Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 05 november 2023
gepubliceerd op 18 december 2023

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 september 2016 tot uitvoering van hoofdstuk V: De slapende rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten, van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2023047000
pub.
18/12/2023
prom.
05/11/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 NOVEMBER 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016003328 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk V : slapende rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen sluiten tot uitvoering van hoofdstuk V: De slapende rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten, van de wet van 24 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (1)


VERSLAG AAN DE KONING Sire, De wetgeving betreffende de slapende tegoeden (Hoofdstuk V van de wet van 24 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (I)) werd grondig gewijzigd door de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031637 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële bepalingen type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake Economie type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens type wet prom. 30/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018013455 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's met het oog op het verbeteren van de samenhang van de tekst en de overeenstemming ervan met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (1) type wet prom. 30/07/2018 pub. 03/01/2019 numac 2018015043 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's met het oog op het verbeteren van de samenhang van de tekst en de overeenstemming ervan met de Algemene Verordening Gegevensbescherming . - Duitse vertaling sluiten houdende diverse bepalingen. In de eerste plaats werden de bedragen aangepast. Het bedrag vanaf hetwelk een slapende rekening niet het voorwerp moet uitmaken van een opsporing door de financiële instelling is van 20 € naar 60 € gegaan en het bedrag vanaf hetwelk de slapende rekening het voorwerp uitmaakt van een onmiddellijke verwerving door de Schatkist is van 50 € naar 60 € gegaan. In de tweede plaats moeten de banken voortaan de effecten van de slapende effectenrekeningen verkopen en de deviezen omzetten in euro alvorens hun tegenwaarde over te dragen aan de Deposito- en Consignatiekas. Tenslotte moeten de instellingen-verhuurder van safes de inhoud van de slapende safes, voorafgaandelijk onder verzegelde omslag gebracht, overdragen aan de bevoegde federale overheidsdienst Finshop die belast is met de verkoop van de inhoud van de safes en de overdracht van hun tegenwaarde aan de Kas.

Artikel 49/2 van de wet van 24 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten, ingevoerd bij de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031637 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële bepalingen type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake Economie type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens type wet prom. 30/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018013455 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's met het oog op het verbeteren van de samenhang van de tekst en de overeenstemming ervan met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (1) type wet prom. 30/07/2018 pub. 03/01/2019 numac 2018015043 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's met het oog op het verbeteren van de samenhang van de tekst en de overeenstemming ervan met de Algemene Verordening Gegevensbescherming . - Duitse vertaling sluiten, voorzag overgangsbepalingen voor de tegoeden die slapende tegoeden worden vóór de inwerkingtreding van de wijzigingen ingevoerd bij de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031637 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële bepalingen type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake Economie type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens type wet prom. 30/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018013455 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's met het oog op het verbeteren van de samenhang van de tekst en de overeenstemming ervan met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (1) type wet prom. 30/07/2018 pub. 03/01/2019 numac 2018015043 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's met het oog op het verbeteren van de samenhang van de tekst en de overeenstemming ervan met de Algemene Verordening Gegevensbescherming . - Duitse vertaling sluiten. Deze overgangsbepalingen konden evenwel niet worden uitgevoerd door de instellingen-depositaris en verhuurder.

Het is immers niet mogelijk voor de instellingen-depositaris om de koersen te gebruiken van de vijfde bankwerkdag die de overdracht aan de Kas voorafgaat. Op grond van het laatste lid van artikel 49/2, zal dit artikel niet meer van toepassing zijn vanaf de aanneming van de uitvoeringsmaatregelen voorzien in huidig koninklijk besluit.

Daarnaast voorziet artikel 28, § 1, tweede lid, van de wet, voor de rekeningen die sinds meer dan vijf jaar slapende rekeningen zijn op 1 januari 2020, dat de instellingen-depositaris de verplichting hebben om de effecten te verkopen en de deviezen om te zetten en de tegenwaarde over te dragen aan de Kas vóór 31 december 2020. Evenwel, rekening houdend met de onmogelijkheid voor de instellingen-depositaris om de overgangsbepalingen uit te voeren en rekening houdend met de aanneming van huidig koninklijk besluit, zullen de instellingen-depositaris hun procedure moeten aanpassen. Er is bepaald dat de instellingen-depositaris deze verrichtingen zullen uitvoeren in het jaar dat volgt op de inwerkingtreding van huidig koninklijk besluit.

Vanuit formeel standpunt brengt dit koninklijk besluit wijzigingen aan, in het koninklijk besluit van 1 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016003328 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk V : slapende rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen sluiten tot uitvoering van hoofdstuk V : De slapende rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten van de wet van 24 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (I).

BESPREKING VAN DE ARTIKELEN Artikel 1.

De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens werd vervangen door de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031637 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële bepalingen type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake Economie type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens type wet prom. 30/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018013455 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's met het oog op het verbeteren van de samenhang van de tekst en de overeenstemming ervan met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (1) type wet prom. 30/07/2018 pub. 03/01/2019 numac 2018015043 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's met het oog op het verbeteren van de samenhang van de tekst en de overeenstemming ervan met de Algemene Verordening Gegevensbescherming . - Duitse vertaling sluiten betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Dit artikel strekt ertoe om deze wijziging in aanmerking te nemen.

Artikel 2.

Dit artikel past de bedragen en de nummering van de artikels aan ingevolge de wijzigingen ingevoerd door de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031637 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële bepalingen type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake Economie type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens type wet prom. 30/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018013455 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's met het oog op het verbeteren van de samenhang van de tekst en de overeenstemming ervan met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (1) type wet prom. 30/07/2018 pub. 03/01/2019 numac 2018015043 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's met het oog op het verbeteren van de samenhang van de tekst en de overeenstemming ervan met de Algemene Verordening Gegevensbescherming . - Duitse vertaling sluiten houdende diverse bepalingen.

Bovendien vereenvoudigt dit artikel de berekeningsmethodes van de waarde van de slapende rekening om na te gaan of er opsporingen vereist zijn, evenals de methodes tot vaststelling van de koersen voor de verkoop van de effecten en de omzetting van de deviezen.

Tenslotte wordt er eveneens voorgesteld om het artikel te splitsen in drie paragrafen voor een betere leesbaarheid. De eerste paragraaf heeft betrekking op de berekening van het bedrag van 60 euro bedoeld in de artikelen 26, § 4, en 28, § 3, van de wet dat dient als referentie om de noodzaak te beoordelen van opsporing van de houder van de tegoeden. De berekeningswijze wordt gepreciseerd in de tweede paragraaf. De berekeningswijze van de mogelijkheid van een onmiddellijke verwerving, wordt gepreciseerd in de derde paragraaf.

Het bedrag van 60 euro wordt bekomen door het optellen van de tegenwaarde van al de slapende rekeningen van een houder. De tegenwaarde van de onbeschikbare rekeningen van dezelfde houder worden niet in aanmerking genomen voor deze berekening. De pensioenspaarrekeningen worden bijvoorbeeld als onbeschikbaar beschouwd zolang het geschikte tijdstip om zijn fiscale verplichtingen te voldoen, niet plaatsvindt.

De gebruikte koers voor het berekenen van de deviezen of de effecten of om deze om te zetten is de koers die geldt op het ogenblik van de berekening of van de transactie. Het ogenblik waarop de rekening een slapende rekening is geworden of vijf dagen vóór de overdracht aan de Kas wordt niet meer in aanmerking genomen om praktische redenen. Voor dezelfde rekening kan bijvoorbeeld de verkoop van bepaalde effecten immers langer duren dan voor andere effecten. De financiële instellingen beschikken over een jaar om opsporingen te verrichten (en dus de waarde van de deviezen en andere effecten te berekenen) en om de tegenwaarde over te dragen aan de Kas (en dus de effecten en de deviezen om te zetten). Ze kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het bekomen bedrag van de tegenwaarde voor zover ze deze termijn naleven.

Bovendien voert de nieuwe paragraaf 3, eerste lid, 2°, de mogelijkheid in om de niet op een gereglementeerde markt genoteerde effecten te verkopen, op de markt van de openbare veilingen. Met `markt van de openbare veilingen' wordt bedoeld, de markt `openbare veilingen' georganiseerd door Euronext Brussels, met de handelsnaam `Expert Market', MTF in de zin van artikel 2, 4°, van de wet van 2 augustus 2002. Deze mogelijkheid maakt verkoop mogelijk van de instrumenten op een transparante en veilige wijze. Tenslotte preciseert tweede lid dat de effecten waarvoor geen kopers worden gevonden of waarvan de verkoopkosten hoger zijn dan hun waarde moeten worden beschouwd als effecten die geen waarde hebben.

Artikel 3.

Dit artikel bepaalt in overeenstemming met artikel 28, § 2, van de wet, de kosten verbonden aan de verkoop van de effecten, aan de omzetting van de deviezen, aan de beheersverrichtingen, evenals de kosten voor de opening van de safe, het opstellen van de inventaris, de bewaring en de levering van de omslagen.

Artikelen 4 en 5 Deze artikelen strekken tot vereenvoudiging van de overdracht van de gegevens tussen de instellingen-depositaris of verhuurder en de Kas of de bevoegde federale overheidsdienst Finshop.

De rekeningen of de safes waarvoor de instellingen-depositaris of verhuurder, het rijksregisternummer of de naam, de voornaam en de geboortedatum van de depositaris of huurder niet konden vinden, worden beschouwd als onidentificeerbaar en kunnen worden overgedragen aan de Kas of aan een bevoegde federale overheidsdienst Finshop op naam van de Kas. Deze kunnen het voorwerp uitmaken van een onmiddellijke verwerving door de Schatkist, omdat de rechthebbende nooit zal kunnen geïdentificeerd worden.

Op het advies van de Raad van State wordt de identificatiecode van de slapende safe gepreciseerd.

Op het advies van de Raad van State en op het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit zijn de woorden "ten minste" geschrapt.

Artikel 6.

Artikel 38, eerste lid, 2°, van de wet werd opgeheven bij artikel 351 van de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021031603 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële bepalingen sluiten houdende diverse financiële bepalingen.

Als gevolg daarvan hoeft de Kas geen dossier meer bij te houden die betrekking hebben op verzekeringsovereenkomsten waarvan het niet zeker is dat het risico is gedekt en dat er dus een bedrag vereffend moet worden. Het is dus niet langer nodig om te bepalen welke gegevens in dit geval aan de Kas moeten worden overgedragen.

Artikel 7.

Dit artikel strekt tot het betrekken van de bevoegde federale overheidsdienst Finshop in de technische besprekingen betreffende de overdracht van de gegevens of de tegoeden.

Op het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit wordt verduidelijkt dat de gegevens over slapende rekeningen en slapende verzekeringsovereenkomsten alleen aan de Kas worden overgedragen, terwijl de gegevens over slapende safes gelijktijdig aan de Kas en de bevoegde federale overheidsdienst Finshop worden overgedragen.

Bovendien bepaalt het nieuwe artikel 15/2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 1 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016003328 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk V : slapende rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen sluiten dat de Kas de modaliteiten bepaalt voor de overdracht van de gegevens en de tegenwaarde van de omslagen met de bevoegde federale overheidsdienst Finshop.

Artikel 10, tweede lid, van het Koninklijk Besluit wordt opgeheven aangezien de effecten en deviezen niet langer aan de Kas worden overgedragen. Overeenkomstig artikel 28, § 2, van de wet moeten de instellingen-depositaris deze vóór de overmaking in euro omzetten.

Artikel 8.

In dit artikel wordt artikel 11 dat onnuttig is geworden, opgeheven omdat de Kas geen tegoeden meer zal ontvangen in effecten of in een ander devies dan in euro.

Artikel 9.

Dit artikel strekt tot de vervanging van de Kas door de bevoegde federale overheidsdienst Finshop als bestemmeling van de verzegelde omslagen en tot de opheffing van de verplichting tot teruggave van de inhoud van de safe. De inhoud van de safe is door de bevoegde federale overheidsdienst Finshop verkocht overeenkomstig artikel 32/1, § 1, tweede lid, van de wet. Er is dus geen reden meer om de inhoud van de safe aan de rechthebbende terug te geven.

Artikel 10.

Dit artikel strekt ertoe de Kas te vervangen door de bevoegde federale overheidsdienst Finshop als ontvanger van de verzegelde omslagen en schaft de verplichting tot teruggave van de inhoud van de brandkast af. Op dit ogenblik wordt met `bevoegde federale overheidsdienst Finshop' bedoeld, de Finshop binnen de AA Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën.

Dit artikel preciseert ook de draagwijdte van de controle van de conformiteit die moet worden verricht door de bevoegde federale overheidsdienst Finshop bij ontvangst van de omslagen. De bevoegde federale overheidsdienst Finshop moet de instellingen-verhuurder enkel op de hoogte brengen van de omslagen waarvan de inventaris niet overeenstemt met de inhoud. Deze omslagen worden op kosten van de instelling-verhuurder door een deurwaarder opnieuw geïnventariseerd.

Artikel 11.

Dit artikel beoogt de verplichting tot overmaking van een inventaris aan de Kas op te heffen. Wanneer een burger immers een slapend tegoed opeist bij de Kas, geeft deze hem de tegenwaarde van de safe en verwijst hem naar de instelling-verhuurder, indien hij de inventaris van de inhoud van zijn safe wil bekomen. De aan de bevoegde federale overheidsdienst Finshop overgemaakte inventaris kan een kopie of een origineel zijn.

Artikel 12.

Dit artikel beoogt de regeling van de tegoeden in speciën die werden aangetroffen in de slapende safes. Deze moeten worden ingeschreven op een rekening dewelke onmiddellijk een slapende rekening wordt en als zodanig kan worden overgedragen aan de Kas. Aangezien de safe reeds het voorwerp heeft uitgemaakt van opsporingen, is het niet meer nodig om nieuwe opsporingen te verrichten. Indien de burger beschikte over een waardevol horloge en speciën in zijn safe, zal de horloge verkocht worden door de bevoegde federale overheidsdienst Finshop en de tegenwaarde worden gestort bij de Kas, terwijl de speciën zullen worden ingeschreven op een rekening en overgedragen aan de Kas.

Op het advies van de Raad van State wordt artikel 15 van het koninklijk besluit van 1 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016003328 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk V : slapende rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen sluiten niet langer vervangen maar aangevuld teneinde, enerzijds, te preciseren op welke rekening de speciën kunnen worden ingeschreven en, anderzijds, elke strijdigheid met artikel 32 van de wet van 24 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten `houdende diverse bepalingen (I)' weg te nemen.

Artikel 13.

In dit artikel wordt een hoofdstuk opgenomen dat gewijd is aan de realisatie van de omslagen door de bevoegde federale overheidsdienst Finshop. Het is Finshop die overgaat tot de verkoop van de inhoud van de safe. Finshop evalueert de inhoud van de safe en zal slechts overgaan tot de verkoop van de voorwerpen die klaarblijkelijk een marktwaarde hebben.

Deze voorwerpen worden verkocht op openbare veilingen teneinde de marktprijs te verkrijgen. Finshop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de verkoopprijs van een voorwerp. Voor uitzonderlijke voorwerpen, kan Finshop zich laten bijstaan door een expert of een mandaat geven aan een gespecialiseerde verkoopzaal.

Al de voorwerpen die een te geringe marktwaarde hebben (scharen, oude elektronische apparaten, audio cassettes, dictafoons, nietmachines,...) moeten door Finshop worden vernietigd.

Finshop zal evenmin aansprakelijk kunnen worden gehouden voor de vernietiging van de papieren met een `sentimentele' waarde.

Finshop moet per huurder, het identificatienummer van de instelling-verhuurder, het rijksregisternummer van de huurder en de tegenwaarde van de safe invoeren in de applicatie voorzien door de Kas met het oog op het bijhouden van het register van slapende safes voor het beheer van de door de Kas in bewaring gegeven activa, dat deze bewaart en ter beschikking houdt van degene die aantoont dat hij de rechthebbende is. Finshop zal moeten overgaan tot een betaling aan de huurder van een bedrag dat overeenstemt met het bedrag dat is ingeschreven onder de rubriek tegenwaarde.

Artikel 14.

Op het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit wordt verduidelijkt dat de Federale Overheidsdienst Financiën, vertegenwoordigd door de voorzitter van het Directiecomité, de verantwoordelijke voor de werking is in de zin van de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031637 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële bepalingen type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake Economie type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens type wet prom. 30/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018013455 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's met het oog op het verbeteren van de samenhang van de tekst en de overeenstemming ervan met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (1) type wet prom. 30/07/2018 pub. 03/01/2019 numac 2018015043 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's met het oog op het verbeteren van de samenhang van de tekst en de overeenstemming ervan met de Algemene Verordening Gegevensbescherming . - Duitse vertaling sluiten voor zowel de Kas als Finshop overeenkomstig artikel 2 van de wet van 3 augustus 2012 houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten. Dit artikel maakt melding van de vervanging van de wet van 8 december 1992 door de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031637 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële bepalingen type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake Economie type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens type wet prom. 30/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018013455 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's met het oog op het verbeteren van de samenhang van de tekst en de overeenstemming ervan met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (1) type wet prom. 30/07/2018 pub. 03/01/2019 numac 2018015043 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's met het oog op het verbeteren van de samenhang van de tekst en de overeenstemming ervan met de Algemene Verordening Gegevensbescherming . - Duitse vertaling sluiten betreffende de bescherming van natuurlijke personen ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 15.

Op het advies van de Raad van State en op het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit worden de artikelen 17, 18, 19 en 20 van het koninklijk besluit van 1 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016003328 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk V : slapende rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen sluiten behouden.

De regels inzake teruggave van de slapende tegoeden zijn onderworpen aan artikel 19 van de Wet van 11 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040362 bron federale overheidsdienst financien Wet op de Deposito- en Consignatiekas type wet prom. 11/07/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018040294 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen in strafzaken type wet prom. 11/07/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018012879 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 type wet prom. 11/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040327 bron federale overheidsdienst financien Wet in het kader van de integratie van de hypotheekkantoren in de Administratie Rechtszekerheid van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de nieuwe organisatie-en bevoegdheidsverdeling binnen de Administratie Rechtszekerheid sluiten op de Deposito- en Consignatiekas. De rechthebbende moet zijn hoedanigheid van rechthebbende aantonen. Deze hoedanigheid wordt vermoed wanneer de rechthebbende inlogt via de toepassing MyMinFin; zo niet maakt ze het voorwerp uit van een beoordeling door de Kas (bijvoorbeeld, een aangifte in de nalatenschap kan als bewijs dienen voor de hoedanigheid van rechthebbende). In dit opzicht heeft de Kas meer dan zeventig jaar ervaring met de teruggave van de aan haar toevertrouwde sommen van derden, en de controle van de identiteit van personen die aanspraak maken op deze sommen. Het gaat niet alleen om teruggaven met contact `de visu' maar ook om andere contacten. De Kas kent derhalve het risico van identiteitsdiefstal. Om deze reden en teneinde het mogelijk te maken voor de Kas om, voor zover als nodig, haar identiteitscontroles snel aan te passen in functie van de wijzigende praktijken op het stuk van identiteitsdiefstal, verkiest de regering om de door de Kas uit te voeren controles niet nader te bepalen in een besluit maar het aan de zorg van de Kas over te laten om zelf het type van controles en de bewijskrachtige documenten te bepalen.

Artikel 16.

Het artikel 30 bepaalde dat artikel 8, tweede lid, niet langer van kracht was op 1 januari 2020. De overdracht op naam van de Kas van de niet-identificeerbare kluizen is echter nog niet mogelijk geweest.

Bijgevolg moet artikel 8, tweede lid, opnieuw worden ingevoerd. Op het advies van de Raad van State wordt artikel 30 opgeheven.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM

RAAD VAN STATE, afdeling Wetgeving Advies 68.598/2 van 12 februari 2021 over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016003328 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk V : slapende rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen sluiten tot uitvoering van hoofdstuk V: De slapende rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten, van de wet van 24 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (I)' Op 23 december 2020 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016003328 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk V : slapende rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen sluiten tot uitvoering van hoofdstuk V: De slapende rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten, van de wet van 24 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (I)'.

Het ontwerp is door de tweede kamer onderzocht op 12 februari 2021. De kamer was samengesteld uit Pierre VANDERNOOT, kamervoorzitter, Patrick RONVAUX en Christine HOREVOETS, staatsraden, Marianne DONY, assessor, en Béatrice DRAPIER, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Anne-Stéphanie RENSON, adjunct-auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Pierre VANDERNOOT. Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 12 februari 2021.

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten `op de Raad van State', gecoördineerd op 12 januari 1973, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat die drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.

ONTVANKELIJKHEID Artikel 6 van het voorliggende ontwerp strekt tot de opheffing van artikel 9, § 2, van het koninklijk besluit van 1 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016003328 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk V : slapende rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen sluiten `tot uitvoering van hoofdstuk V : slapende rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten van de wet van 24 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (I)' omdat artikel 38, eerste lid, 2°, van de wet van 24 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten `houdende diverse bepalingen (I)' opgeheven zal worden bij het voorontwerp van wet `houdende diverse financiële bepalingen' waarover op 9 februari 2021 advies 68.577/2 uitgebracht is. Artikel 6 van het ontwerp strekt dus tot uitvoering van de toekomstige versie van artikel 38 van de voornoemde wet.

Artikel 10, 4°, van het voorliggende ontwerp strekt er zijnerzijds toe de instellingen-verhuurders te belasten met het op hun kosten regelen van de terugneming van de niet-conform verzegelde omslagen omdat het voornoemde voorontwerp van wet, waarover advies 68.577/2 gegeven is, de verplichting opheft om de niet-conform verzegelde omslagen terug te laten sturen naar de instellingen-verhuurders door de bevoegde federale overheidsdienst die is vermeld in artikel 32/1, § 1, eerste en vijfde lid, van de wet van 24 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten `houdende diverse bepalingen (I)'1. Artikel 10, 4°, van het ontwerp strekt dus tot uitvoering van de toekomstige versie van artikel 32/1, § 1, eerste en vijfde lid, van de voormelde wet.

In de Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten wordt het volgende gesteld: "Aangezien de uitvoerende macht nooit van tevoren kan weten wat de wetgever zal beslissen, moet de wetgevende tekst die de rechtsgrond vormt van een ontwerp van koninklijk besluit (...) bekrachtigd zijn, of op zijn minst aangenomen. Om die reden is het niet mogelijk om een ontwerp van uitvoeringsbesluit samen met het voorontwerp van wetgevende tekst dat daarvan de rechtsgrond vormt, voor advies aan de afdeling wetgeving voor te leggen."2 De adviesaanvraag is bijgevolg voorbarig voor wat betreft artikel 6 van het ontwerp en is op dat punt onontvankelijk.

Hetzelfde geldt voor artikel 10, 4°, in zoverre het de instellingen-verhuurders belast met het op haar kosten regelen van de terugneming van de niet-conforme verzegelde omslagen.

Het onderzoek heeft dan ook betrekking op de andere bepalingen van het ontwerpbesluit.

ALGEMENE OPMERKING Het voorliggende ontwerp strekt inzonderheid tot wijziging van de voorwaarden voor toegang tot de registers bedoeld in de artikelen 30 (het "register van de slapende rekeningen"), 32/2 (het "register van de slapende safes") en 40 (het "register van de slapende verzekeringsovereenkomsten") van de wet van 24 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten `houdende diverse bepalingen (I)'.

Krachtens artikel 22 van de Grondwet geldt voor elke verwerking van persoonsgegevens en, meer in het algemeen, voor elke schending van het recht op het privéleven, dat het legaliteitsbeginsel dient te worden nageleefd.

De afdeling Wetgeving heeft in haar advies 66.830/2 van 13 januari 2020 opgemerkt dat "de adviespraktijk van de afdeling Wetgeving van de Raad van State in navolging van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof een grote evolutie [heeft] doorgemaakt waarbij ernaar gestreefd wordt de materiële waarborgen die geboden worden door artikel 22 van de Grondwet inzake het recht op eerbiediging van het privéleven te consolideren door strenger te zijn op het stuk van de eerbiediging van het formeel wettelijkheidsbeginsel dat in die bepaling verankerd is.

Die adviespraktijk is er voornamelijk gekomen naar aanleiding van de wetgeving tot uitvoering van de AVG3 en tot omzetting van richtlijn 2016/6804, in het bijzonder de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031637 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële bepalingen type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake Economie type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens type wet prom. 30/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018013455 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's met het oog op het verbeteren van de samenhang van de tekst en de overeenstemming ervan met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (1) type wet prom. 30/07/2018 pub. 03/01/2019 numac 2018015043 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's met het oog op het verbeteren van de samenhang van de tekst en de overeenstemming ervan met de Algemene Verordening Gegevensbescherming . - Duitse vertaling sluiten `betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens' en de wet van 5 september 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/09/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018203892 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst beleid en ondersteuning en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG sluiten `tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG'.

Zo heeft de afdeling Wetgeving in haar advies 63.192/2, op 19 april 2018 gegeven over een voorontwerp dat heeft geleid tot de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031637 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële bepalingen type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake Economie type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens type wet prom. 30/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018013455 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's met het oog op het verbeteren van de samenhang van de tekst en de overeenstemming ervan met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (1) type wet prom. 30/07/2018 pub. 03/01/2019 numac 2018015043 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's met het oog op het verbeteren van de samenhang van de tekst en de overeenstemming ervan met de Algemene Verordening Gegevensbescherming . - Duitse vertaling sluiten, het volgende gesteld in verband met het feit dat de Grondwet bepaalt welke van de drie machten in een inmenging in het recht op eerbiediging van het privéleven kan voorzien: `Doordat artikel 22 van de Grondwet aan de bevoegde wetgever de bevoegdheid voorbehoudt om vast te stellen in welke gevallen en onder welke voorwaarden afbreuk kan worden gedaan aan het recht op eerbiediging van het privéleven, waarborgt het aan elke burger dat geen enkele inmenging in dat recht kan plaatsvinden dan krachtens regels die zijn aangenomen door een democratisch verkozen beraadslagende vergadering. Een delegatie aan een andere macht is evenwel niet in strijd met het wettigheidsbeginsel voor zover de machtiging voldoende nauwkeurig is omschreven en betrekking heeft op de tenuitvoerlegging van maatregelen waarvan de essentiële elementen voorafgaandelijk door de wetgever zijn vastgesteld.'5 Die overwegingen liggen in de lijn van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof ter zake. Dat blijkt bijvoorbeeld uit overweging B.44.1 van arrest 49/2019 van het Grondwettelijk Hof van 4 april 2019: `B.44.1. Doordat artikel 22 van de Grondwet aan de bevoegde wetgever de bevoegdheid voorbehoudt om vast te stellen in welke gevallen en onder welke voorwaarden afbreuk kan worden gedaan aan het recht op eerbiediging van het privéleven, waarborgt het aan elke rechtsonderhorige dat geen enkele inmenging in dat recht kan plaatsvinden dan krachtens regels die zijn aangenomen door een democratisch verkozen beraadslagende vergadering. Een delegatie aan een andere macht is evenwel niet in strijd met het wettigheidsbeginsel voor zover de machtiging voldoende nauwkeurig is omschreven en betrekking heeft op de tenuitvoerlegging van maatregelen waarvan de essentiële elementen voorafgaandelijk door de wetgever zijn vastgesteld'."6 De wetgever is aldus verplicht om minstens de volgende essentiële elementen te definiëren: de doeleinden van de verwerking, de categorieën van gegevens die voor verwerking in aanmerking komen, de verwerkingsverantwoordelijke, de wijze waarop de verwerkte persoonsgegevens verzameld worden, de personen die er toegang toe hebben en de bewaartermijn van de verwerkte gegevens.7 Gelet op de vereisten waarop zonet gewezen werd, dient de steller van het ontwerp aandacht te hebben voor die belangrijke evolutie in de beoordeling van het grondwettelijke kader waarbij, rekening houdend met het legaliteitsbeginsel vervat in artikel 22 van de Grondwet, striktere voorwaarden gehanteerd worden om uit te maken of machtigingen die verleend worden aan de Koning aanvaardbaar zijn.

In casu beperken de voornoemde bepalingen van de wet van 24 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten `houdende diverse bepalingen (I)' zich ertoe de drie registers die de Deposito- en Consignatiekas moet bijhouden, op te stellen en de toegang tot die registers voor te behouden aan de personen die doen blijken van een rechtmatig belang. Voor het overige machtigen ze de Koning om de toegangsvoorwaarden tot die registers te bepalen.

Bijgevolg zou de wet van 24 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten `houdende diverse bepalingen (I)' aangevuld moeten worden met de definitie van de doelenden van de verwerking, de gegevenscategorieën die voor verwerking in aanmerking komen en de wijze waarop die gegevens verzameld worden, de verantwoordelijke voor de verwerking8 en de bewaartermijn van de verwerkte gegevens.

Om het legaliteitsbeginsel dat uit artikel 22 van de Grondwet voortvloeit, volledig in acht te nemen, wat bovendien de rechtszekerheid ten goede zal komen, verdient het aanbeveling om gelijktijdig met de vaststelling van het ontworpen besluit het wetgevende instrumentarium aan te vullen dat op de registers toepasselijk is, zodat de moeilijkheden die hierboven onder de aandacht zijn gebracht, kunnen worden verholpen.

De hiernavolgende opmerkingen worden dan ook onder dat belangrijke voorbehoud gemaakt.

VOORAFGAANDE VORMVEREISTEN Zoals hierboven verduidelijkt is, impliceert het ontwerp de verwerking van persoonsgegevens die vallen onder het recht op eerbiediging van het privéleven.

Artikel 36, lid 4, van verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 `betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)', gelezen in samenhang met artikel 57, lid 1, c), en overweging 96 van de aanhef ervan en met artikel 2 van de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031637 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële bepalingen type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake Economie type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens type wet prom. 30/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018013455 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's met het oog op het verbeteren van de samenhang van de tekst en de overeenstemming ervan met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (1) type wet prom. 30/07/2018 pub. 03/01/2019 numac 2018015043 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's met het oog op het verbeteren van de samenhang van de tekst en de overeenstemming ervan met de Algemene Verordening Gegevensbescherming . - Duitse vertaling sluiten `betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens', voorziet in een verplichting om de toezichthoudende autoriteit, in dit geval de Gegevensbeschermingsautoriteit bedoeld in de wet van 3 december 2017 `tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit', te raadplegen bij het opstellen van een voorstel voor een door een nationaal parlement vast te stellen wetgevingsmaatregel, of een daarop gebaseerde regelgevingsmaatregel in verband met verwerking.

Op een vraag in dat verband heeft de gemachtigde van de minister verklaard dat de Gegevensbeschermingsautoriteit niet om advies werd verzocht.

De steller van het ontwerp moet er bijgevolg op toezien dat dit vormvereiste vervuld wordt.

De steller van het ontwerp zou de afdeling Wetgeving opnieuw moeten adiëren ingeval de inaanmerkingneming van dat advies hem ertoe zou brengen het ontwerp op andere punten te herzien dan die welke besproken worden in dit advies.

Het verslag aan de Koning zal hoe dan ook aldus aangepast moeten worden dat aangegeven wordt op welke wijze rekening gehouden is met het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

De aanhef moet worden aangevuld met de vermelding van de vervulling van dat verplicht vormvereiste.

BIJZONDERE OPMERKINGEN AANHEF 1. Het tweede lid moet worden aangevuld met de vermelding van de artikelen 31, tweede lid, 32, § 2, eerste en derde lid, en 32/1, § 1, vijfde lid, aangezien die bepalingen eveneens deel uitmaken van de rechtsgrond van het voorliggende ontwerp.2. In hetzelfde tweede lid dient bij wijze van rechtsgrond voor het ontwerp meer in het bijzonder te worden verwezen naar: - artikel 28, § 1, eerste en derde lid, § 2 en § 3, vierde lid; - artikel 38, vijfde lid;9 - en artikel 40, tweede lid, van de wet van 24 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten `houdende diverse bepalingen (I)'.

DISPOSITIEF Artikel 2 1. In het ontworpen artikel 4, § 1, moeten de woorden en het leesteken "eerste lid," worden ingevoegd tussen de woorden "en 28, § 3," en de woorden "van de wet,".2. In de Nederlandse tekst van het ontwerp dienen de genummerde onderdelen van een besluit of een wet aangeduid te worden met een rangtelwoord en niet met een hoofdtelwoord (men schrijve dus bijvoorbeeld "eerste lid" en niet "lid 1"). Die opmerking geldt voor het hele ontwerp.

Artikel 4 1. In de inleidende zin van het eerste lid dienen de woorden en leestekens "artikel 28, lid 1," te worden vervangen door de woorden en leestekens "artikel 28, § 1, eerste lid,".2. Op de vraag in verband met de strekking van de woorden "ten minste" heeft de gemachtigde van de minister de volgende toelichting verstrekt: "La [Caisse des Dépôts et Consignations] est en train de changer ses applications informatiques.L'application actuelle prévoit le transfert de plus de données alors que la nouvelle application ne requiert que les données minimum. Pour ne pas modifier les mécanismes déjà mis en place par les banques en attendant le lancement de la nouvelle application, les banques peuvent transmettre des données supplémentaires. Lorsque la nouvelle application sera en place, les données supplémentaires ne seront plus nécessaires." Rekening houdend met het relevantiebeginsel en het proportionaliteitsbeginsel die inherent zijn aan het recht op eerbiediging van het privéleven bij het verwerken van persoonsgegevens, dienen de woorden "ten minste" te vervallen aangezien in feite alleen de gegevens bedoeld in de punten 1° tot 3° moeten worden overgedragen aan de Deposito- en Consignatiekas.

Dezelfde opmerking geldt voor artikel 5.

Artikel 5 1. De woorden en de leestekens ", eerste lid," moeten worden ingevoegd tussen de woorden en leestekens "artikel 32, § 2" en de woorden "van de wet".2. In de bepaling onder 3° zou het begrip "identificatie van de slapende safe" moeten worden verduidelijkt: gaat het enkel om de identificatiecode van de safe of, zoals in het huidige artikel 8, eerste lid, 3°, van het koninklijk besluit van 1 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016003328 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk V : slapende rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen sluiten, om "inzonderheid de referte van het proces-verbaal van opening van de safe of van het document dat het vervangt, de datum van slapend worden van de safe, de datum van opening van de safe, de identificatiecode van de safe en van de verzegelde omslagen van de safe"? 3.In het ontworpen artikel 8, tweede lid, moeten de woorden "en waarvoor geen gegevens over de houder beschikbaar zijn", worden ingevoegd tussen de woorden "niet identificeerbaar is" en het leesteken en de woorden ", overgedragen worden", teneinde in overeenstemming te zijn met artikel 32/1, § 2, eerste lid, van de wet van 24 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten `houdende diverse bepalingen (I)'.

Hoewel artikel 350, 3°, van het voorontwerp van wet `houdende diverse financiële bepalingen', waarover op 9 februari 2021 advies 68.577/2 uitgebracht is, strekt tot opheffing van de woorden "en waarvoor geen gegevens over de houder beschikbaar zijn" in artikel 32/1, § 2, eerste lid, van de wet van 24 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten, kan het ontwerp aan die voorgenomen wetswijziging echter geen uitvoering verlenen zolang die niet aangenomen is. In dat verband wordt verwezen naar de hierboven geformuleerde opmerking over de ontvankelijkheid van de voorliggende adviesaanvraag. 4. Het ontworpen artikel 8, tweede lid, bepaalt dat de verzegelde omslagen met de tegoeden uit de safes waarvan de verhuurder niet identificeerbaar is, "[mogen] overgedragen worden op naam van de Kas". Op een vraag naar de draagwijdte van het ontworpen artikel 8, tweede lid, en meer bepaald op de vraag of die overdracht op naam van de Deposito- en Consignatiekas een loutere mogelijkheid is, heeft de gemachtigde van de minister het volgende geantwoord: "[l]es enveloppes seront dans ce cas-là systématiquement transférées au nom de la Caisse. Le mot `peuvent' peut être remplacé par le mot `sont'." De bepaling moet bijgevolg dienovereenkomstig worden herzien. In de Franse tekst zijn het echter de woorden "peuvent être" die moeten worden vervangen door de werkwoordsvorm "sont".

Artikel 7 1. In de bepaling onder 1°, moeten de woorden "Art.10." worden weggelaten. 2. Op de vraag wat de ratio legis is van de bepaling onder 3°, heeft de gemachtigde van de minister de volgende toelichting gegeven: "l]es titres et les devises ne sont plus transmis à la [Caisse des Dépôts et Consignations] (art.28, § 2 de la loi)" Die precisering zou in de bespreking van artikel 5 moeten worden opgenomen. 3. De nummering behoort te worden herzien in zoverre dit artikel geen punt 2° bevat.4. Gelet op het feit dat in de huidige tekst van artikel 10, derde lid, van het koninklijk besluit van 1 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016003328 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk V : slapende rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen sluiten het werkwoord "peut" tussen de woorden "la Caisse" en de woorden "imposer des instructions" staat, dient in de Franse tekst van de bepaling onder 4° te worden geschreven dat, in die bepaling, het werkwoord "peut" vervangen wordt door de ontworpen zinsnede. Artikel 9 Naar aanleiding van een vraag over de redenen ter rechtvaardiging van de opheffing van de verplichting om de inhoud van de safe terug te geven, heeft de gemachtigde van de minister het volgende gepreciseerd: "Le contenu du coffre est vendu par le service public fédéral compétent (Finshop) (art. 32/1, § 1er, al. 2, de la loi)." Il n'y a donc plus lieu à restituer le contenu du coffre à l'ayant droit".

Die precisering zou in de bespreking van artikel 9 moeten worden opgenomen.

Artikel 12 Naar aanleiding van een vraag over de redenen die artikel 12 verantwoorden, heeft de gemachtigde van de minister het volgende toegelicht: "Dans [l]a version actuelle [de l'article 15], il n'est pas possible de transférer les espèces trouvées dans un coffre dormant à la [Caisse des Dépôts et Consignations] en même temps que le contenu du coffre est transféré à Finshop (en vue de transférer la contrevaleur à la [Caisse des Dépôts et Consignations]).

En effet, il n'est pas précisé que le compte visé à l'article 32, § 1er, alinéa 5[,] est un compte dormant. En conséquence, lors de l'inscription des espèces sur ce compte, il faut attendre que le compte devienne dormant pour transférer les espèces à la [Caisse des Dépôts et Consignations], soit cinq ans.

Or, l'intention du législateur est de transférer toute la contre-valeur d'un coffre à la [Caisse des Dépôts et Consignations] en même temps (à tout le moins dans un temps rapproché) pour que l'ayant droit aie tous ses avoirs dormants rassemblés à un seul endroit (la [Caisse des Dépôts et Consignations]). (...) [A]près votre interpellation, il apparaît toutefois que l'article 12 du projet (art. 15 de l'AR du 1/09/2016) n'est pas cohérent avec l'article 32 de la loi. En effet, une banque peut ouvrir un coffre avant qu'il ne soit dormant (par exemple, après une année de loyers impayés). Le cas échéant, en vertu de l'article 32 de la loi, les espèces devront être inscrites sur un compte mais ne pourront pas être transférées à la [Caisse des Dépôts et Consignations].

En conséquence, l'article 12 du projet (art. 15 de l'AR du 1/09/2016) peut être reformulé comme suit : `Le compte visé à l'article 32, § 1er, alinéa 5, 1°, de la loi est immédiatement considéré comme un compte dormant lorsque le coffre dont les espèces sont issues est devenu dormant. Ce compte est transféré, dans le mois qui suit, à la Caisse conformément à l'article 28 de la loi sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle recherche au sens de l'article 26 de la loi'".

Zoals het ontworpen artikel 15 geformuleerd is, preciseert het bovendien niet meer op welke rekening de speciën kunnen worden ingeschreven (in tegenstelling tot het huidige artikel 15 van het koninklijk besluit van 1 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016003328 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk V : slapende rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen sluiten).

Op een vraag in dat verband heeft de gemachtigde van de minister het volgende geantwoord: "Il y a lieu effectivement de maintenir la disposition qui précise sur quel compte les espèces peuvent être inscrites. Le projet vise uniquement à préciser que ce compte est immédiatement considéré comme un compte dormant lorsque le coffre dont les espèces sont issues est devenu dormant." Ingevolge de antwoorden van de gemachtigde moet artikel 12 worden herzien teneinde, enerzijds, te preciseren op welke rekening de speciën kunnen worden ingeschreven en, anderzijds, elke strijdigheid met artikel 32 van de wet van 24 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten `houdende diverse bepalingen (I)' weg te nemen.

Artikel 13 1. In de Franse tekst van het ontworpen artikel 15/1, eerste lid, moet het woord "fédéral" worden ingevoegd tussen het woord "public" en het woord "compétent".2. De steller van het voorliggende ontwerp moet erop toezien dat beide taalversies van de eerste zin van het ontworpen artikel 15/1, tweede lid, met elkaar overeenstemmen. Artikel 15 1. Artikel 15 bevat geen nadere regels voor de toegang tot de registers. In de bespreking van het artikel staat daarover het volgende te lezen: "De communicatie tussen de burgers en de Caisse wordt uitgevoerd overeenkomstig de wet van 11 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040362 bron federale overheidsdienst financien Wet op de Deposito- en Consignatiekas type wet prom. 11/07/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018040294 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen in strafzaken type wet prom. 11/07/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018012879 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 type wet prom. 11/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040327 bron federale overheidsdienst financien Wet in het kader van de integratie van de hypotheekkantoren in de Administratie Rechtszekerheid van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de nieuwe organisatie-en bevoegdheidsverdeling binnen de Administratie Rechtszekerheid sluiten op de Deposito- en Consignatiekas.

De burgers kunnen nagaan of ze slapende tegoeden hebben via de toepassing MyMinFin. De identificatie van de burger via deze toepassing waarborgt een vaststaande identiteit. De door de Kas ontwikkelde toepassing, zal onmiddellijk kunnen vaststellen of er een slapend tegoed is geregistreerd onder het rijksregisternummer dat is ingevoerd door de burger." Hetzelfde geldt voor de zoekopdrachten om na te gaan of er een slapend tegoed is geregistreerd op naam van een derde, waarbij de bespreking van het artikel preciseert dat de zoekopdracht ook in dit geval zal gebeuren via de applicatie MyMinFin.

Artikel 6 van de wet van 11 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040362 bron federale overheidsdienst financien Wet op de Deposito- en Consignatiekas type wet prom. 11/07/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018040294 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen in strafzaken type wet prom. 11/07/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018012879 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 type wet prom. 11/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040327 bron federale overheidsdienst financien Wet in het kader van de integratie van de hypotheekkantoren in de Administratie Rechtszekerheid van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de nieuwe organisatie-en bevoegdheidsverdeling binnen de Administratie Rechtszekerheid sluiten voorziet in het gebruik van een elektronische toepassing die toelaat goederen te consigneren en de teruggave ervan te vragen. Ze geeft dus geen toegang tot de registers om na te gaan of een slapend tegoed is geregistreerd op eigen naam.

In artikel 7, § 1, eerste lid, van dezelfde wet wordt bovendien het volgende gepreciseerd: "Elke uitwisseling van informatie tussen de Deposito- en Consignatiekas en de burgers en rechtspersonen die rechtsgevolgen teweegbrengt wordt ingediend langs elektronische weg. Daartoe stelt de Deposito- en Consignatiekas, via een beveiligd elektronisch platform[,] de nodige elektronische diensten ter beschikking van de burgers en rechtspersonen." Op een vraag in dat verband heeft de gemachtigde van de minister het volgende geantwoord: "L'idée derrière l'article 15 du projet est que la consultation et l'accès aux registres se font comme un échange d'information entre l'usager et la CDC, même s'il n'est pas de nature à produire des effets de droit. Il doit se faire également, de préférence, par voie électronique." Gelet op het antwoord van de gemachtigde verdient het dan ook aanbeveling om, tegelijkertijd met de vaststelling van het ontworpen besluit, ook artikel 7 van de wet van 11 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040362 bron federale overheidsdienst financien Wet op de Deposito- en Consignatiekas type wet prom. 11/07/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018040294 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen in strafzaken type wet prom. 11/07/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018012879 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 type wet prom. 11/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040327 bron federale overheidsdienst financien Wet in het kader van de integratie van de hypotheekkantoren in de Administratie Rechtszekerheid van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de nieuwe organisatie-en bevoegdheidsverdeling binnen de Administratie Rechtszekerheid sluiten aan te vullen teneinde de raadpleging van de registers erin op te nemen in het geval waarin die raadpleging geen rechtsgevolgen kan hebben. Artikel 15 van het ontwerp is slechts toelaatbaar op voorwaarde dat een dergelijke aanvulling opgenomen wordt in de regelgeving. 2. Het ontworpen artikel 17, eerste lid, strekt ertoe iedere persoon rechtstreeks toegang te geven tot de registers om na te gaan of een slapend tegoed op zijn naam geregistreerd is en voorziet niet meer in de mogelijkheid om de Deposito- en Consignatiekas te verzoeken om dergelijke opzoekingen voor zijn rekening te verrichten. Artikel 20, eerste lid, van het koninklijk besluit van 1 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016003328 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk V : slapende rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen sluiten behoort bijgevolg in die zin te worden aangepast.

Bovendien moet het ontworpen artikel 17 - naar het voorbeeld van wat bepaald is in artikel 20, tweede lid, van het koninklijk besluit van 1 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016003328 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk V : slapende rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen sluiten, dat bij artikel 16, 3°, van het voorliggende ontwerp opgeheven wordt - aangevuld worden teneinde nauwkeurig te bepalen tot welke gegevens van de registers de personen die van een rechtmatig belang doen blijken, toegang hebben en de Deposito- en Consignatiekas verzoeken om opsporingen te verrichten naar slapende tegoeden die op naam van derden geregistreerd zijn. 3. Het ontworpen artikel 17, tweede lid, moet worden aangevuld teneinde de regels voor de controle van het rechtmatig belang vast te leggen (aangezien artikel 16, 2°, van het voorliggende ontwerp strekt tot opheffing van artikel 19 van het koninklijk besluit van 1 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016003328 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk V : slapende rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen sluiten).4. De gemachtigde van de minister is het ermee eens dat in de Nederlandse tekst de woorden "ter beschikking is gesteld" telkens worden weggelaten. Artikel 17 Zoals het is gesteld, is artikel 17 te vaag.

Op een vraag in dat verband heeft de gemachtigde van de minister het volgende gepreciseerd: "L'article 30 actuel de l'AR du 1er septembre 2016 dispose que `l'article 8, alinéa 2, cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2020'.

L'article 8, al. 2 actuel de l'AR du 1er septembre 2016 dispose que `En dérogation à l'alinéa 1er, 2° les enveloppes scellées des avoirs de coffres anciens dont le titulaire n'est pas identifiable et pour lesquels aucune donnée du titulaire n'est disponible, peuvent être transférés au nom de la Caisse'.

Les banques n'ont jamais exécuté cet alinéa.

Notre intention est de remplacer l'article 8, al. 2 pour préciser que les coffres, tant `anciens' que les coffres `nouveaux', dont le titulaire n'est pas identifiable peuvent être transférés au nom de la Caisse.

Il faut donc que l'article 8, al. 2, soit à nouveau en vigueur malgré le fait qu'il ait cessé d'être en vigueur au 1er janvier 2020.

Il s'agit un problème légistique pour lequel la réponse n'a pas été trouvée dans le manuel." Gelet op het antwoord van de gemachtigde, zou artikel 30 van het koninklijk besluit van 1 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016003328 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk V : slapende rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen sluiten niet vervangen, maar wel opgeheven moeten worden zodat het nieuwe artikel 8, tweede lid, van dat besluit, in de versie die voortvloeit uit artikel 5 van het ontwerp, volledig van toepassing zou zijn zodra artikel 17 van het ontwerp, waarbij artikel 30 van het koninklijk besluit van 1 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016003328 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk V : slapende rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen sluiten wordt opgeheven, en artikel 5 van het ontwerp gelijktijdig in werking treden.

De griffier, Béatrice DRAPIER De voorzitter, Pierre VANDERNOOT _______ Nota's (1) De gemachtigde van de minister heeft dit bevestigd naar aanleiding van een vraag in dat verband.Hij is het er ook mee eens dat de in artikel 10, 4°, ontworpen bepaling beter zou passen binnen het ontworpen artikel 14 (artikel 11 van het ontwerp). Dit kan alleen overwogen worden indien de verplichting tot terugzending van de niet-conforme verzegelde omslagen naar de instellingen-verhuurders door de bevoegde federale overheidsdienst zoals bedoeld in artikel 32/1, § 1, eerste en vijfde lid, van de wet van 24 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten opgeheven wordt, overeenkomstig hetgeen overwogen wordt met het voorontwerp van wet dat het voorwerp uitmaakt van advies 68.577/2 (2) Beginselen van de wetgevingstechniek - Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, www.raadvst-consetat.be, tab "Wetgevingstechniek", aanbeveling 249.1, c). (3) Voetnoot 11 van het geciteerde advies: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 `betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)'.(4) Voetnoot 12 van het geciteerde advies: Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 `betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad'. (5) Voetnoot 13 van het geciteerde advies: Advies 63.192/2, op 19 april 2018 gegeven over het voorontwerp dat heeft geleid tot de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031637 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële bepalingen type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake Economie type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens type wet prom. 30/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018013455 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's met het oog op het verbeteren van de samenhang van de tekst en de overeenstemming ervan met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (1) type wet prom. 30/07/2018 pub. 03/01/2019 numac 2018015043 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's met het oog op het verbeteren van de samenhang van de tekst en de overeenstemming ervan met de Algemene Verordening Gegevensbescherming . - Duitse vertaling sluiten, algemene opmerking A, 2.2 (Parl.St. Kamer 2017-18, nr. 54-3126/001, 405, http://www.raadvstconsetat.be/dbx/adviezen/63192.pdf); hetzelfde wordt ook gezegd in algemene opmerking A, 2.2, van advies 63.202/2, op 28 april 2018 gegeven over het voorontwerp dat heeft geleid tot de wet van 5 september 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/09/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018203892 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst beleid en ondersteuning en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG sluiten (Parl.St. Kamer 2017-18, nr. 54-3185/1, 121-122, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/63202.pdf). (6) Advies 66.830/2, op 13 januari 2020 gegeven over een voorontwerp dat geleid heeft tot het koninklijk besluit van 18 maart 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030345 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de invoering van de Notariële Aktebank sluiten `houdende de invoering van de Notariële Aktebank' http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/66830.pdf. (7) Advies 64.879/4, op 4 februari 2019 gegeven over een ontwerp dat geleid heeft tot het decreet van 2 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten0 `modifiant le Code wallon de l'action sociale et de la santé en ce qui concerne la prévention et la promotion de la santé' (Parl.St. W.Parl. 2018-19, nr. 1332, 25 tot 35, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/64879.pdf. Zie in dezelfde zin het voornoemde advies 66.830/2, op 13 januari 2020 gegeven over een voorontwerp dat geleid heeft tot het koninklijk besluit van18 maart 2020 `houdende de invoering van de Notariële Aktebank', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/66830.pdf. (8) De verantwoordelijke voor de verwerking is momenteel gedefinieerd in artikel 16 van het koninklijk besluit van 1 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016003328 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk V : slapende rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen sluiten.(9) De woorden "laatstelijk gewijzigd bij de wet van 2 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/05/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019012449 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële bepalingen type wet prom. 02/05/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019012436 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen 2019-I. type wet prom. 02/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012202 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake economie sluiten" dienen bijgevolg te vervallen. 5 NOVEMBER 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016003328 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk V : slapende rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen sluiten tot uitvoering van hoofdstuk V: De slapende rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten, van de wet van 24 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (1) FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 108 van de Grondwet;

Gelet op de wet van 24 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (I), artikel 26, § 4, gewijzigd bij de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031637 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële bepalingen type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake Economie type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens type wet prom. 30/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018013455 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's met het oog op het verbeteren van de samenhang van de tekst en de overeenstemming ervan met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (1) type wet prom. 30/07/2018 pub. 03/01/2019 numac 2018015043 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's met het oog op het verbeteren van de samenhang van de tekst en de overeenstemming ervan met de Algemene Verordening Gegevensbescherming . - Duitse vertaling sluiten, artikel 27, eerste lid, artikel 28, § 1, eerste en derde lid, § 2 en § 3, vierde lid, gewijzigd bij de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031637 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële bepalingen type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake Economie type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens type wet prom. 30/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018013455 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's met het oog op het verbeteren van de samenhang van de tekst en de overeenstemming ervan met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (1) type wet prom. 30/07/2018 pub. 03/01/2019 numac 2018015043 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's met het oog op het verbeteren van de samenhang van de tekst en de overeenstemming ervan met de Algemene Verordening Gegevensbescherming . - Duitse vertaling sluiten, artikel 30, artikel 31, tweede lid, artikel 32, § 2, eerste en derde lid, artikel 32/1, § 1, vijfde lid, artikel 32/2 ingevoegd bij de wet van 21 december 2013, artikel 38, vijfde lid, artikel 40, tweede lid, en artikel 49/2, ingevoegd bij de wat van 30 juli 2018;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016003328 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk V : slapende rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen sluiten tot uitvoering van hoofdstuk V: De slapende rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten van de wet van 24 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (I);

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 augustus 2020;

Gelet op de akkoordbevinding van de staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 24 november 2020;

Gelet op het advies 68.598/2 van de Raad van State, gegeven op 12 februari 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het advies nr. 62/2021 van de Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op 23 april 2021;

Op voorstel van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 1 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016003328 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk V : slapende rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen sluiten tot uitvoering van hoofdstuk V: de slapende rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten van de wet van 24 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (I), wordt 4° vervangen door wat volgt: "4° betrokkene: natuurlijke persoon bedoeld door de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031637 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële bepalingen type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake Economie type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens type wet prom. 30/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018013455 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's met het oog op het verbeteren van de samenhang van de tekst en de overeenstemming ervan met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (1) type wet prom. 30/07/2018 pub. 03/01/2019 numac 2018015043 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's met het oog op het verbeteren van de samenhang van de tekst en de overeenstemming ervan met de Algemene Verordening Gegevensbescherming . - Duitse vertaling sluiten betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.".

Art. 2.Artikel 4 van dit besluit wordt als volgt vervangen: "

Art. 4.§ 1. Voor de berekening van het bedrag van 60 euro bedoeld in de artikelen 26, § 4 en 28, § 3, eerste lid, van de wet, worden al de slapende tegoeden op rekeningen van eenzelfde houder bij eenzelfde instelling-depositaris samengeteld. § 2. Voor de toepassing van de artikelen 26, § 4, en 27, eerste lid, van de wet worden de volgende koersen gebruikt: 1° voor de omzetting van deviezen in euro, de koersen die op het ogenblik van de berekening door de instelling-depositaris worden gebruikt;2° voor de marktwaarde van de effecten, de koers die geldt op de meest liquide markt, hierbij inbegrepen de markt van de openbare veilingen, waarop de betrokken effecten zijn verhandeld, op het ogenblik van de berekening. § 3. Voor de toepassing van artikel 28, § 2, eerste en tweede lid, van de wet worden volgende koersen gebruikt: 1° voor de omzetting van de deviezen in euro, de koersen die op de dag van de omzetting door de instelling-depositaris worden gebruikt;2° voor de verkoop van de effecten, de koers die geldt op de meest liquide markt, hierbij inbegrepen de markt van de openbare veilingen, waarop de betrokken effecten zijn verhandeld, op de dag van de transactie. De effecten waarvoor geen kopers worden gevonden of waarvan de verkoopkosten hoger zijn dan hun waarde, worden beschouwd als effecten die geen waarde hebben.".

Art. 3.In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° tussen het eerste en het tweede lid wordt een als volgt opgesteld lid ingevoegd: "De kosten die de instellingen-depositaris mogen aanrekenen voor de omzetting van de deviezen, het beheer en de verkoop van de effecten bedoeld in artikel 28, § 2, eerste en tweede lid, van de wet zijn deze die contractueel bepaald zijn tussen de instelling-depositaris en de houder.In het geval van verkoop van effecten op een openbare veiling, mag de instelling-depositaris de werkelijk gedane kosten aanrekenen."; 2° het vroegere derde lid, dat vierde lid wordt, wordt als volgt vervangen: "De opsporingskosten bedoeld in artikel 31, tweede lid, mogen worden gecumuleerd met de werkelijke kosten voor de opening van de safes en de opstelling van de inventaris zoals bepaald in artikel 32, § 1, zevende lid, van de wet en de kosten voor de bewaring en de materiële levering van de verzegelde omslagen bedoeld in artikel 32, § 2, tweede lid.In voorkomend geval mogen deze kosten verhaald worden op de tegoeden die in speciën werden aangetroffen bij de opening van de safe.".

Art. 4.Artikel 7 van dit besluit wordt als volgt vervangen: "

Art. 7.De gegevens bedoeld in artikel 28, § 1, eerste lid, van de wet zijn: 1° de identificatie van de instelling-depositaris, 2° het Rijksregisternummer of, bij gebrek daaraan, de naam, de voornaam en de geboortedatum van de houder, 3° de identificatie van het aan de Kas overgedragen bedrag. De overdracht van de in het eerste lid bedoelde gegevens gebeurt maximum vijf bankwerkdagen voorafgaandelijk aan en uiterlijk tegelijk met de overdracht van de tegoeden van de slapende rekeningen.".

Art. 5.Artikel 8 van hetzelfde besluit wordt als volgt vervangen: "

Art. 8.De gegevens bedoeld in artikel 32, § 2, eerste lid, van de wet zijn: 1° de identificatie van de instelling-verhuurder;2° het Rijksregisternummer of, bij gebrek daaraan, de naam, de voornaam en de geboortedatum van de huurder;3° de identificatiecode van de slapende safe die de instelling-verhuurder in staat moet stellen de referte van het proces-verbaal van opening van de safe of van het document dat het vervangt, de datum van het slapend worden van de safe en de datum van opening van de safe terug te vinden, en moet de Finshop in staat stellen de verzegelde omslagen van de safe met elkaar te verbinden. In afwijking van het eerste lid, 2°, mogen de verzegelde omslagen met de tegoeden uit safes, waarvan de huurder niet identificeerbaar is, overgedragen worden op naam van de Kas.".

Art. 6.In artikel 9 van hetzelfde besluit, wordt paragraaf 2 opgeheven.

Art. 7.In artikel 10 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 april 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/04/2017 pub. 11/05/2017 numac 2017011761 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 september 2016 "tot uitvoering van hoofdstuk V: slapende rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen " sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt als volgt vervangen: "De overdracht van de in artikelen 7 en 9 bedoelde gegevens aan de Kas gebeurt volgens de technische standaard en de nadere specificaties die de Kas na overleg met Febelfin en Assuralia op uniforme wijze vaststelt.De gelijktijdige overdracht van de in artikel 8 bedoelde gegevens aan de Kas en aan de bevoegde federale overheidsdienst Finshop gebeurt volgens de technische standaard en de nadere specificaties die de Kas en de bevoegde federale overheidsdienst Finshop na overleg met Febelfin op uniforme wijze vaststelt."; 2° het tweede lid wordt opgeheven;3° in derde lid, dat tweede lid is geworden, worden de woorden "mag de Kas" vervangen door de woorden "mogen de Kas en/of de bevoegde federale overheidsdienst Finshop".

Art. 8.Artikel 11 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 9.In artikel 12 van hetzelfde besluit, worden de woorden "`aan de Kas en in hun geheel teruggegeven aan de rechthebbende." vervangen door de woorden "aan de bevoegde federale overheidsdienst Finshop.".

Art. 10.In artikel 13 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 april 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/04/2017 pub. 11/05/2017 numac 2017011761 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 september 2016 "tot uitvoering van hoofdstuk V: slapende rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen " sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt als volgt vervangen: "Na de correcte overdracht van de gegevens bedoeld in artikel 8 bepaalt de bevoegde federale overheidsdienst Finshop een tijdstip en plaats voor de levering van de verzegelde omslagen, tegen ontvangstbewijs."; 2° in derde lid, worden de woorden "de verantwoordelijkheid van de Kas" vervangen door de woorden "de verantwoordelijkheid van de bevoegde federale overheidsdienst Finshop" en de woorden "door haar" vervangen door de woorden "door hem";3° in vierde lid worden de woorden "de Kas" vervangen door de woorden "de bevoegde federale overheidsdienst Finshop";4° artikel 13 wordt aangevuld met een lid dat als volgt is opgesteld: "De bevoegde federale overheidsdienst Finshop controleert of de inventarissen met de omslagen en de verzegelingen van de omslagen aanwezig zijn.Indien de inventaris niet overeenstemt met de inhoud van een omslag of een verzameling van omslagen brengt de bevoegde federale overheidsdienst Finshop de instelling-verhuurder op de hoogte die een nieuwe inventaris door een gerechtsdeurwaarder laat opstellen.".

Art. 11.Artikel 14 van hetzelfde besluit wordt vervangen door het volgende: "

Art. 14.De inventaris wordt overgedragen aan de bevoegde federale overheidsdienst Finshop op hetzelfde ogenblik als de levering van de omslag of van de corresponderende verzegelde omslagen.".

Art. 12.Artikel 15 van dit besluit wordt aangevuld met een lid, luidende: "De rekening bedoeld in het eerste lid wordt onmiddellijk als slapende rekening beschouwd wanneer de safe waaruit het contante geld is weggenomen, slapend is geworden. Deze rekening wordt binnen een maand overgemaakt aan de Kas overeenkomstig artikel 28 van de wet, zonder dat een nieuwe opsporing krachtens artikel 26 van de wet nodig is.".

Art. 13.In hetzelfde besluit, wordt een hoofdstuk 4/1 ingevoegd, dat de artikelen 15/1 en 15/2 omvat, als volgt opgesteld: "HOOFDSTUK 4/ 1. - Realisatie van de omslagen

Art. 15/1.De bevoegde federale overheidsdienst Finshop verkoopt de inhoud van de omslagen zo spoedig mogelijk op de openbare veilingen.

De bevoegde federale overheidsdienst Finshop kan zich laten bijstaan door een expert of een mandaat geven aan een gespecialiseerde verkoopzaal. In dit geval mogen de werkelijke kosten worden afgetrokken van de opbrengst van de verkoop en dit naast de kosten bepaald in artikel 6, vierde lid.

De voorwerpen waarvan de verkoop verboden of gereglementeerd is, worden overgedragen aan de bevoegde administraties.

Art. 15/2.De bevoegde federale overheidsdienst Finshop gaat over tot storting per huurder van de tegenwaarde van de safe en tot overdracht per huurder van de identificatie van de instelling-verhuurder, het rijksregisternummer van de huurder en de tegenwaarde van de omslagen.

De Kas bepaalt de modaliteiten voor overdracht van de gegevens en de tegenwaarde van de omslagen met de bevoegde federale overheidsdienst Finshop.".

Art. 14.Artikel 16 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "

Art. 16.De Federale Overheidsdienst Financiën, vertegenwoordigd door de voorzitter van het Directiecomité, is de verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031637 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële bepalingen type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake Economie type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens type wet prom. 30/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018013455 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's met het oog op het verbeteren van de samenhang van de tekst en de overeenstemming ervan met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (1) type wet prom. 30/07/2018 pub. 03/01/2019 numac 2018015043 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's met het oog op het verbeteren van de samenhang van de tekst en de overeenstemming ervan met de Algemene Verordening Gegevensbescherming . - Duitse vertaling sluiten voor het verzamelen, verwerken en opslaan van de persoonsgegevens bedoeld in de artikelen 7, 8 en 9.".

Art. 15.In hetzelfde besluit worden de volgende artikelen opgeheven: 1° de artikelen 21 tot 24;2° artikel 25, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 april 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/04/2017 pub. 11/05/2017 numac 2017011761 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 september 2016 "tot uitvoering van hoofdstuk V: slapende rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen " sluiten.

Art. 16.Artikel 30 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 april 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/04/2017 pub. 11/05/2017 numac 2017011761 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 september 2016 "tot uitvoering van hoofdstuk V: slapende rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen " sluiten, wordt opgeheven.

Art. 17.De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 november 2023.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Finaniën, V. VAN PETEGHEM

^