Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 4 mei 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 04/05/2020 pub. 29/06/2020 numac 2020031037 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19-pandemie. - Duitse vertaling type wet prom. 04/05/2020 pub. 08/10/2020 numac 2020031375 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2009 betreffende een regeling voor rookvrije plaatsen en ter bescherming van de bevolking tegen tabaksrook, en van de wet van 24 januari 1977 betreffende de be-scherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, wat het rookverbod in de auto betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 04/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020041233 bron federale overheidsdienst justitie Wet ter bestrijding van de niet-consensuele verspreiding van seksueel getinte beelden en opnames type wet prom. 04/05/2020 pub. 26/06/2020 numac 2020041876 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2009 betreffende een regeling voor rookvrije plaatsen en ter bescherming van de bevolking tegen tabaksrook, en van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, wat het rookverbod in de auto betreft type wet prom. 04/05/2020 pub. 14/05/2020 numac 2020202185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering wat de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid voor werknemers van maatwerkbedrijven betreft type wet prom. 04/05/2020 pub. 13/05/2020 numac 2020202186 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19-pandemie type wet prom. 04/05/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020202638 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet ter uitvoering van de besparingsmaatregelen bij de farmaceutische specialiteiten in het kader van de gezondsheidszorgbegroting 2020 type wet prom. 04/05/2020 pub. 17/06/2020 numac 2020202642 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van wettelijke bepalingen voor wat de transparantie van de overeenkomsten inzake terugbetaalbare specialiteiten betreft type wet prom. 04/05/2020 pub. 16/05/2022 numac 2022031953 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bestrijding van de niet-consensuele verspreiding van seksueel getinte beelden en opnames. - Duitse vertaling type wet prom. 04/05/2020 pub. 21/12/2023 numac 2023047846 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter uitvoering van de besparingsmaatregelen bij de farmaceutische specialiteiten in het kader van de gezondsheidszorgbegroting 2020. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/05/2020 pub. 04/05/2020 numac 2020030839 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit nr. 18 tot oprichting van een databank bij Sciensano in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 type koninklijk besluit prom. 04/05/2020 pub. 07/05/2020 numac 2020041102 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit op de Deposito- en Consignatiekas, inzonderheid op de consignaties in valuta's type koninklijk besluit prom. 04/05/2020 pub. 04/05/2020 numac 2020041152 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk Besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij het Koninklijk Besluit nr. 12 van 21 april 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging voor de Raad van State en de schriftelijke behandeling van de zaken type koninklijk besluit prom. 04/05/2020 pub. 02/06/2020 numac 2020041284 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende samenstelling en organisatie van de Interministeriële Commissie voor de strijd tegen namaak en piraterij ter uitvoering van de artikelen XV.58 en XV.59 van het Wetboek van economisch recht type koninklijk besluit prom. 04/05/2020 pub. 14/05/2020 numac 2020202115 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot goedkeuring van de personeelsformatie van het Grondwettelijk Hof type koninklijk besluit prom. 04/05/2020 pub. 12/05/2020 numac 2020202260 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit nr. 17 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 3°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 met het oog op het verlenen van uitstel van betaling aan bepaalde werkgevers van de bedragen geïnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/05/2020 pub. 12/05/2020 numac 2020041183 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van zes vennootschappen als landbouwonderneming type ministerieel besluit prom. 04/05/2020 pub. 12/05/2020 numac 2020041185 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van drie vennootschappen als landbouwonderneming en tot schrapping van deze drie vennootschappen uit de lijst van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als landbouwonderneming bedoeld in bijlage 2 van het ministerieel besluit van 27 augustus 2019 houdende de lijsten van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als sociale onderneming of als landbouwonderneming type ministerieel besluit prom. 04/05/2020 pub. 13/05/2020 numac 2020202105 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de textielnijverheid en voor de bedienden onder het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid (PC 214) (1) type ministerieel besluit prom. 04/05/2020 pub. 13/05/2020 numac 2020202104 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton en voor de bedienden onder het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid (PC 221) (1) type ministerieel besluit prom. 04/05/2020 pub. 13/05/2020 numac 2020202107 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf (1) type ministerieel besluit prom. 04/05/2020 pub. 13/05/2020 numac 2020202106 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking (1) type ministerieel besluit prom. 04/05/2020 pub. 09/03/2021 numac 2021200963 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 31 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/05/2020 pub. 13/05/2020 numac 2020020895 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende noodmaatregelen inzake de hervatting van de technische keuring en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 26 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake technische keuring

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/05/2020 pub. 29/05/2020 numac 2020021047 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikel CB0-1CBG2AB-PR van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/05/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020041231 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 33 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 4 van 18 maart 2020 tot tijdelijke opschorting van de uitvoering van de beslissingen van administratieve en gerechtelijke uitzettingen type besluit van de waalse regering prom. 04/05/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020041230 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 34 betreffende de vrijstelling van de subsidies inzake sociale actie
^