Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 19 januari 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 19/01/2017 numac 2017010065 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 21 november 2016, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te Bij koninklijk besluit van 18 december 2016, is machtiging verleend aan de heer ****, (...) type wet prom. 27/06/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017020034 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. - Duitse vertaling type wet prom. 25/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030001 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot instelling van administratieve geldboetes van toepassing in geval van inbreuken op de scheepvaartwetten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/01/2017 pub. 19/01/2017 numac 2016009651 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende oprichting bij de Federale Overheidsdienst Justitie van een veiligheidskorps voor de politie van hoven en rechtbanken en voor de overbrenging van gevangenen, en tot vaststelling van organisatorische, administratieve en geldelijke bepalingen ten gunste van de veiligheidsbeambten bij het veiligheidskorps van de Federale Overheidsdienst Justitie type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2016010008 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 oktober 1997 betreffende de lineaire obligaties type koninklijk besluit prom. 12/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2016011518 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de evaluatie en de loopbaan van de personeelsleden van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/01/2017 numac 2016014389 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ontslag Bij koninklijk besluit van 1 december 2016 wordt aan de heer Alexander BUYSE ontslag verleend uit zijn ambt in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, vanaf 1 september 2016. type koninklijk besluit prom. 12/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2016205284 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2012 houdende coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 1971 tot oprichting van een "Fonds voor de diamantnijverheid" en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 12/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2016205283 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 maart 1990 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 12/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2016205285 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 12/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2016205286 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 12/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2016205289 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de premie bij pensionering en de uitkering bij overlijden type koninklijk besluit prom. 12/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2016205291 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar - nachtarbeid of zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 12/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2016205288 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2013, zoals gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2014, inzake de toekenning van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 12/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2016205290 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 12/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2016205293 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 12/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2016205292 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de toekenning aan sommige bejaarde arbeiders van een aanvullende vergoeding ten laste van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de zeevisserij" (1) type koninklijk besluit prom. 07/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017010006 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot regeling van de spreiding van de commissie voor bemiddeling inzake kredietovereenkomsten type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/01/2017 numac 2017010018 bron federale overheidsdienst justitie KATHOLIEKE EREDIENST. - Anderlecht Sint-Vincentius a Paolo. - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar en overdracht van plaatsen van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 5 december 2016, in artikel 1, wordt de plaats van kerkbedienaar ten Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 12 juli 2016. (...) type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 19/01/2017 numac 2017010063 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit aangaande de uitreiking van identiteitsdocumenten aan kinderen jonger dan 12 jaar. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 11/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030054 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 33.500 euro aan de "v.z.w. Climate Action Network Europe" type koninklijk besluit prom. 20/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030067 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/01/2017 numac 2017030069 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 18 december 2016, wordt met ingang van 1 januari 2017, Mijnheer BURNOTTE Christophe benoemd in de titel van adviseur in de klasse A3 bij algemene Directie Crisiscentrum van de Federale Overheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/01/2017 numac 2017030073 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 4 mei 2016 wordt mevrouw Lotte LENS, in de klasse A2 bij Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid met ingang van 16 mei 2016 overgeplaatst naar de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, naar ee Bij koninklijk besluit van 12 juni 2016 wordt de heer Sven HEYNDRICKX, in de klasse A1 bij de F(...) type koninklijk besluit prom. 20/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017200001 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de uitwisseling en koppeling van informatie en gegevens tussen het Federaal Agentschap voor nucleaire controle en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu type koninklijk besluit prom. 20/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017200002 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de uitwisseling en koppeling van informatie en gegevens tussen het Federaal Agentschap voor nucleaire controle en het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017200037 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de uitwisseling en koppeling van informatie en gegevens tussen het Federaal Agentschap voor nucleaire controle en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/01/2017 numac 2017200277 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 8 januari 2017 : - is de heer Coppens E., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent, vast aangewezen tot advocaat-generaal bij dit hof, op datum van 10 januari 2017. - zijn mevr. de Poortere A., kamervoorzitter in dit hof; de dames : De Ruydts I., Jannone A., (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017010107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van het Institut Provincial de formation du Hainaut - Ecole d'administration als opleidingsinstelling voor het organiseren van de opleiding tot het bekomen van het "vormingsattest van gemeenschapswacht" alsmede tot erkenning van voornoemde opleiding type ministerieel besluit prom. 23/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017010106 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van het Institut Provincial de Formation des Agents des Services de Sécurité et d'Urgence - Ecole de Police als opleidingsinstelling voor het organiseren van de opleiding tot het bekomen van het "vormingsattest van gemeenschapswacht" alsmede tot erkenning van voornoemde opleiding type ministerieel besluit prom. 23/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017010105 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur als opleidingsinstelling voor het organiseren van de opleiding tot het bekomen van het "vormingsattest van gemeenschapswacht" alsmede tot erkenning van voornoemde opleiding type ministerieel besluit prom. 23/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017010108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van G4S Training Services NV/SA als opleidingsinstelling voor het organiseren van de opleiding tot het bekomen van het "vormingsattest van gemeenschapswacht" alsmede tot erkenning van voornoemde opleiding type ministerieel besluit prom. 23/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017010112 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van IVA School voor Bestuursrecht als opleidingsinstelling voor het organiseren van de opleiding tot het bekomen van het "vormingsattest van gemeenschapswacht" alsmede tot erkenning van voornoemde opleiding type ministerieel besluit prom. 23/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017010110 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van Pivo - bestuursschool als opleidingsinstelling voor het organiseren van de opleiding tot het bekomen van het "vormingsattest van gemeenschapswacht" alsmede tot erkenning van voornoemde opleiding type ministerieel besluit prom. 23/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017010111 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van PLOT Politieschool als opleidingsinstelling voor het organiseren van de opleiding tot het bekomen van het "vormingsattest van gemeenschapswacht" alsmede tot erkenning van voornoemde opleiding type ministerieel besluit prom. 23/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017010109 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van Bestuursopleiding - Paulo als opleidingsinstelling voor het organiseren van de opleiding tot het bekomen van het "vormingsattest van gemeenschapswacht" alsmede tot erkenning van voornoemde opleiding type ministerieel besluit prom. 23/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017010113 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van VESTA als opleidingsinstelling voor het organiseren van de opleiding tot het bekomen van het "vormingsattest van gemeenschapswacht" alsmede tot erkenning van voornoemde opleiding type ministerieel besluit prom. 23/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017010114 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van het Institut Provincial de Formation des Agents des Services de Sécurité et d'Urgence - Ecole de Police als opleidingsinstelling voor het organiseren van de opleiding in Duits tot het bekomen van het "vormingsattest van gemeenschapswacht" alsmede tot erkenning van voornoemde opleiding type ministerieel besluit prom. 24/11/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017020029 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor musea en andere museale instellingen type ministerieel besluit prom. 24/11/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017020031 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Interdisciplinaire Raad voor de podiumkunsten type ministerieel besluit prom. 24/11/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017020030 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de culturele centra type ministerieel besluit prom. 07/09/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030057 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van een gebruikersorganisatie, genomen ter uitvoering van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van adviesinstanties die werkzaam zijn in de culturele sector type ministerieel besluit prom. 08/11/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030058 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2007 betreffende de samenstelling van de Commissie opgericht in artikel 42 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/01/2017 numac 2017200278 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministeriele besluiten van 11 januari 2017 : - dat uitwerking heeft op 1 januari 2017, is op gezamenlijk verzoek, een einde gesteld aan de associatie "Michel TULIPPE & Gaëtan QUENON", ter standplaats Doornik - is het verzoek tot associatie van de heren Stas de Richelle G., en Roulez D., notarissen ter stan(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 19/01/2017 numac 2017200189 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 236.515 van 24 november 2016 in zake Ghislain Poncelet tegen het Waalse Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 2 december - « Is artikel 35 van het WWROSPE (Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium (...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 19/01/2017 numac 2017200188 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 28 november 2016 in zake de wooninspecteur, handelend in naam van het Vlaamse Gewest, tegen Féridé Ay, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is « 1) Schendt artikel 20bis van de Vlaamse Wooncode de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenh(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 19/01/2017 numac 2017200229 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 167/2016 van 22 december 2016 Rolnummer 6318 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 2bis van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering en 2, 1°, van de programmawet van 27 decemb(...) Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de recht(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017010048 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage IV van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot regeling van de informatie-, preventie-, inperkings- en herstelplicht inzake milieuschade, het verzoek om maatregelen en de beroepsprocedure

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 11/01/2017 pub. 19/01/2017 numac 2017020064 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2016/474 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het college van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 houdende het statuut van de ambtenaren van de diensten van het college van de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/11/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030016 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse tot hernieuwing van drie erkenningen van centra voor de validatie van competenties type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/11/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030032 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het model van het arbeidsreglement voor de door de Franse Gemeenschap georganiseerde hogescholen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030071 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het planprogramma Stiemerbeekvallei type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030081 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het projectbureau betreffende de alternatieve financiering van schoolinfrastructuur via projectspecifieke DBFM-overeenkomsten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030084 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van het bedrag van de vergoedingen en de vergoedingen voor reis- en verblijfsonkosten die aan de leden van de beoordelingscommissie, vermeld in artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 betreffende de stimuleringsregeling voor de audiovisuele sector, vermeld in artikel 184/1 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, worden toegekend type besluit van de vlaamse regering prom. 02/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030085 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 8, 13, 14, 15, 16 en 17 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012 houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren

omzendbrief

type omzendbrief prom. 09/01/2017 pub. 19/01/2017 numac 2017030060 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 86 betreffende de overdracht van verloven van 2016 en de toekenning van sommige verloven in 2017

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/01/2017 numac 2017010083 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW VOGELBESCHERMING VLAANDEREN, die woonplaats kiest b Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2016. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 19/01/2017 numac 2017010085 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De BVBA EUROSENSE TECHNOLOGIES, die woonplaats kiest bij M Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 25 augustus 2016. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 19/01/2017 numac 2017010086 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Patrick DESMEDT, Ariane DE HENAU, Freddy LAPEIRE, Godeliev Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 220.552/X-16.766. Namens de Hoofdgriffier, type bericht prom. -- pub. 19/01/2017 numac 2017010087 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Harry BLOCKX , Marc VAN HERREWEGE ((...) Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 25 augustus 2016. Deze zaken zijn in(...) type bericht prom. -- pub. 19/01/2017 numac 2017010088 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Johan LESCRAUWAET en Caroline BUFFEL, die woonplaats kieze Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 220.723/X-16.783. Namens de Hoofdgriffier, (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 19/01/2017 numac 2017200165 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met ondernemingen waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbel, die werd goedgekeurd door het Ond. Nr. 0661.844.757 DR. DELPHINE LABAERE Op 12/12/2016 werd het ondernemingsnummer 0661.844(...) type lijst prom. -- pub. 19/01/2017 numac 2017200166 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met ondernemingen waarvan de afsluiting van het nummer wegens dubbel werd geannuleerd Ond. Nr. 0837.766.036 ABC ESTATE TRADING Op 15/12/2016 werd de afsluiting van het ondernemingsnummer 0837.766.036 wegens dubbel geannuleerd. .

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 19/01/2017 numac 2016003385 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De Nederlandse prudentiële autoriteit heeft o Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen maakt voorliggen(...)

erratum

type erratum prom. 23/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017020011 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2016. - Erratum type erratum prom. 25/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030087 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende bepaalde uitzonderlijke sociale begeleidingsmaatregelen toepasselijk op de personeelsleden van de federale politie die direct betrokken zijn bij de optimalisatie van de federale politie. - Erratum type erratum prom. 12/01/2017 pub. 19/01/2017 numac 2017200243 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van 24 november 2016 houdende de nadere uitvoeringsregels voor de controle op radioactieve stoffen in voor menselijke consumptie bestemd water. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/01/2017 numac 2017010198 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 22 december 2016 werden met ingang van 15 november 2016 benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Officier De heren : Luc BONTEMPS, Tervuren; Philippe MERTENS Jean-Paul RENAUX, Graven. Ridder De heren : Geert DE COCK, Merelbeke; Peter DE PAEPE, (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/01/2017 numac 2017010200 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie voor begrotingscontrole, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 8 januari 2017, dat in werking treed Bij hetzelfde besluit, wordt de heer EL OTMANI, Youssef, benoemd in de hoedanigheid van werkend lid(...)
^