Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 28 juni 2015
gepubliceerd op 01 juli 2015

Koninklijk besluit tot erkenning van een vereniging bedoeld in de artikelen VI.114 en XIV.81 van het Wetboek van economisch recht inzake ongewenste telefonische communicaties

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2015011256
pub.
01/07/2015
prom.
28/06/2015
ELI
eli/besluit/2015/06/28/2015011256/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 JUNI 2015. - Koninklijk besluit tot erkenning van een vereniging bedoeld in de artikelen VI.114 en XIV.81 van het Wetboek van economisch recht inzake ongewenste telefonische communicaties


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel VI.114, § 2, ingevoegd bij de wet van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013024448 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de artikelen 41 en 43 van de wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen en van artikel 605quater van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 21/12/2013 pub. 29/09/2014 numac 2014000738 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de artikelen 41 en 43 van de wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen en van artikel 605quater van het Gerechtelijk Wetboek. - Duitse vertaling sluiten en artikel XIV.81, § 2, ingevoegd bij de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014009282 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende invoeging van Boek XIV "Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XIV en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XIV, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 mei 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/05/2015 pub. 22/05/2015 numac 2015011201 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de erkenningscriteria van de vereniging of organisatie bedoeld in de artikelen VI.114 en XIV.81 van het Wetboek van economisch recht sluiten tot vaststelling van de erkenningscriteria van de vereniging of organisatie bedoeld in de artikelen VI.114 en XIV.81 van het Wetboek van economisch recht;

Overwegende dat de artikelen VI.114, § 2, en XVI.81, § 2, van het Wetboek van economisch recht de Koning de bevoegdheid geven om op basis van de erkenningscriteria die Hij vastlegt, een vereniging of organisatie te erkennen die de verplichtingen van alle operatoren, bedoeld in de artikelen VI.111 en XVI.78 van het Wetboek van economisch recht, op zich neemt;

Overwegende dat de vereniging zonder winstoogmerk "Do not call me (verkort DNCM)" op 9 juni 2015 een aanvraag indiende met het oog op de erkenning als vereniging belast met het op zich nemen van de verplichtingen van de telefoonoperatoren inzake niet gewenste oproepen en dat deze aanvraag gebeurde binnen de termijn die was gesteld in het bericht dat verscheen in het Belgisch Staatsblad van 22 mei 2015;

Overwegende dat het onderzoek van het dossier dat door de vereniging zonder winstoogmerk "DNCM" werd voorgelegd, aantoont dat aan de erkenningscriteria van voornoemd koninklijk besluit van 12 mei 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/05/2015 pub. 22/05/2015 numac 2015011201 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de erkenningscriteria van de vereniging of organisatie bedoeld in de artikelen VI.114 en XIV.81 van het Wetboek van economisch recht sluiten is voldaan;

Op de voordracht van de Minister van Economie en Consumenten, van de Minister van Telecommunicatie en Post, van de Minister van Justitie, van de Minister van Volksgezondheid en van de Minister van Middenstand, Zelfstandigen en K.M.O.'s, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De vereniging zonder winstoogmerk "Do not call me", verkort "DNCM", waarvan het ondernemingsnummer 0631.775.252 is, wordt erkend om de verplichtingen van de operatoren, bedoeld in de artikelen VI.111 en XIV.78 van het Wetboek van economisch recht, op zich te nemen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Economie en Consumenten, de minister bevoegd voor de Telecommunicatie, de minister bevoegd voor Justitie, de minister bevoegd voor Volksgezondheid en de minister bevoegd voor Middenstand zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 juni 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie en Consumenten, K. PEETERS De Minister van Telecommunicatie en Post, A. DE CROO De Minister van Justitie, K. GEENS De Minister van Volksgezondheid, Mevr. M. DE BLOCK De Minister van Middenstand, Zelfstandigen en K.M.O.'s, W. BORSUS

^