Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 2 mei 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 02/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012202 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake economie type wet prom. 02/05/2019 pub. 23/05/2019 numac 2019012209 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en van de programmawet van 27 april 2007 type wet prom. 02/05/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019012222 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van het Wetboek van Economisch Recht wat de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen betreft type wet prom. 02/05/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019012245 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van het Wetboek van economisch recht, teneinde de kinderopvangdiensten toe te voegen aan de uitzonderingen op de auteursrechtenregeling type wet prom. 02/05/2019 pub. 20/05/2019 numac 2019012244 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het boek XI van het Wetboek van economisch recht inzake privékopie type wet prom. 02/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019012261 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende wijzigingen van boek I "Definities", van boek XV "Rechtshandhaving" en vervanging van boek IV "Bescherming van de mededinging" van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 02/05/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019012436 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen 2019-I. type wet prom. 02/05/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019012437 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en tot wijziging van de belastingvermindering voor giften type wet prom. 02/05/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019012449 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële bepalingen type wet prom. 02/05/2019 pub. 27/05/2019 numac 2019012643 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen type wet prom. 02/05/2019 pub. 28/05/2019 numac 2019012652 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, wat betreft het kenniscentrum voor de civiele veiligheid type wet prom. 02/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019012653 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de verwerking van passagiersgegevens type wet prom. 02/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012866 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bij de Kamer van volksvertegenwoordigers ingediende verzoekschriften type wet prom. 02/05/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019030424 bron federale overheidsdienst financien Wet tot omzetting van de Richtlijn 2017/1852 van de Raad van 10 oktober 2017 betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in de Europese Unie (1) type wet prom. 02/05/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019030680 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verandering van de vermelding "uit de echt gescheiden" en "weduwnaar/ weduwe" in de administratieve akten type wet prom. 02/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019041189 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 25 december 2016 betreffende de verwerking van passagiersgegevens. - Addendum type wet prom. 02/05/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019041244 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en het koninklijk besluit van 8 januari 2017 tot uitvoering van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen type wet prom. 02/05/2019 pub. 15/09/2020 numac 2020015472 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verandering van de vermelding "uit de echt gescheiden" en "weduwnaar/ weduwe" in de administratieve akten. - Duitse vertaling type wet prom. 02/05/2019 pub. 11/06/2020 numac 2020021124 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bij de Kamer van volksvertegenwoordigers ingediende verzoekschriften. - Duitse vertaling type wet prom. 02/05/2019 pub. 27/05/2021 numac 2021031411 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot omzetting van de Richtlijn 2017/1852 van de Raad van 10 oktober 2017 betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in de Europese Unie. - Duitse vertaling type wet prom. 02/05/2019 pub. 21/09/2021 numac 2021032878 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, wat betreft het kenniscentrum voor de civiele veiligheid. - Duitse vertaling type wet prom. 02/05/2019 pub. 22/02/2021 numac 2021040251 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en tot wijziging van de belastingvermindering voor giften. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 02/05/2019 pub. 27/05/2021 numac 2021041360 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse fiscale bepalingen 2019-I type wet prom. 02/05/2019 pub. 27/05/2021 numac 2021041364 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse financiële bepalingen type wet prom. 02/05/2019 pub. 27/05/2021 numac 2021041363 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en tot wijziging van de belastingvermindering voor giften. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 02/05/2019 pub. 09/09/2021 numac 2021042785 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de verwerking van passagiersgegevens. - Duitse vertaling type wet prom. 02/05/2019 pub. 16/11/2021 numac 2021022371 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en het koninklijk besluit van 8 januari 2017 tot uitvoering van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 02/05/2019 pub. 04/02/2022 numac 2022030189 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake economie. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 02/05/2019 pub. 07/11/2023 numac 2023045215 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake economie. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 02/05/2019 pub. 15/12/2023 numac 2023047535 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijzigingen van boek I "Definities", van boek XV "Rechtshandhaving" en vervanging van boek IV "Bescherming van de mededinging" van het Wetboek van economisch recht. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 02/05/2019 pub. 28/12/2023 numac 2023048121 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en van de programmawet van 27 april 2007. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/05/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019011745 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 2006 houdende de regeling van de specifieke functieuitrustingen van het uniform van de geintegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus inzake de motorrijderskledij type koninklijk besluit prom. 02/05/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012265 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingvermindering voor uitgaven verricht in het kader van een adoptieprocedure als bedoeld in artikel 14548, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 02/05/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019012283 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 in uitvoering van artikel 1453/1, § 1, tweede lid, 2°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 02/05/2019 pub. 03/06/2019 numac 2019012564 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit voor het toekennen van toelagen voor de financiering van de taalpremies betaald in 2015 door de Brusselse instellingen en diensten type koninklijk besluit prom. 02/05/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019201415 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 172bis van de programmawet van 24 december 2002 type koninklijk besluit prom. 02/05/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019201593 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de bepalingen van de programmawet van 22 december 1989 die betrekking hebben op de voorrang voor deeltijdse werknemers om een vacante dienstbetrekking bij hun werkgever te verkrijgen type koninklijk besluit prom. 02/05/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019201716 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 02/05/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019201857 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk inzake de binnenluchtkwaliteit in werklokalen type koninklijk besluit prom. 02/05/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019201976 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 71bis, 137 en 138bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 02/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019202113 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten type koninklijk besluit prom. 02/05/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019202112 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 237quinquies van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 02/05/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019202298 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de integratie in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen van de personen die aanspraak kunnen maken op de uitgestelde verzekering voor geneeskundige verzorging van de overzeese sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 02/05/2019 pub. 22/09/2020 numac 2020042968 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 in uitvoering van artikel 1453/1, § 1, tweede lid, 2°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 02/05/2019 pub. 22/09/2020 numac 2020042967 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingvermindering voor uitgaven verricht in het kader van een adoptieprocedure als bedoeld in artikel 14548, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/05/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019012325 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 2015 tot vastlegging van het model en het gebruik van de ontvangstbewijzen-getuigschriften voor verstrekte hulp en van de overeenstemmingsstrook te gebruiken door de inrichtingen voor geneeskundige verzorging type ministerieel besluit prom. 02/05/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019030395 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 september 2012 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, van de wet van 19 juli 2012 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector voor het OCMW van Dalhem type ministerieel besluit prom. 02/05/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019030394 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 september 2012 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, van de wet van 19 juli 2012 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector voor het OCMW van Herstal en voor het OCWM van Virton type ministerieel besluit prom. 02/05/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019030416 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing van de resoluties betreffende ISIS , Al-Qaida en daarmee verbonden personen, groeperingen, ondernemingen en entiteiten type ministerieel besluit prom. 02/05/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019201416 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 oktober 2015 betreffende het model van de kaart en van het visum 'kunstenaars' type ministerieel besluit prom. 02/05/2019 pub. 27/06/2019 numac 2019202981 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het adviesverlenend comité voor de individuele beroepsopleiding

decreet

type decreet prom. 02/05/2019 pub. 08/11/2019 numac 2019015072 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het Wetboek der successierechten en het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten met het oog op de ondersteuning van de hervorming van de pacht type decreet prom. 02/05/2019 pub. 08/11/2019 numac 2019015073 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van verscheidene wetgevingen inzake pacht type decreet prom. 02/05/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019202456 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het decreet van 26 mei 2016 betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt door algemene natuurrampen type decreet prom. 02/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019202516 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt type decreet prom. 02/05/2019 pub. 28/05/2019 numac 2019202569 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen en van het decreet van 15 maart 2018 betreffende de woninghuurovereenkomst type decreet prom. 02/05/2019 pub. 18/06/2019 numac 2019202697 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke volksraadpleging type decreet prom. 02/05/2019 pub. 02/07/2019 numac 2019203094 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van de artikelen L1232-1, L1232-13, L1232-15, L1232-19, L1232-20 en L1232-21 van het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en de Decentralisatie om de begraving van lijken, in volle grond, in lijkomhulsels mogelijk te maken type decreet prom. 02/05/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019203299 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen en van het decreet van 15 maart 2018 betreffende de woninghuurovereenkomst, met het oog op de invoeging, in genoemd Wetboek, van het begrip microwoning type decreet prom. 02/05/2019 pub. 23/07/2019 numac 2019203414 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de uitoefening, door de Duitstalige Gemeenschap, van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake huisvesting type decreet prom. 02/05/2019 pub. 26/07/2019 numac 2019203468 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 2013 betreffende het Waals beleid inzake duurzame ontwikkeling, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 02/05/2019 pub. 26/07/2019 numac 2019203471 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 2013 betreffende het Waals beleid inzake duurzame ontwikkeling en het decreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie type decreet prom. 02/05/2019 pub. 01/08/2019 numac 2019203567 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de hulp aan woonwagenbewoners tot wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid type decreet prom. 02/05/2019 pub. 14/08/2019 numac 2019203642 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 21 maart 2019 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de erkenning van competenties type decreet prom. 02/05/2019 pub. 14/08/2019 numac 2019203696 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 6 november 2008 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie en het Gerechtelijk Wetboek type decreet prom. 02/05/2019 pub. 21/08/2019 numac 2019203762 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de bescherming van de watervoorraad, het bestuur en tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt en artikel 100 van het programmadecreet van 12 december 2014 houdende verschillende maatregelen betreffende de begroting inzake natuurrampen, verkeersveiligheid, openbare werken, energie, huisvesting, leefmilieu, ruimtelijke ordening, dierenwelzijn, landbouw en fiscaliteit type decreet prom. 02/05/2019 pub. 23/08/2019 numac 2019203777 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschapscommissie en het Waals Gewest van 24 januari 2019 inzake het vrije verkeer van personen met een handicap type decreet prom. 02/05/2019 pub. 23/08/2019 numac 2019203779 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de klimaateffecten voor wat betreft de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 02/05/2019 pub. 23/08/2019 numac 2019203778 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het "Klimaatdecreet" van 20 februari 2014 type decreet prom. 02/05/2019 pub. 27/08/2019 numac 2019203788 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van verschillende decreten met het oog op de opneming van sociale, ethische en milieuclausules in de overheidsopdrachten gesubsidieerd door het Waalse Gewest type decreet prom. 02/05/2019 pub. 03/09/2019 numac 2019203887 bron waalse overheidsdienst Decreet tot invoering van een compensatievergoeding bij werkzaamheden op de openbare weg type decreet prom. 02/05/2019 pub. 30/08/2019 numac 2019203885 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 30 maart 1995 betreffende de openbaarheid van bestuur en het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en de Decentralisatie met het oog op het toewijzen van een sterkere rol aan de Commissie voor de toegang tot de bestuursdocumenten van het Waalse Gewest (1) type decreet prom. 02/05/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019203961 bron waalse overheidsdienst Decreet inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 02/05/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019203962 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties type decreet prom. 02/05/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019203984 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt en van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestatie van gebouwen type decreet prom. 02/05/2019 pub. 13/09/2019 numac 2019204062 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt met het oog op de toekenning van een voorkeurstarief in geval van verborgen waterlekkage in een private distributie-installatie die een woning bevoorraadt type decreet prom. 02/05/2019 pub. 17/09/2019 numac 2019204090 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van de vrijwillige samenvoeging van gemeenten en betreffende de installatie van de raden voor maatschappelijk welzijn type decreet prom. 02/05/2019 pub. 17/09/2019 numac 2019204091 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie met het oog op de vaststelling van het kader voor de vrijwillige samenvoeging van gemeenten type decreet prom. 02/05/2019 pub. 20/09/2019 numac 2019204162 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met betrekking tot de gewestelijke ontvangers type decreet prom. 02/05/2019 pub. 20/09/2019 numac 2019204163 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie betreffende de gewestelijke ontvangers type decreet prom. 02/05/2019 pub. 11/10/2019 numac 2019204515 bron waalse overheidsdienst Decreet tot invoeging van bepalingen betreffende de palliatieve zorg in het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid type decreet prom. 02/05/2019 pub. 13/09/2019 numac 2019204063 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van de decreten van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt en van 19 januari 2017 betreffende de tariefmethodologie die van toepassing is op gas- en elektriciteitsdistributienetbeheerders met het oog op de bevordering van de ontwikkeling van de hernieuwbare-energiegemeenschappen type decreet prom. 02/05/2019 pub. 14/10/2019 numac 2019204530 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid wat betreft de preventie en de bevordering van de gezondheid type decreet prom. 02/05/2019 pub. 16/10/2019 numac 2019204580 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 02/05/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019012357 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2018/2676 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 houdende het statuut van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 02/05/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019012354 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2018/2514 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie dat de tussenkomst van de Franse Gemeenschapscommissie voor het gebruik van het openbaar vervoer van en naar het werk regelt type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 02/05/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019012356 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2019/249 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 houdende het statuut van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 02/05/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019012355 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2019/250 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschapscommissie van 1 maart 2012 waardoor bepaalde verloven zoals voorzien door het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 houdende het statuut van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van toepassing worden op de contractuele personeelsleden van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 02/05/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012413 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2019/879 van het college van de Franse Gemeenschapscommissie houdende toekenning van het mandaat van directeure administratie aan de directie onderwijs en beroepsopleiding van de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/05/2019 pub. 04/06/2019 numac 2019012743 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de nadere regels voor het verkrijgen van het label voor schoolboeken, digitale hulpbronnen en pedagogische tools alsook de criteria van het erbij horende Handvest type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/05/2019 pub. 13/06/2019 numac 2019013000 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van diplomatieke posten van de externe loopbaan van « Wallonie-Bruxelles International ». - Uittreksel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 02/05/2019 pub. 08/07/2019 numac 2019013444 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 januari 2014 tot instelling van een officieel controlemerk voor de melk type besluit van de waalse regering prom. 02/05/2019 pub. 12/08/2019 numac 2019013786 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot erkenning van de omtrek en de zogenaamde stadsheroplevingsoperatie "Parc Léopold" te Aarlen type besluit van de waalse regering prom. 02/05/2019 pub. 12/08/2019 numac 2019013787 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de erkenning van de stadsvernieuwingsoperatie van het hypercentrum te Aarlen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/05/2019 pub. 27/08/2019 numac 2019014101 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap betreffende de goedkeuring en subsidiëring van specifieke ouderschapsondersteunende diensten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/05/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019014855 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende de vergunnings- en subsidieregeling voor kinderdagverblijven, diensten voor kinderopvang en zelfstandige onthaalouders type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/05/2019 pub. 24/09/2019 numac 2019014652 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap dat de maximale bedragen vastlegt die kunnen gevraagd worden in het kleuteronderwijs in uitvoering van artikel 100, § 3, alinea 2, 2° en 3°, van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken van het basisonderwijs bepaalt en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 02/05/2019 pub. 23/05/2019 numac 2019030498 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2018/2665 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van diverse reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/05/2019 pub. 18/07/2019 numac 2019030744 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de examencommissie voor het ingangs- en toelatingsexamen voor de studies van de eerste cyclus in de geneeskundige en tandheelkundige wetenschappen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/05/2019 pub. 18/07/2019 numac 2019041385 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 2014 betreffende de ondersteuning van het verenigingsleven op het gebied van de permanente opvoeding type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/05/2019 pub. 29/07/2019 numac 2019041607 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 oktober 2008 tot erkenning van een groepering werkgeversfederaties in de socioculturele sectoren en tot organisatie van de subsidiëring ervan type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/05/2019 pub. 02/08/2019 numac 2019041608 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 mei 2018 betreffende de erkenning van de centra voor gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs met volledig leerplan voor het confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/05/2019 pub. 13/09/2019 numac 2019041871 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap waarbij aan een gewone basisschool 24 bijkomende lestijden worden toegekend voor de organisatie van de opvang en de scholarisatie van leerlingen nieuwkomers met toepassing van artikel 12, § 2, van het besluit van 18 mei 2012 betreffende de invoering van een opvang- en onderwijsstelsel voor leerlingen nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd onderwijs, voor het schooljaar 2018-2019 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/05/2019 pub. 13/09/2019 numac 2019041872 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van 87 bijkomende lestijden aan 3 scholen voor gewoon secundair onderwijs voor de organisatie van de opvang en de scholarisatie van leerlingen nieuwkomers met toepassing van artikel 12, § 2, van het decreet van 18 mei 2012 betreffende de invoering van een opvang- en onderwijsstelsel voor leerlingen nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd onderwijs, voor het schooljaar 2018-2019 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/05/2019 pub. 27/08/2019 numac 2019041901 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van het Comité voor operationalisering en informatie-uitwisseling

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 02/05/2019 pub. 06/06/2019 numac 2019202625 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 oktober 2015 tot benoeming van de leden van de afvaardigingen van de Waalse Regering bij de Internationale commissie voor de bescherming van de Maas en bij de Internationale commissie voor de bescherming van de Schelde type besluit van de waalse regering prom. 02/05/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019202994 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2016 tot benoeming van de leden van het Comité "Handicap" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" type besluit van de waalse regering prom. 02/05/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019203008 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de Waalse Ambtenarencode wat betreft de kritieke opdrachten type besluit van de waalse regering prom. 02/05/2019 pub. 10/09/2019 numac 2019203993 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de preventie en het beheer van vervallen of ongebruikte geneesmiddelen type besluit van de waalse regering prom. 02/05/2019 pub. 23/10/2019 numac 2019204754 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt en het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 02/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019202443 bron waalse overheidsdienst Bijzonder decreet tot wijziging van de artikelen 60 en 64 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met het oog op een gewaarborgde evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de Waalse Regering type bijzonder decreet prom. 02/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019202712 bron waalse overheidsdienst Bijzonder decreet tot wijziging van het Waalse Gewest van 19 juli 2018 tot instelling van de volksraadpleging

erratum

type erratum prom. 02/05/2019 pub. 09/03/2021 numac 2021040889 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van verscheidene wetgevingen inzake pacht. - Erratum

document

type document prom. 02/05/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019012279 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Colleges van artsen voor de weesgeneesmiddelen en de farmaceutische specialiteiten die in het kader van een zeldzame ziekte vergoedbare zijn, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Vervanging van de leden in het College VOTUBIA - AML type document prom. 02/05/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019012280 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Colleges van artsen voor de weesgeneesmiddelen en de farmaceutische specialiteiten die in het kader van een zeldzame ziekte vergoedbare zijn, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Vervanging van de leden in het College VOTUBIA - SEGA type document prom. 02/05/2019 pub. 11/09/2023 numac 2023042819 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Duitse vertaling van bepalingen tot wijziging van het Wetboek van economisch recht
^