 van het nationaal akkoord 2005-2006 van 2 juni 2005 type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006202480 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 14/09/2006 numac 2006202484 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het brugpensioen ploegenarbeid in uitvoering van artikel 17, § 2, van het nationaal akkoord 2005-2006 van 26 mei 2005 type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 04/09/2006 numac 2006202483 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de chocoladefabrieken en ondernemingen van broodsmeersel type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006202487 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het sectoraal brugpensioen type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 23/10/2006 numac 2006202493 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 20/09/2006 numac 2006202485 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende het bedrag en de wijze van inning van de bijdrage voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen voor de bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 26/09/2006 numac 2006202488 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, tot wijziging van de berekening van de 5 pct.-drempel als bedoeld in artikel 15 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis van 19 december 2001 betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006202486 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het sectoraal brugpensioen vanaf 56 jaar ter uitvoering van artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst 2005-2006 van 19 mei 2005 type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006202489 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende het bedrag en de wijze van inning van de bijdrage voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen in de Franstalige en Duitstalige sector van de gezondheidsinrichtingen en -diensten type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 14/09/2006 numac 2006202492 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de regeling van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van deeltijds tewerkgestelde werklieden type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006202491 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 14/09/2006 numac 2006202490 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende maatregelen ten behoeve van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 14/09/2006 numac 2006202494 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende het conventioneel sectoraal brugpensioen voor de sector inplanting en onderhoud van parken en tuinen type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 12/10/2006 numac 2006202503 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende de verlenging en wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 1993 betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 02/10/2006 numac 2006202504 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor musici type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006202505 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende het bedrag en de wijze van inning van de bijdrage voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen in de Franstalige en Duitstalige sector opvang van kinderen type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 23/10/2006 numac 2006202507 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage aan het 'Fonds voor vakopleiding in de bouwnijverheid' type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 23/10/2006 numac 2006202506 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging en verlenging van verschillende bestaanszekerheidsregelingen type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 04/09/2006 numac 2006202509 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen op 58 en 56 jaar in de sector bakkerijen type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 14/09/2006 numac 2006202508 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden van sommige werknemers type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 07/08/2007 numac 2007000699 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting van een Comité voor advies inzake biociden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden. - Duitse vertaling van de hoofdstukken II en III van dit besluit

erratum

type erratum prom. 05/08/2006 pub. 12/09/2006 numac 2006003424 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit ter nadere bepaling van het percentage per jaar beoogd in artikel 19bis, § 2, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Erratum
^