Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 20 mei 2020

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 6 mei 2020 is een einde gesteld aan de functies van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen van de heer Van Den Neste A., Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 31 decembe Betrokkene mag zijn aanspraak op definitief vroegtijdig pensioen laten gelden; Bij koninklij(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2020020973
pub.
20/05/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 6 mei 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/05/2020 pub. 10/06/2020 numac 2020030955 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot uitvoering van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te maken type koninklijk besluit prom. 06/05/2020 pub. 15/05/2020 numac 2020020932 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 februari 1977 tot inrichting van de Nationale Kas voor Rampenschade type koninklijk besluit prom. 06/05/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020041244 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 06/05/2020 pub. 10/06/2020 numac 2020030959 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de akten en stavingsstukken die moeten worden gevoegd bij de verklaring tot toekenning van de Belgische nationaliteit op grond van artikel 11bis van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, alsook van de inhoud van het formulier betreffende de verklaring type koninklijk besluit prom. 06/05/2020 pub. 20/07/2020 numac 2020031126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vernieuwing van de vergunning van de onderneming OÜ ESC voor activiteiten van toezicht, bescherming en veiligheid aan boord van schepen om tegen piraterij te strijden type koninklijk besluit prom. 06/05/2020 pub. 12/05/2020 numac 2020041274 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op de personeelsleden van "Wallonie-Bruxelles Enseignement" type koninklijk besluit prom. 06/05/2020 pub. 12/05/2020 numac 2020041276 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de wettelijke meeteenheden en van de standaarden en regels ter reproductie van deze eenheden en tot wijziging van artikel VIII.35 van het Wetboek van economisch recht sluiten is een einde gesteld aan de functies van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen van de heer Van Den Neste A., Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 31 december 2019 `s avonds;

Betrokkene mag zijn aanspraak op definitief vroegtijdig pensioen laten gelden;

Bij koninklijk besluit van 7 mei 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/05/2020 pub. 14/05/2020 numac 2020202247 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189 van de programmawet van 27 december 2006 voor het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 07/05/2020 pub. 20/05/2020 numac 2020041352 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 23 maart 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 2020 en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven sluiten, in werking tredend op 31 mei 2020 `s avonds, is Mevr. Laitat C., griffier-hoofd van dienst in de klasse A2 bij de arbeidsrechtbank Henegouwen, op haar verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren;

Bij koninklijk besluit van 4 mei 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2020 pub. 04/05/2020 numac 2020041152 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk Besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij het Koninklijk Besluit nr. 12 van 21 april 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging voor de Raad van State en de schriftelijke behandeling van de zaken type koninklijk besluit prom. 04/05/2020 pub. 04/05/2020 numac 2020030839 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit nr. 18 tot oprichting van een databank bij Sciensano in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 type koninklijk besluit prom. 04/05/2020 pub. 14/05/2020 numac 2020202115 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot goedkeuring van de personeelsformatie van het Grondwettelijk Hof type koninklijk besluit prom. 04/05/2020 pub. 12/05/2020 numac 2020202260 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit nr. 17 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 3°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 met het oog op het verlenen van uitstel van betaling aan bepaalde werkgevers van de bedragen geïnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 04/05/2020 pub. 02/06/2020 numac 2020041284 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende samenstelling en organisatie van de Interministeriële Commissie voor de strijd tegen namaak en piraterij ter uitvoering van de artikelen XV.58 en XV.59 van het Wetboek van economisch recht type koninklijk besluit prom. 04/05/2020 pub. 07/05/2020 numac 2020041102 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit op de Deposito- en Consignatiekas, inzonderheid op de consignaties in valuta's sluiten, is benoemd in de graad van griffier bij de ondernemingsrechtbank Luik, arrondissement Luik, de heer Deramaix D., griffier bij het hof van beroep Luik;

Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgende op de publicatie in het Belgisch Staatsblad;

Bij koninklijk besluit van 4 mei 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2020 pub. 04/05/2020 numac 2020041152 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk Besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij het Koninklijk Besluit nr. 12 van 21 april 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging voor de Raad van State en de schriftelijke behandeling van de zaken type koninklijk besluit prom. 04/05/2020 pub. 04/05/2020 numac 2020030839 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit nr. 18 tot oprichting van een databank bij Sciensano in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 type koninklijk besluit prom. 04/05/2020 pub. 14/05/2020 numac 2020202115 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot goedkeuring van de personeelsformatie van het Grondwettelijk Hof type koninklijk besluit prom. 04/05/2020 pub. 12/05/2020 numac 2020202260 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit nr. 17 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 3°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 met het oog op het verlenen van uitstel van betaling aan bepaalde werkgevers van de bedragen geïnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 04/05/2020 pub. 02/06/2020 numac 2020041284 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende samenstelling en organisatie van de Interministeriële Commissie voor de strijd tegen namaak en piraterij ter uitvoering van de artikelen XV.58 en XV.59 van het Wetboek van economisch recht type koninklijk besluit prom. 04/05/2020 pub. 07/05/2020 numac 2020041102 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit op de Deposito- en Consignatiekas, inzonderheid op de consignaties in valuta's sluiten, is benoemd in de graad van griffier bij de ondernemingsrechtbank Luik, arrondissement Namen, Mevr. Hermant C., griffier bij de vredegerechten van het arrondissement Luik;

Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgende op de publicatie in het Belgisch Staatsblad;

Bij koninklijk besluit van 4 mei 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2020 pub. 04/05/2020 numac 2020041152 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk Besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij het Koninklijk Besluit nr. 12 van 21 april 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging voor de Raad van State en de schriftelijke behandeling van de zaken type koninklijk besluit prom. 04/05/2020 pub. 04/05/2020 numac 2020030839 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit nr. 18 tot oprichting van een databank bij Sciensano in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 type koninklijk besluit prom. 04/05/2020 pub. 14/05/2020 numac 2020202115 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot goedkeuring van de personeelsformatie van het Grondwettelijk Hof type koninklijk besluit prom. 04/05/2020 pub. 12/05/2020 numac 2020202260 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit nr. 17 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 3°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 met het oog op het verlenen van uitstel van betaling aan bepaalde werkgevers van de bedragen geïnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 04/05/2020 pub. 02/06/2020 numac 2020041284 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende samenstelling en organisatie van de Interministeriële Commissie voor de strijd tegen namaak en piraterij ter uitvoering van de artikelen XV.58 en XV.59 van het Wetboek van economisch recht type koninklijk besluit prom. 04/05/2020 pub. 07/05/2020 numac 2020041102 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit op de Deposito- en Consignatiekas, inzonderheid op de consignaties in valuta's sluiten, is benoemd in de graad van griffier bij de vredegerechten van het arrondissement Namen, Mevroe Demin I., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Luxemburg;

Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgende op de publicatie in het Belgisch Staatsblad;

Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

^