Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 1 juli 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. -- pub. 01/07/2015 numac 2015009303 bron federale overheidsdienst justitie **** van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 19 juni 2015, is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig **** **** koninklijk besluit van 19 juni 2015, is machtiging verleend aan de heer ****, ****, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/06/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015003228 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening naar het Vlaams Gewest type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/07/2015 numac 2015009309 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden Katholieke Eredienst. - Sint-Katelijne-Waver. - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 19 juni 2015, wordt de plaa Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 17 december 2014. type koninklijk besluit prom. 28/06/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015011249 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van de inwerkingtreding van de wet van 19 april 2014 houdende invoeging van boek VII "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere bepalingen, en van de wet van 19 april 2014 tot organisatie van de verhaalmiddelen tegen sommige beslissingen van de FSMA genomen met toepassing van boek VII of van boek XV van het Wetboek van economisch recht, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/07/2015 numac 2015011255 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische verbindingen. - Wegvergunning Een koninklijk besluit van 14 juni 2015 verleent een wegvergunning met index 235/80836 aan de N.V. Elia Asset, Keizerlaan 20, te 1000 Brussel, voor de aanleg en exploitatie van een ondergrondse verbindin type koninklijk besluit prom. 28/06/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015011256 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot erkenning van een vereniging bedoeld in de artikelen VI.114 en XIV.81 van het Wetboek van economisch recht inzake ongewenste telefonische communicaties type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/07/2015 numac 2015014183 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C Numéro d'agrément du centre de formation Er(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015022188 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst en van de nominatieve lijst, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 05/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015022200 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst en van de nominatieve lijst, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 02/06/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015202971 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden en de ondervoorzitters van het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid type ministerieel besluit prom. 11/06/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015203003 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de "Conseil wallon du bien-être des animaux" ingesteld bij het decreet van 22 januari 2015 houdende oprichting van de "Conseil wallon du bien-être des animaux" type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/07/2015 numac 2015203005 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 28 mei 2015 wordt de NV Shanks Vlaanderen vanaf 28 mei 2015 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en pcb/pct's. Bij ministerieel besluit van Bij ministerieel besluit van 28 mei 2015 wordt de NV Mourik vanaf 28 mei 2015 voor vijf jaar er(...) type ministerieel besluit prom. 06/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015203055 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende verschillende maatregelen tot uivoering van het besluit van de Waalse Regering van 27 juni 2013 tot invoering van een certificeringsregeling voor installateurs van systemen voor energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen en voor vaklui die werken i.v.m. energie-efficiëntie uitvoeren

arrest

type arrest prom. 22/06/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015003244 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité houdende oprichting van nieuwe diensten binnen de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering en organisatie van de operationele diensten van deze Algemene Administratie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015035825 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in wellbeing- en vitaliteitsmanagement als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Zuid type besluit van de vlaamse regering prom. 26/09/2014 pub. 01/07/2015 numac 2015035824 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder begrotingsartikel CB0 1CBX2C-PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014

bericht

type bericht prom. -- pub. 01/07/2015 numac 2015202935 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 22 april 2015 in zake N. C., F. C. en A. O. tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 22 mei 2015, heeft d « Schendt artikel 203, eerste lid, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, (...) type bericht prom. -- pub. 01/07/2015 numac 2015203087 bron waalse overheidsdienst Operationeel Directoraat-generaal Fiscaliteit Departement Voertuigenfiscaliteit. - Directie Vestiging Voertuigenbelastingen. - Bericht in verband met de aanpassing van de verkeersbelasting ter uitvoering van artikel 11 van het Wetboek van de met in Voor de voertuigen vermeld in de eerste kolom van hieronder afgedrukte tabel waarvoor de belastings(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 01/07/2015 numac 2015003250 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De Britse High Court heeft op 1 mei 2015 de v Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen maakt voorliggen(...)

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 01/07/2015 numac 2015009312 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging Het adres van de Rechtbank van Eerste aanleg Waals-Brabant sectie jeugd, gelegen te avenue Jean Monnet 12, te 1400 Nijvel is gewijzigd naar het volgende adres : avenue Jean Monnet 12, te 1401 Baulers.

document

type document prom. -- pub. 01/07/2015 numac 2015203060 bron selor - selectiebureau van de federale overheid De specfieke bevorderingselectie van niveau C of niveau B naar niveau A1 van Nederlandstalige experten kinesitherapie (niveau A1) voor het Ministerie van Landsverdediging (BNG15009) Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, (...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vast ambtenaar en titularis zijn van een graad van niveau B of C.(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/07/2015 numac 2015014184 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 juni 2015 wordt de heer Roel COUPILLIE vastbenoemd in de klasse A2, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Nederlandse taalkader, met ranginneming op 1 ju Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/07/2015 numac 2015015084 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 juni 2015 wordt de heer Jonathan GROBET, attaché - klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Financiën, via vrijwillige mobiliteit, met ingang van 1 juni 2015 overgepl Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/07/2015 numac 2015024152 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 april 2015 wordt meneer REYNDERS-FREDERIX Nils, geboren op 26 april 1987, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 april 2015 met als titel Attaché in de klasse NA1 op het Nederlands ta

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 01/07/2015 numac 2015018204 bron rekenhof **** van een **** adjunct-auditeur, financiële audit, met kennis van het **** - niveau **** **** vergelijkend **** voor **** adjunct-auditeur, financiële audit, met kennis van het **** - niveau **** (****/****)(...) **** volgen de resultaten van het vergelijkend ****: type aanwerving prom. -- pub. 01/07/2015 numac 2015203094 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** beleidsmedewerkers wetenschapsbeleid voor **** **** vergelijkende selectie van **** beleidsmedewerkers wetenschapsbeleid (niveau ****) voor **** (****15005) (...) Er zijn 3 geslaagden.

document

type document prom. -- pub. 01/07/2015 numac 2015203004 bron waalse overheidsdienst **** **** voor Uitvoer en Buitenlandse **** "**** **** **** ****'**** et **** **** ****" Bij beslissing van de Raad van bestuur van 17 december 2014 wordt op 30 november 2014 's avonds eervol on Betrokkene wordt ertoe gemachtigd zijn rechten op een **** ten laste van de Staatskas vanaf(...)
^