Etaamb.openjustice.be
Wet van 21 december 2013
gepubliceerd op 31 december 2013

Wet tot wijziging van de artikelen 41 en 43 van de wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen en van artikel 605quater van het Gerechtelijk Wetboek

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2013024448
pub.
31/12/2013
prom.
21/12/2013
ELI
eli/wet/2013/12/21/2013024448/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)Senaat (fiche)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2013. - Wet tot wijziging van de artikelen 41 en 43 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013024422 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet met betrekking tot medische hulpmiddelen sluiten met betrekking tot medische hulpmiddelen en van artikel 605quater van het Gerechtelijk Wetboek


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2.Artikel 41 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013024422 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet met betrekking tot medische hulpmiddelen sluiten met betrekking tot medische hulpmiddelen wordt aangevuld met de woorden "die ingeleid wordt voor de rechtbank van eerste aanleg".

Art. 3.In artikel 43 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° voor het eerste lid wordt een lid toegevoegd, luidende : "Tegen het opleggen van een administratieve geldboete zoals bedoeld in artikel 42, kan in beroep gegaan worden bij het hof van beroep van Brussel, zetelend zoals in kortgeding.Dit beroep heeft schorsende werking." 2° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende : "De grond van de zaak wordt aanhangig gemaakt bij het hof van beroep van Brussel dat uitspraak doet met volle rechtsmacht."

Art. 4.Artikel 605quater van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 27 juli 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005011324 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot organisatie van de mogelijkheden tot beroep tegen de beslissingen genomen door de Commissie voor de Regulering van de Elektricitieit en het Gas sluiten en gewijzigd bij de wetten van 8 december 2006 en 26 januari 2010, wordt aangevuld met de bepaling onder 8°, luidende: "8° artikel 43 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013024422 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet met betrekking tot medische hulpmiddelen sluiten met betrekking tot medische hulpmiddelen".

Art. 5.Deze wet treedt in werking op 1 januari 2014.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met's lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 21 december 2013.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM _______ Nota Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 53-3058 (2013/2014) Nr. 1 : Wetsontwerp.

Nr. 2 : Verslag.

Nr. 3 : Tekst aangenomen door de commissie.

Nr. 4 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.

Integraal Verslag : 7 november 2013.

Stukken van de Senaat : 53-2331 (2013/2014) Nr. 1 : Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Nr. 2 : Verslag.

Nr. 3 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging overgedragen.

Annales van Senaat : 5 december 2013.

Zie ook : Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 53-3057 (2013/2014) Nr. 1 : Wetsontwerp.

Nr. 2 : Amendement.

Nr. 3 : Verslag.

Nr. 4 : Tekst aangenomen door de commissie.

Nr. 5 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.

Integraal Verslag : 7 november 2013.

Stukken van de Senaat : 5-2332 (2013/2014) : Nr. 1 : Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat.

^