Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 20 juli 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/06/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018012741 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van het Groothertogdom Luxemburg, de Regering van de Franse Republiek en de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de samenwerking inzake luchtverdediging tegen niet-militaire luchtdreigingen, gedaan te Brussel op 16 februari 2017 (2) type wet prom. 11/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018031544 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende de betaling van de pensioenen, toelagen en renten van de overheidssector type wet prom. 11/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040307 bron federale overheidsdienst financien Wet op de aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde mark type wet prom. 11/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040327 bron federale overheidsdienst financien Wet in het kader van de integratie van de hypotheekkantoren in de Administratie Rechtszekerheid van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de nieuwe organisatie-en bevoegdheidsverdeling binnen de Administratie Rechtszekerheid type wet prom. 11/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040329 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Strafwetboek en de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering wat de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen betreft type wet prom. 11/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040362 bron federale overheidsdienst financien Wet op de Deposito- en Consignatiekas type wet prom. 08/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040425 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Wet tot wijziging van de wet van 8 april 1965 tot instelling van het wettelijk depot bij de Koninklijke Bibliotheek van België type wet prom. 08/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040424 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Wet houdende machtiging tot oprichting van een internationale vereninging zonder winstoogmerk voor het beheer van de Zuidpoolbasis "Princess Elisabeth" en tot opheffing van hoofdstuk I van titel V van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen type wet prom. -- pub. 20/07/2018 numac 2018040470 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Oproep tot de kandidaten voor de uitbating van een register bedoeld in artikel 1, § 2, derde lid, van het koninklijk besluit van 7 november 2011 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de banken voor menselijk lichaamsmateriaal en de inter Gelet op de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmat(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 20/07/2018 numac 2017203166 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018013067 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden, de liquidatie en het bedrag van de tegemoetkoming bij opname van een geïnterneerde in een ziekenhuisbed waarop de bepalingen van de wet op de ziekenhuizen niet van toepassing zijn type koninklijk besluit prom. 22/06/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018031429 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid. - Floristen type koninklijk besluit prom. 25/06/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018031430 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen ereteken van Laureaat van de Arbeid van België - Floristen type koninklijk besluit prom. 22/06/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018031431 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden of zilveren ereteken van Laureaat van de Arbeid van België. - Goederenvervoer en logistiek voor rekening van derden, Verhuisondernemingen en meubelbewaring, Handel en vervoer in brandstoffen, Grondafhandeling op de luchthavens type koninklijk besluit prom. 27/06/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018031520 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/07/2018 numac 2018040354 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Toekenning van een domeinconcessie aan Elia Asset nv EB-2017-0026-A Bij koninklijk besluit van 8 juli 2018 wordt aan de nv Elia Asset een domeinconcessie toegekend voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de transmissie van elektrici type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/07/2018 numac 2018040366 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Eretekens. - Adellijke gunsten Eretekens Op voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken heeft de Koning bij koninklijke besluiten van 10 juli 2018 de volgende burgerlijke eretekens verleend in het kader van het k - Grootofficier in de Kroonorde : de heer Marc Boogaerts en de heer Luc Cortebeeck; - Commandeur(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/07/2018 numac 2018203707 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 juni 2018, dat uitwerking heeft op 26 maart 2018 's avonds, is aan de heer Van Coillie D., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringsza Bij koninklijk besluit van 29 juni 2018, is de aanwijzing van mevr. Zidelmal K., rechter in de (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040344 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité voor het geheel van de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid type ministerieel besluit prom. 12/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040385 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040386 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040391 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/07/2018 numac 2018040437 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Domeinconcessie verleend aan Seastar nv Wijziging. - EB-2010-0016bis-B Bij het ministerieel besluit van 11 juli 2018 wordt het ministerieel besluit EB-2010-0016-B van 1 juni 2012 houdende toekenning aan Seastar nv van een domeinconcessie voor type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/07/2018 numac 2018040475 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Particulier bureau voor arbeidsbemiddeling. - Erkenning Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest van 9 juli 2018, wordt SIRE LIFE SCIENCES BELGIUM bvba, Wetenschapsstraat 14B, te 1040 Brussel, erkend als particulier burea o Terbeschikkingstelling van uitzendkrachten Deze erkenning wordt toegekend voor een duur van 2 (...) type ministerieel besluit prom. 20/06/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040481 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van aanvraagformulier tot aflevering van het attest bedoeld in artikel 60bis/3, § 2, 1° van het Wetboek der Successierechten. - Rechtzetting type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/07/2018 numac 2018203790 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en ferderale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. - Beheerscomité Sociale Maribel voor de Overheidssector. - Ontslag en benoeming van leden Bij ministerieel besluit van 17 juli 2018, dat in werking treedt de dag volgend op deze bekendmaking: - wordt aan me - wordt, op voordracht van de betrokken representatieve werknemersorganisatie, benoemd ten titel va(...)

decreet

type decreet prom. 06/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018013035 bron vlaamse overheid Decreet tot modernisering van de erf- en schenkbelasting, aangepast aan het nieuwe erfrecht

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/05/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018012979 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 mei 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, wat betreft de voorwaarden voor de technische dienst laatste fase type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/06/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018031423 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1994 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de regeling van de administratieve controle van de instellingen belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/06/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040304 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de verdeling van de betrekkingen en van de subsidies inzake de professionele inschakeling van jongeren uit instellingen voor alternerend onderwijs bij de gemeentebesturen voor het schooljaar 2018-2019 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040495 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de in de artikelen 313/3 en 313/9 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde ambtenaren

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/07/2018 numac 2018031546 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv WALTER VAN GASTEL, die woonplaats kiest bij Mr. Cisk Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 3 mei 2018. Deze zaak is ingeschreve(...) type bericht prom. -- pub. 20/07/2018 numac 2018031545 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De bvba DON'T BE RUDE, Karel LAVIGNE en Edith MOLLEKENS, d Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 april 2018. Deze zaak is ingeschr(...) type bericht prom. -- pub. 20/07/2018 numac 2018203580 bron federale overheidsdienst financien OFFICIELE BERICHTEN PRIJSCOURANT OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDE DE PRIJSCOURANT WORDT MAANDELIJKS GEPUBLICEERD; HIJ WORDT OPGEMAAKT VOLGENS DE KOERSEN DIE WERDEN T(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 20/07/2018 numac 2018203701 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond Nr. 0472.639.923 ANWAR EXPORT intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 04/(...) type lijst prom. -- pub. 20/07/2018 numac 2018203702 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als Ond Nr. 0416.553.038 AVUCHROME FINISHING Annulatie van de ambtshalve doorhaling. Ond. Nr. (...)

erratum

type erratum prom. 08/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018013075 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest. - Erratum type erratum prom. -- pub. 20/07/2018 numac 2018040419 bron brussels hoofdstedelijk gewest Globaal Veiligheids- en Preventieplan Projectoproep. - Erratum Erratum in het Belgisch Staatsblad van 6 juli 2018, ref. 2018040248 - bijlage 3, "Lijst met de deskundigen die lid zijn van de WG GVPP en die in het kader van deze projectopr - bijlage 3, "Lijst met de deskundigen die lid zijn van de WG GVPP en die in het kader van dez(...) type erratum prom. -- pub. 20/07/2018 numac 2018040485 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 6 juli 2018, nr. 159, akte nr. 2018/31438, bladzijde 54677, dient in de Nederlandstalige versie "1 februari 2016" gelezen te worden in plaats van "

document

type document prom. -- pub. 20/07/2018 numac 2018203757 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige selectiedeskundigen (niveau B) voor de Federale Pensioendienst. - Selectienummer: MFG18041 Deze selectie werd afgesloten op 06/07/2018. Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaar ge(...) type document prom. -- pub. 20/07/2018 numac 2018203774 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Beheerders van de logistieke stroom (niveau A1) voor Innoviris. - Selectienummer: AFB18020 Solliciteren kan tot 13/08/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deeln(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/07/2018 numac 2018040478 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Stuurgroep kwaliteitspromotie tandheelkunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 8 juli 2018, dat uitwerkin Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij genoemde Stuurgroep, als vertegenwoordigers van(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/07/2018 numac 2018203720 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wetbo(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 20/07/2018 numac 2018203722 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - rechter in de strafuitvoeringsrechtbank, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te : - Gent : 1 - Luik : 1 - substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken, v - Brussel Franstalig : 1 - Luik : 1 - Bergen : 1 Elke kandidaatstelling voor een benoeming(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 20/07/2018 numac 2018203721 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wetbo(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...)
^