Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 23 november 2022

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/11/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022042676 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet dat de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid toelaat betalingstermijnen toe te kennen voor de bijdragen verschuldigd voor het derde en vierde kwartaal 2022 en voor het eerste kwartaal 2023 zonder toepassing van sancties

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2022 numac 2022021142 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 5 mei 2022 zijn benoemd of bevorderd : ORDE VAN LEOPOLD II GROOTOFFICIER Mevrouw SCHOLLAERT Ginette Adviseur-generaal Zij neemt haar rang in de Orde in op 15 november 2021. OFFICIER De heer ACKAERT Jan Administratief deskundige Hij neemt zijn rang in de Orde in op 15 novembe(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2022 numac 2022021130 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 17 juli 2022, wordt mevrouw Jozefien VAN CAUTER, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Midde Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 13/08/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022033208 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de "Vlaamse Vereniging Brandweervrijwilligers" en de "Association des Pompiers Volontaires Francophones et Germanophones de Belgique" type koninklijk besluit prom. 30/07/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022033214 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende tweede verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 23 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 en bestemd tot het dekken van de uitgaven veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne type koninklijk besluit prom. 13/08/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022033207 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de "Koninklijke Belgische Brandweerfederatie. - Franstalige en Duitstalige vleugel" en de "Brandweervereniging Vlaanderen" type koninklijk besluit prom. 26/06/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022032239 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de lonen type koninklijk besluit prom. 30/07/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022033215 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende eerste verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 23 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022en bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende digitalisatieprojecten van de FODs type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2022 numac 2022033691 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing mandaat Bij koninklijk besluit van 29 maart 2022 wordt het mandaat van de heer Bernard BASTIEN als korpschef van de lokale politie van de politiezone HAUTE SENNE, hernieuwd voor een termijn van vij type koninklijk besluit prom. 06/11/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022034057 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende wijzigingen aan de modaliteiten en voorwaarden van het Tax Shelter-stelsel ter uitvoering van de artikelen 194ter tot en met 194ter/3 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2022 numac 2022033468 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2022, wordt de heer Pascal FROMENT, bevorderd door verhoging naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Midde Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2022 numac 2022033596 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 september 2022, wordt mevrouw Marie-Solange Mukarwema, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van attaché bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natu Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 26/06/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022041493 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2014 betreffende de sectorale loonschalen type koninklijk besluit prom. 18/11/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022034211 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit type koninklijk besluit prom. 26/06/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022041304 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de uurlonen type koninklijk besluit prom. 26/06/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022041496 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot de risicogroepen in de witzandexploitaties type koninklijk besluit prom. 26/06/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022041494 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, tot wijziging en coördinatie van het sociaal sectoraal pensioenstelsel en overgang van solidariteitsinstelling met overdracht van het solidariteitsfonds type koninklijk besluit prom. 28/09/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022042336 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende vijfde verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 23 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen en andere diverse uitgaven type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2022 numac 2022042692 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische verbindingen. - Wegvergunning 235/40213bis Bij koninklijk besluit van 28 oktober 2022 wordt het besluit van de provincie Namen van 1 september 2022, waarbij een bijvoegsel aan de wegvergunning met index 235/40213 van 22 april 1966, w type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2022 numac 2022042787 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 30 oktober 2022, wordt mevr. Delief L. benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de graad van griffier bij het hof van beroep te Luik. Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2022, wordt mevr. Vandebon S., secretaris bij het parket (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2022 numac 2022042778 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden Machtiging Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2022 wordt de heer Xavier Miny, adjunct-auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om tijdens het academiejaar 2022-2023 de volgende mandaten uit te oefenen - lector aan de Université de Liège, als plaatsvervanger, voor de cursus « analyse critique de gran(...) type koninklijk besluit prom. 26/06/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022202709 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de gelijkstellingen op het gebied van de tijdelijke werkloosheid in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 type koninklijk besluit prom. 26/06/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022202896 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de filmproductie, betreffende de definitie van de risicogroepen en het vastleggen van de bijdragen voor hen voor de periode 2021-2022 type koninklijk besluit prom. 26/06/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022202892 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende het protocolakkoord 2021-2022 type koninklijk besluit prom. 26/06/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022202900 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende de landingsbanen met uitkering vanaf 55 jaar voor de werknemers die hun arbeidsprestaties verminderen tot een halftijdse betrekking en voor de werknemers die hun arbeidsprestaties verminderen met een vijfde type koninklijk besluit prom. 26/06/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022202906 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de maatregelen ten gunste van de risicogroepen (1) type koninklijk besluit prom. 26/06/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022203042 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werknemers met een lange loopbaan type koninklijk besluit prom. 26/06/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022203047 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de werkgeversbijdrage aan het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 26/06/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022202908 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere bedienden die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 62 jaar of ouder zijn type koninklijk besluit prom. 26/06/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022203041 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep, die hebben gewerkt in een zwaar beroep en 35 jaar beroepsverleden aantonen of een lange loopbaan hebben (1) type koninklijk besluit prom. 26/06/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022202914 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige ontslagen werknemers die 33 jaar beroepsverleden hebben en die gewerkt hebben in een zwaar beroep en die nachtwerk hebben uitgevoerd gedurende 20 jaar type koninklijk besluit prom. 26/06/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022203039 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide bedienden en werknemers met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 26/06/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022203045 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 26/06/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022203048 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de maandwedde in de niet-geconventioneerde ondernemingen type koninklijk besluit prom. 26/06/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022203050 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid 2023-2024 type koninklijk besluit prom. 26/06/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022203051 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de minimumploegenpremies type koninklijk besluit prom. 26/06/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022203052 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de maatregelen ten gunste van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 26/06/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022203055 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de maatregelen ten gunste van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 26/06/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022203054 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende de landingsbanen met uitkering vanaf 55 jaar voor de werknemers die hun arbeidsprestaties verminderen tot een halftijdse betrekking en voor de werknemers die hun arbeidsprestaties verminderen met een vijfde type koninklijk besluit prom. 26/06/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022203056 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de landingsbanen (1) type koninklijk besluit prom. 26/06/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022203131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen type koninklijk besluit prom. 26/06/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022203132 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar en met 35 jaar loopbaan voor mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen type koninklijk besluit prom. 26/06/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022203130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende tewerkstellingsverbintenissen type koninklijk besluit prom. 26/06/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022203136 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende het tijdskrediet en loopbaanvermindering type koninklijk besluit prom. 26/06/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022203135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide werknemers met ernstige lichamelijke problemen type koninklijk besluit prom. 26/06/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022203133 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid type koninklijk besluit prom. 26/06/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022203298 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid 2021-2022 type koninklijk besluit prom. 26/06/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022203343 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 26/06/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022203348 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de coronapremie type koninklijk besluit prom. 26/06/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022203344 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor de periode van 1 juli 2021 tot 31 december 2022 type koninklijk besluit prom. 26/06/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022203354 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de coronapremie type koninklijk besluit prom. 26/06/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022203356 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de Vlaamse aanmoedigingspremies type koninklijk besluit prom. 26/06/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022203357 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende vorming en tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 26/06/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022203355 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de coronapremie type koninklijk besluit prom. 26/06/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022203360 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 2021-2022 - lange loopbaan type koninklijk besluit prom. 26/06/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022203361 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid 2021-2022 type koninklijk besluit prom. 29/06/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022203482 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 26/06/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022203385 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 26/06/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022203378 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 29/06/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022203480 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de koopkracht type koninklijk besluit prom. 29/06/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022203485 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het nationaal akkoord 2021-2022 type koninklijk besluit prom. 23/10/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022206669 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Raad van Beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2022 numac 2022206723 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag en ben Bij koninklijk besluit van 13 november 2022, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wo(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/10/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022034011 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende aanwijzing van ambtenaren belast met het toezicht op de uitvoering van de ordonnantie van 9 juni 2022 betreffende de taxidiensten en de uitvoeringsbesluiten ervan

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 19/05/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022033343 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het Brussels hoofdstedelijk gewest tot wijziging van het bedrag van 139.000 vermeld in artikel 110, § 1, 9° van de organieke wet 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en artikel 1 van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 5 maart 2020 tot vastelling van het begrag bedoeld in artikel 27, § 1,ter, 5°, van de organieke wet 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/10/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022034096 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden en de regels voor de toekenning van subsidies in de vorm van bijzondere crisissteun internationalisering en starterspakketten internationalisering voor activiteiten ter bevordering van het internationaal ondernemen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 23/11/2022 numac 2022041928 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 juli 2022, wordt ingesteld de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als monument van bepaalde delen van de gebouwen van de maatschappij D'Ieteren, te Het goed is bekend ten kadaster van Elsene, 7de afdeling, sectie B, perceel nr.305S27 (gedeelte) en(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 23/11/2022 numac 2022042009 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 juni 2022, wordt beschermd als monument de totaliteit van de voormalige woning van Oscar Bossaert en haar tuin gelegen Pantheonlaan 1 - Vrijheidslaan 2 in K Het goed is bekend ten kadaster van Koekelberg, afdeling 2, sectie B, perceel nr. 104 V 2. type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 23/11/2022 numac 2022041919 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 juni 2022, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de totaliteit van het huis gelegen Eugène Demolderlaan 38 in Schaarbeek - met inbeg Het goed is bekend ten kadaster van Schaarbeek, afdeling 1, sectie A, perceel 427G2.

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 23/11/2022 numac 2022042748 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de aanwijzingen van de vertegenwoordigers van het Stuurcomité en van de Advies- en erkenningscommissie van het Consortium voor de erkenning van de competenties in het kader van het samenwerkingsakkoord van 21 maart 2019 gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de erkenning van competenties

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022042788 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 3 juni 2022 houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering van het beleidsveld Wonen en tot wijziging van verschillende besluiten over wonen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/10/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022206605 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de beleidsgroep "Energie" in het kader van de adviesverlenende functie type besluit van de waalse regering prom. 06/10/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022206606 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 december 2016 betreffende de voorwaarden voor de opening en de nadere regels voor de beoefening van de visvangst en van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2017 tot bepaling van de voorwaarden die moeten worden nageleefd voor de organisatie van de hengelwedstrijden

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/11/2022 numac 2022033971 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) CREG. - Berichten 20 OKTOBER 2022. - CREG. - Bericht Vaststelling gedragscode voor elektriciteit Met toepassing van artikel 11, § 2, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt heeft de CREG, bi Deze gedragscode werd bekend gemaakt op www.creg.be en trad in werking op 20 oktober 2022. Wnd. (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 23/11/2022 numac 2022206614 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Dossierbeheerders - vakantierekeningen (niveau C) voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse vakantie. - Selectienummer: ANG22507 Solliciteren kan tot en met 07/12/2022 via www.selor.be De gedetai(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laurea(...) type lijst prom. -- pub. 23/11/2022 numac 2022206620 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige SIOD-Coördinatoren (niveau A) voor de SIOD. - Selectienummer: MNG22045 Deze selectie werd afgesloten op 07/11/2022. De lijst van de kandidaten die geschikt zijn om de funct(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type lijst prom. -- pub. 23/11/2022 numac 2022206631 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 23/11/2022 numac 2022206630 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van econ Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 23/11/2022 numac 2022206652 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Architecten (niveau A1) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: ANG22513 Solliciteren kan tot en met 04/12/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deel(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laurea(...) type lijst prom. -- pub. 23/11/2022 numac 2022206703 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Selectiedeskundige bij de DGRO - HRM-cel Bergen (niveau B) voor de Rechterlijke Orde. - Selectienummer : BFG22216 Deze selectie werd afgesloten op 17/11/2022. Er zijn 2 laureat(...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig. Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van (...)

erratum

type erratum prom. 19/08/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022042773 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanwijzing en hernieuwing in het mandaat van bijzitter-personeelslid van de politiediensten bij de kamers van de Tuchtraad. - Erratum type erratum prom. -- pub. 23/11/2022 numac 2022042765 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum Bij de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 7 oktober 2022, pagina 72103, dienen de woorden "Bij koninklijk besluit van 23 december 2021, is de heer Van Damme B., rechter in de politierechtbank West-Vlaa Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2022 numac 2022021186 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 september 2022, wordt de heer Stijn SCHOUPPE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Neder Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2022 numac 2022021127 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière hoofdbestuur. - Personeel Benoeming in vast verband Bij koninklijk besluit van 14 juli 2022 en met ingang van 1 juni 2022, wordt mevrouw Lore GERING in vast verband benoemd met de titel van attaché, in de klasse A1, in het Nederlands Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2022 numac 2022033365 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 september 2022, wordt mevrouw Marianne ROSOLEN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in een betrekking van het Franse taalkader, met Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2022 numac 2022033264 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2022 wordt mevrouw Elly SUYS tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A2, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Nederlands taalkader, met inga Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2022 numac 2022033464 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2022, wordt mevrouw Marie VILLEVAL benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Franse Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2022 numac 2022033436 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2022, wordt mevrouw Elien COPPENS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Nederla Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2022 numac 2022033466 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2022, wordt de heer Frederik VANHUYSSE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Ne Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2022 numac 2022041887 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 augustus 2022, wordt de heer Guillaume DERVAUX benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Franse taalkader, met in Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2022 numac 2022041890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 juli 2022, wordt Mevrouw Noémie CLAMOR benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2022 numac 2022206726 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van Bij koninklijk besluit van 13 november 2022, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wo(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/11/2022 numac 2022034161 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen van deskundige worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Franstalige Selectiedeskundige bij de DGRO : 2. Toelichting: Attesten type vacante bettreking prom. -- pub. 23/11/2022 numac 2022034130 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. **** **** plaatsen worden vacant verklaard voor benoeming via werving. Er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende proef: Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via werving, kan men zich kandidaat **** type vacante bettreking prom. -- pub. 23/11/2022 numac 2022034177 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaats van technische medewerker wordt vacant verklaard voor benoeming via werving. Er is geen bijkomende proef : Technische medewerkers bij Directoraat-generaal Rechterlijke (...) Toelichting: Attesten Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via werving, kan men zich (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 23/11/2022 numac 2022042734 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende bijzondere mandaten zijn vacant binnen de magistratuur: - rechter in de strafuitvoeringsrechtbank, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te: ? Antwerpen: 2 ? Brussel (Franstalig): 1 (met ingang van 1 maart 2023) ? Gent : 1 - substituut-procureur(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 23/11/2022 numac 2022042753 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 9 november 2022, bladzijde 81898, akte nr. C-2022/42462, regel 1, lezen in de Franstalige tekst: « FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE » i.p.v. « FEDERALE OVERHEID

document

type document prom. -- pub. 23/11/2022 numac 2022206558 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Financieel inspecteurs (niveau A1) voor Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen. - Selectienummer: AFG22270 Deze selectie werd afgesloten op 28/11/(...) Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaar geldig. Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de(...) type document prom. -- pub. 23/11/2022 numac 2022206080 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Nationaal Paritair Comité voor de sport Bij besluit van de Directeur-generaal van 10 oktober 2022, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staat worden benoemd tot leden van het Nationaal Paritair Comité voor de sport: 1. als vertegenwoordi(...) type document prom. -- pub. 23/11/2022 numac 2022206628 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Dossierbeheerders (m/v/x) - BNG22238 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden (...) Solliciteren kan tot 12/12/2022. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 23/11/2022 numac 2022206705 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Selectieverantwoordelijken (niveau A1) voor RIZIV. - Selectie-nummer : ANG22412 Deze selectie werd afgesloten op 16/11/2022. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar gel(...) type document prom. -- pub. 23/11/2022 numac 2022206688 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Projectmedewerkers antimicrobieel resistentiebeleid (niveau A1) voor FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectie-nummer : AFG22375 Solliciteren kan tot en met 07/1(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...)
^