Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 04 mei 2020
gepubliceerd op 07 mei 2020

Koninklijk besluit op de Deposito- en Consignatiekas, inzonderheid op de consignaties in valuta's

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2020041102
pub.
07/05/2020
prom.
04/05/2020
ELI
eli/besluit/2020/05/04/2020041102/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

4 MEI 2020. - Koninklijk besluit op de Deposito- en Consignatiekas, inzonderheid op de consignaties in valuta's


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 11 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040362 bron federale overheidsdienst financien Wet op de Deposito- en Consignatiekas sluiten op de Deposito- en Consignatiekas, artikelen 4, 6, 11, 19, en 20;

Gelet op het ministerieel besluit van 27 maart 1935 tot uitvoering van het koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935, tot samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 5 juli 2019;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 18 oktober 2019;

Gelet op advies 67.084/2 van de Raad van State, gegeven op 8 april 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat de regelgevingsimpactanalyse uitgevoerd werd op 1 juli 2019, overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Op de voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.. De Deposito- en Consignatiekas aanvaardt alleen geconsigneerde bedragen in euro.

Als de consignatiegever om eender welke reden verplicht is een ander goed dan een bedrag in euro te consigneren, maakt hij dit goed eerst te gelde of zet hij dit om in euro.

In afwijking van het eerste lid aanvaardt de Deposito- en Consignatiekas consignaties in effecten voor deze categorieën: 1° door de wet opgelegde consignaties in effecten;2° gezamenlijke borgtochten. Geconsigneerde effecten die zonder waarde zijn, worden van rechtswege geschrapt.

Art. 2.De Minister van Financiën bepaalt de relevante gegevens en stukken die de consignatiegever op het ogenblik van de consignatie meedeelt.

De indiener van het dossier deelt voor iedere bij het dossier betrokken natuurlijke persoon het rijksregisternummer en voor iedere bij het dossier betrokken rechtspersoon het KBO-nummer mee en, voor buitenlanders, hun equivalente officiële identificatienummers.

Art. 3.De Minister van Financiën bepaalt welke stukken noodzakelijk zijn voor de vrijgave van consignatie.

Art. 4.De Minister van Financiën bepaalt de interestvoet voor consignaties bij de Deposito- en Consignatiekas, alsook de berekening, de aanrekening en de storting van deze interesten.

Art. 5.Alle op 31 december 2019 bestaande geconsigneerde bedragen in vreemde munten worden omgezet in euro op 31 december 2019.

De omzetting van vreemde munten in euro geschiedt volgens de marktkoersen van de 31 december 2019.

Art. 6.Het ministerieel besluit van 27 maart 1935 tot uitvoering van het koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935, tot samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 mei 1964 en de ministeriële besluiten van 3 april 1963, 15 december 1965, 9 september 1971, 16 april 1973, 18 december 2001, 9 mei 2007 en 21 februari 2017, wordt opgeheven.

Art. 7.De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 mei 2020.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, A. DE CROO

^