Etaamb.openjustice.be
Wet van 15 juni 2020
gepubliceerd op 22 juni 2020

Wet betreffende tijdelijke maatregelen om de continuïteit inzake scheepvaart te garanderen tijdens de uitbraak van het coronavirus SARS-CoV-2

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2020021107
pub.
22/06/2020
prom.
15/06/2020
ELI
eli/wet/2020/06/15/2020021107/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

15 JUNI 2020. - Wet betreffende tijdelijke maatregelen om de continuïteit inzake scheepvaart te garanderen tijdens de uitbraak van het coronavirus SARS-CoV-2


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.Voor de toepassing van deze wet betekent: 1° "Directoraat": het Directoraat-generaal Scheepvaart van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer;2° "Scheepvaartwetten": alle wetten bedoeld in artikel 2, 1°, van de wet van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030001 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot instelling van administratieve geldboetes van toepassing in geval van inbreuken op de scheepvaartwetten sluiten tot instelling van administratieve geldboetes van toepassing in geval van inbreuken op de scheepvaartwetten.

Art. 3.Alle certificaten, attesten en andere documenten afgeleverd door het Directoraat of de Scheepvaartcontrole op basis van de scheepvaartwetten kunnen tot 30 juni 2020 elektronisch worden afgeleverd.

Indien het niet mogelijk is om certificaten, attesten of andere documenten elektronisch af te leveren, wordt een kopie aanvaard.

De aanvragen worden ingediend bij het Directoraat of de Scheepvaartcontrole volgens de instructies van het Directoraat of de Scheepvaartcontrole, en zoals bekendgemaakt op de website van de FOD Mobiliteit en vervoer.

De certificaten, attesten en andere documenten die elektronisch werden afgeleverd, blijven hun geldigheid bewaren tot de vervaldag vermeld op deze certificaten, attesten en andere documenten.

De certificaten, attesten en andere documenten waarvoor enkel een kopie kon worden afgeleverd, moeten uiterlijk op 30 september 2020 vervangen worden door een origineel aan boord.

Art. 4.De volgende maatregelen gelden voor de bepalingen van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement: 1° In afwijking van artikel 22, tweede lid, van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement, worden de certificaten, attesten en andere documenten, afgeleverd krachtens het voormelde koninklijk besluit, waarvan de geldigheid vervalt tussen 18 maart 2020 en 30 juni 2020, verlengd door de Scheepvaartcontrole, tot 30 september 2020. De Scheepvaartcontrole kent een afwijking aan de verplichtingen inzake schouwingen en inspecties toe in het kader van de verlenging zoals bedoeld in het eerste lid. 2° Indien de maximumtermijn van het medisch certificaat bereikt wordt in de periode tussen 18 maart 2020 en 30 juni 2020 wordt deze automatisch verlengd tot 31 augustus 2020.

Art. 5.De volgende maatregelen gelden voor de bepalingen van het koninklijk besluit van 24 mei 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/05/2006 pub. 31/05/2006 numac 2006014128 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit inzake vaarbevoegdheidsbewijzen voor zeevarenden sluiten inzake vaarbevoegdheidsbewijzen voor zeevarenden: 1° Alle certificaten bedoeld in het koninklijk besluit van 24 mei 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/05/2006 pub. 31/05/2006 numac 2006014128 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit inzake vaarbevoegdheidsbewijzen voor zeevarenden sluiten inzake vaarbevoegdheidsbewijzen voor zeevarenden waarvan de geldigheid vervalt tussen 18 maart 2020 en 30 juni 2020 worden door de Scheepvaartcontrole verlengd tot 30 september 2020. De bepalingen van artikel 10, § 1, § 2 en § 2/1, van hetzelfde koninklijk besluit zijn niet van toepassing op de certificaten bedoeld in het eerste lid. 2° De periodieke evaluatie zoals bedoeld in artikel 8, § 3, van het koninklijk besluit van 24 mei 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/05/2006 pub. 31/05/2006 numac 2006014128 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit inzake vaarbevoegdheidsbewijzen voor zeevarenden sluiten inzake vaarbevoegdheidsbewijzen voor zeevarenden, die uitgevoerd moeten worden tijdens de periode van 1 maart 2020 tot 30 september 2020, mogen uitgevoerd worden tot 30 september 2021.

Art. 6.De volgende maatregelen gelden voor de bepalingen van het koninklijk besluit van 13 november 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/11/2009 pub. 18/12/2009 numac 2009014303 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit inzake vaarbevoegdheidsbewijzen voor de zeevisserijvaart sluiten inzake vaarbevoegdheidsbewijzen voor de zeevisserijvaart: 1° Alle certificaten bedoeld in het koninklijke besluit van 13 november 2009 inzake vaarbevoegdheidsbewijzen voor de zeevisserijvaart waarvan de geldigheid verloopt tussen 18 maart 2020 en 30 juni 2020 worden door de Scheepvaartcontrole belaste ambtenaar verlengd tot 30 september 2020. De bepalingen van artikel 9, § 1, van hetzelfde koninklijk besluit zijn niet van toepassing op de certificaten bedoeld in het eerste lid. 2° De periodieke evaluatie van artikel 7, § 3, van het koninklijk besluit van 13 november 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/11/2009 pub. 18/12/2009 numac 2009014303 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit inzake vaarbevoegdheidsbewijzen voor de zeevisserijvaart sluiten inzake vaarbevoegdheidsbewijzen voor de zeevisserijvaart, die uitgevoerd moet worden tijdens de periode van 1 maart 2020 tot 30 september 2020, mag uitgevoerd worden tot 30 september 2021.

Art. 7.In afwijking van de bestaande CAO's en de arbeidsovereenkomsten wegens scheepsdienst zoals beschreven in de wet van 3 juni 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/06/2007 pub. 23/07/2007 numac 2007012307 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse arbeidsbepalingen sluiten houdende diverse arbeidsbepalingen kan de duur van een arbeidsovereenkomst verlengd worden op voorwaarde dat: 1° de zeevarende niet op een veilige manier kan worden gerepatrieerd;2° de betrokken zeevarende akkoord gaat;en 3° de bijkomende periode waarin een zeevarende aan boord blijft steeds gedekt wordt door een arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst.

Art. 8.De volgende maatregelen gelden voor de bepalingen van het koninklijk besluit van 28 juni 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 04/07/2019 numac 2019041207 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de pleziervaart sluiten betreffende de pleziervaart: 1° De accreditatie van erkende organisaties zoals bedoeld in artikel 3.26 van het koninklijk besluit van 28 juni 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 04/07/2019 numac 2019041207 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de pleziervaart sluiten betreffende de pleziervaart die vervalt tussen 18 maart 2020 en 31 augustus 2020 wordt automatisch verlengd tot 30 september 2020, op voorwaarde dat de Europese Commissie op de hoogte werd gebracht van deze verlenging. 2° Voor pleziervaartuigen die vallen onder het toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 28 juni 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 04/07/2019 numac 2019041207 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de pleziervaart sluiten betreffende de pleziervaart, blijven de communautaire certificaten en binnenschipcertificaten, uitgegeven overeenkomstig het koninklijk besluit van 19 maart 2009 betreffende de technische voorschriften voor binnenschepen, de meetbrieven, uitgegeven overeenkomstig het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 houdende algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk en de commerciële vlaggenbrief, uitgegeven overeenkomstig het koninklijk besluit van 4 juni 1999: 1° betreffende de inschrijving en de registratie van de pleziervaartuigen;2° tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 1996Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/04/1996 pub. 16/10/1997 numac 1997022729 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong type koninklijk besluit prom. 04/04/1996 pub. 13/10/2016 numac 2016000605 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de registratie van zeeschepen; 3° tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1981 houdende politie- en scheepvaartreglement van de Belgische territoriale zee, de havens en de stranden van de Belgische kust, en die vervallen tussen 18 maart 2020 en 30 juni 2020, geldig tot ze worden vervangen door het overeenkomstige certificaat uit het koninklijk besluit van 28 juni 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 04/07/2019 numac 2019041207 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de pleziervaart sluiten betreffende de pleziervaart, en uiterlijk op 30 september 2020.

Art. 9.De volgende maatregelen gelden voor de bepalingen van de wet van 5 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/07/2018 pub. 17/07/2018 numac 2018031463 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de pleziervaart sluiten betreffende de pleziervaart: De geldigheidsduur van een certificaat van deugdelijkheid zoals bedoeld in artikel 8, paragraaf 2 van de wet van 5 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/07/2018 pub. 17/07/2018 numac 2018031463 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de pleziervaart sluiten betreffende de pleziervaart waarvan de geldigheid vervalt tussen 18 maart 2020 en 30 juni 2020 wordt automatisch verlengd tot 30 september 2020.

Art. 10.De accreditatie van erkende organisaties zoals bedoeld in de artikelen 15 en 16 van het koninklijk besluit van 25 april 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2016 pub. 18/05/2016 numac 2016014132 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit inzake uitrusting van zeeschepen en de organisatie van het markttoezicht sluiten inzake uitrusting van zeeschepen en de organisatie van het markttoezicht, die vervalt tussen 18 maart 2020 en 31 augustus 2020 wordt automatisch verlengd tot 30 september 2020, op voorwaarde dat de Europese Commissie op de hoogte werd gebracht van deze verlenging.

Art. 11.De termijn bedoeld in artikel 46, eerste lid, van de wet van 30 juli 1926 tot instelling van eenen onderzoeksraad voor de scheepvaart, wordt verlengd met 6 maanden voor feiten die zich voorgedaan hebben tussen 1 april 2020 en 30 juni 2020.

Art. 12.De volgende maatregelen gelden voor de bepalingen van de wet van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030001 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot instelling van administratieve geldboetes van toepassing in geval van inbreuken op de scheepvaartwetten sluiten tot instelling van administratieve geldboetes van toepassing in geval van inbreuken op de scheepvaartwetten: 1° Tot 30 juni 2020 wordt de termijn van 30 dagen bedoeld in artikel 5, § 2, derde lid, 4°, en artikel 10, § 1, tweede lid, 4°, op 90 dagen gebracht.2° In afwijking van artikel 5, § 3, eerste lid, en artikel 10, § 2, eerste lid, worden er geen hoorzittingen gehouden tot 30 juni 2020.De termijn van 45 dagen wordt geschorst tussen de periode van de inwerkingtreding van deze wet en 30 juni 2020.

Art. 13.Deze wet heeft uitwerking met ingang van 18 maart 2020, met uitzondering van de artikelen 11 en 12, 2°, die in werking treden de dag waarop deze wet in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 15 juni 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit, Fr. BELLOT De Minister van de Noordzee, Ph. DE BACKER Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken : 55-1213.

Integraal verslag : 14 mei 2020.

^