Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 20 mei 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 20/05/2020 numac 2020041307 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de fusie door opslorping van een verzekeringsonderneming naar Belgisch recht door een andere verzekeringsonderneming naar Belgisch recht Overeenkomstig artikel 102 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen maakt voorliggen(...) type wet prom. 11/05/2020 pub. 20/05/2020 numac 2020041389 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende schorsing van bepaalde termijnen betreffende de civiele veiligheid

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 20/05/2020 numac 2020055625 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschap Erfloze nalatenschap van Heremans, Jan Baptist Robert De heer Heremans, Jan Baptist Robe Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie - Patrimo(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/05/2020 numac 2020020892 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 22 april 2020, wordt de heer Mathias CLAESEN, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in een be Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/05/2020 numac 2020020940 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 6 mei 2020, is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om haar naam in die van «*****» te **** **** koninklijk besluit van 14 april 2020, is machtiging verleend aan de genaamde ****-****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/05/2020 numac 2020020973 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 6 mei 2020 is een einde gesteld aan de functies van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen van de heer Van Den Neste A., Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 31 decembe Betrokkene mag zijn aanspraak op definitief vroegtijdig pensioen laten gelden; Bij koninklij(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/05/2020 numac 2020030266 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 8 maart 2020 is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** **** **** ****, geboren te ***** , op ** ***** ****, wonende te ****, om zijn naam in die van "**** **** koninklijk besluit van 8 maart 2020 is machtiging verleend aan juffrouw **** ****, (...) type koninklijk besluit prom. 19/05/2020 pub. 20/05/2020 numac 2020030867 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde type koninklijk besluit prom. 13/05/2020 pub. 20/05/2020 numac 2020030927 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende het invoeren van een subsidie "COVID-19" voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/05/2020 numac 2020041037 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 18 maart 2020 is machtiging verleend aan juffrouw **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om haar naam in die van "**** ****" te ver Bij koninklijk besluit van 18 maart 2020 is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/05/2020 numac 2020041036 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 3 maart 2020 is machtiging verleend aan de ***** **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ****, om zijn naam in die van "****(...) Bij koninklijk besluit van 15 maart 2020 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, ge(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/05/2020 numac 2020041038 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 18 maart 2020 is machtiging verleend aan mevrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, mevrouw ****-****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/05/2020 numac 2020041120 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 15 maart 2020, wordt de heer Jacques LIBIOULLE, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A2 met de titel van attaché, eervol onts De heer Jacques LIBIOULLE mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van (...) type koninklijk besluit prom. 11/05/2020 pub. 20/05/2020 numac 2020041300 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1987 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige produkten schadelijke organismen type koninklijk besluit prom. 11/05/2020 pub. 20/05/2020 numac 2020041319 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 2014 houdende maatregelen ter voorkoming van aangifteplichtige varkensziekten type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/05/2020 numac 2020041324 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Lancering bevorderingsprocedures in de klasse A4 I. ONDERWERP In toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel worden de volgende betrekkingen vacant verklaard via bevord - 1 betrekking van Adviseur-generaal in de klasse A4 - Adviseur-generaal Verkiezingen - Algemene Di(...) type koninklijk besluit prom. 14/05/2020 pub. 20/05/2020 numac 2020041340 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit nr. 21 houdende tijdelijke aanpassingen aan de vergoedingsvoorwaarden en administratieve regels in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging ten gevolge van de COVID-19 pandemie type koninklijk besluit prom. 07/05/2020 pub. 20/05/2020 numac 2020041352 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 23 maart 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 2020 en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven type koninklijk besluit prom. 18/05/2020 pub. 20/05/2020 numac 2020202363 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot tijdelijke schorsing, ingevolge de COVID-19-pandemie, van de toepassing van de voorwaarde dat het tijdvak van arbeidsongeschiktheid in de uitkeringsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten ten vroegste kan aanvangen op de datum van ondertekening van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/05/2020 pub. 20/05/2020 numac 2020010390 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken type ministerieel besluit prom. 12/05/2020 pub. 20/05/2020 numac 2020020887 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofarmaceutische producten type ministerieel besluit prom. 12/05/2020 pub. 20/05/2020 numac 2020020893 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/05/2020 pub. 20/05/2020 numac 2020020896 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/05/2020 pub. 20/05/2020 numac 2020020902 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 07/05/2020 pub. 20/05/2020 numac 2020030865 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van artsen-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de medische microbiologie, alsmede van stagemeesters en stagediensten type ministerieel besluit prom. 07/05/2020 pub. 20/05/2020 numac 2020030866 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van artsen-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de klinische infectiologie, alsmede van stagemeesters en stagediensten type ministerieel besluit prom. 15/05/2020 pub. 20/05/2020 numac 2020030930 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer en bpost nv van publiek recht Ministerieel besluit tot wijziging van het ministeriële besluit van 23 mei 2016 houdende de opdracht en de samenstelling van de Filatelistische Commissie type ministerieel besluit prom. 27/04/2020 pub. 20/05/2020 numac 2020041040 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 maart 2013 houdend de benoeming van de leden van de erkenningscommissie ingesteld bij de dienst Sanitair Beleid Dieren en Planten van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu type ministerieel besluit prom. 07/05/2020 pub. 20/05/2020 numac 2020041338 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006 houdende reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie en van het Ministerieel besluit van 19 februari 2000 tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal en plantgoed van groenten, met uitzondering van zaad, moeten voldoen, van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het toezicht op en de controle van leveranciers van deze materialen, van hun bedrijven en van de laboratoria, en van de erkenning van de laboratoria type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/05/2020 numac 2020202297 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 1 april 2020 wordt de "SARL TRANSPORTS QUIL VRAC", gevestigd route Henry 524, te 54 840 Velaine-en-Hauge , erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel (...) Bij ministerieel besluit van 1 april 2020 wordt de NV SHIPIT MULTIMODAL LOGISTICS, gevestigd Si(...) type ministerieel besluit prom. 29/04/2020 pub. 20/05/2020 numac 2020202299 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de referentiewaarden van de metingen van potentieel uitspoelbare stikstof voor het jaar 2019.

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 20/05/2020 numac 2020041310 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 238.342 van 30 mei 2017 van de Raad van State werd het koninklijk besluit van 10 april 2015, waarbij met ingang van 1 mei 2015 een einde werd gesteld aan het mandaat van Jorg Leenaards als Stafdirect

arrest

type arrest prom. 23/04/2020 pub. 20/05/2020 numac 2020041363 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bijzonderemachtenbesluit nr. 2020/011 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende machtiging aan de Regering tot het vastleggen, vereffenen en betalen van uitgaven boven de limiet van de begrotingskredieten of, bij ontstentenis van kredieten, ten belope van het door een gemotiveerde beraadslaging vastgesteld bedrag in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 type arrest prom. -- pub. 20/05/2020 numac 2020201499 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 34/2020 van 5 maart 2020 Rolnummer 6328 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 28 juni 2015 « tot wijziging van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industrië Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters L. L(...) type arrest prom. -- pub. 20/05/2020 numac 2020202097 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 53/2020 van 23 april 2020 Rolnummers 7106, 7108 en 7113 In zake: de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de wet van 18 juli 2018 « betreffende de economische relance en de versterking van de sociale Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters L. L(...) type arrest prom. -- pub. 20/05/2020 numac 2020202098 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 51/2020 van 23 april 2020 Rolnummer 6868 In zake: het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van het decreet van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2017 « betreffende de invoering van een cursus filosofie en burgerzin Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters J.-P(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 20/05/2020 numac 2020202154 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 13 februari 2020, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 11 maart 2020, heeft het Hof van Cassatie de volgende prejudiciële vraa « Schendt artikel 17 van het Wetboek van Successierechten, voor de opheffing ervan, vóór wat betref(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 20/05/2020 numac 2020020652 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 maart 2020 wordt een subsidie van 92 500,00 euro toegekend aan de VZW College van het Executief van de Moslims van België voor het begro(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 20/05/2020 numac 2020020651 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 mars 2020 wordt een subsidie van 86 667,00 euro toegekend aan de VZW College van het Executief van de Moslims van België voor het begrot(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 20/05/2020 numac 2020020910 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2020 pub. 20/05/2020 numac 2020020987 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 10 betreffende de nadere regels voor de inschrijving in het eerste gemeenschappelijke jaar van het gewoon secundair onderwijs voor het begin van het schooljaar 2020-2021

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/03/2020 pub. 20/05/2020 numac 2020041269 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de programmatie van structuuronderdelen in het gewoon voltijds secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2020 pub. 20/05/2020 numac 2020041287 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over het niet-toepasselijk verklaren van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2019 betreffende de vrije stroken langs autosnelwegen in het kader van de aanleg van een nieuwe dijk die langs de Moorstraat aangesloten is op het talud van de autosnelweg E19 in Kontich type besluit van de vlaamse regering prom. 08/05/2020 pub. 20/05/2020 numac 2020041353 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2020 tot organisatie van contactonderzoek in het kader van COVID-19

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/05/2020 pub. 20/05/2020 numac 2020041334 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006 houdende reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2007 houdende het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van groentezaad

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/05/2020 numac 2020202156 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 10 maart 2020, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 12 maart 2020, heeft de Politierechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, d « Schendt artikel 29 van de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sanct(...) type bericht prom. -- pub. 20/05/2020 numac 2020202161 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 5 maart 2020, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 12 maart 2020, heeft de Arbeidsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde, de volg - « Schendt artikel 18, § 1, van de Wet van 18 december 2015 de artikelen 10 en 11 van de Gron(...)

erratum

type erratum prom. 14/05/2020 pub. 20/05/2020 numac 2020030936 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit nr. 21 houdende tijdelijke aanpassingen aan de vergoedingsvoorwaarden en administratieve regels in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging ten gevolge van de COVID-19 pandemie. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 20/05/2020 numac 2020020929 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat brandweermannen (basiskader) 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest) voor kandidaat (M/V/X)-brandweermannen (basiskader - b(...) - Op 15 juli 2020, in de hulpverleningszone Val de Sambre, Rue de la Vacherie 78, 5060 Sambreville (...) type document prom. -- pub. 20/05/2020 numac 2020041321 bron leefmilieu brussel Verlenging van de uitoefening van een hoger ambt Bij beslissing van de directieraad van 7 mei 2020 werd de uitoefening, door Benjamin RENAVILLE, van het hoger ambt van Directeur-Diensthoofd, voor de functie van Afdelingshoofd HR en Financiën ver Bij beslissing van de directieraad van 7 mei 2020 werd de uitoefening, door Kurt CUSTERS, van h(...)
^