Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 31 december 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013000824 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken type wet prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003442 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomenbelastingen 1992, inzake de aftrekbaarheid van gewestelijke belastingen, heffingen en retributies type wet prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003441 bron federale overheidsdienst financien Bijzondere wet houdende wijziging van de bijzondere wetten van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten en opheffing van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993, ingevolge de invoering van de kilometerheffing type wet prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003445 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen type wet prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003461 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen type wet prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003462 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 24 juli 1921 op de ongewilde buitenbezitstelling van de titels aan toonder, van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder en van hoofdstuk V van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen , voor wat betreft de slapende safes (1) type wet prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003463 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen type wet prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013011661 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales type wet prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013011662 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie type wet prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen type wet prom. -- pub. 31/12/2013 numac 2013018507 bron bpost nv van publiek recht Gebruikershandvest Overeenkomstig artikel 144 van de wet van 21 maart 1991, deelt bpost N.V. van publiek recht haar nieuwe tarieven mee geldig vanaf 1 januari 2014. Alle tarieven zijn meegedeeld in euro. I : STANDAARDTARIEVEN I.I. BINNENLA 1. GEWONE DIENSTEN 1.1 Prioritaire zendingen Maximumafmetingen : 350 x 230 x 30 mm Voor gr(...) type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging type wet prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021142 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Wet tot wijziging van de wet betreffende de afschaffing of herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten, gecoördineerd op 13 maart 1991 type wet prom. -- pub. 31/12/2013 numac 2013022618 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische Raad voor Implantaten van 12 september 2013, en in uitvoering van artikel 22, 4° bis, van de wet betreffende de verplichte verzeker Interpretatieregel betreffende de verstrekkingen van artikel 35bis, § 1, van de nomenclatuur v(...) type wet prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013024448 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de artikelen 41 en 43 van de wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen en van artikel 605quater van het Gerechtelijk Wetboek

programmawet

type programmawet prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021137 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet (1) type programmawet prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021136 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet (1)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/12/2013 numac 2013000821 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit d.d. 1 december 2013 wordt de heer Philippe STRATSAERT aangewezen in de functie van korpschef van de lokale politie van de politiezone CHARLEROI voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013000846 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage voor indexering van de financiering van de lokale politie voor het jaar 2012 type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013000844 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage ter financiering van de lokale politie voor het jaar 2013 type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013000845 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale basistoelage aan de gemeente of aan de politiezone en een toelage voor uitrusting handhaving openbare orde voor de lokale politie voor het jaar 2013 type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013000847 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale financiële tussenkomst in de kosten die inherent zijn aan de uitvoering van de wet SALDUZ door de lokale politie gedurende het jaar 2013 type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003446 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de instellingen die giften ontvangen type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003452 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013009559 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 2013 tot uitvoering van hoofdstuk 5 "Regeling van bepaalde aspecten van de elektronische informatie-uitwisseling tussen de actoren van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude" van titel 5 van het eerste boek van het Sociaal Strafwetboek type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013009568 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 januari 2007 tot uitvoering van artikel 2, 6°, van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten en en tot uitvoering van artikel 23bis, laatste lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013009581 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende tenuitvoerlegging van Titel II van de wet van 27 december 2012 houdende diverse bepalingen betreffende justitie type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021141 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende uitvoering van titel 2, hoofdstuk 2 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013022637 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2010 tot vaststelling van de honoraria voor de aflevering van een vergoedbare farmaceutische specialiteit in een voor het publiek opengestelde apotheek type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/12/2013 numac 2013040312 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand december 2013 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand december 2013, 122.84 punten bedraagt, tege Het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 (Belgisch (...) type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013207172 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013207288 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 46 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013207434 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen "PARTENA Sociale Verzekeringen voor Zelfstandigen" en "HDP Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen"

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013000853 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de indienings-, opvolgings- en evaluatievoorwaarden en tot bepaling van de toekennings-, aanwendings- en controlevoorwaarden van de financiële toelage van de strategische veiligheids- en preventieplannen 2014-2017 type ministerieel besluit prom. 19/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003395 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de inwerkingtreding van de artikelen 5 tot 8 van het koninklijk besluit van 19 juli 2013 tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel type ministerieel besluit prom. 27/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013009569 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 30 januari 2007 tot vaststelling van het model van de slachtofferverklaring zoals bedoeld in artikel 1, 4° van het koninklijk besluit van 29 januari 2007 tot uitvoering van artikel 2, 6°, van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten type ministerieel besluit prom. 18/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013036163 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 23/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013206404 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 mei 2012 tot benoeming van de leden van het Beheerscomité van het Fonds Sociale Maribel voor de Overheidssector

arrest

type arrest prom. -- pub. 31/12/2013 numac 2013206424 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest ****. 155/2013 van 13 november 2013 **** : 5708 In zake : het beroep tot vernietiging van een vonnis van de Rechtbank van Koophandel te **** van 11 september 1995 en van een vonnis van de Correctionele Rechtbank te Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer, samengesteld uit voorzitter ****. **** en de rechters-****(...) type arrest prom. -- pub. 31/12/2013 numac 2013206425 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 154/2013 van 13 november 2013 Rolnummer : 5557 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 13 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 13 juli 2012 houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wa Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en J. Spreutels, en de rechte(...)

decreet

type decreet prom. 19/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013032025 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen voor de oprichting van het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van racisme en discriminatie onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 type decreet prom. 23/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013032039 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden, gedaan te Brussel op 2 maart 2012 type decreet prom. 23/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013032037 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid, de Gemeenschappen, de Gewesten en de Gemeenschapscommissies betreffende de uitvoering van artikel 3, § 1 van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie type decreet prom. 20/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013036201 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014 type decreet prom. 28/11/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013207327 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende oprichting van het "Agence pour l'Entreprise et l'Innovation" , afgekort : A.E.I. (1) type decreet prom. 23/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013207356 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 tussen de Federale Overheid, de Gemeenschappen, de Gewesten en de Gemeenschapscommissies betreffende de uitvoering van artikel 3, § 1, van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie type decreet prom. 23/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013207355 bron waalse overheidsdienst Decreet tot instemming, wat de aangelegenheden betreft overgedragen van de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest, met het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden, en met de Notulen van het verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie, gedaan te Brussel op 2 maart 2012 type decreet prom. 23/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013207358 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering type decreet prom. 23/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013207357 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest is overgedragen, met het samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 tussen de Federale Overheid, de Gemeenschappen, de Gewesten en de Gemeenschapscommissies betreffende de uitvoering van artikel 3, § 1, van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie type decreet prom. 23/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013207354 bron waalse overheidsdienst Decreet tot instemming met het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden, en met de Notulen van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie, gedaan te Brussel op 2 maart 2012

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 31/12/2013 numac 2013032035 bron brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Aanwijzingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2013 wordt dhr. DUBOIS, Eric, aangewezen om het mandaat van Directeur-Generaal bij het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap - Rang A5 - uit te o Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 december 2013 wordt dhr. MOENS, Al(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013036202 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013207322 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de beheers- en werkingsnormen voor de "Guichets du crédit social" overeenkomstig artikel 175.2, § 3, 7°, van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013207362 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het tweede deel, Boek V, van het Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid Gecodificeerde besluiten

document

type document prom. -- pub. 31/12/2013 numac 2013207343 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige luchthaveninspecteur De vergelijkende selectie van Duitstalige luchthaveninspecteur met voldoende kennis van het Engels (niveau C) voor de Waalse Overheidsdienst en enkele instellingen van openbaar n(...) Er zijn 0 geslaagden. (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 31/12/2013 numac 2013207342 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** inspecteur van vervoer De vergelijkende selectie van **** inspecteur van vervoer (niveau ****) voor de **** **** en enkele instellingen van openbaar nut van ****(...) Er is 1 geslaagde.
^