Etaamb.openjustice.be
Decreet van 06 november 2008
gepubliceerd op 18 december 2008

Decreet houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie

bron
waalse overheidsdienst
numac
2008204571
pub.
18/12/2008
prom.
06/11/2008
ELI
eli/decreet/2008/11/06/2008204571/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

6 NOVEMBER 2008. - Decreet houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie (1)


Het Waalse Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Transversale maatregelen van toepassing op de advies-, erkennings- of daarmee gelijkgestelde instellingen

Artikel 1.De bepalingen in dit hoofdstuk zijn van toepassing op : 1° de instellingen bedoeld in de opschriften van de volgende afdelingen van hoofdstuk II : - "Conseil wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique" (Waalse Raad voor Evaluatie, Toekomstwetenschap en Statistiek); - "Commission consultative régionale de l'Aménagement du Territoire" (Gewestelijke Adviescommissie Ruimtelijke Ordening); - "Commission consultative du Transport et de la Mobilité" (Adviescommissie vervoer en Mobiliteit); - "Comité de concertation de la Navigation intérieure" (Overlegcomité Binnenvaart); - "Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne" (Hoge Raad van de Steden, Gemeenten en Provincies van het Waalse Gewest); - "Conseil régional de la Formation des Agents des Administrations locales et provinciales de Wallonie" (Gewestelijk Centrum Vorming van Personeelsleden van de Plaatselijke en Provinciale Besturen van Wallonië) - Opvolgingscommissie opgericht in het kader van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen; - Opvolgingscommissie opgericht in het kader van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de kleine en middelgrote ondernemingen. 2° de volgende instellingen : - "Conseil supérieur du Logement" (Hoge Huisvestingsraad); - "Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature" (Waalse Hoge Raad voor het Natuurbehoud); - "Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois" (Waalse Hoge Raad van de Bossen en de "houtfilière"); - "Conseil supérieur wallon de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de l'Alimentation" (Waalse Hoge Raad voor Landbouw, Agrovoeding en Voeding); - "Conseil supérieur wallon de la Chasse" (Waalse Hoge Jachtraad); - "Conseil supérieur wallon de la Pêche" (Waalse Hoge Visraad); - "Conseil wallon de la Politique scientifique" (Waalse Raad voor Wetenschappelijk Beleid); - "Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable" (Waalse Milieuraad voor Duurzame Ontwikkeling); - "Conseil wallon de l'Economie sociale marchande" (Waalse Raad voor Sociale Markteconomie); - "Conseil wallon de l'Egalité entre les Hommes et les Femmes" (Waalse Raad voor Gelijkheid tussen Mannen en Vrouwen); - "Commission consultative de l'Eau" (Wateradviescommissie); - "Commissions consultatives du Transport scolaire" (Adviescommissie voor Schoolvervoer); - "Commission wallonne des Marchés publics" (Waalse Commissie inzake de Overheidsopdrachten); - "Commission d'avis sur les recours en matière d'Urbanisme" (Adviescommissie voor de beroepen inzake stedenbouw); - "Commission régionale des déchets" (Gewestelijke Commissie voor afvalstoffen); - "Commission régionale d'avis pour l'exploitation des carrières" (Gewestelijke adviescommissie voor de ontginning van groeven); - "Commission scientifique pour les produits agro-alimentaires" (Wetenschappelijke commissie voor agrovoedingsproducten); - "Comité d'orientation et d'évaluation recherche agronomique" (Oriëntatie- en evaluatiecomité voor landbouwkundig onderzoek); - "Comité d'orientation de l'APAQ-W" (Oriëntatiecomité van het "APAQ-W"); - "Comité de la marque de l'APAQ-W" (Comité van het collectieve merk van het "APAQ-W"); - "Comité de contrôle de l'Eau" (Comité voor Watercontrole); - "Comité d'experts "Epuration individuelle"" (Comité van deskundigen "Individuele zuivering") - "Comité des experts de la Société publique de Gestion de l'Eau" (Comité van Deskundigen van de Openbare maatschappij voor Waterbeheer); - "Commission d'agrément des auteurs de projets" (Commissie voor de erkenning van projectontwerpers); - "Commission d'agrément des entreprises d'insertion" (Commissie voor de erkenning van inschakelingsbedrijven); - "Commission d'agrément des agences conseil" (Commissie voor de erkenning van de adviesverlenende agentschappen); - "Commission d'agrément des IDESS" (Commissie voor de erkenning van de "IDESS"); - "Commission d'agrément des organismes d'éducation à la nature et aux forêts" (Commissie voor de erkenning van instellingen voor natuur- en boseducatie).

Art. 2.§ 1. De volgende regels zijn van toepassing op de instellingen bedoeld in artikel 1 : 1° voor elk gewoon lid wordt een plaatsvervangend lid aangewezen.Als het lid krachtens de bepalingen die de werking en de organisatie van de instelling regelen aangewezen wordt wegens een specifieke functie die hij uitoefent of een titel die hij draagt, kan van deze regel worden afgeweken; 2° een plaatsvervangend lid kan slechts zitting hebben indien het gewoon lid dat hij vervangt afwezig is;3° de plaatsvervangende leden beschikken over dezelfde documenten betreffende de vergaderingen van de instelling als de gewone leden. Deze documenten worden gelijktijdig aan de plaatsvervangende en aan de gewone leden overgemaakt; 4° een lid mag als vertegenwoordiger van de Regering niet met stemrecht zitting hebben;5° de leden van de Regering of hun gemachtigden kunnen de vergaderingen met raadgevende stem bijwonen als een vraagstuk waarvoor ze bevoegd zijn voor advies aan de instellingen wordt overgelegd;6° als het mandaat van een lid verstrijkt vóór de vastgelegde datum verstrijkt, wordt het door een vervanger voleindigd.7° de mandaten van de leden binnen de instelling worden integraal hernieuwd;8° het mandaat van de leden loopt vijf jaar.Deze regel is niet van toepassing op de "Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne", ingesteld bij het decreet van 1 juli 1993 tot oprichting van een Hoge Raad voor Steden, Gemeenten en Provincies van het Waalse Gewest; 9° een lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, van de Senaat, van het Europees Parlement of van één van de gewestelijke en gemeenschappelijke parlementen mag niet als lid worden aangewezen; deze regel is niet van toepassing op de personen die binnen de instelling wegens hun hoedanigheid van verkozene of vertegenwoordiger van de plaatselijke besturen worden aangewezen indien de bepalingen die de werking en de organisatie van de instelling regelen uitdrukkelijk voorzien in die hoedanigheid; 10° de instelling geeft advies binnen vijfendertig dagen, te rekenen van de datum van ontvangst van het volledige dossier betreffende de adviesaanvraag.Die termijn kan evenwel tot tien dagen herleid worden of door de Regering verlengd worden als de aanvraag van bijzonder belang of ingewikkeld is. Bij gebrek aan advies binnen de voorgeschreven termijn wordt aan de adviesvereiste voorbijgegaan. Deze regel is niet van toepassing op de "Commission consultative régionale de l'Aménagement du Territoire" ingesteld bij het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium; 11° het is ieder lid verboden te beraadslagen over vraagstukken waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks, patrimoniaal of persoonlijk belang heeft.Een lid dat belangen vertegenwoordigt van de entiteit waardoor het binnen de instelling is voorgedragen of aangewezen, wordt niet als persoonlijk of onrechtstreeks belang beschouwd 12° niemand kan als lid aangewezen worden als hij veroordeeld is of als hij lid is van een instelling of een vereniging die krachtens een in kracht van gewijsde getreden rechterlijke beslissing veroordeeld is voor niet-naleving van de democratische principes zoals vermeld in het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, in de Grondwet, in de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme en xenofobie ingegeven daden of in de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd. Dit verbod houdt op tien jaar na de beslissing van bovenvermelde rechterlijke beslissing indien vastgesteld kan worden dat de persoon of de vereniging publiekelijk afgezien heeft van zijn/haar vijandige houding tegen de democratische principes vermeld in de bepalingen bedoeld in het vorige lid.

Het houdt op één jaar na bovenvermelde rechterlijke beslissing indien de persoon de vereniging heeft verlaten wegens en onmiddellijk na haar veroordeling voor niet-naleving van de democratische principes vermeld in de bepalingen bedoeld in het eerste lid; 13° behalve de bepalingen die de werking en de organisatie van de instelling regelen wordt op beslissing van de instelling als ontslagnemend beschouwd het lid : - dat zonder rechtvaardiging meer dan 3 opeenvolgende vergaderingen niet heeft bijgewoond waarvoor het regelmatig is opgeroepen; - dat zonder medische reden meer dan de helft van de tijdens de twaalf laatste maanden georganiseerde vergaderingen niet heeft bijgewoond waarvoor het regelmatig is opgeroepen; - dat zich niet houdt aan de vertrouwelijke aard van de beraadslagingen of van de documenten wanneer ze erkend is overeenkomstig de wettelijke of reglementaire bepalingen, met inbegrip van de bepalingen van het huishoudelijk reglement; - dat zich vijandig opstelt of deel uitmaakt van een instelling of een vereniging die zich vijandig opstelt t.o.v. de democratische principes zoals vermeld in het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, in de Grondwet, in de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme en xenofobie ingegeven daden of in de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de Tweede Wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd; 14° bij gebrek aan andere regels waarin de bepalingen tot regeling van de werking en de organisatie van de instelling uitdrukkelijk voorzien, wordt : - het aanwezigheidsquorum vastgelegd op de helft van de leden; - het stemmingsquorum vastgelegd op de meerderheid van de aanwezige leden; 15° als het aanwezigheidsquorum niet bereikt kan worden, kan op korte termijn en minstens vierentwintig uur na de vergadering waarop de quorum niet werd bereikt een nieuwe vergadering bijeengeroepen worden om over dezelfde agenda te beraadslagen.In geval van gemotiveerde dringende noodzakelijkheid kan deze termijn worden ingekort. Tijdens een bijeenroeping kan, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze worden beraadslaagd; 16° de verplaatsingskosten van de leden worden vergoed zoals die van de personeelsleden van de diensten van de Waalse Regering krachtens de Waalse Ambtenarencode;17° in geval van dringende noodzakelijkheid of in speciaal gemotiveerde omstandigheden kan het advies van de instelling uitgebracht worden volgens een schriftelijke procedure onder de leden;18° per instelling of voor een geheel van instellingen wordt een jaarlijks activiteitenverslag opgemaakt dat op een website ingekeken kan worden.Dat verslag wordt gelijktijdig aan de Regering en aan het Waals Parlement overgemaakt uiterlijk tegen het einde van de maand september van het jaar dat volgt op het jaar waarop het betrekking heeft; 19° elke instelling stelt een huishoudelijk reglement op en legt het ter goedkeuring aan de Regering voor, samen met de wijzigingen die er eventueel in aangebracht worden.Het huishoudelijk reglement slaat o.a. op de volgende punten, behalve als ze het voorwerp uitmaken van specifieke wettelijke of reglementaire bepalingen : - het minimum aantal jaarlijkse vergaderingen; - de verplichting om notulen op te stellen van de debatten die tijdens elke vergadering gevoerd worden; - de wijze waarop de documenten aan de gewone en plaatsvervangende leden worden overgemaakt; - de procedure voor de bijeenroeping van de vergaderingen; - de beroepsvoorwaarden en de modaliteiten tot uitvoering van de schriftelijke procedure inzake het uitbrengen van advies in geval van hoogdringendheid of in bijzonder gemotiveerde omstandigheden; - desgevallend, de in acht te nemen regels in het kader van de opmaak van de begroting van de instelling; - de voorwaarden en situaties waarvoor de vertrouwelijkheid van de beraadslagingen of de documenten kan worden toegepast; - desgevallend, de zetel en de plaats van de vergaderingen van de instelling; - de modaliteiten voor het raadplegen van het jaarverslag; - het al dan niet openbaar karakter van de vergaderingen van de instelling; 20° voor de uitoefening van hun opdrachten kunnen de instellingen beroep doen op externe deskundigen. § 2. De wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen van kracht vóór de inwerkingtreding van dit decreet die de werking en de organisatie van de in artikel 1 bedoelde instellingen regelen en die niet stroken met de regels bedoeld in paragraaf 1 van dit artikel worden opgeheven. HOOFDSTUK II. - Diverse decretale bepalingen voor de omzetting van de transversale maatregelen bedoeld in hoofdstuk I en voor een rationalisatie van de adviesverlenende functie Afdeling 1 - Wijziging van het decreet van 4 december 2003 betreffende

de oprichting van het "Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique" (Waals Instituut voor Evaluatie, Toekomstverwachting en Statistiek) betreffende de "Conseil wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique"

Art. 3.Artikel 2 van het decreet van 4 december 2003 wordt aangevuld met een voorlaatste lid, luidend als volgt : "Als het mandaat van een lid vóór de vastgelegde termijn afloopt, wordt het voleindigd door een plaatsvervanger die overeenkomstig bovenvermelde regels wordt aangewezen."

Art. 4.Hetzelfde decreet wordt aangevuld met een artikel 2bis, luidend als volgt : "

Art. 2bis.Voor elk lid wordt een plaatsvervangend lid aangewezen.

Het plaatsvervangend lid heeft zitting als het gewoon lid afwezig is.

Als het gewoon lid en zijn plaatsvervanger afwezig zijn, kan het gewoon lid volmacht geven aan een ander lid.

Een lid of een plaatsvervanger kan slechts één ander lid vertegenwoordigen. De documenten die naar de gewone leden worden gestuurd, worden ook naar de plaatsvervangende leden gestuurd. Het mandaat van het plaatsvervangend lid houdt op tezelfdertijd als het mandaat van het gewoon lid.

Elk lid of plaatsvervangend lid dat persoonlijk of in hoofde van zijn werkgever belangen zou kunnen hebben in een dossier dat door de Raad wordt onderzocht, verwittigt de voorzitter van de vergadering en ziet af van elke deelneming aan de debatten en aan de besluitvorming."

Art. 5.In artikel 3, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt de tweede zin vervangen als volgt : "Het reglement voorziet o.a. in een aanwezigheidsquorum tijdens de stemmingen en in een stemmingsquorum." In hetzelfde artikel wordt na het eerste lid het volgend lid ingevoegd : "Het reglement bepaalt dat, als het aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, de Raad binnen acht dagen opnieuw wordt bijeengeroepen en minstens vierentwintig uur na de vergadering waarop het quorum niet kon bereikt worden. In geval van gemotiveerde dringende noodzakelijkheid kan deze termijn ingekort worden. Bij een nieuwe bijeenroeping beraadslaagt de Raad op geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige leden." In hetzelfde artikel wordt het laatste lid vervangen als volgt : "De Regering bepaalt de aard en het bedrag van de bezoldigingen die het Instituut aan de leden, de voorzitter en de ondervoorzitter verleent.

De verplaatsingskosten van de leden of plaatsvervangers worden vergoed zoals die van de personeelsleden van de diensten van de Regering krachtens de Waalse Ambtenarencode."

Art. 6.Artikel 4, tweede lid, van hetzelfde decreet wordt aangevuld met de volgende zin : "Deze adviezen en aanbevelingen worden door de Minister aan de Regering overgemaakt." Hetzelfde artikel wordt aangevuld met het volgend lid : "Het jaarverslag over de activiteiten van de Raad wordt bij het jaarverslag van het Instituut gevoegd en gelijktijdig met het jaarverslag aan de Regering en aan het Waals Parlement overgemaakt uiterlijk tegen eind september van het jaar dat volgt op het jaar waarop het betrekking heeft.

Art. 7.In hetzelfde decreet wordt afdeling 3 voorafgegaan door een artikel 4bis, luidend als volgt : "Art.4bis. De Raad geeft advies binnen vijfendertig dagen, te rekenen van de datum van ontvangst van het volledige dossier. In geval van gemotiveerde noodzakelijkheid kan de Regering die termijn tot tien dagen inkorten of hem verlengen als de aanvraag van bijzonder belang of ingewikkeld is.

Bij gebrek aan advies van de Raad binnen de voorgeschreven termijn wordt het geacht gunstig te zijn.

In geval van hoogdringende noodzakelijkheid of in bijzonder gemotiveerde omstandigheden zorgt de Raad voor de toepassing van een schriftelijke procedure volgens de modaliteiten omschreven in het huishoudelijk reglement."

Art. 8.In hetzelfde decreet wordt artikel 12, vierde lid, gewijzigd als volgt : "De Regering maakt het jaarlijks activiteitenverslag aan het Parlement over uiterlijk 30 september van het volgende jaar." Afdeling 2 - Wijzigingen in het Waalse Wetboek van Ruimtelijke

Ordening, stedenbouw en patrimonium betreffende de "Commission régionale de l'Aménagement du Territoire" (Gewestelijke Commissie Ruimtelijke Ordening)

Art. 9.In artikel 6, derde lid, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium worden de woorden "Behalve als de noodzakelijke hoogdringendheid bijzonder gemotiveerd is," ingevoegd vóór de woorden "wordt de gewestelijke commissie door de Regering geraadpleegd". Afdeling 3 - Wijzigingen in het decreet van 21 december 1989

betreffende de diensten voor het openbaar vervoer in het Waalse Gewest betreffende de "Commission consultative du Transport et de la Mobilité"

Art. 10.Artikel 33bis van het decreet van 21 december 1989 betreffende de diensten voor het openbaar vervoer in het Waalse Gewest wordt vervangen als volgt : "

Art. 33bis.Een commissie genaamd "Commission consultative du Transport et de la Mobilité" wordt door de Regering ingesteld om adviezen te onderzoeken en aan de Regering uit te brengen, desgevallend op eigen initiatief, onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten bepaald door de Regering, o.a. over elk specifiek probleem inzake regelmatige vervoerdiensten, gespecialiseerde regelmatige vervoerdiensten en taxidiensten in de zin van de wet van 27 december 1974 betreffende de taxidiensten. Ze kan ook adviezen onderzoeken en uitbrengen over elke ander aangelegenheid betreffende vervoer en mobiliteit dat door de Regering wordt aangevraagd en bepaald.

De regels bepaald bij artikel 2 van het decreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie zijn voor het overige van toepassing op de Commissie.". Afdeling 4 - Wijziging in het decreet van 24 december 1994 houdende

ontbinding van de "Office de la Navigation" (Dienst voor de Scheepvaart) en oprichting van de "Office de Promotion des Voies navigables" (Dienst voor de Bevordering van de Scheepvaartwegen) en oprichting van een "Comité de concertation de la navigation intérieure" (Overlegcomité binnenvaart)

Art. 11.De artikelen 4 tot 11 van het decreet van 24 november 1994 houdende ontbinding van de "Office de la navigation" en oprichting van de "Office de Promotion des Voies navigables" zoals gewijzigd bij het decreet van 1 april 1999 houdende oprichting van de Autonome Haven "du Centre et de l'Ouest" en het decreet van 4 februari 1999 houdende wijziging van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de financement complémentaire des Infrastructures" (Waalse Maatschappij voor de aanvullende Financiering van de infrastructuren) worden vervangen als volgt : "

Art. 4.Er wordt bij de Regering een "Comité de concertation de la navigation intérieure" opgericht, hierna "het Comité" genoemd.

Art. 5.Het Comité heeft als opdracht advies aan de Regering uit te brengen, op haar verzoek of op eigen initiatief, over de problemen betreffende de binnenvaart in Wallonië, het havenbeleid en de besluit- of decreetsontwerpen betreffende de bevaarbare waterlopen. Die adviezen worden aan de Regering overgemaakt in de persoon van de Minister.

Art. 6.De Regering bepaalt de werkingswijze van dat Comité.

Art. 7.Het Comité vergadert minstens twee keer per jaar.

Art. 8.Het Comité bestaat uit een vertegenwoordiger van de Minister bevoegd voor de Bevaarbare Waterwegen, uit vier vertegenwoordigers van het Directoraat-generaal "Mobiliteit en Waterwegen", twee vertegenwoordigers van de sector van de binnenscheepvaart, een vertegenwoordiger van de bedrijven die de waterwegen gebruiken, een vertegenwoordiger uit de sector van de rivierbevrachting, een vertegenwoordiger uit de sector van de vrachtbehandeling in havens, een vertegenwoordiger van elke autonome haven, een universitaire deskundige inzake vervoer en logistiek.

Naargelang van het onderwerp kunnen deskundigen op het Comité uitgenodigd worden.

Art. 9.Voor elk lid wordt een plaatsvervangend lid aangewezen. Het plaatsvervangend lid heeft zitting als het gewoon lid afwezig is. Elk lid of plaatsvervangend lid dat persoonlijk of in hoofde van zijn werkgever belangen zou kunnen hebben in een dossier dat door het Comité wordt onderzocht, verwittigt de voorzitter van de vergadering en ziet af van elke deelneming aan de debatten en aan de besluitvorming".

Art. 10.Elk Comité stelt een huishoudelijk reglement op en legt het ter goedkeuring aan de Regering voor. Het reglement voorziet in een aanwezigheidsquorum voor de stemmingen en in een stemmingsquorum.

Het reglement bepaalt dat als het aanwezigheidsquorum niet bereikt wordt, het Comité binnen acht dagen opnieuw wordt bijeengeroepen en minstens 24 uur na de vergadering waarop het quorum niet werd bereikt.

In geval van gemotiveerde dringende noodzakelijkheid kan deze termijn worden ingekort. Bij een nieuwe bijeenroeping beraadslaagt het Comité op geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige leden.

Art. 11.De Regering bepaalt de aard en het bedrag van de bezoldigingen die aan de leden, de plaatsvervangers en de deskundigen van het Comité worden toegekend. De verplaatsingskosten van de leden, plaatsvervangers en deskundigen worden vergoed zoals die van de personeelsleden van de diensten van de Regering krachtens de Waalse Ambtenarencode."

Art. 12.Artikel 3, tweede lid, b), van het decreet van 17 december 1992 houdende oprichting van begrotingsfondsen inzake Openbare Werken en artikel 1, § 2, eerste lid, 18e streepje, van het decreet van 19 december 2002 houdende invoering van een financiële centralisatie van de thesaurieën van de Waalse instellingen van openbaar nut worden opgeheven.

Art. 13.De opdrachten, goederen, rechten en verplichtingen van de "Office de Promotion des Voies navigables" worden aan het Directoraat-generaal "Mobiliteit en Waterwegen" overgedragen.

Art. 14.De fondsen in het bezit van de "Office de Promotion des Voies navigables" worden overgedragen aan het "Fonds du Trafic et des Avaries - secteur Voies hydrauliques" (Verkeers- en averijfonds - sector Waterwegen). Dit fonds werd opgericht bij artikel 3 van het decreet van 17 december 1992 houdende oprichting van begrotingsfondsen inzake Openbare Werken. Afdeling 5 - Wijzigingen in het decreet van 1 juli 1993 tot oprichting

van een Hoge Raad voor Steden, Gemeenten en Provincies van het Waalse Gewest betreffende de "Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne" Art 15. De artikelen 2 en 3 van het decreet van 1 juli 1993 tot oprichting van een Hoge Raad voor Steden, Gemeenten en Provincies van het Waalse Gewest worden vervangen als volgt : "Art.2. De Raad heeft als opdracht : 1° advies uit te brengen over de ontwerpen en voorstellen van decreet van het Waalse Parlement en over de ontwerpen van besluiten van de Waalse Regering die een weerslag zouden kunnen hebben op de financiën en/of het bestuur van de steden, gemeenten en provincies, met uitzondering van het decreet betreffende de begroting van het Waalse Gewest;2° advies uit te brengen over de ontwerpen van gewestelijke omzendbrieven betreffende de steden, gemeenten en provincies;3° de weerslag te evalueren van elk voorschrift van de Europese Gemeenschap, de Belgische Staat, de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap op de financiën en/of het bestuur van de steden, gemeenten en provincies.

Art. 3.§ 1. De Regering kan een verzoek om advies of evaluatie bij de Raad indienen. § 2. Op initiatief van één derde van zijn leden kan de Raad erom verzocht worden de in artikel 2 bedoelde taken te vervullen. Dat initiatiefadvies wordt door de Raad aan de Regering overgemaakt.". § 3. Voor elk ontwerp van decreet of besluit van de Waalse Regering dat onder de bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Aangelegenheden valt, wordt een voorafgaand advies vereist. De Regering kan bepalen voor welke andere aangelegenheden het voorafgaand advies van de Raad verplicht is.

De Regering bepaalt welke ontwerpen van decreet en van besluiten een weerslag zouden kunnen hebben op de financiën en/of het bestuur van de steden, gemeenten en provincies, met uitzondering van het decreet betreffende de begroting van het Waalse Gewest waarvoor het advies verplicht is."

Art. 16.In artikel 4, § 2, eerste zin, van hetzelfde decreet worden de woorden "en voorzitters van de raad voor maatschappelijk welzijn van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn" na het woord "gemeentelasthebbers" toegevoegd.

Paragraaf 3 van hetzelfde artikel 4 wordt vervangen door volgende paragraaf : "§ 3. De leden van de Raad worden onder de gemeentelijke mandatarissen, de voorzitters van de Raad voor maatschappelijk welzijn benoemd als volgt : 1° de voorzitter en de ondervoorzitters worden rechtstreeks door de Regering aangewezen;2° zes gemeentelijke mandatarissen en twee voorzitters van de Raad voor maatschappelijk welzijn worden rechtstreeks door de Regering aangewezen en zes gemeentelijke mandatarissen en twee voorzitters van de Raad voor maatschappelijk welzijn op de voordracht van de "Union des Villes et des Communes de Wallonie"; 3° vier provinciale mandatarissen worden rechtstreeks door de Regering aangewezen en vijf anderen op de voordracht van de "Association des Provinces wallonnes" (Vereniging van de Waalse Provincies).".

Paragraaf 5 van hetzelfde artikel wordt vervangen door volgende paragraaf : "§ 5 Het mandaat van de leden van de Raad loopt zes jaar. Het mandaat is hernieuwbaar.".

Paragraaf 7 van hetzelfde artikel wordt vervangen door volgende paragraaf : "Bij beslissing van de instelling wordt als ontslagnemend beschouwd het lid : - dat zonder rechtvaardiging meer dan 3 opeenvolgende vergaderingen niet heeft bijgewoond waarvoor het regelmatig is opgeroepen; - dat zonder medische reden meer dan de helft van de tijdens de twaalf laatste maanden georganiseerde vergaderingen niet heeft bijgewoond waarvoor het regelmatig is opgeroepen; - dat zich niet houdt aan de vertrouwelijke aard van de beraadslagingen of van de documenten wanneer ze erkend is overeenkomstig de wettelijke of reglementaire bepalingen, met inbegrip van de bepalingen van het huishoudelijk reglement; - dat zich vijandig opstelt of dat deel uitmaakt van een instelling die zich vijandig opstelt t.o.v. de democratische principes zoals vermeld in het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, in de Grondwet, in de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme en xenofobie ingegeven daden of in de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de Tweede Wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd." Hetzelfde artikel wordt aangevuld met een paragraaf 8, luidend als volgt : "§ 8. De opvolger wordt overeenkomstig de bepalingen van dit artikel aangewezen en voleindigt het mandaat van het ontslagnemende lid."

Art. 17.In artikel 5 van hetzelfde decreet worden de woorden "van de Executieve" vervangen door de woorden "van de Regering".

Art. 18.In artikel 9 van hetzelfde decreet worden de woorden "aan de Executieve" en "de Executieve" respectievelijk vervangen door de woorden "aan de Regering" en "de Regering" en worden de woorden "dertig kalenderdagen na de datum van ontvangst van de aanvraag" vervangen door de woorden "vijfendertig dagen na ontvangst van het volledige dossier." Het laatste lid van artikel 9 wordt vervangen als volgt : "Indien het advies niet uitgebracht wordt binnen de termijnen bedoeld in de vorige leden, wordt het geacht gunstig te zijn.

Een jaarlijks activiteitenverslag wordt gelijktijdig aan de Regering en aan het Waals Parlement overgemaakt uiterlijk op eind september van het jaar dat volgt op het jaar waarop het betrekking heeft.".

Art. 19.Artikel 10 van hetzelfde decreet wordt vervangen als volgt : "

Art. 10.De Raad stelt een huishoudelijke reglement op dat door de Regering wordt goedgekeurd.

Het huishoudelijk reglement slaat op o.a. : 1° de invoering van een schriftelijke procedure inzake het uitbrengen van advies in geval van dringende noorzakelijkheid of in bijzonder gemotiveerde omstandigheden;2° de aanwezigheids- en stemquorums;3° de in acht te nemen regels bij de opmaak van de begroting; 4° de samenstelling en de werking van de commissies bedoeld in artikel 11.".

At. 20. In artikel 11 van hetzelfde decreet wordt het tweede lid vervangen als volgt : "De samenstelling en de werking van deze commissies worden door elke afdeling vastgelegd en in het huishoudelijk reglement opgenomen".

Art. 21.Artikel 12 van hetzelfde decreet wordt vervangen als volgt : "

Art. 12.De Regering bepaalt de aard en het bedrag van de bezoldigingen die aan de leden van de Raad worden toegekend.

De verplaatsingskosten van de leden worden vergoed zoals die van de personeelsleden van de diensten van de Regering krachtens de Waalse Ambtenarencode."

Art. 22.In artikel 14 van hetzelfde decreet worden de woorden "de Waalse Gewestexecutieve" vervangen door de woorden "de Regering".

Art. 23.In artikel 15 van hetzelfde decreet worden de woorden "de Waalse Gewestexecutieve" vervangen door de woorden "de Regering".

Art. 24.Het opschrift van hoofdstuk V van hetzelfde besluit wordt aangevuld met de woorden "en andere bepaling". Afdeling 6 - Wijzigingen in het decreet van 6 mei 1999 tot oprichting

van de "Conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie" (Gewestelijke raad voor de opleiding van de personeelsleden van de plaatselijke en provinciale besturen van Wallonië) betreffende de "Conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie"

Art. 25.Artikel 6 van het decreet van 6 mei 1999 tot oprichting van de "Conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie" wordt vervangen als volgt : "§ 1. De mandaten van de in artikel 3 bedoelde leden duren vijf jaar.

Ze zijn hernieuwbaar.

Als een mandaat openstaat, wordt een vervanger aangewezen om het te voleindigen.

De opvolger wordt aangewezen overeenkomstig de bepalingen van dit hoofdstuk. § 3. Een lid wordt geacht van rechtswege ontslagnemend te zijn wanneer hij de overheid of de vakvereniging die hem binnen de Raad aangewezen heeft niet meer vertegenwoordigt. § 4. Bij beslissing van de instelling wordt als ontslagnemend beschouwd het lid : - dat zonder rechtvaardiging meer dan 3 opeenvolgende vergaderingen niet heeft bijgewoond waarvoor het regelmatig is opgeroepen; - dat zonder medische reden meer dan de helft van de tijdens de twaalf laatste maanden georganiseerde vergaderingen niet heeft bijgewoond waarvoor hij regelmatig is opgeroepen; - dat zich niet houdt aan de vertrouwelijke aard van de beraadslagingen of van de documenten wanneer ze erkend is overeenkomstig de wettelijke of reglementaire bepalingen, met inbegrip van de bepalingen van het huishoudelijk reglement; - dat zich vijandig opstelt of dat lid is van een instelling die zich vijandig opstelt t.o.v. de democratische principes zoals vermeld in het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, in de Grondwet, in de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme en xenofobie ingegeven daden of in de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de Tweede Wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd."

Art. 26.Artikel 8 van hetzelfde decreet wordt aangevuld met een lid dat als volgt luidt : "De modaliteiten voor de uitvoering van dit artikel liggen vast in het huishoudelijk reglement.".

Art. 27.In artikel 10 van hetzelfde decreet wordt het woord "dertig" vervangen door het woord "vijfendertig".

Hetzelfde artikel wordt aangevuld met een voorlaatste lid, luidend als volgt : "Bij gebrek aan advies binnen de termijnen bedoeld in de vorige leden wordt het geacht gunstig te zijn".

Art. 28.Artikel 11 van hetzelfde decreet wordt vervangen als volgt : "

Art. 11.De Raad neemt het huishoudelijk reglement aan en legt het ter goedkeuring aan de Regering voor.

De wijzigingen in het reglement worden door de Raad bepaald en ter goedkeuring aan de Regering voorgelegd.

Het huishoudelijk reglement slaat op o.a. : 1° de werkingswijze van de diensten van de Raad en van de commissies bedoeld in artikel 8;2° de invoering van een schriftelijke procedure inzake van adviesverlening in geval van dringende noodzakelijkheid of in bijzonder gemotiveerde omstandigheden;3° de aanwezigheids- en stemmingsquorums; 4° de in acht te nemen regels bij de opmaak van de begroting."

Art. 29.Artikel 12 van hetzelfde decreet wordt vervangen als volgt : "

Art. 12.De Regering bepaalt de aard en het bedrag van de bezoldigingen die aan de leden van de Raad worden toegekend.

De verplaatsingskosten van de leden worden vergoed zoals die van de personeelsleden van de diensten van de Waalse Regering krachtens de Waalse Ambtenarencode.". Afdeling 7 - Wijzigingen in het decreet van 11 maart 2004 betreffende

de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen betreffende de opvolgingscommissie

Art. 30.Artikel 19, § 2, van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen wordt vervangen als volgt : "§ 2. Binnen de door de Regering aangewezen dienst wordt een opvolgingscommissie opgericht om de impact van de beslissingen tot toekenning van premies aan de grote ondernemingen jaarlijks te onderzoeken. Ze wordt ermee belast een jaarlijks activiteitenverslag op te stellen dat ze meedeelt aan de Regering, aan de "Conseil économique et social de la Région wallonne" (Sociaal-Economische Raad van het Waalse Gewest) en aan het "Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique".

De Commissie bestaat uit : 1° vier gewone leden en evenveel plaatsvervangende leden uit de "Conseil économique et social de la Région wallonne";2° een gewoon lid en een plaatsvervangend lid uit de "Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable";3° vijf gewone leden en evenveel plaatsvervangende leden die de Waalse administratie vertegenwoordigen, onder wie drie uit de diensten bevoegd voor Economie en Tewerkstelling, één uit de diensten bevoegd voor de Natuurlijke Hulpbronnen en het Leefmilieu en één uit de diensten bevoegd voor Technologieën, Onderzoek en Energie. Het plaatsvervangend lid heeft zitting als het gewoon lid dat hij vervangt afwezig is.

De leden bedoeld in het tweede lid, 1° en 2°, worden door de Regering aangewezen op grond van een dubbellijst van kandidaten voorgedragen door de organen die ze vertegenwoordigen.

De leden bedoeld in het tweede lid, 3°, worden op voorstel van de bevoegde Minister door de Regering aangewezen." Art 31. In paragraaf 3, eerste lid, van artikel 19 van hetzelfde decreet worden de woorden "en van de opvolgingscommissie" geschrapt. Afdeling 8 - Wijzigingen in het decreet van 11 maart 2004 betreffende

de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen betreffende de erkenningscommissie

Art. 32.Artikel 9, § 2, van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen wordt vervangen als volgt : "Er wordt een commissie opgericht die belast wordt met de erkenning van de adviseurs voor maximum drie jaar en, in voorkomend geval, de opschorting of de intrekking ervan.

Om erkend te worden, dient de adviseur het bewijs van minimum drie jaar beroepservaring te leveren.

De Commissie bestaat uit : 1° vier gewone en vier plaatsvervangende leden die de diensten van de Waalse administratie vertegenwoordigen en die bevoegd zijn voor economie en tewerkstelling;2° twee gewone en twee plaatsvervangende leden ter vertegenwoordiging van het Instituut der Bedrijfsrevisoren;3° vier deskundigen (twee gewone en twee plaatsvervangende leden) ter vertegenwoordiging van het Instituut der Accountants;4° twee gewone leden en twee plaatsvervangende leden uit de "Conseil économique et social de la Région wallonne". Het plaatsvervangend lid heeft zitting als het gewoon lid dat hij vervangt afwezig is.

Het voorzitterschap en het secretariaat van de Commissie worden waargenomen door de leden bedoeld in het derde lid, 1°.

De Regering benoemt de voorzitter, wijst de leden bedoeld in het derde lid, 1°, aan op voorstel van de bevoegde Minister en wijst de leden bedoeld in het derde lid, 2° tot 4°, aan op grond van een dubbellijst van kandidaten voorgedragen door de organen die ze vertegenwoordigen.". Afdeling 9 - Wijzigingen in het decreet van 11 maart 2004 betreffende

de erkenning en de subsidiëring van de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling betreffende de Erkenningscommissie

Art. 33.In artikel 3, 1, tweede lid, en § 2 van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling worden de woorden "Na voorafgaand advies van de in artikel 7 bedoelde commissie" geschrapt.

Art. 34.In artikel 4, § 1, van hetzelfde decreet worden de woorden "Na advies van de in artikel 7 bedoelde commissie" geschrapt en in punt 8° van dezelfde paragraaf worden de woorden "aan de in artikel 7 bedoelde commissie en" geschrapt.

Art. 35.In artikel 5, § 1, eerste lid, en § 2, van hetzelfde decreet worden de woorden "Na advies van de in artikel 7 bedoelde commissie" geschrapt.

Art. 36.In artikel 5, § 2, tweede lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "opdat de commissie de te erkennen operateur zou kunnen kiezen. De operateur vervult alle voorwaarden bedoeld in artikel 4, § 1." geschrapt.

Art. 37.In artikel 6 van hetzelfde decreet worden de woorden "na advies van de Commissie bedoeld in artikel 7" geschrapt.

Art. 38.Hoofdstuk III van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Art. 39.Artikel 10 van hetzelfde decreet wordt vervangen als volgt : "

Art. 10.§ 1. Het toezicht op de naleving van de bepalingen van dit decreet en van de desbetreffende uitvoeringsbesluiten wordt uitgeoefend door de diensten die de Regering overeenkomstig artikel 11 aanwijst. § 2. De globale evaluatie van de bepalingen van dit decreet en van de desbetreffende uitvoeringsbesluiten wordt door de "Conseil économique et social de la Région wallonne" uitgevoerd op grond van de actieplannen en de jaarlijkse activiteitenverslagen van de "Mire" die hem worden meegedeeld en voorgesteld door de diensten aangewezen door de Regering. De "Conseil économique et social de la Région wallonne" legt dit evaluatieverslag aan de Regering over vóór 1 oktober van het jaar dat volgt op het jaar waarop het verslag betrekking heeft. "§ 3. De Regering bepaalt de evaluatiemodaliteiten. De evaluatie wordt uitgevoerd naar gelang van o.a. : 1° de kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen die in het jaarlijkse actieplan vastliggen; 2° factoren i.v.m. het sociaal-economische kader en de tot stand gebrachte processen om daarop in te spelen; 3° tekens van bevrediging van de betrokken gerechtigden en werkgevers. § 4. De "Conseil économique et social de la Région wallonne" wordt er ook mee belast om, op eigen initiatief of op verzoek van de Regering, gemotiveerde adviezen uit te brengen over de uitvoering van het decreet en over elk vraagstuk betreffende de gewestelijke zendingen.

Bij gebrek aan advies binnen vijfendertig dagen na de aanhangigmaking door de Regering wordt het geacht gunstig te zijn. Bij dringende noodzakelijkheid kan dat advies binnen tien dagen worden aangevraagd.

Indien die termijn niet nageleefd wordt, wordt het advies geacht gunstig te zijn. § 5. De diensten aangewezen door de Regering organiseren minstens één keer per jaar een ronde tafel om o.a. de rol en de acties van de gewestelijke zendingen te bespreken in het kader van de socio-professionele inschakeling in het Waalse Gewest." HOOFDSTUK III. - Diverse en slotbepalingen Afdeling 1 - Diverse bepalingen

Art. 40.Het opschrift van hoofdstuk XII van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt wordt vervangen door het opschrift : "Hoofdstuk XII - Adviezen".

Art.41. Artikel 51 van hetzelfde decreet wordt vervangen als volgt : "

Art. 51.De "Conseil économique et social de la Région wallonne" brengt, op verzoek van de Regering, van de "CWaPE" of op eigen initiatief, adviezen uit over de koers van de gewestelijke elektriciteitsmarkt met het oog op het algemeen belang, de duurzame ontwikkeling en de opdrachten van openbare dienst.".

Art. 42.I n artikel 3 van het decreet van 9 mei 1985 betreffende de ontsluiting van de steenbergen worden de woorden "en nadat het advies van een Commissie, die ze opricht en die uit de betrokken partijen bestaat werd ingewonnen" vervangen door de woorden "en na advies van de "Commission régionale de l'Aménagement du Territoire". Afdeling 2. - Slotbepaling

Art. 43.De Regering bepaalt voor elke advies-, erkennings- of daarmee gelijkgestelde instellingen bedoeld in dit decreet de data van inwerkingtreding van de artikelen van dit decreet.

De artikelen die betrekking hebben op elke advies-, erkennings- of daarmee gelijkgestelde instelling bedoeld in dit decreet treden in werking uiterlijk op de datum van de integrale hernieuwing van de mandaten van de leden van die instellingen.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 6 november 2008.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE De Minister van Begroting, Financiën, Uitrusting en Patrimonium, M. DAERDEN De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ph. COURARD De Minister van Economie, Tewerkstelling, Buitenlandse Handel en Patrimonium, J.-C. MARCOURT De Minister van Onderzoek, Nieuwe Technologieën en Buitenlandse Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET De Minister van Vorming, M. TARABELLA De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke-Kansen, D. DONFUT De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme B. LUTGEN _______ Nota (1) Zitting 2007-2008. Stukken van het Waals Parlement, 820 (2007-2008). Nrs. 1 tot 16.

Volledig verslag, openbare vergadering van 5 november 2008.

Bespreking - Stemmingen.

^