Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 04 mei 2020
gepubliceerd op 04 mei 2020

Koninklijk besluit nr. 18 tot oprichting van een databank bij Sciensano in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2020030839
pub.
04/05/2020
prom.
04/05/2020
ELI
eli/besluit/2020/05/04/2020030839/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

4 MEI 2020. - Koninklijk besluit nr. 18 tot oprichting van een databank bij Sciensano in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19


VERSLAG AAN DE KONING In het kader van de COVID-19 gezondheidscrisis in België, werd aan Sciensano, Belgisch Instituut voor Volksgezondheid, als verantwoordelijke van de verwerking de opdracht gegeven om in het kader van haar wettelijk vastgelegde surveillance-activiteiten gezondheidsgegevens van patiënten in te zamelen bij diverse zorgverleners of organisaties in de gezondheid of de zorg en deze te verwerken in een databank. Hierbij kan worden gedacht aan testgegevens, voorschriften en vermoedelijke diagnoses, respectievelijk bij laboratoria, artsen, CRA's (coördinerend en raadgevend artsen) in de rusthuizen, asielcentra en gevangenissen en triageposten enerzijds en gegevens van de gehospitaliseerde patiënten met een bevestigde diagnose van het coronavirus bij de ziekenhuizen anderzijds. Tevens worden persoonsgegevens opgeslagen van personen waarmee de patiënt in contact is geweest. De verwerking van de persoonsgegevens van de personen van wie de arts een ernstig vermoeden van infectie heeft, is eveneens van aanzienlijk belang vermits ook die personen moeten kunnen worden gecontacteerd om hen te vragen met wie zij in contact zijn geweest (het moet gaan om een sterk vermoeden van infectie, op basis van criteria die door de medische wereld worden bepaald).

Gelet op de inzameling van deze gevoelige gegevens, wordt de databank opgericht bij Sciensano. Het is geenszins de bedoeling dat deze gegevens worden meegedeeld aan het contactcentrum, dat vanzelfsprekend enkel de gegevens zal ontvangen die nodig zijn voor de contactopsporing.

Naast deze gegevens is het absoluut noodzakelijk ook het identificatienummer van de sociale zekerheid op te slaan, met het oog op de eenduidige identificatie van de patiënten en het linken van de verzamelde gegevens.

De doelstelling van deze gegevensinzameling is drieledig. Vooreerst dient deze om de betrokken patiënten te kunnen opsporen en contacteren, vervolgens is de gegevensinzameling noodzakelijk met het oog op toekomstige wetenschappelijk, statistisch en/of beleidsondersteunend onderzoek, na pseudonimisering, en ten slotte worden gegevens bezorgd aan de gezondheidsinspectiediensten van de gewesten in het kader van initiatieven om uitbreiding van schadelijke effecten, die veroorzaakt zijn door infectieziekten, tegen te gaan.

Het contactcentrum neemt niet enkel contact op met de personen van wie de arts een vermoeden van infectie heeft en de personen van wie de medische test een positief resultaat heeft opgeleverd maar tevens met de personen met wie zij in aanraking zijn gekomen. Gaat het om contacten met personen in een collectiviteit met een broze populatie, dan contacteert het de referentiearts, of bij gebreke hieraan, de administratief verantwoordelijke van die collectiviteit voor eventueel verder gevolg. Gaat het om contacten met individuele personen, dan contacteert het die individuele personen en verstuurt ze vervolgens elektronisch, op basis van de informatie die zij verschaffen, de gepaste aanbevelingen (thuis blijven, thuis werken, zich laten testen,...). Deze elektronische zending betreft enkel een bevestiging van de aanbevelingen die mondeling werden gegeven. Dit betekent dat geen enkele groep zal worden uitgesloten.

Hierbij moet worden beklemtoond dat artikel 458 van het Strafwetboek van toepassing is op de medewerkers van het contactcentrum.

De realisatie van wetenschappelijk, statistisch en/of beleidsondersteunend onderzoek aan de hand van persoonsgegevens uit de databank is enkel mogelijk door epidemiologen verbonden aan de COVID-19 Risk Assessment Group of door epidemiologen, gemachtigd door het informatieveiligheidscomité, na pseudonimisering. De verzamelde persoonsgegevens worden in die vorm beveiligd bewaard bij Sciensano en in het kader van wetenschappelijk, statistisch en/of beleidsondersteunend onderzoek toegankelijk gemaakt. De COVID-19 Risk Assessment Group (RAG) analyseert het risico voor de bevolking op basis van epidemiologische en wetenschappelijke gegevens en bestaat uit artsen-epidemiologen van Sciensano, de gezondheidsautoriteiten van de federale overheid en de deelstaten en experten met specifieke kennis over het gezondheidsrisico.

De gegevens mogen hiertoe in gepseudonimiseerde vorm maximaal gedurende 30 jaar na het overlijden van de patiënt worden bewaard door Sciensano. Na afloop van deze periode mogen zij enkel in geanonimiseerde vorm worden bewaard.

De gezondheidsinspectiediensten zijn deze bedoeld in respectievelijk het ministerieel besluit van 19 juni 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/06/2009 pub. 03/07/2009 numac 2009202718 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 januari 2000 tot oprichting van het Paritair leercomité voor de textielnijverheid en het breiwerk type ministerieel besluit prom. 19/06/2009 pub. 13/07/2009 numac 2009000472 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de examencommissie belast met het afnemen van het taalexamen bedoeld in artikel 39/21 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen type ministerieel besluit prom. 19/06/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009011283 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden in het raam van de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument type ministerieel besluit prom. 19/06/2009 pub. 23/07/2009 numac 2009011284 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 50 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur sluiten tot bepaling van de lijst van infecties die gemeld moeten worden en tot delegatie van de bevoegdheid om ambtenaren-artsen en ambtenaren aan te wijzen (voor Vlaanderen), het decreet van 2 mei 2019 tot wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid wat betreft de preventie en de bevordering van de gezondheid (voor Wallonië), de ordonnantie van 19 juli 2007 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 23 april 2009 betreffende de profylaxe tegen overdraagbare ziekten (voor Brussel) en het Dekret für Gesundheitsförderung und medizinischer Prävention van 1 juni 2004 (Duitstalige Gemeenschap).

De ontvangen persoonsgegevens worden door de verwerkingsverantwoordelijke gewist vóór 9 juni 2020, vijf dagen nadat het besluit ophoudt uitwerking te hebben.

Daarnaast wordt de bevoegdheid gegeven aan het informatieveiligheidscomité om beraadslagingen te verlenen voor de concrete gegevensuitwisselingen in dit kader.

Ten slotte wordt, in het geval dat de nodige gegevens niet beschikbaar zijn in de databank, toegang verleend tot het Rijksregister en de Kruispuntbankregisters. De informatiegegevens van het Rijksregister waartoe toegang wordt verstrekt, worden vastgelegd bij een beslissing van de minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken. Voor de toegang tot de Kruispuntbankregisters en een mededeling van persoonsgegevens uit andere bronnen, zoals Cobhra (identificatiegegevens zorgverleners) en DMG (houders globaal medisch dossier), verleent het informatieveiligheidscomité een beraadslaging.

De beslissingen worden gepubliceerd op de respectievelijke websites.

De tekst van dit ontwerp van koninklijk besluit werd verder waar nodig gewijzigd om tegemoet te komen aan de opmerkingen geformuleerd door de Gegevensbeschermingsautoriteit (advies nr. 36/2020 van 29 april 2020).

Hierbij dient in het algemeen evenwel beklemtoond te worden dat de in dit ontwerp vermelde concepten en persoonsgegevens in de databank werden aanbevolen door de COVID-19 Risk Management Group. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan het type en het tijdstip van de testen, het medisch belang om ook negatieve testen op te nemen, de verdere opvolging en de hoge of lage risico's.

Vervolgens werd op vraag van de Gegevensbeschermingsautoriteit, zoals hoger vermeld, de werking van het contactcentrum veel preciezer omschreven.

Bovendien dient te worden benadrukt dat alle personen die toegang tot de databank hebben de nodige maatregelen nemen om te waarborgen dat de opgenomen persoonsgegevens worden verwerkt op een vertrouwelijke wijze. Dit betreft de bevoegde medewerkers van Sciensano en eventueel medewerkers van de gezondheidsinspectiediensten.

Ten slotte kan worden beklemtoond dat de persoonsgegevens overeenkomstig de AVG rechtmatig worden verwerkt op basis van dit ontwerp en geenszins op basis van de toestemming van de betrokkene.

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, M. DE BLOCK

4 MEI 2020. - Koninklijk besluit nr. 18 tot oprichting van een databank bij Sciensano in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG;

Gelet op de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens sluiten betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;

Gelet op de wet van 5 september 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/09/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018203892 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst beleid en ondersteuning en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG type wet prom. 05/09/2018 pub. 10/12/2020 numac 2020043838 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG;

Gelet op de wet van 27 maart 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (1) type wet prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (1) type wet prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030524 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 . - Duitse vertaling type wet prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030525 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 . - Duitse vertaling sluiten die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), artikelen 2 en 5, § 1, 1° ;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 30 april 2020;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 2 mei 2020;

Gelet op het advies nr. 36/2020 van 29 april 2020 van de Gegevensbeschermingsautoriteit;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1, eerste lid;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, die niet toelaat te wachten op het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State binnen een verkorte termijn van vijf dagen, onder meer omwille van het feit dat het van vitaal belang is voor de volksgezondheid en voor het vermijden van een heropflakkering van de COVID-19 epidemie, dat Sciensano onverwijld beschikt over een databank die toelaat om de contacten van besmette personen op te sporen en te contacteren, nu de regering beslist heeft om vanaf 4 mei 2020 een aantal inperkingsmaatregelen op de verplaatsingen van de bevolking af te bouwen;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Bij Sciensano wordt een databank opgericht in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19.

Sciensano is de verwerkingsverantwoordelijke van die databank in de zin van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Art. 2.§ 1. De databank bevat persoonsgegevens die de artsen, de ziekenhuizen, de laboratoria en het contactcentrum aan Sciensano meedelen. § 2. De databank bevat de volgende persoonsgegevens van de personen, waarvan de arts een vermoeden heeft van infectie of voor wie een medische test werd voorgeschreven of die een test hebben ondergaan in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19: 1° het identificatienummer bedoeld in artikel 8, § 1, 1° of 2°, van de wet van 15 januari 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid;2° de naam en de voornaam;3° het geslacht;4° de geboortedatum en, in voorkomend geval, de overlijdensdatum;5° het adres;6° het type, de datum, het staalnummer en het resultaat van de test of de vermoedelijke diagnose bij afwezigheid van test;7° het RIZIV-nummer van de voorschrijver van de test;8° contactinformatie (telefoonnummers) van de betrokkene en van de in geval van nood te contacteren persoon;9° de collectiviteit waar de persoon deel van uitmaakt;10° het al dan niet uitoefenen van het beroep van zorgverlener. § 3. De databank bevat de volgende persoonsgegevens van de gehospitaliseerde patiënten met een bevestigde diagnose van het coronavirus COVID-19: 1° het identificatienummer bedoeld in artikel 8, § 1, 1° of 2°, van de wet van 15 januari 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid;2° het geslacht;3° het adres;4° het type, de datum, het staalnummer en het resultaat van de test of de vermoedelijke diagnose bij afwezigheid van test;5° de ziekenhuisafdeling, het identificatienummer en locatiegegevens van het ziekenhuis;6° de collectiviteit waar de persoon deel van uitmaakt;7° het resultaat van de CT-scan;8° contactinformatie van de betrokkene (telefoonnummers) en van de in geval van nood te contacteren persoon;9° het al dan niet uitoefenen van het beroep van zorgverlener. § 4. De databank bevat de volgende persoonsgegevens van de personen waarmee de patiënt, bedoeld in § 2 en § 3, in contact is geweest, die meegedeeld worden door het contactcentrum: 1° het identificatienummer bedoeld in artikel 8, § 1, 1° of 2°, van de wet van 15 januari 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid;2° de naam en de voornaam;3° het geslacht;4° in voorkomend geval de overlijdensdatum;5° het adres;6° het telefoonnummer;7° hoog/laag risico;8° de link tussen de patiënt en de personen waarmee hij in contact is geweest. De link onder 8° wordt gewist 21 dagen na de opname in de databank.

Art. 3.§ 1. De verwerking van de persoonsgegevens in de databank beoogt de volgende doeleinden: 1° het door een contactcentrum opsporen en contacteren van de personen bedoeld in artikel 2, §§ 2, 3 en 4, in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19;2° het realiseren van wetenschappelijk, statistisch en/of beleidsondersteunend onderzoek, na pseudonimisering, door epidemiologen verbonden aan de COVID-19 Risk Assessment Group of door andere epidemiologen daartoe gemachtigd door het informatieveiligheidscomité;3° het meedelen van gegevens aan de gezondheidsinspectiediensten van de gewesten, bedoeld in het ministerieel besluit van 19 juni 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/06/2009 pub. 03/07/2009 numac 2009202718 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 januari 2000 tot oprichting van het Paritair leercomité voor de textielnijverheid en het breiwerk type ministerieel besluit prom. 19/06/2009 pub. 13/07/2009 numac 2009000472 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de examencommissie belast met het afnemen van het taalexamen bedoeld in artikel 39/21 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen type ministerieel besluit prom. 19/06/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009011283 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden in het raam van de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument type ministerieel besluit prom. 19/06/2009 pub. 23/07/2009 numac 2009011284 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 50 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur sluiten tot bepaling van de lijst van infecties die gemeld moeten worden en tot delegatie van de bevoegdheid om ambtenaren-artsen en ambtenaren aan te wijzen, het decreet van 2 mei 2019 tot wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid wat betreft de preventie en de bevordering van de gezondheid, de ordonnantie van 19 juli 2007 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 23 april 2009 betreffende de profylaxe tegen overdraagbare ziekten, en het Dekret für Gesundheitsförderung und medizinischer Prävention van 1 juni 2004, in het kader van initiatieven om uitbreiding van schadelijke effecten, die veroorzaakt zijn door infectieziekten, tegen te gaan. § 2. Het contactcentrum gebruikt de persoonsgegevens uit de databank voor het contacteren van de personen van wie de arts een vermoeden van infectie heeft en de personen van wie de medische test een positief resultaat heeft opgeleverd en voor het achterhalen van de identiteit van de personen met wie zij in aanraking zijn gekomen.

Voor zover zij in aanraking zijn gekomen met personen in een collectiviteit met een broze populatie, contacteert het contactcentrum de referentiearts of, bij gebreke hieraan, de administratief verantwoordelijke van die collectiviteit.

Voor zover zij in aanraking zijn gekomen met individuele personen, contacteert het contactcentrum die individuele personen elk afzonderlijk en bezorgt ze vervolgens, op basis van de informatie die zij verschaffen, op een elektronische wijze de gepaste aanbevelingen.

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, het Agence wallonne pour une Vie de Qualité, het ministerie van de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie zijn, elk voor hun eigen bevoegdheidsgebied, verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen van persoonsgegevens door het contactcentrum.

Art. 4.§ 1. Zowel de mededeling van persoonsgegevens aan Sciensano voor verwerking in de databank bedoeld in artikel 1 als de verdere mededeling van die persoonsgegevens door Sciensano aan de organisaties bedoeld in artikel 3, § 1, 1° en 3°, en, uitsluitend na pseudonimisering, aan de epidemiologen verbonden aan de COVID-19 Risk Assessment Group of de andere epidemiologen voor het doeleinde bedoeld in artikel 3, § 1, 2°, gebeurt steeds na beraadslaging door de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité bedoeld in de wet van 5 september 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/09/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018203892 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst beleid en ondersteuning en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG type wet prom. 05/09/2018 pub. 10/12/2020 numac 2020043838 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG. Onverminderd de toepassing van artikel 2 bepaalt de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité per betrokken categorie van instantie bedoeld in artikel 2, § 1, welke types persoonsgegevens zij aan Sciensano meedeelt voor verwerking in de databank.

De kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité bepaalt per betrokken categorie van gebruiker van de persoonsgegevens, bedoeld in artikel 3, § 1, welke types persoonsgegevens hij van Sciensano uit de databank mag ontvangen voor het realiseren van de doeleinden bedoeld in artikel 3, § 1.

Bij het beoordelen van een categorie van mededeling van persoonsgegevens aan of door Sciensano bepaalt de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité de nadere regels ter zake en stelt hij minstens de volgende elementen vast: 1° het precieze doeleinde van de verwerking;2° de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke;3° de categorieën verwerkte persoonsgegevens voor zover zij toereikend en ter zake dienend zijn en beperkt worden tot wat noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor ze worden verwerkt;4° de categorieën personen over wie persoonsgegevens worden verwerkt;5° de bewaarduur van de persoonsgegevens;6° de maatregelen ter verzekering van een rechtmatige en eerlijke verwerking van de persoonsgegevens;7° de wijze waarop de personen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt in kennis worden gesteld van die verwerking. § 2. In het geval dat de nodige gegevens niet beschikbaar zijn in de databank wordt, uitsluitend voor de doeleinden vermeld in artikel 3, toegang verleend tot het Rijksregister bedoeld in artikel 1 van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en de Kruispuntbankregisters bedoeld in artikel 4 van de wet van 15 januari 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

Een mededeling van persoonsgegevens uit andere bronnen vereist een beraadslaging van bovenvermeld informatieveiligheidscomité. § 3. Alle personen die toegang tot de databank hebben, nemen de nodige maatregelen om te waarborgen dat de opgenomen persoonsgegevens worden verwerkt op een vertrouwelijke wijze en uitsluitend voor de doeleinden vermeld in artikel 3. Die toegang geldt enkel voor de individuele gebruikers die bevoegd zijn om het toegangsrecht uit te oefenen, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de betrokken instanties.

Sciensano stelt een functionaris voor gegevensbescherming aan als vermeld in artikel 37 van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Art. 5.De ontvangen persoonsgegevens worden door de verwerkingsverantwoordelijke gewist vóór 9 juni 2020.

Voor zover Sciensano de persoonsgegevens meedeelt aan de epidemiologen bedoeld in artikel 3, § 1, 2°, voor wetenschappelijk, statistisch en/of beleidsondersteunend onderzoek, steeds na pseudonimisering, wordt de bewaartermijn ervan vastgesteld door de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op de dag dat het in het Belgisch Staatsblad bekend wordt gemaakt en houdt op uitwerking te hebben op 4 juni 2020.

Art. 7.De minister bevoegd voor Sociale Zaken en de minister bevoegd voor Volksgezondheid zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 mei 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, M. DE BLOCK

^