Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 26 juli 2019

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 26/07/2019 numac 2019041519 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van diverse reglementaire bepalingen betreffende uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten type koninklijk besluit prom. 03/07/2019 pub. 26/07/2019 numac 2019041530 bron federale raad voor duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/07/2019 numac 2019041548 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 8 juli 2019, dat heden in werking treedt, is aan de heer Delvaulx E., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Genepiën. Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershal Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. 16/07/2019 pub. 26/07/2019 numac 2019041659 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende aanduiding in het Rijk van een plaats die gelijkgesteld wordt met de plaats zoals bedoeld in artikel 74/5, &****; 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 16/07/2019 pub. 26/07/2019 numac 2019041665 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2016 tot aanwijzing van de leden van de raad van burgemeesters type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/07/2019 numac 2019041668 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 juli 2019, is de heer Blondeau G., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Halle-Vilvoorde, houder van een brevet inzake militaire technieken, gemachtigd om de Belgische strijdkracht Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 26/07/2019 numac 2019203268 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen ressorteren (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/07/2019 numac 2019041473 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW BUURTWERK NOORDWIJK als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/07/2019 numac 2019041471 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW ATELIER INFORMATIQUE BRUXELLOIS als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/07/2019 numac 2019041472 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van BEELDENSTORM VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/07/2019 numac 2019041476 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW GEMEENSCHAPSCENTRUM PIANOFABRIEK als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/07/2019 numac 2019041477 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW COSMOS-EXCELSIOR als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/07/2019 numac 2019041475 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW MISSION LOCALE POUR L'EMPLOI D'ETTERBEEK als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/07/2019 numac 2019041478 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de CVBA SO CENTRE DE BIEN ETRE ALIA als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/07/2019 numac 2019041481 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van VZW PARTENARIAT DU QUARTIER MARCONIE-RODENBACH-VANDENCORPUTT als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/07/2019 numac 2019041479 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW LES AMIS DU RESTO DU COEUR DE SAINT-GILLES als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/07/2019 numac 2019041480 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW MULIERIS als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/07/2019 numac 2019041485 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van ACELYA-COOPERATIVE CVBA met een sociaal oogmerk als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/07/2019 numac 2019041483 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW RESTO MODELE als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/07/2019 numac 2019041484 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW SOLIDARITEL als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/07/2019 numac 2019041482 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW REFRESH XL als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/07/2019 pub. 26/07/2019 numac 2019041521 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Ministerieel besluit houdende benoeming van Anne DUJARDIN in de hoedanigheid van Attaché type ministerieel besluit prom. 15/07/2019 pub. 26/07/2019 numac 2019041523 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Ministerieel besluit houdende benoeming van Charlotte DEWATRIPONT in de hoedanigheid van Attaché type ministerieel besluit prom. 15/07/2019 pub. 26/07/2019 numac 2019041520 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Ministerieel besluit houdende bevordering van Mevr. Fabienne LONTIE door verhoging in graad naar de graad van eerste attaché type ministerieel besluit prom. 15/07/2019 pub. 26/07/2019 numac 2019041522 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Ministerieel besluit houdende bevordering van Mevrouw Valérie Lambot door verhoging in graad naar de graad van eerste assistente type ministerieel besluit prom. 15/07/2019 pub. 26/07/2019 numac 2019041524 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Ministerieel besluit houdende benoeming van Lydie PIRSON in de hoedanigheid van Attaché type ministerieel besluit prom. 16/07/2019 pub. 26/07/2019 numac 2019041571 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan « Terrorisme » van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 16/07/2019 pub. 26/07/2019 numac 2019041572 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Gevangenis Gent van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen

arrest

type arrest prom. 12/07/2019 pub. 26/07/2019 numac 2019041538 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Besluit van de Directeur-diensthoofd Economie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel houdende aanstelling van de kwaliteitsauditors bedoeld in de ordonnantie van 6 maart 2019 betreffende de classificatie van de toeristische logiesverstrekkende inrichtingen per comfortniveau

decreet

type decreet prom. 17/05/2019 pub. 26/07/2019 numac 2019041360 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 en van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016, wat het inschrijvingsrecht betreft type decreet prom. 02/05/2019 pub. 26/07/2019 numac 2019203468 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 2013 betreffende het Waals beleid inzake duurzame ontwikkeling, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 02/05/2019 pub. 26/07/2019 numac 2019203471 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 2013 betreffende het Waals beleid inzake duurzame ontwikkeling en het decreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/05/2019 pub. 26/07/2019 numac 2019041510 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de ondersteunende en specifieke opdrachten voor "Wallonie Bruxelles Enseignement" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/06/2019 pub. 26/07/2019 numac 2019041512 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 mei 2017 tot benoeming van de voorzitters, de ondervoorzitters en de secretarissen van de examencommissie voor het getuigschrift van de pedagogische bekwaamheid vanaf de zitting 2016-2017 en tot organisatie van de bovenvermelde examencommissie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/06/2019 pub. 26/07/2019 numac 2019041529 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de ambtsgebieden van de vastbenoemde Regeringscommissarissen bij de overheidsinstellingen, met het oog op de opname van "Wallonie Bruxelles Enseignement "

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 26/07/2019 numac 2019041535 bron brussels hoofdstedelijk gewest Aanwijzing bij mandaat van de Adjunct Algemene Directrice Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2018 is mevrouw Annelore Isaac aangewezen om het mandaat uit te oefenen van Adjunct Algemene Directrice bij he(...) Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 26/07/2019 numac 2019041534 bron brussels hoofdstedelijk gewest Aanwijzing bij mandaat van de Algemene Directrice Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2018 is Isabelle Grippa aangewezen om het mandaat uit te oefenen van Algemene Directrice bij het Brussels Agentschap vo(...) Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/04/2019 pub. 26/07/2019 numac 2019041602 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 februari 1998 tot oprichting in het gebied van Sector XVII - Franse Gemeenschap - van basisoverleg- en tussenoverlegcomités en tot aanwijzing van de voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van deze comités

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/05/2019 pub. 26/07/2019 numac 2019203473 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 ter uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestaties van gebouwen

lijst

type lijst prom. -- pub. 26/07/2019 numac 2019203512 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adviseurs informatieveiligheid/Functionarisen voor gegevensbescherming (niveau A3) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG19248 Solliciteren kan tot 26/08/2019 via www.selor.be De lijst van geslaag(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 26/07/2019 numac 2019030752 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 22 juli 2019 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Dokters van de Wereld » te Brussel om van 1 september 20

document

type document prom. -- pub. 26/07/2019 numac 2019203474 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Fiscaal controleurs (niveau B) voor FOD Financiën. - Selectie-nummer : ANG19146 Deze selectie werd afgesloten op 15/07/2019. Er zijn 20 laureaten. De lijst is 1 jaar geld(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij is er 1 geslaa(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 26/07/2019 numac 2019041642 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking. - Kansspelcommissie. - Voorzitter van de kansspelcommissie De voorzitter wordt op voordracht van de minister van Justitie bij een in de Ministerraad overlegd beslu(...) De voorzitter van de commissie wordt aangewezen voor een termijn van zes jaar, die eenmaal kan word(...)

document

type document prom. -- pub. 26/07/2019 numac 2019041670 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat De Nederlandstalige benoemingscommissie voor het notariaat is, voor wat betreft de notarissen-leden, als volgt samengesteld: * Effectief lid: de heer Clercx Y., notaris ter standplaats Genk . * Plaatsv(...) * Effectief lid: de heer Van Den Haute D., notaris ter standplaats Lennik (voor de duur van twee ja(...) type document prom. -- pub. 26/07/2019 numac 2019203490 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige dossierbehandelaars voor de logistieke dienst-administratieve deskundigen (niveau B) voor de FOD Binnenlandse zaken. - Selectienummer: AFG19216 Solliciteren kan tot 23/08/2019 via www.selor.be De(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 26/07/2019 numac 2019203518 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige bibliothecarisssen (niveau B) voor de Koninklijke Bibliotheek van België. - Selectienummer: ANG19143 Deze selectie werd afgesloten op 16/07/2019. Er is 1 laureat. De lijs(...) type document prom. -- pub. 26/07/2019 numac 2019203520 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Verantwoordelijke technische keuring & homologatie voertuigen (niveau A1) voor Gewestelijke Overheidsdienst van Brussel. - Selectienummer: AFB19013 Deze selectie werd afgesloten(...) Er zijn 2 laureaten. De lijst is 2 jaar geldig. type document prom. -- pub. 26/07/2019 numac 2019203517 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten technische installaties (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG19230 Solliciteren kan tot 09/08/2019 via www.selor.be De gedetailleer(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 26/07/2019 numac 2019203521 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Experten technische keuring/homologatie voertuigen (niveau B) voor Gewestelijke Overheidsdienst van Brussel. - Selectienummer: AFB19006 Deze selectie werd afgesloten op 18/07/2019. type document prom. -- pub. 26/07/2019 numac 2019203540 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Budget Attachés (niveau A1) voor FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: AFG19213 Solliciteren kan tot 19/08/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsv(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)
^