Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 12 mei 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/07/2018 pub. 12/05/2020 numac 2020041027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/04/2020 pub. 12/05/2020 numac 2020020701 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot gedeeltelijke omzetting van de richtlijn 2018/645 van het Europees Parlement en de Raad van 18 april 2018 tot wijziging van richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen en richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 06/03/2020 pub. 12/05/2020 numac 2020030175 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de uurlonen type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/05/2020 numac 2020041190 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Katholieke eredienst. - Châtelineau . - Afschaffing van een plaats van kapelaan Bij koninklijk besluit van 23 april 2020 wordt de plaats van kapelaan ten laste van d(...) Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 12 maart 2020. type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/05/2020 numac 2020041234 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Katholieke eredienst. - Jodoigne-Piétrain-Saint-Jean-Geest. - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 28 april 2020 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 25 maart 2020. type koninklijk besluit prom. 06/05/2020 pub. 12/05/2020 numac 2020041274 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op de personeelsleden van "Wallonie-Bruxelles Enseignement" type koninklijk besluit prom. 06/05/2020 pub. 12/05/2020 numac 2020041276 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de wettelijke meeteenheden en van de standaarden en regels ter reproductie van deze eenheden en tot wijziging van artikel VIII.35 van het Wetboek van economisch recht type koninklijk besluit prom. 06/05/2020 pub. 12/05/2020 numac 2020041286 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot toekenning van toelagen voor het jaar 2019 aan werken, organismen en verenigingen ten bate van oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 06/03/2020 pub. 12/05/2020 numac 2020200678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 06/03/2020 pub. 12/05/2020 numac 2020200686 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het anciënniteitsverlof type koninklijk besluit prom. 06/03/2020 pub. 12/05/2020 numac 2020200772 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de bijzondere compensatietoeslag type koninklijk besluit prom. 06/03/2020 pub. 12/05/2020 numac 2020200771 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de tewerkstellingsverbintenissen type koninklijk besluit prom. 06/03/2020 pub. 12/05/2020 numac 2020200809 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de flexibiliteit type koninklijk besluit prom. 06/03/2020 pub. 12/05/2020 numac 2020200810 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de vorming en de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 04/05/2020 pub. 12/05/2020 numac 2020202260 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit nr. 17 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 3°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 met het oog op het verlenen van uitstel van betaling aan bepaalde werkgevers van de bedragen geïnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/05/2020 pub. 12/05/2020 numac 2020020897 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 29/04/2020 pub. 12/05/2020 numac 2020041180 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een vennootschap als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 04/05/2020 pub. 12/05/2020 numac 2020041183 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van zes vennootschappen als landbouwonderneming type ministerieel besluit prom. 04/05/2020 pub. 12/05/2020 numac 2020041185 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van drie vennootschappen als landbouwonderneming en tot schrapping van deze drie vennootschappen uit de lijst van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als landbouwonderneming bedoeld in bijlage 2 van het ministerieel besluit van 27 augustus 2019 houdende de lijsten van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als sociale onderneming of als landbouwonderneming type ministerieel besluit prom. 05/05/2020 pub. 12/05/2020 numac 2020041245 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde hoger onderwijs type ministerieel besluit prom. 07/05/2020 pub. 12/05/2020 numac 2020041265 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 10 oktober 2019 tot benoeming van de leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/05/2020 pub. 12/05/2020 numac 2020020876 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 37 tot wijziging van artikel 109 van het decreet van 19 december 2019 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/05/2020 pub. 12/05/2020 numac 2020030863 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 9 houdende diverse bepalingen inzake onderwijs voor sociale promotie in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/05/2020 pub. 12/05/2020 numac 2020030902 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot tijdelijke en uitzonderlijke uitvoering van het decreet van 19 januari 2017 betreffende de tariefmethodologie die van toepassing is op gas- en elektriciteitsdistributienetbeheerders in het kader van de sanitaire crisis type besluit van de waalse regering prom. 07/05/2020 pub. 12/05/2020 numac 2020030901 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 36 betreffende verscheidene bepalingen inzake de financiering van de operatoren in de handicapsector

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 12/05/2020 numac 2020041066 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het landinrichtingsplan Oostelijke Maalbeekvallei Grimbergen

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 12/05/2020 numac 2020041086 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad IRISCARE. - Betrekking van Assistent Monitoring bij de dienst ICT - cel Monitoring van het departement Algemene Diensten van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Geme(...) Overeenkomstig het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 12/05/2020 numac 2020202153 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan het adres van de zetel of van het bijkantoor het voorwerp heeft uitgemaakt van een ambtshalve wijzigi Bij vragen raden we u aan om contact op te nemen met de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemi(...)

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 12/05/2020 numac 2020030858 bron vlaamse overheid Omgeving NIEUWE TERMIJN OPENBAAR ONDERZOEK VASTSTELLING VAN DE INVENTARIS VAN HET BOUWKUNDIG ERFGOED VAN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert een openbaar onderzoek over de vast te stellen inventaris van he Door de schorsing van de termijn als gevolg van de civiele noodsituatie en federale coronacrisismaa(...)

document

type document prom. -- pub. 12/05/2020 numac 2019011572 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Aanwijzing Bij ministeriële beslissing van 29 maart 2019 wordt de heer Peter SAMYN aangewezen te voorzien in de tijdelijke vervanging van de managementfunctie Voorzitter van het Directiecomité met ingang van 1 april 2019 en dit totd Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte kan voor de afdeling administratie van de R(...) type document prom. -- pub. 12/05/2020 numac 2020201537 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Vernieuwing van het mandaat van de leden van sommige paritaire comités en paritaire subcomités De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Hertogstraat 61, brengt ter kennis van de representatieve werknemers- en werkgev Paritair Comité Datum 1. Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincies Waals-Bra(...) type document prom. -- pub. 12/05/2020 numac 2020201939 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid Bij besluit van de Directeur-generaal van 16 april 2020, dat in werking treedt de dag waarop het in he worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid : 1.(...)
^