Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 17 juli 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/07/2013 pub. 05/12/2013 numac 2013000770 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming tegen valsemunterij en de handhaving van de kwaliteit van de geldomloop. - Duitse vertaling type wet prom. 17/07/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013003263 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging, met het oog op de omzetting van de Richtlijnen 2010/73/EU en 2010/78/EU, van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen en van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, en houdende diverse bepalingen type wet prom. 17/07/2013 pub. 03/09/2013 numac 2013003285 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de bescherming tegen valsemunterij en de handhaving van de kwaliteit van de geldomloop type wet prom. 17/07/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013011345 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van Boek III « Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen », in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek III en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek III, in boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 17/07/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013011348 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten type wet prom. 17/07/2013 pub. 31/01/2014 numac 2013015219 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, gedaan te Brussel op 12 december 2006 (2) type wet prom. 17/07/2013 pub. 29/09/2014 numac 2014000736 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van Boek III "Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen", in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek III en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek III, in boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling type wet prom. 17/07/2013 pub. 16/12/2014 numac 2014000896 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten. - Duitse vertaling type wet prom. 17/07/2013 pub. 22/10/2014 numac 2014000785 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging, met het oog op de omzetting van de Richtlijnen 2010/73/EU en 2010/78/EU, van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen en van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, en houdende diverse bepalingen. - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 29/07/2013 numac 2013000505 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit van 17 juli 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 17/09/2013 numac 2013000594 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 24/07/2013 numac 2013003177 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende het reglement van de deelneming, per abonnement verbonden aan een Europese domiciliëring, aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen genaamd « Lotto », « Euro Millions » en « Joker+ », en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 2011 houdende het reglement van de Lotto en de Joker+, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen « Euro Millions » en « Joker+ » type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013003229 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2013 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukken te verstrekken (1) type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013003233 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de werking van het centraal aanspreekpunt bedoeld in artikel 322, § 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013003235 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum en de terugbetalingsmodaliteiten van de eeuwigdurende leningen van de Belgische Staat type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 29/07/2013 numac 2013003246 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 14533 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 29/07/2013 numac 2013003245 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 14533 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013003243 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van het voorlopig verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2013 type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013003244 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van het definitieve verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2012 type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 05/08/2013 numac 2013003255 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2013 van herdenkingsstukken van 2 euro, ter gelegenheid van de 100e verjaardag van de oprichting van het Koninklijk Meteorologisch Instituut type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013003269 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van het bedrag van de jaarlijkse dotatie die vanuit de subsidies van de Nationale Loterij wordt toegekend aan de « Koning Boudewijnstichting » voor de periode van 2014 tot en met 2016 type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013003270 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van het bedrag dat vanuit de subsidies van de Nationale Loterij wordt toegekend aan het « Belgisch Olympisch en Interfederaal Comite - afgekort B.O.I.C » voor de periode van 2014 tot en met 2016 type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013009383 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 7 november 2011 houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013011367 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013011404 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot oprichting van het Commissariaat-generaal van de Belgische Regering bij de Wereldtentoonstelling van Milaan 2015 type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013012219 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende het sectoraal akkoord 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013012225 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden voor de kunststofverwerkende nijverheid van de provincie Limburg type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 11/09/2013 numac 2013012233 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de uitvoering van artikel 7, § 1 van het nationaal akkoord 2011-2012 (1) type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 11/09/2013 numac 2013012236 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen, betreffende de toekenning van maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013012239 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2012, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de betaalde voetballer type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013012238 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de invoering van het sociaal sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013012237 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de sector van de "milieux d'accueil d'enfants " (1) type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013014436 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2013 type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 09/09/2013 numac 2013014434 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van een wijziging aan de statuten van Infrabel, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013014435 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2014 type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013024284 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW Muco type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013022394 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2007 tot uitvoering van de artikelen 400, 401, 403, 404 en 406 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 11/09/2013 numac 2013202669 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie aan het garagepersoneel van de ondernemingen van geregeld, bijzondere vormen van geregeld en ongeregeld vervoer type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 11/09/2013 numac 2013202671 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2000 tot vaststelling van de bijdragepercentages aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 29/07/2013 numac 2013202691 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren, gelegen op het grondgebied van Seraing, die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 29/07/2013 numac 2013202692 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen van metaal- en machinebouw, van industrieel onderhoud ter plaatse en werkzaamheden van koperslagerswerk en bewerking, gelegen op het grondgebied van Fleurus en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 11/09/2013 numac 2013202738 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2012 aan het rijdend personeel van de ondernemingen van bijzondere vormen van geregeld vervoer type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 11/09/2013 numac 2013202749 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2012 aan het rijdend personeel van de autocarondernemingen type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 11/09/2013 numac 2013202808 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2012 aan het rijdend personeel van de ondernemingen van geregeld vervoer type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 11/09/2013 numac 2013202821 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2009 betreffende de classificatie type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 11/09/2013 numac 2013202825 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2004 betreffende het gewaarborgd minimum- dagloon bedoeld bij artikel 30 van de wet van 3 mei 2003 type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 11/09/2013 numac 2013202824 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de facultatieve methode voor de invoering op ondernemingsvlak van een functieclassificatie aan de hand van de CSB-methode type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 11/09/2013 numac 2013202889 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, in toepassing van artikel 27 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, met betrekking tot de voorzieningen voor kinderopvang onder toezicht van de bevoegde instelling van de Vlaamse Gemeenschap of van de Vlaamse Gemeenschapscommissie type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 11/09/2013 numac 2013203164 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de wijziging van artikel 4bis van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2011 houdende de vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden voor de kunststofverwerkende nijverheid van de provincie Limburg type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 11/09/2013 numac 2013203443 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011 betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 11/09/2013 numac 2013203741 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de werkgeverstegemoetkoming in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 29/07/2013 numac 2013204122 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013204121 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 11/09/2013 numac 2013204137 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de toeslagen voor onregelmatige prestaties type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 29/07/2013 numac 2013203893 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit de metaalbouw, het koperslagerswerk, het ijzerwerk, de bouw van installaties voor waterzuivering en de bouw van mechanisch gelaste buisvormige elementen, gelegen op het grondgebied van Quiévrain en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013204095 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 11/09/2013 numac 2013204098 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor omkaderingspersoneel in de sociale werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 29/07/2013 numac 2013204115 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de productie van staalproducten bestemd voor de automobielmarkt, in het bijzonder door de verwerking door het warm- en koudwalsen van half-afgewerkte producten, gelegen op het grondgebied van La Louvière, die onder het Paritair Comité voor de ijzernijverheid ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 11/09/2013 numac 2013204138 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2012 houdende de invoering van het sociaal sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 11/09/2013 numac 2013204156 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2012 houdende de invoering van het sociaal sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 29/07/2013 numac 2013204263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 36, 59bis/1, 59ter/1, 59quater/1, 59quater/2, 59quater/3, 59quinquies/1 en 59quinquies/2 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 11/09/2013 numac 2013204141 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 februari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot aanvulling van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2002 betreffende de bijkomende tewerkstelling die voortvloeit uit de arbeidsduurvermindering bij het loopbaaneinde voor de instellingen en diensten voor volwassenen in moeilijkheden type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 29/07/2013 numac 2013204163 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure volgens dewelke de informatieverplichtingen, bedoeld in artikel 31, § 1, vijfde lid, van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, moeten worden nageleefd, wanneer tussen een derde en een werkgever een overeenkomst wordt afgesloten waarin wordt bepaald welke instructies in uitvoering van die overeenkomst door de derde kunnen worden gegeven aan de werknemers van de werkgever type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 29/07/2013 numac 2013204162 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het monteren van metaal, de industriële werktuigbouwkunde, het industrieel onderhoud, de industriële verhuizing, het hijswerk, de kraanverhuur, de behandeling en het uitzonderlijk vervoer, gelegen op het grondgebied van Saint-Ghislain en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 31/10/2017 numac 2017013747 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de werking van het centraal aanspreekpunt bedoeld in artikel 322, § 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/07/2013 pub. 29/10/2013 numac 2013000556 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 november 2004 betreffende het getuigschrift en de opleiding van gaspakdrager type ministerieel besluit prom. 17/07/2013 pub. 05/09/2013 numac 2013007183 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2006 houdende de aanwijzing van de hiërarchische meerderen die bij het Ministerie van Landsverdediging bevoegd zijn voorlopige voorstellen van tuchtstraffen op te stellen type ministerieel besluit prom. 17/07/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011416 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 17/07/2013 pub. 03/10/2013 numac 2013024317 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een bijkomende toelage aan de universitaire en interuniversitaire centra voor huisartsgeneeskunde voor de periode van 1 januari 2013 tot 31 december 2013 type ministerieel besluit prom. 17/07/2013 pub. 16/08/2013 numac 2013204605 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het vangen van bepaalde vissen gedurende de sluitingsperiode tijdelijk toegelaten is in het gemeentepark van Nismes type ministerieel besluit prom. 17/07/2013 pub. 31/01/2014 numac 2014000051 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 november 2004 betreffende het getuigschrift en de opleiding van gaspakdrager. - Duitse vertaling

decreet

type decreet prom. 17/07/2013 pub. 20/08/2013 numac 2013029476 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de financiering van het Onderzoek door het Fonds national de la Recherche scientifique type decreet prom. 17/07/2013 pub. 21/08/2013 numac 2013029473 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse wijzigingen betreffende de opleiding van het gezondheidspersoneel type decreet prom. 17/07/2013 pub. 21/08/2013 numac 2013029484 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 10 november 2011 betreffende de ondersteuning van de filmsector en de audiovisuele creatie type decreet prom. 17/07/2013 pub. 29/10/2013 numac 2013029545 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de samenwerkingsakkoorden van 20 juni 2013 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap en betreffende de toetreding van de Franse Gemeenschap tot verscheidene bij wijze van overheidsopdracht georganiseerde aankoopcentrales geactiveerd door het Waalse Gewest type decreet prom. 17/07/2013 pub. 15/05/2019 numac 2019041016 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013029453 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers van de Regering van de Franse Gemeenschap

erkenning

type erkenning prom. 17/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013018340 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot intrekking van de erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten

erratum

type erratum prom. 17/07/2013 pub. 26/09/2013 numac 2013014558 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van een wijziging aan de statuten van Infrabel, naamloze vennootschap van publiek recht. - Erratum

programmadecreet

type programmadecreet prom. 17/07/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013029477 bron ministerie van de franse gemeenschap Programmadecreet houdende verschillende maatregelen in verband met de begrotingsfondsen, gezondheid, cultuur, audiovisuele sector, leerplichtonderwijs en onderwijs voor sociale promotie, het agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het hoger onderwijs, financiering van het universitair en niet universitair hoger onderwijs, schoolgebouwen, onderzoek en Etnic

erratum

type erratum prom. 17/07/2013 pub. 07/01/2014 numac 2013207336 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 36, 59bis/1, 59ter/1, 59quater/1, 59quater/2, 59quater/3, 59quinquies/1 en 59quinquies/2 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. - ERRATUM

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 17/07/2013 pub. 26/11/2013 numac 2013206041 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de implementatie van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt

erratum

type erratum prom. 17/07/2013 pub. 25/08/2014 numac 2014003103 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de bescherming tegen valsemunterij en de handhaving van de kwaliteit van de geldomloop . - Erratum type erratum prom. 17/07/2013 pub. 03/03/2014 numac 2014015041 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, gedaan te Brussel op 12 december 2006. - Erratum
^