Etaamb.openjustice.be
Decreet van 02 mei 2019
gepubliceerd op 26 juli 2019

Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 2013 betreffende het Waals beleid inzake duurzame ontwikkeling, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019203468
pub.
26/07/2019
prom.
02/05/2019
ELI
eli/decreet/2019/05/02/2019203468/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

2 MEI 2019. - Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/06/2013 pub. 09/07/2013 numac 2013203948 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de Waalse strategie inzake duurzame ontwikkeling voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten betreffende het Waals beleid inzake duurzame ontwikkeling, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Inleidende bepaling

Artikel 1.Dit besluit regelt, overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet, een aangelegenheid bedoeld in artikel 128 ervan. HOOFDSTUK II. - Bepalingen tot wijziging van het decreet van 27 juni 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/06/2013 pub. 09/07/2013 numac 2013203948 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de Waalse strategie inzake duurzame ontwikkeling voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten betreffende het Waals beleid inzake duurzame ontwikkeling, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet

Art. 2.Het opschrift van het decreet van 27 juni 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/06/2013 pub. 09/07/2013 numac 2013203948 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de Waalse strategie inzake duurzame ontwikkeling voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten betreffende het Waals beleid inzake duurzame ontwikkeling, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, wordt vervangen door wat volgt : " Decreet van 27 juni 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/06/2013 pub. 09/07/2013 numac 2013203948 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de Waalse strategie inzake duurzame ontwikkeling voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten betreffende het Waals beleid inzake duurzame ontwikkeling, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet en de daaruit voortvloeiende thema's inzake transitie".

Art. 3.De laatste zin van het tweede lid van artikel 1 van hetzelfde decreet wordt aangevuld door wat volgt : "en de daaruit voortvloeiende thema's inzake transitie".

Art. 4.Artikel 2 van hetzelfde decreet wordt aangevuld met de punten 5°, 6° en 7° luidend als volgt : "5° een "Waalse strategie "Manger Demain", naar een duurzaam voedingssysteem" : een document met een algemene visie, een werkmethode, beleidsdragende acties, een gemeenschappelijke identiteit en een prioritaire thematische beleidslijn, die de samenhang en efficiëntie bij de overgang naar een duurzaam voedingssysteem waarborgt; 6° een "duurzaam voedingssysteem" : een systeem dat voldoet aan alle doelstellingen van de richtsnoerenbundel "Naar een duurzaam voedingssysteem in het Waals Gewest", met inachtneming van de algemene principes ervan; 7° het "CwAD" : het "Collège wallon de l'Alimentation durable."; 8° "thema inzake transitie" : een thema dat de peiler vormt van de strategie voor duurzame ontwikkeling die gericht is op het nastreven van de doelstellingen die in algemene termen in de strategie voor duurzame ontwikkeling worden beschreven en dat een opstap vormt voor specifieke thema's zoals voeding, energie, hulpbronnen, mobiliteit, bouw, enz.

Art. 5.De artikelen 3 tot 8 van hetzelfde decreet worden gegroepeerd in een hoofdstuk I/1 met als opschrift "Waals beleid inzake duurzame ontwikkeling".

Art. 6.In hetzelfde decreet, wordt, na artikel 8/1, een hoofdstuk I/2 ingevoegd met als opschrift "Thema inzake transitie: Strategie "Manger Demain", naar een duurzaam voedingssysteem".

Art. 7.In hoofdstuk I/2, ingevoegd bij artikel 5, wordt artikel 9 van hetzelfde decreet, opgeheven bij het decreet van 17 december 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/12/2018 pub. 28/05/2019 numac 2019012620 bron verenigde vergadering van de franse gemeenschapscommissie Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 type decreet prom. 17/12/2018 pub. 01/03/2019 numac 2019040546 bron brussels hoofdstedelijk gewest Decreet dat het decreet intrekt van 18 december 1998 betreffende de oprichting van een dienst met afzonderlijk beheer tot uitvoering van het beleid inzake de sociale integratie en de inschakeling in het arbeidsleven van mindervaliden en houdende wijziging van diverse andere bepalingen - 3de lezing type decreet prom. 17/12/2018 pub. 28/05/2019 numac 2019012618 bron verenigde vergadering van de franse gemeenschapscommissie Decreet ter aanpassing van de algemene begroting van de uitgaven van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2018 sluiten, hersteld als volgt : "

Art. 9.§ 1. Om de drie jaar wordt een nieuw prioritair thema door het "CwAD" bepaald voor de concentratie van de inspanningen op het gebied van duurzame voeding. Dit nieuwe thema, vergezeld van een specifiek actieplan, wordt door het "CwAD" ter goedkeuring aan de Regering voorgelegd. Tegelijkertijd wordt een beoordeling van het vorige actieplan door het "CwAD" aan de Regering voorgelegd. § 2. Om de vijf jaar wordt een globale evaluatie van de Waalse strategie "Manger demain", naar een duurzaam voedingssysteem" door het "CwAD" ter goedkeuring aan de Regering voorgelegd.

Op basis van deze evaluatie, worden in het Waalse Gewest conferenties over duurzame voeding georganiseerd om verschillende actoren te raadplegen.

Na deze conferenties over duurzame voeding, wordt een rapport door het "CwAD" opgemaakt. Dit rapport identificeert de hefbomen en wordt voorgedragen aan de Regering.

De conferenties over duurzame voeding worden voorgelegd aan het Waals Parlement. § 3. Om de tien jaar wordt, in functie van de resultaten van de acties gevoerd in de paragrafen 2 en 3, de Waalse strategie "Manger demain", naar een duurzaam voedingssysteem, herzien. De herziening van deze strategie wordt door het "CwAD" ter goedkeuring aan de Regering voorgelegd.".

Art. 8.In hetzelfde hoofdstuk van hetzelfde decreet, wordt een artikel 9/1 ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 9/1.§ 1. Het "CwAD" wordt opgericht om te zorgen voor de betrokkenheid van de actoren in de opvolging van de Waalse strategie "Manger demain", naar een duurzaam voedingssysteem. § 2. De Regering wijst de leden van het "CwAD" aan op voorstel van de Minister van Leefmilieu. Onverminderd artikel 2 van het decreet van 6 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/11/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008204571 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie type decreet prom. 06/11/2008 pub. 19/12/2008 numac 2008204572 bron waalse overheidsdienst Kaderdecreet houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie, worden de volgende regels van toepassing bij de samenstelling van het "CwAD" : 1° het "CwAD" bestaat hoogstens uit veertig leden;2° het "CwAD" bestaat uit vertegenwoordigers uit de volgende categorieën : a) categorie A : bestaande uit politieke overheden op alle bestuursniveaus;b) categorie B : bestaande uit openbare besturen en Gewestelijke Instellingen van Openbaar nut;c) categorie C : bestaande uit de interprofessionele federaties en beroepsverenigingen;d) categorie D : bestaande uit de verenigingssector;e) categorie E : bestaande uit de onderzoekssector;f) categorie F : bestaande uit de sector landbouwbedrijven;f) categorie G : bestaande uit de sector van andere bedrijven dan landbouwbedrijven;h) categorie H : bestaande uit burgers en consumenten. Elk van deze categorieën mag niet meer dan vijfentwintig procent van het totale aantal leden vertegenwoordigen; 3° Een oproep tot kandidaturen wordt bekendgemaakt door de Waalse Overheidsdienst, Directie Duurzame Ontwikkeling.De kandidaten beschikken over vijftien dagen vanaf de datum van publicatie om namens de structuur die zij vertegenwoordigen een schriftelijke motivatiebrief en een curriculum vitae te sturen naar de Minister van Leefmilieu. De motivatiebrief vermeldt voor welke categorie als bedoeld in 3° de kandidaat solliciteert; 4° Indien meer dan veertig kandidaturen worden ontvangen of de in punt 2°, tweede lid, bepaalde grens van vijfentwintig procent per categorie wordt overschreden, onderzoekt de Regering op voorstel van de Minister van Leefmilieu de kandidaturen en wijst de leden aan en zorgt voor de toegevoegde waarde van de kandidaat, de diversiteit en een evenwicht ten aanzien van : a) van de voedselwaardeketen: productie, verwerking, distributie, restauratie en consumptie, voor de categorieën C, F, G en H;b) van de herkomst van de leden en hun kennis en kunde op het gebied van ecologische transitie, landbouw, milieu, ruimtelijke ordening, gezondheid, sociale actie, economie, onderzoek en opleiding, onderwijs, enz.voor de categorieën A, B, C, D en E. § 3. Het "CwAD" vervult de volgende opdrachten : 1° de evaluatie van de uitvoering van de Waalse strategie "Manger demain", naar een duurzaam voedingssysteem, indien nodig, voorstellen doen voor de verbetering en wijzigingen ervan;2° op basis van de evaluaties, voorstellen uitwerken voor de evolutie van deze strategie;3° het identificeren en voorstellen van gezamenlijk gebouwde, innoverende, transdisciplinaire en gecoördineerde oplossingen ter ondersteuning van deze strategie;4° een uitwisseling van informatie tussen de verschillende actoren die betrokken zijn bij de voeding mogelijk te maken;5° adviezen uitbrengen op het gebied van duurzame voeding;6° de analyse, het kapitaliseren en het verspreiden van opkomende goede praktijken binnen lokaal opererende voedselbeleidsraden. § 4. Lid zijn van het "CwAD" en deelnemen aan zijn vergaderingen geeft geen recht op een presentiegeld.".

Art. 9.In hetzelfde hoofdstuk, wordt een artikel 9/2 ingevoerd, luidend als volgt : "

Art. 9/2.§ 1. De Regering kan aan elke natuurlijke of rechtspersoon subsidies toekennen om de uitwerking, de toepassing en de voortzetting van de Waalse strategie "Manger demain" naar een duurzaam voedingssysteem te ondersteunen. § 2. De door de subsidie gedekte uitgaven zijn van financiële aard. § 3. Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moet de rechtspersoon of natuurlijke persoon : 1° aantonen dat het gesubsidieerde project of de gesubsidieerde activiteit in overeenstemming is met de maatregelen die zijn vastgelegd bij de Waalse strategie "Manger demain", naar een duurzaam voedselsysteem;2° nagaan hoe het project het mogelijk maakt de maatregelen bepaald bij de Waalse strategie "Manger demain" naar een duurzaam voedingssysteem te bereiken. § 4. De subsidie mag niet hoger zijn dan de werkelijke kosten van de gesubsidieerde activiteit of het gesubsidieerde project. De Regering kan de bedragen of de modaliteiten voor de berekening van de subsidie vaststellen. § 5. Elke subsidieaanvraag moet worden ingediend op basis van een volledig dossier. De aanvraag geeft aanleiding tot een beslissing binnen een termijn van vier maanden na de datum waarop het dossier volledig is.". HOOFDSTUK III. - Overgangsbepaling

Art. 10.De eerste Waalse strategie "Manger Demain", naar een duurzaam voedingssysteem is begonnen in 2018.

De volgende Waalse strategieën inzake duurzame ontwikkeling zullen verwijzen naar de thema's inzake transitie.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 2 mei 2019.

De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Sociale Actie, Gezondheid, Gelijke Kansen, Ambtenarenzaken en Administratieve vereenvoudiging, A. GREOLI De Minister van Economie, Industrie, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Tewerkstelling en Vorming, P.-Y. JEHOLET De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones, C. DI ANTONIO De Minister van Begroting, Financiën, Energie, Klimaat en Luchthavens, J.-L. CRUCKE De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme, Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio, R. COLLIN De Minister van de Plaatselijke Besturen, Huisvesting en Sportinfrastructuren, V. DE BUE _______ Nota (1) Zitting 2018-2019. Stukken van het Waals Parlement 1326 (2018-2019) Nrs. 1 tot 8.

Volledig verslag, openbare vergadering van 30 april 2019.

Bespreking.

Stemming.

^