Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 september 2010
gepubliceerd op 15 oktober 2010

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot koppeling van de lonen en vergoedingen van het rijdend personeel en het niet-rijdend personeel van de sectoren van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de goederenbehandeling voor rekening van derden aan het rekenkundig gemiddelde van het gezondheidsindexcijfer der consumptieprijzen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2010204020
pub.
15/10/2010
prom.
10/09/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 SEPTEMBER 2010. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot koppeling van de lonen en vergoedingen van het rijdend personeel en het niet-rijdend personeel van de sectoren van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de goederenbehandeling voor rekening van derden aan het rekenkundig gemiddelde van het gezondheidsindexcijfer der consumptieprijzen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot koppeling van de lonen en vergoedingen van het rijdend personeel en het niet-rijdend personeel van de sectoren van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de goederenbehandeling voor rekening van derden aan het rekenkundig gemiddelde van het gezondheidsindexcijfer der consumptieprijzen.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 september 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mme J. MILQUET _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2009 Koppeling van de lonen en vergoedingen van het rijdend personeel en het niet-rijdend personeel van de sectoren van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de goederenbehandeling voor rekening van derden aan het rekenkundig gemiddelde van het gezondheidsindexcijfer der consumptieprijzen (Overeenkomst geregistreerd op 21 januari 2010 onder het nummer 96984/CO/140) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers ressorterend onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek en behorend tot de subsectoren voor het goederenvervoer te lande voor rekening van derden en/of tot de subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden alsook op hun arbeiders, conform het koninklijk besluit van 7 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007201532 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het vervoer en van het koninklijk besluit van 6 april 1995 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het vervoer en van het koninklijk besluit van 6 april 1995 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 31 mei 2007). § 2. Onder "subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden", wordt bedoeld de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek en die zich inlaten met : 1°. Het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden door middel van een voertuig met of zonder motor voor hetwelk een vervoersvergunning vereist is welke door de bevoegde overheid afgeleverd werd; 2°. Het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden door middel van een voertuig met of zonder motor voor hetwelk geen vervoersvergunning vereist is; 3°. Het verhuren met chauffeur van voertuigen met of zonder motor bestemd voor het goederenvervoer te land, voertuigen voor die een vervoersvergunning vereist is welke door de bevoegde overheid afgeleverd werd; 4°. Het verhuren met chauffeur van voertuigen met of zonder motor bestemd voor het goederenvervoer te lande, voertuigen voor dewelke geen vervoersvergunning vereist is;

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst worden de taxibestelwagens, met name de voertuigen waarvan het laadvermogen gelijk is aan of kleiner is dan 500 kilogrammen en uitgerust met een taximeter, beschouwd als voertuigen voor dewelke geen vervoersvergunning vereist is. § 3. Onder "subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden", wordt bedoeld de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek en die, buiten de havenzones, zich inlaten met : 1° alle behandeling van goederen voor rekening van derden ter voorbereiding van het vervoer en/of ter afwerking van het vervoer, ongeacht het gebruikt vervoermiddel;2° en/of alle logistieke diensten ter voorbereiding van het vervoer van goederen voor rekening van derden en/of ter afwerking van dit vervoer, ongeacht het gebruikte vervoermiddel. Onder "logistieke activiteiten" wordt verstaan : ontvangst, opslag, weging, verpakking, etikettering, voorbereiding van bestellingen, beheer van voorraden of verzending van grondstoffen, goederen of producten in de verschillende stadia van hun economische cyclus, zonder dat er nieuwe halfafgewerkte of afgewerkte producten worden voortgebracht.

Onder "voor rekening van derden" wordt verstaan : het uitvoeren van logistieke activiteiten voor andere natuurlijke of rechtspersonen en onder voorwaarde dat de ondernemingen die voor rekening van derden logistieke activiteiten uitoefenen op geen enkel ogenblik eigenaar van de betrokken grondstoffen, goederen of producten worden.

Met "ondernemingen die voor rekening van derden logistieke activiteiten uitoefenen" worden gelijkgesteld de ondernemingen die bij verbonden vennootschappen van de groep grondstoffen, goederen of producten aankopen en deze grondstoffen, goederen of producten verkopen aan verbonden vennootschappen van de groep en in zoverre deze grondstoffen, goederen of producten tevens het voorwerp zijn van logistieke activiteiten.

Onder "een groep van verbonden vennootschappen" wordt verstaan : de verbonden vennootschappen die tevens voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 11, 1° van de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 bron diensten van de eerste minister Wet houdende oprichting van het Paleis voor Schone Kunsten in de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden en tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad type wet prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Strafwetboek, van het Wetboek van Strafvordering, van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers, vervangen door de wet van 1 juli 1964, van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, van de wet van 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidsstelling en tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers, vervangen door de wet van 1 juli 1964 sluiten betreffende het Wetboek van vennootschappen.

Het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek is niet bevoegd voor de ondernemingen die voor rekening van derden uitsluitend logistieke activiteiten uitoefenen en de daarmee gelijkgestelde ondernemingen wanneer deze logistieke activiteiten een onlosmakelijk onderdeel vormen van een productie- of handelsactiviteit waarbij deze logistieke activiteiten opgenomen zijn in de bevoegdheid van een specifiek paritair comité. HOOFDSTUK II. Begrippen

Art. 2.§ 1. Met "arbeiders" wordt bedoeld : de arbeiders en arbeidsters. § 2. Met de "afgevlakte index" wordt bedoeld : het rekenkundig gemiddelde van de gezondheidsindex van de 4 voorbije maanden. HOOFDSTUK III. - Koppeling van de lonen aan de index voor zowel het rijdend personeel als het niet-rijdend personeel (met uitzondering van het garagepersoneel)

Art. 3.§ 1. In uitvoering van het sectoraal protocol-akkoord voor de jaren 2009 en 2010, worden de minimum uurlonen van de in artikel 1 bedoelde arbeiders van het rijdend en het niet-rijdend personeel, vastgelegd door het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek vanaf 1 januari 2010, jaarlijks op 1 januari aangepast in functie van de levensduurte. § 2. Deze aanpassing gebeurt op basis van de reële evolutie van het rekenkundig gemiddelde van het gezondheidsindexcijfer der consumptieprijzen (bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 ter vrijwaring van 's lands concurrentievermogen (Belgisch Staatsblad van 31 december 1993)), maandelijks vastgesteld door de Federale Overheidsdienst Economie en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad - en wordt berekend over de laatste 12 maanden, met als refertecijfers het rekenkundig gemiddelde van de gezondheidsindex (afgevlakte index) van de maand december van het voorlaatste jaar en deze van december van het jaar dat de aanpassing voorafgaat. § 3. De indexering gebeurt door de minimumlonen van december van het voorafgaande jaar te vermenigvuldigen met de coëfficiënt, berekend tot op 4 decimalen, van de deling van het rekenkundig gemiddelde van het gezondheidsindexcijfer van de voorafgaande maand december door het rekenkundig gemiddelde van het gezondheidsindexcijfer van de maand december van het voorlaatste jaar (bijvoorbeeld voor de aanpassing 1 januari 2011 : de afgevlakte index van december 2010 ten opzichte van de afgevlakte index van december 2009). § 4. De aldus bekomen nieuwe minimumlonen worden om automatische afrondingen op de 4e decimaal te voorkomen, uitgewerkt tot op de 5de decimaal. De 5e decimaal wordt echter onmiddellijk weggelaten. De 4e decimaal wordt 0 indien zij gelijk is aan of kleiner dan 2, wordt afgerond naar 5 indien zij minstens gelijk is aan 3 en kleiner dan 8 en wordt afgerond naar het hogere duizendtal indien zij gelijk is aan of hoger dan 8.

Art. 4.§ 1. De aanpassing van de minimumlonen gaat in vanaf de eerste dag van de maand januari van het betrokken jaar. De werkelijk betaalde lonen worden op hetzelfde moment, dus eveneens op 1 januari, aangepast, en dit met hetzelfde bedrag als het bedrag waarmee de minimumuurlonen aangepast worden in functie van artikel 3 van deze conventie. § 2. Indien gelijktijdig een conventionele verhoging van de lonen en een indexering moet worden toegepast, wordt eerst de voorziene conventionele verhoging toegepast en nadien de indexering berekend.

Art. 5.De minimum basisuurlonen worden voor het rijdend personeel bepaald conform de collectieve arbeidsovereenkomst van (eveneens) 26 november 2009, tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden en de lonen van het rijdend personeel tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en van de goederenbehandeling voor rekening van derden, en dit overeenkomstig de gangbare functieclassificatie, opgenomen in dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2009.

Art. 6.De minimumbasisuurlonen worden voor het niet-rijdend personeel bepaald door de collectieve arbeidsovereenkomst van (eveneens) 26 november 2009, tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden en de lonen van het niet-rijdend personeel tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en van de goederenbehandeling voor rekening van derden, en dit overeenkomstig de gangbare functieclassificatie, opgenomen in dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2009. HOOFDSTUK IV. - Indexering van bepaalde vergoedingen voor het rijdend en/of niet-rijdend personeel van de ondernemingen bedoeld in artikel 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst

Art. 7.Ingevolge het sectoraal protocolakkoord 2009-2010, worden ook de ARAB- en verblijfsvergoedingen voor het rijdend personeel vanaf 1 januari 2010 aangepast in functie van de levensduurte.

Art. 8.Deze aanpassing gebeurt op dezelfde manier en volgens dezelfde principes als de aanpassing van de lonen, zoals beschreven in artikelen 3 en 4 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, met dien verstande dat pas vanaf de aanpassing op 1 januari 2011 "het gezondheidsindexcijfer der consumptieprijzen" vervangen zal worden door "het rekenkundig gemiddelde van het gezondheidsindexcijfer der consumptieprijzen". Bijgevolg zullen vanaf 1 januari 2011, de ARAB- en verblijfsvergoedingen van toepassing op 1 december van het voorgaande jaar, vermenigvuldigd worden met de coëfficiënt, berekend tot op 4 decimalen, van de deling van de afgevlakte index van december van het voorgaande jaar door de afgevlakte index van de maand december van het jaar dat het voorgaande jaar voorafgaat.

Art. 9.Ook de volgende vergoedingen worden vanaf 1 januari 2010 aangepast in functie van de levensduurte, en dit op dezelfde manier en volgens dezelfde principes als de aanpassing van de lonen zoals beschreven in artikelen 3 en 4 van deze collectieve arbeidsovereenkomst : - De anciënniteitstoeslag voor het rijdend en het niet-rijdend personeel (met inbegrip van het garagepersoneel), omschreven in de collectieve arbeidsovereenkomst van (eveneens) 26 november 2009 inzake de anciënniteitstoeslag voor het rijdend en het niet-rijdend personeel tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en/of van de goederenbehandeling voor rekening van derden; - De vergoeding voor nachtprestaties, zoals omschreven in de collectieve arbeidsovereenkomst van (eveneens) 26 november 2009, tot vaststelling van een financiële vergoeding voor nachtarbeid voor de leden van het rijdend personeel tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en/of van de goederenbehandeling voor rekening van derden; - De aanvullende uitkering wegens ziekte voor het rijdend en niet-rijdend personeel, zoals omschreven in de collectieve arbeidsovereenkomst van (eveneens) 26 november 2009, betreffende de aanvullende uitkering wegens ziekte in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector van de goederenbehandeling voor rekening van derden; - De vergoeding in geval van beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen, voor het rijdend personeel tijdens hun beroepsverplaatsingen, zoals omschreven in artikel 7 van de statuten van het sociaal fonds, laatst gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007 (koninklijk besluit van 18 mei 2008 - Belgisch Staatsblad van 10 juni 2008) tot wijziging van de benaming van het "Sociaal Fonds voor het goederenvervoer en aanverwante activiteiten voor rekening van derden" in "Sociaal Fonds Transport en Logistiek". HOOFDSTUK V. - Correctiemechanismes lonen en zekere vergoedingen in 2010

Art. 10.Uitzonderlijk gebeurt de eerstvolgende indexering van de lonen, namelijk op 1 januari 2010, door de minimumlonen van december 2009 te vermenigvuldigen met de coëfficiënt, berekend tot op 4 decimalen, van de deling van de afgevlakte index van december 2009 door de overschreden spilindex van de maand september 2008.

Art. 11.Uitzonderlijk gebeurt ook de eerstvolgende indexering van de ARAB- en verblijfsvergoedingen, namelijk op 1 januari 2010, door de ARAB- en verblijfsvergoedingen van december 2009 te vermenigvuldigen met de coëfficiënt, berekend tot op 4 decimalen, van de deling van de gezondheidsindex van december 2009 door de gezondheidsindex van de maand maart 2009.

Art. 12.Eveneens uitzonderlijk zal indien het resultaat van de berekeningen zoals bedoeld in de artikelen 9, 10 en 11 op 1 januari 2010 uitkomt op een negatief getal, dit niet leiden tot een verlaging van de lonen of vergoedingen. Bij de eerst volgende positieve indexering, zal de verhoging slechts toegepast worden op de berekende (maar niet toegepaste) bedragen van de negatieve indexatie. HOOFDSTUK VI. Geldigheidsduur

Art. 13.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2010. § 2. Zij is gesloten voor onbepaalde duur maar kan door van elk van de contracterende partijen worden opgezegd. Deze opzegging moet gebeuren minstens drie maanden vóór de aanvang van de referteperiode bepaald in artikel 2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Deze opzegging moet geschieden bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, die zonder verwijl de betrokken partijen in kennis stellen. De termijn van drie maanden begint te lopen vanaf de datum van verzending van bovengenoemde aangetekende brief. § 3. Deze collectieve arbeidsovereenkomst wijzigt artikel 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2005 tot vaststelling van arbeidsvoorwaarden en de lonen van het rijdend personeel tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en van de goederenbehandeling voor rekening van derden.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 september 2010.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

^