Etaamb.openjustice.be
Wet van 22 december 2008
gepubliceerd op 29 december 2008

Wet houdende diverse bepalingen (1)

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2008021118
pub.
29/12/2008
prom.
22/12/2008
ELI
eli/wet/2008/12/22/2008021118/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

22 DECEMBER 2008. - Wet houdende diverse bepalingen (II) (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

TITEL 2. - Volksgezondheid Enig hoofdstuk. - Wijziging van de wet van 15 mei 2007 met betrekking tot de regeling van de geschillen in het kader van de wet van 15 mei 2007 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg

Art. 2.In artikel 5 van de wet van 15 mei 2007 met betrekking tot de regeling van de geschillen in het kader van de wet van 15 mei 2007 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg, gewijzigd bij de wet van 21 december 2007, worden de woorden « , en uiterlijk op 1 januari 2009 » geschrapt.

Art. 3.Artikel 2 treedt in werking op 31 december 2008.

TITEL 3. - Werk Enig hoofdstuk. - Bevoegdheid van de arbeidsrechtbank inzake pleegzorgverlof en de onderbrekingsuitkering voor militairen

Art. 4.Artikel 582 van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij de wet van 30 juni 1971, het koninklijk besluit nr. 424 van 1 augustus 1986, de wetten van 23 april 1998, 24 december 2002, 17 september 2005 en 9 mei 2008, wordt aangevuld met de bepalingen onder 10° en 11°, luidende : « 10° van de geschillen betreffende artikel 7, § 1, derde lid, zb), van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders; 11° van de geschillen betreffende artikel 7, § 1, derde lid, k), van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.» TITEL 4. - Mobiliteit Enig hoofdstuk. - Luchtvaart

Art. 5.In hoofdstuk III van de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919, betreffende de regeling der luchtvaart, ingevoegd bij de wet van 22 december 2008 houdende diverse bepalingen (I), wordt een artikel 50 ingevoegd luidende : «

Art. 50.De betrokkene die de in artikel 47 vermelde beslissing betwist, kan op straffe van verval, binnen een termijn van één maand vanaf de betekening van de beslissing, bij wege van een verzoekschrift opschortend beroep aantekenen bij de rechtbank van eerste aanleg.

Tegen de beslissing van de rechtbank van eerste aanleg staat geen hoger beroep open.

Onverminderd de bepalingen in het eerste en het tweede lid, zijn de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing op het beroep bij de rechtbank van eerste aanleg. De rechtbank van Brussel is bevoegd voor de personen die niet in België verblijven.

De termijn bedoeld in het eerste lid begint te lopen vanaf de derde werkdag die volgt op die waarop de brief aan de postdiensten overhandigd werd, tenzij de geadresseerde het tegendeel bewijst.

In geval van beroep tegen de beslissing van de ambtenaar bedoeld in artikel 46, § 1, heeft de rechtbank van eerste aanleg dezelfde bevoegdheden als de ambtenaar bedoeld in artikel 46, § 1, wat betreft het uitstel. »

Art. 6.Artikel 569, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek wordt aangevuld met het volgende 35° : « 35° het beroep tegen de in artikel 47 van de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919 betreffende de regeling der luchtvaart vermelde beslissing. » Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 22 december 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, Y. LETERME De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Werk, Mevr. J. MILQUET De Staatssecretaris voor Mobiliteit, E. SCHOUPPE Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, J. VANDEURZEN _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers Stukken : Doc 52-1609/ (2008/2009) : 001 : Wetsontwerp.- 002 : Amendementen. - 003 tot 005 : Verslagen. - 006 : Tekst aangenomen door de commissies. - 007 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.

Integraal verslag : 10 en 11 december 2008.

Senaat Stukken : 4-1052 - 2008/2009 : Nr. 1 : Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers. - Nrs. 2 en 3 : Verslagen. - Nr. 4 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd.

Handelingen van de Senaat : 18 december 2008.

^