Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 06 mei 2020
gepubliceerd op 12 mei 2020

Koninklijk besluit tot vaststelling van de wettelijke meeteenheden en van de standaarden en regels ter reproductie van deze eenheden en tot wijziging van artikel VIII.35 van het Wetboek van economisch recht

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2020041276
pub.
12/05/2020
prom.
06/05/2020
ELI
eli/besluit/2020/05/06/2020041276/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

6 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de wettelijke meeteenheden en van de standaarden en regels ter reproductie van deze eenheden en tot wijziging van artikel VIII.35 van het Wetboek van economisch recht


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van economisch recht, de artikelen VIII.35, VIII.36, VIII.37, VIII.38, VIII.40, eerste lid en VIII.41, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 september 1970 houdende gedeeltelijke inwerkingtreding van de wet van 16 juni 1970 betreffende de meeteenheden, meetstandaarden en meetwerktuigen en tot vaststelling van de wettelijke meeteenheden en van de standaarden en regels ter reproductie van deze eenheden;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 29 oktober 2019;

Gelet op advies 66.956/1 van de Raad van State, gegeven op 20 februari 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat de Europese Commissie op 23 juli 2019 de richtlijn (EU) 2019/1258 heeft aangenomen tot wijziging van richtlijn 80/181/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten op het gebied van de meeteenheden;

Overwegende dat artikel VIII.38 van het Wetboek economisch recht voorziet in de mogelijkheid voor de Koning om de bepalingen van de artikelen VIII.34 en VIII.35 in overeenstemming te brengen met de wijzigingen die de Algemene Conferentie voor Maten en Gewichten zou aanbrengen aan het internationaal meeteenhedenstelsel;

Overwegende dat, hoewel enkel de definities van de SI-grondeenheden gewijzigd zijn, het gepast is om artikel VIII.35 van het Wetboek economisch recht in zijn geheel te vervangen om de leesbaarheid te verzekeren;

Overwegende de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit dat de richtlijn (EU) 2019/1258 van de Europese Commissie van 23 juli 2019 tot wijziging van richtlijn 80/181/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten op het gebied van de meeteenheden binnen de kortste tijd omgezet moet worden in Belgisch recht;

Op de voordracht van de Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit besluit voorziet in de omzetting van richtlijn (EU) 2019/1258 van de Commissie van 23 juli 2019 tot wijziging, met het oog op de aanpassing ervan aan de technische vooruitgang, van de bijlage bij richtlijn 80/181/EEG van de Raad aangaande de definities van de SI-grondeenheden.

Art. 2.De tabel in bijlage van dit besluit bepaalt de benaming, de definitie en het symbool van de wettelijke meeteenheden, alsmede de regels tot vorming van hun veelvouden en delen.

Art. 3.De tabel bestaat uit 5 delen: 1° Deel 1 bepaalt de grondeenheden van het internationaal meeteenhedenstelsel.2° Deel 2 bepaalt de afgeleide eenheden van het internationaal meeteenhedenstelsel met een eigen naam en symbool.3° Deel 3 bepaalt de voorvoegsels van het internationaal meeteenhedenstelsel voor decimale veelvouden en delen.4° Deel 4 bepaalt de andere eenheden.5° Deel 5 bepaalt de samengestelde eenheden. De definities worden weergegeven onder vorm van een formule.

Voor de SI-grondeenheden welke reeds vermeld zijn in artikel VIII.35 Wetboek economisch recht, worden de definities niet hernomen.

Art. 4.De Metrologische Dienst van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie verzekert de vaststelling, de bewaring en de publicatie van de nationale standaarden ter reproductie van de SI-grondeenheden en van deze eenheden afgeleide eenheden.

Art. 5.Artikel VIII.35, § 1 van het Wetboek economisch recht wordt vervangen als volgt: "Art. VIII.35. § 1. De in artikel VIII.34, 1°, bedoelde grondeenheden, de grootheden waarop zij betrekking hebben en de symbolen waardoor zij worden aangeduid, zijn :

Grootheid

Eenheid

Quantité

Unité


Naam

Symbool

Nom

Symbole

Tijd

seconde

s

Temps

seconde

s

Lengte

meter

m

Longueur

mètre

m

Massa

kilogram

kg

Masse

kilogramme

kg

Elektrische stroom

ampère

A

Courant électrique

ampère

A

Thermodynamische temperatuur

kelvin

K

Température thermodynamique

kelvin

K

Hoeveelheid stof

mol

mol

Quantité de matière

mole

mol

Lichtsterkte

candela

cd

Intensité lumineuse

candela

cd


Definities van de SI-grondeenheden: Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 6.Het koninklijk besluit van 14 september 1970 houdende gedeeltelijke inwerkingtreding van de wet van 16 juni 1970 betreffende de meeteenheden, meetstandaarden en meetwerktuigen en tot vaststelling van de wettelijke meeteenheden en van de standaarden en regels ter reproductie van deze eenheden, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 oktober 1977, 23 januari 1981, 4 februari 1986, 20 juli 2001 en 3 december 2009, wordt opgeheven.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op 20 mei 2020.

Art. 8.De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel 6 mei 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, N. MUYLLE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^