Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 30 september 2014
gepubliceerd op 09 oktober 2014

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingverminderingen voor energiebesparende uitgaven in een woning en voor energiezuinige woningen en ingevolge de invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting en de wijziging van de regels op het stuk van de belasting van niet-inwoners

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2014003391
pub.
09/10/2014
prom.
30/09/2014
ELI
eli/besluit/2014/09/30/2014003391/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

30 SEPTEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingverminderingen voor energiebesparende uitgaven in een woning en voor energiezuinige woningen en ingevolge de invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting en de wijziging van de regels op het stuk van de belasting van niet-inwoners


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit ter ondertekening voor te leggen beoogt het KB/WIB 92 aan te passen ingevolge de wijzigingen die door de wet van 8 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingevolge de invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting als bedoeld in titel III/1 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, tot wijziging van de regels op het stuk van de belasting van niet-inwoners en tot wijziging van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet sluiten tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingevolge de invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting als bedoeld in titel III/1 van de bijzondere wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, tot wijziging van de regels op het stuk van de belasting van niet-inwoners en tot wijziging van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (hierna: wet van 8 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingevolge de invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting als bedoeld in titel III/1 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, tot wijziging van de regels op het stuk van de belasting van niet-inwoners en tot wijziging van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet sluiten) zijn aangebracht in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92).

Het koninklijk besluit van 30 juni 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten2 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingverminderingen met betrekking tot de in artikel 5/5, § 4, eerste lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten bedoelde uitgaven, heeft reeds de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de belastingvermindering voor het onderhoud en de restauratie van beschermde monumenten en landschappen (artikel 14536, WIB 92), de belastingverminderingen voor de eigen woning (artikelen 14537 tot 14546, WIB 92) en de belastingvermindering voor dakisolatie (artikel 14547, WIB 92) ingevoegd in het KB/WIB 92.

Het ontwerp van koninklijk besluit dat nu aan uwe Majesteit ter ondertekening wordt voorgelegd, brengt in aanvulling op het voormelde koninklijk besluit van 30 juni 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten2 nog een aantal wijzigingen aan in het KB/WIB 92 ingevolge de invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting als bedoeld in titel III/1 van de bijzondere wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten en de wijziging van de regels op het stuk van de belasting van niet-inwoners. Deze wijzigingen zijn louter technisch van aard.

Daarnaast worden nog een aantal wijzigingen aangebracht op het stuk van de belastingvermindering voor uitgaven voor energiebesparende uitgaven in een woning (artikel 14524, § 1, WIB 92) en de belastingvermindering voor energiezuinige woningen (artikel 14524, § 1, WIB 92, zoals het bestond alvorens het werd opgeheven bij de wet van 28 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 28/12/2011 pub. 01/02/2012 numac 2012014018 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, met het oog op de invoering van bestuurlijke boetes type wet prom. 28/12/2011 pub. 03/02/2012 numac 2012014032 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg teneinde de fietsers toe te staan in bepaalde gevallen de verkeerslichten voorbij te rijden type wet prom. 28/12/2011 pub. 04/02/2014 numac 2014000034 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg teneinde de fietsers toe te staan in bepaalde gevallen de verkeerslichten voorbij te rijden. - Duitse vertaling type wet prom. 28/12/2011 pub. 21/03/2012 numac 2012000169 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, met het oog op de invoering van bestuurlijke boetes. - Duitse vertaling sluiten en op grond van artikel 535, WIB 92 van toepassing blijft). Ook deze wijzigingen zijn technisch van aard. 1. wijzigingen aan artikel 6311, KB/WIB 92 (uitvoeringsbepaling inzake de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven als bedoeld in artikel 14524, § 1, WIB 92) Overeenkomstig artikel 5/5, § 4, van de bijzondere wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten zijn vanaf aanslagjaar 2015 uitsluitend de gewesten bevoegd voor het verlenen van fiscale voordelen voor energiebesparende uitgaven.De belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven in het belastbaar tijdperk zelf (i.c. uitgaven voor dakisolatie) wordt derhalve een gewestelijke belastingvermindering die zal worden verleend op grond van het nieuwe artikel 14547, WIB 92. De overgedragen belastingverminderingen voor uitgaven in 2011 en 2012 zullen verder worden verleend als federale belastingverminderingen op grond van het gewijzigde artikel 14524, § 1, WIB 92.

A. Wijzigingen aan artikel 6311, §§ 1 en 2, KB/WIB 92 Artikel 6311, §§ 1 en 2, KB/WIB 92 en de bijlage IIbis, KB/WIB 92 die de voorwaarden omschrijven waaraan de uitgaven moeten voldoen om recht te geven op een belastingvermindering, worden vanaf aanslagjaar 2015 opgeheven (artikelen 4, 1°, en 18 van het koninklijk besluit) en overgeheveld naar een uitvoeringsbepaling voor artikel 14547, WIB 92 (gewestelijke belastingvermindering voor dakisolatie) (zie het koninklijk besluit van 30 juni 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten2). Op federaal niveau zullen vanaf aanslagjaar 2015 immers geen belastingverminderingen meer worden verleend voor uitgaven die in het belastbaar tijdperk zelf zijn gedaan.

B. Wijzigingen aan artikel 6311, § 3, KB/WIB 92 In artikel 6311, § 3, KB/WIB 92, dat de volgorde van aanrekenen vastlegt van de belastingverminderingen die op grond van artikel 14524, § 1, WIB 92 zijn verleend, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° vanaf aanslagjaar 2014 a) opheffen van het tweede lid, 3°, en het derde lid, 3° (artikel 3, 1° en 2°, van het koninklijk besluit): de overdracht van een belastingvermindering naar de drie volgende belastbare tijdperken is niet meer mogelijk voor de uitgaven gedaan vanaf 1 januari 2013 (voor uitgaven gedaan in 2012 is de overdracht nog mogelijk wanneer de uitgaven betrekking hebben opwerken die worden verricht in het kader van een overeenkomst die uiterlijk op 27 november 2011 werd gesloten). Deze bepalingen zijn derhalve overbodig geworden vanaf aanslagjaar 2014; b) aanpassing van de verwijzing naar artikel 156bis, WIB 92 in het vierde lid, 1° en 2° (artikel 3, 3°, van het koninklijk besluit) : artikel 156bis, eerste lid, 3°, WIB 92 is opgeheven vanaf aanslagjaar 2014.De verwijzing naar die bepaling wordt bijgevolg ook opgeheven. 2° vanaf aanslagjaar 2015: a) aanpassen van de verwijzing in het eerste lid, 1° en 2°, en het vierde lid, 2° en 3° (artikel 4, 2° en 6° , van het koninklijk besluit) naar artikel 14524, WIB 92: in artikel 14524, § 1, WIB 92 zoals het is vervangen bij de wet van 8 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingevolge de invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting als bedoeld in titel III/1 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, tot wijziging van de regels op het stuk van de belasting van niet-inwoners en tot wijziging van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet sluiten, wordt het maximumbedrag van de belastingvermindering (basisbedrag en verhoging) vastgelegd in het tweede lid (en niet langer het vierde lid);b) aanpassen van de bepalingen van het tweede lid, 2°, en het derde lid, 2° (artikel 4, 3° en 4°, van het koninklijk besluit): voor aanslagjaar 2015 kunnen enkel nog belastingverminderingen die zijn verleend voor uitgaven die werden gedaan in 2011 en 2012, worden aangerekend bij toepassing van artikel 6311, § 3, KB/WIB 92.De belastingverminderingen verbonden met uitgaven in 2011 kunnen niet meer worden overgedragen naar het volgende belastbaar tijdperk (verminderingen bedoeld in het tweede lid, 1°, en het derde lid, 1° ).

Vermits enkel nog verminderingen verbonden met uitgaven gedaan in 2012 nog naar het volgend belastbaar tijdperk kunnen worden overgedragen, moet binnen de categorie van nog overdraagbare belastingverminderingen (verminderingen bedoeld in het tweede lid, 2°, en het derde lid, 2° ) geen onderscheid meer worden gemaakt naargelang het belastbaar tijdperk van de uitgaven waarop ze betrekking hebben; c) aanpassen van de verwijzing naar artikel 156bis, WIB 92 in het vierde lid, 1° en 2° (artikel 4, 5° , van het koninklijk besluit): vanaf aanslagjaar 2015 zijn de bepalingen in verband met de omzetting in een belastingkrediet van bepaalde verminderingen voor energiebesparende uitgaven opgenomen in artikel 14524, § 1, vijfde lid, WIB 92 en niet langer in artikel 156bis, WIB 92 dat werd opgeheven;3° vanaf aanslagjaar 2016: a) opheffen van het tweede en derde lid (artikel 5, 1° van het koninklijk besluit): vermits de belastingvermindering als bedoeld in artikel 14524, § 1, WIB 92 voor het laatst kan worden verleend in aanslagjaar 2016, zijn de relevante criteria voor het bepalen van de volgorde van aanrekenen enkel nog het al dan niet in aanmerking komen voor de verhoging (cf.eerste lid) en het al dan niet in aanmerking komen voor de omzetting in een belastingkrediet (cf. vierde lid); het tweede en derde lid, waarin een onderscheid wordt gemaakt naargelang de overdraagbaarheid, kunnen worden opgeheven; b) vervangen van het vierde lid (artikel 5, 2° van het koninklijk besluit): voor de belastingverminderingen die kunnen worden aangerekend op het basisbedrag, wordt enkel nog een onderscheid gemaakt naargelang die verminderingen al dan niet in aanmerking komen voor de omzetting in een belastingkrediet;4° vanaf aanslagjaar 2017: Vanaf aanslagjaar 2017 kan geen belastingvermindering meer worden verleend bij toepassing van artikel 14524, § 1, WIB 92 en derhalve wordt artikel 6311, KB/WIB 92 opgeheven (artikel 6 van het koninklijk besluit).2. wijzigingen aan de uitvoeringsbepalingen inzake de belastingvermindering voor energiezuinige woningen Artikel 14524, § 2, WIB 92 dat gedurende 10 belastbare tijdperken een belastingvermindering voor lage energie, passief- en nulenergiewoningen verleent, werd door de wet van 28 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 28/12/2011 pub. 01/02/2012 numac 2012014018 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, met het oog op de invoering van bestuurlijke boetes type wet prom. 28/12/2011 pub. 03/02/2012 numac 2012014032 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg teneinde de fietsers toe te staan in bepaalde gevallen de verkeerslichten voorbij te rijden type wet prom. 28/12/2011 pub. 04/02/2014 numac 2014000034 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg teneinde de fietsers toe te staan in bepaalde gevallen de verkeerslichten voorbij te rijden. - Duitse vertaling type wet prom. 28/12/2011 pub. 21/03/2012 numac 2012000169 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, met het oog op de invoering van bestuurlijke boetes. - Duitse vertaling sluiten houdende diverse bepalingen opgeheven vanaf aanslagjaar 2013.Artikel 6311bis, KB/WIB 92, dat uitvoering geeft aan artikel 14524, § 2, WIB 92 wordt eveneens opgeheven vanaf aanslagjaar 2013 (artikel 7 van het koninklijk besluit).

Bij toepassing van artikel 535, WIB 92 wordt de belastingvermindering evenwel verder verleend voor woningen die uiterlijk op 31 december 2011 waren gecertificeerd en voor woningen die na die datum werden gecertificeerd, maar waarvoor de belastingplichtigen zich reeds vóór 1 januari 2012 contractueel hadden verbonden tot het verwerven of bouwen van een dergelijk woning of tot het verbouwen van een woning tot een dergelijke woning (artikel 535, WIB 92 zoals ingevoegd bij de wet van 28 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 28/12/2011 pub. 01/02/2012 numac 2012014018 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, met het oog op de invoering van bestuurlijke boetes type wet prom. 28/12/2011 pub. 03/02/2012 numac 2012014032 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg teneinde de fietsers toe te staan in bepaalde gevallen de verkeerslichten voorbij te rijden type wet prom. 28/12/2011 pub. 04/02/2014 numac 2014000034 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg teneinde de fietsers toe te staan in bepaalde gevallen de verkeerslichten voorbij te rijden. - Duitse vertaling type wet prom. 28/12/2011 pub. 21/03/2012 numac 2012000169 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, met het oog op de invoering van bestuurlijke boetes. - Duitse vertaling sluiten en vervangen bij de wet van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013024448 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de artikelen 41 en 43 van de wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen en van artikel 605quater van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 21/12/2013 pub. 29/09/2014 numac 2014000738 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de artikelen 41 en 43 van de wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen en van artikel 605quater van het Gerechtelijk Wetboek. - Duitse vertaling sluiten).

De bepalingen van het opgeheven artikel 6311bis, KB/WIB 92, dat uitvoering gaf aan artikel 14524, § 2, WIB 92, worden door artikel 17 van het ontwerp vanaf aanslagjaar 2013 in het KB/WIB 92 ingevoegd in het hoofdstuk "overgangsbepalingen", in een nieuwe afdeling VI, "Belastingvermindering voor energiezuinige woningen".

De modellen van het certificaat waarnaar wordt verwezen in artikel 258, § 1, derde lid, KB/WIB 92 in ontwerp zijn de modellen die in het Belgisch Staatsblad van 22 september 2010 werden gepubliceerd.

Wat de opmerking van de Raad van State met betrekking tot de procedures die worden bedoeld in artikel 258, § 3, vierde lid, KB/WIB 92 betreft, wordt erop gewezen dat de belastingadministratie niet op de hoogte is van eventuele interpretatieproblemen ter zake. Beoogd worden bv. berekeningen volgens de normen CEN 15316-4.2 (Heating systems in buildings - method for calculation of system energy requirements and system efficiencies/part 2.2 Space heating generation system/part 2.2.2 Heat pump systems) en CEN 15316-4.3 (Heating systems in buildings - method for calculation of system energy requirements and system efficiencies/part 2.2 Space heating generation system/part 2.2.3 Thermal solar systems). 3. wijzigingen aan de uitvoeringsbepalingen inzake de verrekening van voorheffingen en belastingkredieten Vanaf aanslagjaar 2015 worden de onderstaande wijzigingen doorgevoerd in het KB/WIB 92 .1° inzake de verrekening van de onroerende voorheffing De verrekening van de onroerende voorheffing wordt vanaf aanslagjaar 2015 vervangen door een (gewestelijke) belastingvermindering (artikel 14544, WIB 92).De verrekening van een fictieve onroerende voorheffing (artikel 278, WIB 92) werd reeds opgeheven door de wet van 27 juli 1993.

In hoofdstuk II, afdeling IV, KB/WIB 92 wordt onderafdeling I, waarin de regels zijn vastgelegd voor de verrekening van de fictieve onroerende voorheffing, opgeheven (artikel 8 van het koninklijk besluit).

In artikel 123, KB/WIB 92, dat de regels vastlegt inzake de mate van verrekening van de voorheffingen en het forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting, wordt de fictieve onroerende voorheffing en de onroerende voorheffing geschrapt vanaf aanslagjaar 2015 (artikel 9 van het koninklijk besluit). 2° inzake de verrekening van het forfaitaire gedeelte van de buitenlandse belasting In de artikelen 124 en 125, KB/WIB 92, zoals ze van toepassing zijn tot en met aanslagjaar 2014, wordt bepaald wat moet worden verstaan onder het in artikel 290, 2°, WIB 92 vermelde deel van de personenbelasting dat evenredig betrekking heeft op de beroepsinkomsten voor de verrekening van het forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting en het belastingkrediet voor zelfstandigen als bedoeld in artikel 289bis, WIB 92. De bepalingen van de artikelen 124 en 125, KB/WIB 92 worden vanaf aanslagjaar 2015 samengebracht in één artikel, i.c. artikel 125 KB/WIB 92. Artikel 124, KB/WIB 92 wordt opgeheven (artikel 10 van het koninklijk besluit). Artikel 85 van de wet van 8 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingevolge de invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting als bedoeld in titel III/1 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, tot wijziging van de regels op het stuk van de belasting van niet-inwoners en tot wijziging van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet sluiten heeft artikel 290, WIB 92 vervangen vanaf aanslagjaar 2015. Artikel 290, WIB 92 bestaat voortaan uit twee leden. Het belastingkrediet voor zelfstandigen als bedoeld in artikel 289bis, WIB 92 is vanaf aanslagjaar 2015 terugbetaalbaar en wordt derhalve niet meer vermeld in artikel 290, WIB 92. Artikel 290, eerste lid, 1°, WIB 92 bepaalt dat het forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting verrekenbaar is in de mate dat het niet meer bedraagt dan het deel van de belasting Staat dat betrekking heeft op de beroepsinkomsten. Dat deel van de belasting Staat wordt nu volledig gedefinieerd in artikel 125, KB/WIB 92 (artikel 11 van het koninklijk besluit) 4. wijzigingen aan de uitvoeringsbepalingen inzake het vaststellen van het aandeel van elke belastingplichtige in een gemeenschappelijke aanslag De artikelen 144/1 tot 144/7, KB/WIB 92 leggen de regels vast voor het vaststellen van het aandeel van elke echtgenoot in een gemeenschappelijke aanslag.Artikel 144/2, 1°, KB/WIB 92 omschrijft hoe het aandeel van een echtgenoot in de ingekohierde aanslag, zijnde de personenbelasting die betrekking heeft op het inkomen van die echtgenoot, wordt bepaald. Gelet op de wijzigingen die vanaf aanslagjaar 2015 worden doorgevoerd in de berekening van de personenbelasting, moet artikel 144/2, 1°, KB/WIB 92 worden aangepast.

Zo wordt verwezen naar: - de "totale belasting" (de som van de federale en de gewestelijke personenbelasting); - de "federale" belastingvermeerderingen als vermeld in artikel 1457, § 2 (terugname belastingvermindering werkgeversaandelen), 14532, § 2 (terugname belastingvermindering ontwikkelingsfondsen) en 157 tot 168, WIB 92 (vermeerdering wegens geen of onvoldoende voorafbetaling); - de bonificatie voor voorafbetaling als federaal verrekenbaar bestanddeel (element van de berekening dat tot nu toe niet werd vermeld); - het belastingkrediet als vermeld in artikel 289ter/1, WIB 92 (element van de berekening dat tot nu toe niet werd vermeld).

Bovendien wordt: - de verwijzing naar het opgeheven artikel 156bis, WIB 92 (in een belastingkrediet omgezette belastingverminderingen) vervangen door een verwijzing naar artikel 14524, § 1, vijfde lid, WIB 92 (wat de federale belastingkredieten betreft) en naar de gewestelijke belastingkredieten in het algemeen; - de verwijzing naar de belastingverminderingen bedoeld in de bijzondere wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten opgeheven (de gewestelijke belastingverminderingen die vanaf aanslagjaar 2015 worden verleend, zijn reeds vervat in het bedrag van de totale belasting). (artikel 12 van het koninklijk besluit) 5. wijzigingen aan de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot in een (federale) belastingvermindering omgezette aftrek van interesten van hypothecaire lenigen Vanaf aanslagjaar 2015 wordt de aftrek voor interesten van hypothecaire leningen (bijkomende interestaftrek) omgezet in een belastingvermindering.Deze belastingvermindering wordt verleend als federale belastingvermindering wanneer de uitgaven betrekking hebben op een woning die op het tijdstip van de betaling niet de eigen woning is van de belastingplichtige bij toepassing van artikel 526, § 1, WIB 92. In het opschrift van hoofdstuk V, afdeling III, worden de woorden "aftrek van interest" vervangen door de woorden "belastingvermindering voor interest".In datzelfde opschrift en in artikel 254 KB/WIB 92 wordt de verwijzing naar artikel 526, § 2, tweede lid, WIB 92 vervangen door een verwijzing naar artikel 526, § 1, tweede lid, WIB 92 (artikelen 14 en 15 van het koninklijk besluit). 6. vervangen van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het lange termijnsparen en bouwsparen (artikel 526, § 2, WIB 92) door uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de in een (federale) belastingvermindering omgevormde aftrek voor enige woning In afdeling IV van hoofdstuk V van het KB/WIB 92 worden de voorwaarden en de wijze waarop de vermindering voor het lange termijnsparen wordt toegepast m.b.t. premies van individuele levensverzekeringen en kapitaalaflossingen voor zoverre artikel 1456, derde lid, WIB 92 zoals het bestond voordat het werd vervangen bij de wet van 27 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten op die uitgaven van toepassing is. Vermits artikel 526, § 2, WIB 92 niet langer artikel 1456, WIB 92 zoals het bestond voordat het werd opgeheven bij de wet van 27 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten, van toepassing maakt, is de bestaansgrond van deze bepalingen verdwenen. De uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de aftrek voor enige woning (artikel 104, 9°, zoals het bestond voordat het werd opgeheven door de wet van 8 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingevolge de invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting als bedoeld in titel III/1 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, tot wijziging van de regels op het stuk van de belasting van niet-inwoners en tot wijziging van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet sluiten) die vanaf aanslagjaar 2015 bij toepassing van artikel 539, WIB 92 wordt verleend als federale belastingvermindering wanneer de uitgaven betrekking hebben op een woning die op het tijdstip van de betaling niet de eigen woning is van de belastingplichtige komen in de plaats (artikel 16 van het koninklijk besluit).

In hoofdstuk I van het KB/WIB 92 wordt de afdeling XXIV, die artikel 62 waarin de toepassingsmodaliteiten van de opgeheven aftrek voor enige woning zijn vastgelegd, opgeheven (artikel 2 van het koninklijk besluit).

Artikel 255, KB/WIB 92 nieuw herneemt in essentie de tekst van artikel 62, KB/WIB 92.

In artikel 256 KB/WIB 92 nieuw wordt voortaan ook voor de (federale) "woonbonus" bepaald dat als er winstdeelnemingen worden verrekend met de premie voor een levensverzekering, de premie voor de nominale waarde recht geeft op een belastingvermindering. 7. diverse wijzigingen Gelet op de opheffing van artikel 31, derde lid, WIB 92 bij de wet van 8 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingevolge de invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting als bedoeld in titel III/1 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, tot wijziging van de regels op het stuk van de belasting van niet-inwoners en tot wijziging van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet sluiten, wordt de verwijzing in het opschrift van de afdeling IV van hoofdstuk I van het KB/WIB 92 aangepast (derde lid i.p.v. vierde lid) (artikel 1 van het koninklijk besluit).

Vanaf aanslagjaar 2015 zijn er drie stelsels voor de berekening van de belasting van niet-inwoners/natuurlijke personen (gewone niet-inwoners, niet-inwoners die voldoen aan de 75pct.-regel en niet-inwoners die voldoen aan de 75pct.-regel en tevens inwoner zijn van een andere lidstaat van de EER) in plaats van de bestaande twee (gewone niet-inwoners en niet-inwoners met tehuis of die voldoen aan de 75pct.-regel). Hiertoe is een nieuw artikel 243/1 ingevoegd in het WIB 92. De verwijzing naar dat artikel wordt nu ook opgenomen in artikel 200, KB/WIB 92 dat het belastbaar tijdperk definieert (artikel 13 van het koninklijk besluit). 7. inwerkingtreding De voorgestelde wijzigingen treden in werking vanaf aanslagjaar 2015, met uitzondering van: - de artikelen 7 en 17 die uitwerking hebben vanaf aanslagjaar 2013 (zie punt 2); - artikel 3 dat uitwerking heeft vanaf aanslagjaar 2014 (zie punt 1, B, 1° ); - artikel 5, dat in wekring treedt vanaf aanslagjaar 2016 (zie punt 1, B, 3° ); - artikel 6, dat in werking treedt vanaf aanslagjaar 2017 (zie punt 1, B, 4° ).

De zaken waarvoor geen initiatief van de Regering is vereist en die met het oop op de continuïteit van het gezag door de Uitvoerende Macht moeten worden behandeld, omdat anders een voor de burgers nadeling vacuüm zou ontstaan, moeten in lopende zaken worden voortgezet.

Ik heb de eer te zijn, Sire, van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Financiën, K. Geens

ADVIES 56.614/1/V VAN 2 SEPTEMBER 2014, VAN DE RAAD VAN STATE, AFDELING WETGEVING, OVER EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT 'TOT WIJZIGING VAN HET KB/WIB 92 OP HET STUK VAN DE BELASTINGVERMINDERINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE UITGAVEN IN EEN WONING EN VOOR ENERGIEZUINIGE WONINGEN EN INGEVOLGE DE INVOERING VAN DE GEWESTELIJKE AANVULLENDE BELASTING OP DE PERSONENBELASTING EN DE WIJZIGING VAN DE REGELS OP HET STUK VAN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS' Op 5 augustus is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Financiën verzocht binnen een temrijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit 'tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingverminderingen voor energiebesparende uitgaven in een woning en voor energiezuinige woningen en ingevolge de invoering van de gewestelijke aanvullende belasting de personenbelasting en de wijziging van de regels op het stuk van de belasting van niet-inwoners'.

Het ontwerp is door de eerste vakantiekamer onderzocht op 26 augustus 2014. De kamer was samengesteld uit Jo BAERT, kamervoorzitter, voorzitter Geert VAN HAEGENDOREN, kamervoorzitter, Jan SMETS, staatsraad, Marc RIGAUX, assessor, en Greet VERBERCKMOES, griffier. Het verslag is uitgebracht door Frédéric VANNESTE, auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Wilfried VAN VAERENBERGH, staatsraad.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 2 september 2014. 1. Met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, heeft de afdeling Wetgeving zich beperkt tot het onderzoek van de bevoegdheid van de steller van de handeling, van de rechtsgrond, alsmede van de vraag of aan de te vervullen vormvereisten is voldaan. VOORAFGAANDE OPMERKING 2. Rekening houdend met het tijdstip waarop dit advies gegeven wordt, vestigt de Raad van State de aandacht op het feit dat, wegens het ontslag van de regering, de bevoegdheid van deze laatste beperkt is tot het afhandeling van de lopende zaken.Dit advies wordt evenwel gegeven zonder dat wordt nagegaan of dit ontwerp in die beperkte bevoegdheid kan worden ingepast, aangezien de afdeling Wetgeving geen kennis heeft van het geheel van de feitelijke gegevens welke de regering in aanmerking kan nemen als ze te oordelen heeft of het vaststellen of het wijzigen van verorderingen noodzakelijk is.

STREKKING EN RECHTSGROND VAN HET ONTWERP 3. Het om advies voorgelegde ontwerpbesluit strekt tot het aanbrengen van diverse wijzigingen in het koninklijk besluit van 27 augustus 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten4 'tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992' (KB/WIB 92), voornamelijk ten gevolge van bepaalde wijzigingen die naar aanleiding van de nieuwe fiscale bevoegdheidsverdeling werden aangebracht aan het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (hierna: WIB 92).Daarnaast worden enkele technische correcties aangebracht. 4.1. De rechtsgrond voor het ontworpen besluit wordt blijkens de aanhef gezocht in de artikelen 31, derde lid, 14524, § 1, zevende lid (in zijn versie vóór en na de vervanging ervan bij de wet van 8 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingevolge de invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting als bedoeld in titel III/1 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, tot wijziging van de regels op het stuk van de belasting van niet-inwoners en tot wijziging van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet sluiten), 295, 360, tweede lid, 394, § 4, 526, § 1, tweede lid, 535, en 539, § 1, tweede lid, van het WIB 92.(1) 4.2. Artikel 31, derde lid,(2) van het WIB 92 bevat geen delegatie aan de Koning, maar artikel 1 van het ontwerp kan wel worden gesteund op de algemene uitvoeringsbevoegdheid van de Koning (artikel 108 van de Grondwet), gelezen in samenhang met die bepaling. 4.3. Na het tweede en het derde streepje van het huidige eerste lid van de aanhef wordt telkens artikel 14524, § 1, zevende lid, van het WIB 92 als rechtsgrond vermeld, na het tweede streepje zoals ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 bron ministerie van financien Wet houdende hervorming van de personenbelasting type wet prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van economische zaken Wet houdende de aanpassing van de arbeidsongevallenverzekering aan de Europese richtlijnen betreffende de directe verzekering met uitzondering van de levensverzekering type wet prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Slovenië tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Ljubljana op 22 juni 1998 (2) sluiten en gewijzigd bij de programmawet van 23 december 2009, na het derde streepje zoals vervangen bij de wet van 8 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingevolge de invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting als bedoeld in titel III/1 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, tot wijziging van de regels op het stuk van de belasting van niet-inwoners en tot wijziging van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet sluiten.

De gemachtigde is het ermee eens dat enkel de laatste versie van die bepaling rechtsgrond kan bieden voor de artikelen 3 tot 6 en 18 van het ontworpen besluit. In die versie komt evenwel niet langer een machtiging aan de Koning voor om de voorwaarden te bepalen waaraan de werken in verband met de erin bedoelde uitgaven moeten voldoen. Nu de genoemde artikelen van het ontwerp een ruimere inhoud hebben dan het bepalen van de volgorde waarin de verminderingen voor energiebesparende uitgaven die in 2011 en 2012 werden betaald, worden aangerekend, waartoe de huidige delegatie aan de Koning beperkt is, volstaat die delegatie niet als rechtsgrond voor die artikelen. De artikelen 3 tot 16 en 18 van het ontwerp kunnen evenwel worden gesteund op de algemene uitvoeringsbevoegdheid van de Koning, gelezen in samenhang met het gehele artikel 14524, § 1, van het WIB 92.

ONDERZOEK VAN DE TEKST Aanhef 5. Gelet op hetgeen is opgemerkt betreffende de rechtsgrond voor het ontworpen besluit, dient aan de aanhef een lid te worden toegevoegd (dat het eerste lid wordt) waarin wordt verwezen naar artikel 108 van de Grondwet, en dient het tweede streepje van het huidige eerste lid van de aanhef (dat het tweede lid wordt) te vervallen. Artikel 17 6. In het ontworpen artikel 258, § 3, vierde lid, wordt gewag gemaakt van een beoordeling "aan de hand van de door de Europese Unie vastgestelde procedures of, bij gebrek daaraan, van internationale procedures".Die verwijzing is veel te vaag; omwille van de duidelijkheid - en bijgevolg de rechtszekerheid - dient te worden omschreven om welke procedure of procedures het gaat.

De griffier, Greet VERBERCKMOES De voorzitter, Jo BAERT _______ Nota's (1) Die laatste drie bepalingen voor zover erbij respectievelijk de artikelen 115, 2°, b, 145, § 2, vierde, vijfde en elfde lid, en 115, § 3, van het WIB in hun vroegere versie van toepassing worden gemaakt. In deze bepalingen zijn verschillende delegaties aan de Koning opgenomen. (2) Ten gevolge van de wijziging van het WIB bij de wet van 8 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingevolge de invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting als bedoeld in titel III/1 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, tot wijziging van de regels op het stuk van de belasting van niet-inwoners en tot wijziging van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet sluiten wordt het vierde lid van artikel 31 van het WIB het derde lid ervan. Duidelijkheidshalve zou gelet hierop in het huidige eerste lid van de aanhef kunnen worden geschreven "artikel 31, laatst gewijzigd bij de wet van 8 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingevolge de invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting als bedoeld in titel III/1 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, tot wijziging van de regels op het stuk van de belasting van niet-inwoners en tot wijziging van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet sluiten, derde lid".

30 SEPTEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingverminderingen voor energiebesparende uitgaven in een woning en voor energiezuinige woningen en ingevolge de invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting en de wijziging van de regels op het stuk van de belasting van niet-inwoners (1) FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, - artikel 31, laatst gewijzigd bij de wet van 8 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingevolge de invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting als bedoeld in titel III/1 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, tot wijziging van de regels op het stuk van de belasting van niet-inwoners en tot wijziging van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet sluiten, derde lid; - artikel 14524, § 1, zevende lid, vervangen bij de wet van 8 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingevolge de invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting als bedoeld in titel III/1 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, tot wijziging van de regels op het stuk van de belasting van niet-inwoners en tot wijziging van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet sluiten; - artikel 295; - artikel 360, tweede lid; - artikel 394, § 4, ingevoegd bij de wet van 4 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 bron ministerie van financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen type wet prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten en gewijzigd bij de wet van 10 augustus 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 bron ministerie van financien Wet houdende hervorming van de personenbelasting type wet prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van economische zaken Wet houdende de aanpassing van de arbeidsongevallenverzekering aan de Europese richtlijnen betreffende de directe verzekering met uitzondering van de levensverzekering type wet prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Slovenië tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Ljubljana op 22 juni 1998 (2) sluiten; - artikel 526, § 1, tweede lid, vervangen bij de wet van 8 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingevolge de invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting als bedoeld in titel III/1 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, tot wijziging van de regels op het stuk van de belasting van niet-inwoners en tot wijziging van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet sluiten,voorzover het artikel 115, 2°, b, zoals het bestond alvorens het werd vervangen bij artikel 396 van de programma wet van 27 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten, van toepassing maakt; - artikel 535, ingevoegd bij de wet van 28 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 28/12/2011 pub. 01/02/2012 numac 2012014018 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, met het oog op de invoering van bestuurlijke boetes type wet prom. 28/12/2011 pub. 03/02/2012 numac 2012014032 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg teneinde de fietsers toe te staan in bepaalde gevallen de verkeerslichten voorbij te rijden type wet prom. 28/12/2011 pub. 04/02/2014 numac 2014000034 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg teneinde de fietsers toe te staan in bepaalde gevallen de verkeerslichten voorbij te rijden. - Duitse vertaling type wet prom. 28/12/2011 pub. 21/03/2012 numac 2012000169 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, met het oog op de invoering van bestuurlijke boetes. - Duitse vertaling sluiten en vervangen bij de wet van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013024448 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de artikelen 41 en 43 van de wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen en van artikel 605quater van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 21/12/2013 pub. 29/09/2014 numac 2014000738 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de artikelen 41 en 43 van de wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen en van artikel 605quater van het Gerechtelijk Wetboek. - Duitse vertaling sluiten, voor zover het artikel 14524, § 2, vierde, vijfde en elfde lid, zoals dit bestond alvorens het werd opgeheven bij artikel 41 van de wet van 28 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 28/12/2011 pub. 01/02/2012 numac 2012014018 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, met het oog op de invoering van bestuurlijke boetes type wet prom. 28/12/2011 pub. 03/02/2012 numac 2012014032 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg teneinde de fietsers toe te staan in bepaalde gevallen de verkeerslichten voorbij te rijden type wet prom. 28/12/2011 pub. 04/02/2014 numac 2014000034 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg teneinde de fietsers toe te staan in bepaalde gevallen de verkeerslichten voorbij te rijden. - Duitse vertaling type wet prom. 28/12/2011 pub. 21/03/2012 numac 2012000169 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, met het oog op de invoering van bestuurlijke boetes. - Duitse vertaling sluiten houdende diverse bepalingen, van toepassing maakt; - artikel 539, § 1, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 8 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingevolge de invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting als bedoeld in titel III/1 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, tot wijziging van de regels op het stuk van de belasting van niet-inwoners en tot wijziging van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet sluiten, voorzover het artikel 115, § 3, zoals het bestond alvorens het werd opgeheven bij artikel 22 van de wet van 8 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingevolge de invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting als bedoeld in titel III/1 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, tot wijziging van de regels op het stuk van de belasting van niet-inwoners en tot wijziging van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet sluiten, van toepassing maakt;

Gelet op het KB/WIB 92;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën gegeven op 2 april 2014 en 1 juli 2014;

Gelet op de akkoordbevinding van de minister van Begroting van 1 augustus 2014;

Gelet op advies 56.614/1/V van de Raad van State, gegeven op 2 september 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In hoofdstuk I van het KB/WIB 92, worden in het opschrift van afdeling VI, de woorden "artikel 31, vierde lid" vervangen door de woorden "artikel 31, derde lid".

Art. 2.In hoofdstuk I van hetzelfde besluit, wordt de afdeling XXIV - Aftrek voor enige woning (Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 115, § 3), die het artikel 62 bevat, vervangen bij het koninklijk besluit van 10 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 bron ministerie van financien Wet houdende hervorming van de personenbelasting type wet prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van economische zaken Wet houdende de aanpassing van de arbeidsongevallenverzekering aan de Europese richtlijnen betreffende de directe verzekering met uitzondering van de levensverzekering type wet prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Slovenië tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Ljubljana op 22 juni 1998 (2) sluiten1, opgeheven.

Art. 3.In artikel 6311, § 3, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij koninklijk besluit van 10 september 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 bron ministerie van financien Wet houdende hervorming van de personenbelasting type wet prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van economische zaken Wet houdende de aanpassing van de arbeidsongevallenverzekering aan de Europese richtlijnen betreffende de directe verzekering met uitzondering van de levensverzekering type wet prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Slovenië tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Ljubljana op 22 juni 1998 (2) sluiten6, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid wordt de bepaling onder 3° opgeheven;2° in het derde lid wordt de bepaling onder 3° opgeheven;3° in het vierde lid, 1° en 2°, worden de woorden "en 3° " opgeheven.

Art. 4.In artikel 6311, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij koninklijk besluit van 20 december 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003558 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de belastingvermindering voor energie-besparende uitgaven in een woning type koninklijk besluit prom. 20/12/2002 pub. 25/12/2002 numac 2002010177 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot intrekking van het koninklijk besluit van 20 september 2002 tot wijziging van het aantal gerechtsdeurwaarders in het gerechtelijk arrondissement Hoei type koninklijk besluit prom. 20/12/2002 pub. 21/01/2003 numac 2003003006 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 17-40-4 van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2002 en bestemd tot dekking van de uitgaven verbonden aan de geldtransporten in het raam van de invoering van de euro sluiten en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 juni 2004, 27 januari 2009, 8 februari 2010, 6 april 2010, 10 september 2010, 15 juni 2012 en artikel 3 van dit besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de paragrafen 1 en 2 worden opgeheven;2° in paragraaf 3, eerste lid, 1° en 2°, worden de woorden "artikel 14524, § 1, vierde lid," vervangen door de woorden "artikel 14524, § 1, tweede lid,"; 3° paragraaf 3, tweede lid, 2°, wordt als volgt vervangen: "2° de verminderingen die naar een volgend belastbaar tijdperk kunnen worden overdragen."; 4° paragraaf 3, derde lid, 2°, wordt als volgt vervangen: "2° de verminderingen die naar een volgend belastbaar tijdperk kunnen worden overdragen."; 5° in paragraaf 3, vierde lid, 1° en 2°, worden de woorden "156bis, eerste lid, 2° " vervangen door de woorden "artikel 14524, § 1, vijfde lid,";6° in paragraaf 3, vierde lid, 2° en 3°, worden de woorden "artikel 14524, § 1, vierde lid," vervangen door de woorden "artikel 14524, § 1, tweede lid,".

Art. 5.In artikel 6311, § 3, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij koninklijk besluit van 10 september 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 bron ministerie van financien Wet houdende hervorming van de personenbelasting type wet prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van economische zaken Wet houdende de aanpassing van de arbeidsongevallenverzekering aan de Europese richtlijnen betreffende de directe verzekering met uitzondering van de levensverzekering type wet prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Slovenië tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Ljubljana op 22 juni 1998 (2) sluiten6 en gewijzigd bij de artikelen 3 en 4 van dit besluit, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° het tweede en derde lid worden opgeheven;2° het vierde lid, dat ingevolge het 1° het tweede lid is geworden, wordt vervangen als volgt : "Het in het eerste lid, 2°, bedoelde basisbedrag wordt aangerekend in de hierna vermelde volgorde : 1° de verminderingen die voor de belastingplichtige in aanmerking kunnen komen voor de omzetting in een belastingkrediet als bedoeld in artikel 14524, § 1, vijfde lid, van hetzelfde Wetboek; 2° de verminderingen die voor de belastingplichtige niet in aanmerking kunnen komen voor de omzetting in een belastingkrediet als bedoeld in artikel 14524, § 1, vijfde lid, van hetzelfde Wetboek.".

Art. 6.Artikel 6311 van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij artikel 5 van dit besluit, wordt opgeheven.

Art. 7.Artikel 6311bis van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 10 september 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 bron ministerie van financien Wet houdende hervorming van de personenbelasting type wet prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van economische zaken Wet houdende de aanpassing van de arbeidsongevallenverzekering aan de Europese richtlijnen betreffende de directe verzekering met uitzondering van de levensverzekering type wet prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Slovenië tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Ljubljana op 22 juni 1998 (2) sluiten6, wordt opgeheven.

Art. 8.In hoofdstuk II, afdeling IV, van hetzelfde besluit, wordt de onderafdeling I - Fictieve onroerende voorheffing (Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 278) die het artikel 120 bevat, opgeheven.

Art. 9.In artikel 123 van hetzelfde besluit worden de woorden "De onroerende voorheffing, de fictieve onroerende voorheffing, de roerende voorheffing" vervangen door de woorden "De roerende voorheffing".

Art. 10.Artikel 124 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij koninklijk besluit van 1 september 1995, wordt opgeheven.

Art. 11.Artikel 125 van hetzelfde besluit wordt als volgt vervangen: "

Art. 125.Het in artikel 290, eerste lid, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 vermelde deel van de belasting Staat dat evenredig betrekking heeft op de beroepsinkomsten, is gelijk aan de som van : 1° de belasting Staat die betrekking heeft op de overeenkomstig artikel 171 van het voormelde Wetboek afzonderlijk belaste nettoberoepsinkomsten, en 2° het produkt van : a) het bedrag van de belasting Staat dat betrekking heeft op het overeenkomstig artikel 130 van het voormelde Wetboek belaste belastbare inkomen, en b) een breuk waarvan de teller het bedrag is van de overeenkomstig het voormelde artikel 130 belaste nettoberoepsinkomsten en de noemer het totaal van de overeenkomstig datzelfde artikel belaste netto-inkomsten.".

Art. 12.Artikel 144/2, 1°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij koninklijk besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 bron ministerie van financien Wet houdende hervorming van de personenbelasting type wet prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van economische zaken Wet houdende de aanpassing van de arbeidsongevallenverzekering aan de Europese richtlijnen betreffende de directe verzekering met uitzondering van de levensverzekering type wet prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Slovenië tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Ljubljana op 22 juni 1998 (2) sluiten9 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 5 december 2011 en 4 april 2014, wordt als volgt vervangen : "1° het aandeel van een belastingplichtige in de ingekohierde aanslag : de personenbelasting op het belastbaar inkomen van de belastingplichtige zoals dit inkomen is bepaald in de ingekohierde aanslag, waarbij onder personenbelasting moet worden verstaan : - de totale belasting van de belastingplichtige, - verhoogd met de in de artikelen 1457, § 2, 14532, § 2, en 157 tot 168 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 vermelde vermeerderingen en verminderd met dein de artikelen 175 tot 177 van hetzelfde Wetboek vermelde bonificatie die bij hem werden toegepast; - verminderd met de op zijn naam gedane voorafbetalingen als bedoeld in de artikelen 157 tot 168 en 175 tot 177 van hetzelfde Wetboek, en met het forfaitaire gedeelte van de buitenlandse belasting, de voorheffingen, de woonstaatheffing, de belastingkredieten bedoeld in de artikelen 134, §§ 3 en 4, 14524, § 1, vijfde lid, 289bis, 289ter en 289ter/1, van hetzelfde Wetboek en de gewestelijke belastingkredieten waarop de hij recht heeft; - verhoogd met zijn aandeel in de belastingverhogingen vermeld in artikel 444 van hetzelfde Wetboek berekend overeenkomstig de bepaling onder 3° ; - verhoogd met de aanvullende belastingen vastgesteld overeenkomstig de artikelen 466 en 466bis van hetzelfde Wetboek; - en verhoogd met zijn aandeel in de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid berekend overeenkomstig de bepaling onder 4° en verminderd met de inhoudingen verricht overeenkomstig artikel 109 van de wet van 30 maart 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen type wet prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen sluiten houdende sociale bepalingen en het supplement bedoeld in artikel 125, 1°, van dezelfde wet, die werden verrekend;".

Art. 13.In artikel 200, eerste lid, a, van hetzelfde besluit, worden de woorden "de artikelen 243, 244," vervangen door de woorden "de artikelen 243 tot 244,".

Art. 14.In hoofdstuk V van hetzelfde besluit, worden in het opschrift van de afdeling III, ingevoegd bij koninklijk besluit van 10 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 bron ministerie van financien Wet houdende hervorming van de personenbelasting type wet prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van economische zaken Wet houdende de aanpassing van de arbeidsongevallenverzekering aan de Europese richtlijnen betreffende de directe verzekering met uitzondering van de levensverzekering type wet prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Slovenië tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Ljubljana op 22 juni 1998 (2) sluiten1, de woorden "Aftrek van interest" vervangen door de woorden "Belastingvermindering voor interest" en de woorden "artikel 526, § 2, tweede lid," vervangen door de woorden "artikel 526, § 1, tweede lid,".

Art. 15.In artikel 254 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij koninklijk besluit van 10 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 bron ministerie van financien Wet houdende hervorming van de personenbelasting type wet prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van economische zaken Wet houdende de aanpassing van de arbeidsongevallenverzekering aan de Europese richtlijnen betreffende de directe verzekering met uitzondering van de levensverzekering type wet prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Slovenië tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Ljubljana op 22 juni 1998 (2) sluiten1,worden de woorden "artikel 526, § 2, tweede lid," vervangen door de woorden "artikel 526, § 1, tweede lid,".

Art. 16.In hoofdstuk V van hetzelfde besluit worden de afdeling IV en de artikelen 255 en 256, ingevoegd bij koninklijk besluit van 10 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 bron ministerie van financien Wet houdende hervorming van de personenbelasting type wet prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van economische zaken Wet houdende de aanpassing van de arbeidsongevallenverzekering aan de Europese richtlijnen betreffende de directe verzekering met uitzondering van de levensverzekering type wet prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Slovenië tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Ljubljana op 22 juni 1998 (2) sluiten1, als volgt vervangen : "Afdeling IV - Toepassingsmodaliteiten voor de in een belastingvermindering omgevormde aftrek voor enige woning (Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 539, § 1, tweede lid, voor zover het artikel 115, § 3, van hetzelfde Wetboek, zoals het bestond alvorens te zijn opgeheven bij de wet van 8 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingevolge de invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting als bedoeld in titel III/1 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, tot wijziging van de regels op het stuk van de belasting van niet-inwoners en tot wijziging van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet sluiten, van toepassing maakt op bepaalde leningen en verzekeringscontracten)

Art. 255.Wanneer een belastingplichtige de toepassing vraagt van de in een belastingvermindering omgevormde aftrek voor enige woning als bedoeld in artikel 104, 9°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 zoals het krachtens artikel 539 van datzelfde Wetboek van toepassing is gebleven, voor interesten en betalingen voor de aflossing of wedersamenstelling van een hypothecaire lening alsmede de bijdragen van een aanvullende verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige dood die de belastingplichtige tot uitvoering van een individueel gesloten levensverzekeringscontract definitief heeft betaald voor het vestigen van een rente of van een kapitaal bij leven of bij overlijden en dat uitsluitend dient voor het wedersamenstellen of het waarborgen van een hypothecaire lening, moeten ter staving van die vraag de volgende attesten die door de Minister van Financiën of zijn gedelegeerde worden vastgesteld en die worden uitgereikt door de instelling die de lening heeft toegestaan of door de verzekeraar bij wie het levensverzekeringscontract is gesloten, worden overgelegd: A. wat de interesten en de betalingen voor de aflossing of wedersamenstelling van de hypothecaire lening betreft: 1° een eenmalig basisattest waarin de instelling de gegevens meedeelt waaruit moet blijken dat het leningscontract in aanmerking kan komen voor de toepassing van artikel 104, 9°, van het vernoemde Wetboek zoals het krachtens artikel 539 van datzelfde Wetboek van toepassing blijft;2° een jaarlijks betalingsattest waarin de instelling het bedrag van de door de belastingplichtige tijdens het belastbare tijdperk gedane betalingen meedeelt, alsmede de gegevens die noodzakelijk zijn om na te gaan of de voor de toepassing van artikel 104, 9°, van het vernoemde Wetboek, zoals het krachtens artikel 539 van datzelfde Wetboek van toepassing blijft, gestelde voorwaarden nog steeds zijn vervuld; B. wat de levensverzekeringspremies betreft : 1° een eenmalig basisattest waarin de verzekeraar de gegevens meedeelt waaruit moet blijken dat het levensverzekeringscontract in aanmerking kan komen voor de toepassing van artikel 104, 9°, van het vernoemde Wetboek zoals het krachtens artikel 539 van datzelfde Wetboek van toepassing blijft;2° een jaarlijks betalingsattest waarin de verzekeraar het bedrag van de door de belastingplichtige tijdens het belastbare tijdperk gedane premiebetalingen meedeelt, alsmede de gegevens die noodzakelijk zijn om na te gaan of de voor de toepassing van artikel 104, 9°, van het vernoemde Wetboek, zoals het krachtens artikel 539 van datzelfde Wetboek van toepassing blijft, gestelde voorwaarden nog steeds zijn vervuld.

Art. 256.Premies betreffende een contract met kosteloze of betalende deelneming in de winst, worden tot hun nominale bedrag in aanmerking genomen voor de in een belastingvermindering omgezette aftrek voor enige woning als bedoeld in artikel 104, 9°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 zoals het krachtens artikel 539 van datzelfde Wetboek van toepassing blijft.".

Art. 17.In hoofdstuk V van hetzelfde besluit wordt een afdeling VI ingevoegd, die een artikel 258 bevat, luidende : "Afdeling VI. - Belastingvermindering voor energiezuinige woningen (Wetboek van de inkomstenbelasting 1992, artikel 535)

Art. 258.§ 1. Voor de toepassing van artikel 14524, § 2, vijfde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 zoals het krachtens artikel 535 van datzelfde Wetboek van toepassing blijft, zijn de volgende instellingen erkend: "VZW Passiefhuis-Platform" "Plate-forme Maison Passive ASBL".

De "kwaliteitsverklaring passiefhuis" en de "déclaration de qualité de Maison passive" die gedurende de kalenderjaren 2007, 2008 en 2009 werden uitgereikt door de in het eerste lid erkende instellingen, gelden als certificaat bedoeld in artikel 14524, § 2, vijfde lid, van het voormelde Wetboek zoals het krachtens artikel 535 van datzelfde Wetboek van toepassing blijft.

De certificaten die vanaf 1 januari 2010 worden uitgereikt moeten beantwoorden aan de modellen zoals ze door de gedelegeerde van de Minister van Financiën zijn vastgesteld in uitvoering van artikel 6311bis, § 1, derde lid, van dit besluit zoals het bestond alvorens te worden opgeheven door artikel 7 van het koninklijk besluit van 30 september 2014. § 2. De in paragraaf 1, eerste lid, erkende instellingen en de bevoegde gewestelijke administraties bezorgen aan de administratie die bevoegd is voor de vestiging van de inkomstenbelastingen binnen de twee maanden na het einde van het kalenderjaar waarin de certificaten als bedoeld in paragraaf 1, derde lid, werden uitgereikt, een elektronisch afschrift van de voormelde certificaten.

Wanneer het in paragraaf 1, derde lid, vermelde certificaat is uitgereikt door een gelijkaardige instelling of bevoegde administratie die is gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte, houdt de belastingplichtige dit certificaat ter beschikking van de administratie. § 3. Voor de toepassing van de compensatie als bedoeld in artikel 14524, § 2, vierde lid, van het voormelde Wetboek zoals het bestond alvorens het werd opgeheven door artikel 41 van de wet van 28 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 28/12/2011 pub. 01/02/2012 numac 2012014018 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, met het oog op de invoering van bestuurlijke boetes type wet prom. 28/12/2011 pub. 03/02/2012 numac 2012014032 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg teneinde de fietsers toe te staan in bepaalde gevallen de verkeerslichten voorbij te rijden type wet prom. 28/12/2011 pub. 04/02/2014 numac 2014000034 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg teneinde de fietsers toe te staan in bepaalde gevallen de verkeerslichten voorbij te rijden. - Duitse vertaling type wet prom. 28/12/2011 pub. 21/03/2012 numac 2012000169 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, met het oog op de invoering van bestuurlijke boetes. - Duitse vertaling sluiten houdende diverse bepalingen, wordt onder "opwekking van hernieuwbare energie" verstaan de opwekking van energie door : 1° een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie;2° zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie;3° warmtepompen die gebruik maken van energie die in de vorm van warmte is opgeslagen : - in de omgevingslucht; - onder het vaste aardoppervlak; - in het oppervlaktewater.

Het eventuele energieverbruik van de in het eerste lid vermelde systemen moet eveneens worden gecompenseerd door ter plaatse opgewekte hernieuwbare energie.

Het aantal kWh opgewekte hernieuwbare energie wordt berekend aan de hand van de berekeningsmodaliteiten, met inbegrip van de formules voor de opwekking van hernieuwbare energie en de eventuele correctieparameters, die zijn opgenomen in de door de Richtlijn CE/2006/32 voorziene EPB-methode die op de woning van toepassing is.

Wanneer de EPB-reglementering die lokaal van toepassing is, niet voorziet in een waardering van de productie van hernieuwbare energie, wordt de omzettingsefficiëntie en de verhouding tussen input en output van de systemen en de apparatuur voor de opwekking van hernieuwbare energie beoordeeld aan de hand van de door de Europese Unie vastgestelde procedures of, bij gebrek daaraan, van internationale procedures.".

Art. 18.Bijlage IIbis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 20 december 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003558 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de belastingvermindering voor energie-besparende uitgaven in een woning type koninklijk besluit prom. 20/12/2002 pub. 25/12/2002 numac 2002010177 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot intrekking van het koninklijk besluit van 20 september 2002 tot wijziging van het aantal gerechtsdeurwaarders in het gerechtelijk arrondissement Hoei type koninklijk besluit prom. 20/12/2002 pub. 21/01/2003 numac 2003003006 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 17-40-4 van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2002 en bestemd tot dekking van de uitgaven verbonden aan de geldtransporten in het raam van de invoering van de euro sluiten en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 juni 2004, 1 september 2006, 11 december 2006, 27 januari 2009, 12 juli 2009, 5 december 2011 en 15 juni 2012, wordt opgeheven.

Art. 19.De artikelen 7 en 17 hebben uitwerking vanaf aanslagjaar 2013.

Artikel 3 heeft uitwerking vanaf aanslagjaar 2014.

De artikelen 1, 2, 4 en 8 tot 16 en 18 zijn van toepassing vanaf aanslagjaar 2015.

Artikel 5 is van toepassing vanaf aanslagjaar 2016.

Artikel 6 is van toepassing vanaf aanslagjaar 2017.

Art. 20.De minister die bevoegd is voor Financiën, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 september 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, K. GEENS _______ Nota's (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juli 1992. Wet van 4 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 bron ministerie van financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen type wet prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen sluiten, Belgisch Staatsblad van 4 juni 1999.

Wet van 10 augustus 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 bron ministerie van financien Wet houdende hervorming van de personenbelasting type wet prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van economische zaken Wet houdende de aanpassing van de arbeidsongevallenverzekering aan de Europese richtlijnen betreffende de directe verzekering met uitzondering van de levensverzekering type wet prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Slovenië tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Ljubljana op 22 juni 1998 (2) sluiten, Belgisch Staatsblad van 20 september 2001.

Programma wet van 27 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten, Belgisch Staatsblad van 31 december 2004 (ed. 2).

Wet van 28 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 28/12/2011 pub. 01/02/2012 numac 2012014018 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, met het oog op de invoering van bestuurlijke boetes type wet prom. 28/12/2011 pub. 03/02/2012 numac 2012014032 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg teneinde de fietsers toe te staan in bepaalde gevallen de verkeerslichten voorbij te rijden type wet prom. 28/12/2011 pub. 04/02/2014 numac 2014000034 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg teneinde de fietsers toe te staan in bepaalde gevallen de verkeerslichten voorbij te rijden. - Duitse vertaling type wet prom. 28/12/2011 pub. 21/03/2012 numac 2012000169 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, met het oog op de invoering van bestuurlijke boetes. - Duitse vertaling sluiten, Belgisch Staatsblad van 30 december 2011 (ed. 4).

Wet van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013024448 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de artikelen 41 en 43 van de wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen en van artikel 605quater van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 21/12/2013 pub. 29/09/2014 numac 2014000738 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de artikelen 41 en 43 van de wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen en van artikel 605quater van het Gerechtelijk Wetboek. - Duitse vertaling sluiten, Belgisch Staatsblad van 31 december 2013 (ed. 2).

Wet van 8 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingevolge de invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting als bedoeld in titel III/1 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, tot wijziging van de regels op het stuk van de belasting van niet-inwoners en tot wijziging van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet sluiten, Belgisch Staatsblad van 28 mei 2014.

Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.

Koninklijk besluit van 27 augustus 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten4 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, Belgisch Staatsblad van 13 september 1993.

Koninklijk besluit van 1 september 1995, Belgisch Staatsblad van 5 oktober 1995 (err. 20 oktober 1995).

Koninklijk besluit van 20 december 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003558 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de belastingvermindering voor energie-besparende uitgaven in een woning type koninklijk besluit prom. 20/12/2002 pub. 25/12/2002 numac 2002010177 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot intrekking van het koninklijk besluit van 20 september 2002 tot wijziging van het aantal gerechtsdeurwaarders in het gerechtelijk arrondissement Hoei type koninklijk besluit prom. 20/12/2002 pub. 21/01/2003 numac 2003003006 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 17-40-4 van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2002 en bestemd tot dekking van de uitgaven verbonden aan de geldtransporten in het raam van de invoering van de euro sluiten, Belgisch Staatsblad van 28 december 2002 (ed. 2).

Koninklijk besluit van 23 juni 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 bron ministerie van financien Wet houdende hervorming van de personenbelasting type wet prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van economische zaken Wet houdende de aanpassing van de arbeidsongevallenverzekering aan de Europese richtlijnen betreffende de directe verzekering met uitzondering van de levensverzekering type wet prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Slovenië tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Ljubljana op 22 juni 1998 (2) sluiten0, Belgisch Staatsblad van 7 juli 2004.

Koninklijk besluit van 10 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 bron ministerie van financien Wet houdende hervorming van de personenbelasting type wet prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van economische zaken Wet houdende de aanpassing van de arbeidsongevallenverzekering aan de Europese richtlijnen betreffende de directe verzekering met uitzondering van de levensverzekering type wet prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Slovenië tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Ljubljana op 22 juni 1998 (2) sluiten1, Belgisch Staatsblad van 19 juni 2006.

Koninklijk besluit van 1 september 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 bron ministerie van financien Wet houdende hervorming van de personenbelasting type wet prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van economische zaken Wet houdende de aanpassing van de arbeidsongevallenverzekering aan de Europese richtlijnen betreffende de directe verzekering met uitzondering van de levensverzekering type wet prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Slovenië tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Ljubljana op 22 juni 1998 (2) sluiten3, Belgisch Staatsblad van 8 september 2006.

Koninklijk besluit van 11 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 bron ministerie van financien Wet houdende hervorming van de personenbelasting type wet prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van economische zaken Wet houdende de aanpassing van de arbeidsongevallenverzekering aan de Europese richtlijnen betreffende de directe verzekering met uitzondering van de levensverzekering type wet prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Slovenië tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Ljubljana op 22 juni 1998 (2) sluiten2, Belgisch Staatsblad van 18 december 2006.

Koninklijk besluit van 27 januari 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 bron ministerie van financien Wet houdende hervorming van de personenbelasting type wet prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van economische zaken Wet houdende de aanpassing van de arbeidsongevallenverzekering aan de Europese richtlijnen betreffende de directe verzekering met uitzondering van de levensverzekering type wet prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Slovenië tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Ljubljana op 22 juni 1998 (2) sluiten5, Belgisch Staatsblad van 3 februari 2009.

Koninklijk besluit van 12 juli 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 bron ministerie van financien Wet houdende hervorming van de personenbelasting type wet prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van economische zaken Wet houdende de aanpassing van de arbeidsongevallenverzekering aan de Europese richtlijnen betreffende de directe verzekering met uitzondering van de levensverzekering type wet prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Slovenië tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Ljubljana op 22 juni 1998 (2) sluiten4, Belgisch Staatsblad van 17 juli 2009.

Koninklijk besluit van 8 februari 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 bron ministerie van financien Wet houdende hervorming van de personenbelasting type wet prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van economische zaken Wet houdende de aanpassing van de arbeidsongevallenverzekering aan de Europese richtlijnen betreffende de directe verzekering met uitzondering van de levensverzekering type wet prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Slovenië tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Ljubljana op 22 juni 1998 (2) sluiten7, Belgisch Staatsblad van 12 februari 2010.

Koninklijk besluit van 6 april 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 bron ministerie van financien Wet houdende hervorming van de personenbelasting type wet prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van economische zaken Wet houdende de aanpassing van de arbeidsongevallenverzekering aan de Europese richtlijnen betreffende de directe verzekering met uitzondering van de levensverzekering type wet prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Slovenië tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Ljubljana op 22 juni 1998 (2) sluiten8, Belgisch Staatsblad van 13 april 2010.

Koninklijk besluit van 10 september 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 bron ministerie van financien Wet houdende hervorming van de personenbelasting type wet prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van economische zaken Wet houdende de aanpassing van de arbeidsongevallenverzekering aan de Europese richtlijnen betreffende de directe verzekering met uitzondering van de levensverzekering type wet prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Slovenië tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Ljubljana op 22 juni 1998 (2) sluiten6, Belgisch Staatsblad van 22 september 2010 (err. 4 oktober 2010).

Koninklijk besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 bron ministerie van financien Wet houdende hervorming van de personenbelasting type wet prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van economische zaken Wet houdende de aanpassing van de arbeidsongevallenverzekering aan de Europese richtlijnen betreffende de directe verzekering met uitzondering van de levensverzekering type wet prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Slovenië tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Ljubljana op 22 juni 1998 (2) sluiten9, Belgisch Staatsblad van 7 januari 2011 (err. 13 mei 2011).

Koninklijk besluit van 5 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten0, Belgisch Staatsblad van 12 december 2011 (ed. 2).

Koninklijk besluit van 15 juni 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten1, Belgisch Staatsblad van 2 juli 2012.

Koninklijk besluit van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten3, Belgisch Staatsblad van 14 april 2014.

^