Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 06 mei 2020
gepubliceerd op 15 mei 2020

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 februari 1977 tot inrichting van de Nationale Kas voor Rampenschade

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2020020932
pub.
15/05/2020
prom.
06/05/2020
ELI
eli/besluit/2020/05/06/2020020932/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

6 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 februari 1977 tot inrichting van de Nationale Kas voor Rampenschade


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 108 van de Grondwet;

Gelet op de wet van 2 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/05/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019012449 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële bepalingen type wet prom. 02/05/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019012436 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen 2019-I. sluiten houdende diverse financiële bepalingen, artikelen 219 tot 222;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 februari 1977 tot inrichting van de Nationale Kas voor Rampenschade;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 24 februari 2020;

Gelet op advies 67.102/2 van de Raad van State, gegeven op 8 april 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Financiën en de Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het eerste artikel van het koninklijk besluit van 23 februari 1977 tot inrichting van de Nationale Kas voor Rampenschade, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 november 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/11/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015003420 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanpassing van de benaming van de Administratie van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën sluiten, worden de woorden "Minister van Financiën" vervangen door de woorden "Minister van Binnenlandse Zaken" en de woorden "de Algemene Administratie van de Thesaurie" vervangen door de woorden "Algemene Directie Civiele Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken".

Art. 2.In artikel 11 van hetzelfde besluit worden de woorden "de Minister van Financiën" vervangen door de woorden "Minister van Binnenlandse Zaken".

Art. 3.Artikel 15 van hetzelfde besluit, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 november 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/11/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015003420 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanpassing van de benaming van de Administratie van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën sluiten, wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2020.

Art. 5.De minister bevoegd voor Financiën en de minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken zijn, ieder voor wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 mei 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, A. DE CROO De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DE CREM

RAAD VAN STATE Afdeling Wetgeving

advies 67.102/2 van 8 april 2020 over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 februari 1977 tot inrichting van de Nationale Kas voor Rapenschade' Op 12 maart 2020 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude en Minister van Ontwikkelingssamenwerking verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 februari 1977 tot inrichting van de Nationale Kas voor Rapenschade'.

Het ontwerp is door de tweede kamer onderzocht op 7 april 2020 . De kamer was samengesteld uit Pierre Vandernoot, kamervoorzitter, Patrick Ronvaux en Christine Horevoets, staatsraden, en Béatrice Drapier, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Anne-Stéphanie Renson, adjunct-auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Pierre Vandernoot .

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 8 april 2020.

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten `op de Raad van State', gecoördineerd op 12 januari 1973, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat die drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.

Onderzoek van het ontwerp Aanhef Het ontwerp ontleent zijn rechtsgrond aan de artikelen 219 tot 222 van de wet van 2 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/05/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019012449 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële bepalingen type wet prom. 02/05/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019012436 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen 2019-I. sluiten `houdende diverse fiscale bepalingen', in samenhang gelezen met artikel 108 van de Grondwet.

Bijgevolg dient: - de aanhef te worden aangevuld met een eerste lid waarin wordt verwezen naar artikel 108 van de Grondwet; - in het tweede lid van de aanhef te worden verwezen naar "de wet van 2 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/05/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019012449 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële bepalingen type wet prom. 02/05/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019012436 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen 2019-I. sluiten houdende diverse fiscale bepalingen, artikelen 219 tot 222"; - het huidige eerste en vierde lid van de aanhef te worden weggelaten.

Dispositief Artikelen 1 en 3 De artikelen 1 en 3 moeten worden aangevuld met de vermelding van de wijzigingen die bij het koninklijk besluit van 19 november 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/11/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015003420 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanpassing van de benaming van de Administratie van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën sluiten zijn aangebracht in de artikelen 1 en 15 van het koninklijk besluit van 23 februari 1977 `tot inrichting van de Nationale Kas voor Rampenschade'.

Artikel 1 Het ontworpen artikel 1 moet aldus worden aangevuld dat erin vermeld wordt dat het gaat om de Algemene Directie Civiele Veiligheid "van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken".

Artikel 4 1. In de Franse tekst moet het woord "au" worden weggelaten.2. Er wordt op gewezen dat bestuurshandelingen krachtens een algemeen rechtsbeginsel in de regel geen terugwerkende kracht hebben. Terugwerkende kracht kan evenwel gerechtvaardigd zijn indien de wet die toestaat. Indien ze niet bij de wet wordt toegestaan, is ze alleen aanvaardbaar bij wijze van uitzondering, inzonderheid wanneer dat nodig is voor de continuïteit van de openbare dienst of voor de regularisatie van een rechtstoestand of een feitelijke toestand en voor zover de vereisten inzake rechtszekerheid vervuld zijn en de individuele rechten geëerbiedigd worden.

De steller van het ontwerp dient zich ervan te vergewissen dat die voorwaarden in casu vervuld zijn.

^