Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 15 februari 2024
gepubliceerd op 01 maart 2024

Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2024 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel XI.66, § 2, eerste lid, 3°, van het Wetboek van economisch recht en van de begindatum van de bekwaamheidsproef bedoeld in artikel 1, 11°, van het koninklijk besluit van 30 september 2020 betreffende de vertegenwoordiging inzake octrooien

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2024001746
pub.
01/03/2024
prom.
15/02/2024
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 FEBRUARI 2024. - Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2024 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel XI.66, § 2, eerste lid, 3°, van het Wetboek van economisch recht en van de begindatum van de bekwaamheidsproef bedoeld in artikel 1, 11°, van het koninklijk besluit van 30 september 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/1994 pub. 17/06/2010 numac 2010000341 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een communautaire steunregeling voor vervroegde uittreding in de landbouwsector. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten9 betreffende de vertegenwoordiging inzake octrooien


De Minister van Economie, Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel XI.75/2, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek type wet prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek VII "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere bepalingen sluiten en gewijzigd bij de wet van 8 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018031478 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende bepalingen ter bescherming van de titel van octrooigemachtigde sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 september 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/1994 pub. 17/06/2010 numac 2010000341 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een communautaire steunregeling voor vervroegde uittreding in de landbouwsector. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten9 betreffende de vertegenwoordiging inzake octrooien, artikel 27, § 1, eerste lid, Besluit :

Artikel 1.Het examen bedoeld in artikel XI.66, § 2, eerste lid, 3°, van het Wetboek van economisch recht begint op 27 juni 2024 voor het jaar 2024.

Art. 2.De bekwaamheidsproef bedoeld in artikel 1, 11°, van het koninklijk besluit van 30 september 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/1994 pub. 17/06/2010 numac 2010000341 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een communautaire steunregeling voor vervroegde uittreding in de landbouwsector. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten9 betreffende de vertegenwoordiging inzake octrooien, begint op 27 juni 2024 voor het jaar 2024.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 15 februari 2024.

P.-Y. DERMAGNE

Reglement van het examen bedoeld in artikel XI.66, § 2, eerste lid, 3°, van het Wetboek van economisch recht en van de bekwaamheidsproef bedoeld in artikel 1, 11°, van het koninklijk besluit van 30 september 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/1994 pub. 17/06/2010 numac 2010000341 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een communautaire steunregeling voor vervroegde uittreding in de landbouwsector. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten9 betreffende de vertegenwoordiging inzake octrooien De gemeenschappelijke vergadering van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien, Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel XI.75/2, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek type wet prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek VII "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere bepalingen sluiten en gewijzigd bij de wet van 8 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018031478 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende bepalingen ter bescherming van de titel van octrooigemachtigde sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 september 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/1994 pub. 17/06/2010 numac 2010000341 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een communautaire steunregeling voor vervroegde uittreding in de landbouwsector. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten9 betreffende de vertegenwoordiging inzake octrooien, artikelen 27, § 1, tweede lid, en 36, Besluit : HOOFDSTUK 1 - Definities

Artikel 1.Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1° het koninklijk besluit: het koninklijk besluit van 30 september 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/1994 pub. 17/06/2010 numac 2010000341 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een communautaire steunregeling voor vervroegde uittreding in de landbouwsector. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten9 betreffende de vertegenwoordiging inzake octrooien; 2° de Commissie: de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien, samengesteld uit twee afdelingen, bedoeld in de artikelen XI.75/1 en XI.75/2 van het Wetboek van economisch recht; 3° het examen: het examen bedoeld in artikel XI.66, § 2, eerste lid, 3°, van het Wetboek van economisch recht; 4° de bekwaamheidsproef: de bekwaamheidsproef bedoeld in artikel 1, 11°, van het koninklijk besluit. HOOFDSTUK 2 - De aanvraag tot deelneming aan het examen of aan de bekwaamheidsproef

Art. 2.§ 1. De aanvraag tot deelneming aan het examen vermeldt de na(a)m(en), de voorna(a)m(en), het adres, de nationaliteit van de kandidaat en de gekozen sector overeenkomstig artikel 30, § 1, van het koninklijk besluit. Zij wordt vergezeld: 1° van een kopie van de diploma's bedoeld in artikel XI.66, § 2, eerste lid, 1°, en tweede lid, van het Wetboek van economisch recht; 2° van overtuigingselementen waaruit blijkt dat is voldaan aan de beroepsactiviteiten bedoeld in artikel XI.66, § 2, eerste lid, 2°, van het Wetboek van economisch recht en in de artikelen 14 en 28, derde lid, van het koninklijk besluit; 3° van een kopie van een identiteitsbewijs; 4° van een verklaring die aangeeft dat aan de voorwaarden van artikel XI.66, § 1, eerste lid, 3°, 4° en 5°, van het Wetboek van economisch recht zijn voldaan. § 2. De aanvraag tot deelneming aan de bekwaamheidsproef vermeldt de na(a)m(en), de voorna(a)m(en), het adres en de nationaliteit van de kandidaat. Zij wordt vergezeld hetzij van een kopie van een opleidingstitel bedoeld in artikel 16, 1°, a), van het koninklijk besluit, hetzij van de overtuigingselementen die het bewijs leveren van de voltijdse uitoefening van het beroep van erkend octrooigemachtigde bedoeld in artikel 16, 1°, b), van het koninklijk besluit en van een kopie van een of meer opleidingstitels zoals bedoeld in artikel 16, 1°, b), van het koninklijk besluit. § 3. Een kandidaat kan niet worden ingeschreven voor zowel het examen als de bekwaamheidsproef. HOOFDSTUK 3 - De schriftelijke proef van het examen

Art. 3.De schriftelijke proef heeft op twee halve dagen van opeenvolgende datum plaats. De eerste halve dag is, gedurende ten hoogste vier uur voor het redigeren van de stukken bedoeld in artikel 30, § 2, 1°, van het koninklijk besluit, voorzien. De tweede halve dag is, gedurende ten hoogste vier uur, voorzien voor het redigeren van het antwoord en de nota bedoeld in artikel 30, § 2, 2° en 3°, van het koninklijk besluit. Geen enkele pauze is voorzien gedurende het verloop van elk schriftelijk gedeelte.

Art. 4.Voor de schriftelijke proef kunnen de documenten die de stand van de techniek betreffen in het Frans, Nederlands, Duits of Engels opgesteld zijn.

Art. 5.De kandidaten moeten voor vaststaand en onbetwistbaar aannemen alle feiten die in de documenten van de schriftelijke proef zijn opgenomen; in hun antwoord dienen zij van de gegeven feiten uit te gaan. De documenten die als stand van de techniek worden aangevoerd dienen als volledig en uitputtend te worden beschouwd, dit houdt in dat de kandidaten de bijzondere kennis die zij ter zake zouden kunnen hebben niet mogen gebruiken.

Art. 6.Tenzij in de instructies anders voorzien, is het de kandidaten niet toegelaten voor de schriftelijke proef boeken, geschreven teksten of andere documentatie mede te brengen of te consulteren. Zonodig zal de Belgische en de in België van kracht zijnde Europese en internationale wetgeving inzake uitvindingsoctrooien te hunner beschikking gesteld worden.

Art. 7.De kandidaten zijn verplicht: 1° gedurende de ganse duur van de schriftelijke proef in de zaal steeds dezelfde plaats in te nemen;2° slechts op een speciaal daarvoor voorzien blad hun na(a)m(en) en al hun voorna(a)m(en) in te vullen en hun gebruikelijke handtekening aan te brengen vooraleer het beginsignaal voor elk deel der schriftelijke proef wordt gegeven;3° de bladen of documenten van hun antwoord te nummeren;4° bij het eindsignaal van elk schriftelijk gedeelte onmiddellijk op te houden met de beantwoording van de vragen.De kandidaten worden vijf minuten voor het einde van elk schriftelijk gedeelte gewaarschuwd.

Art. 8.Het is de kandidaten verboden: 1° kennis te nemen van het onderwerp van elk schriftelijk gedeelte vooraleer het beginsignaal is gegeven;2° bedrog te plegen of pogen bedrog te plegen;3° gedurende het verloop van elk schriftelijk gedeelte met elkaar of met ieder ander persoon, zelfs buiten de zaal, te communiceren;4° hun na(a)m(en), initialen of enig ander herkenningsteken elders dan op het daartoe bestemde blad of document aan te brengen;5° buiten de zaal de ten behoeve van de proef ter beschikking gestelde documenten of benodigdheden mede te nemen;6° de zaal zonder toelating van de opzichter te verlaten.Een kandidaat die zijn antwoord nog niet heeft afgegeven mag de zaal slechts verlaten indien alle andere kandidaten zich in de zaal bevinden.

Art. 9.De kandidaten die aankomen in de examenzaal nadat het beginsignaal van een bepaald schriftelijk gedeelte is gegeven, zijn niet gerechtigd de verzuimde tijd na het eindsignaal ervan in te halen.

Art. 10.Elke afdeling van de Commissie duidt voor het schriftelijke gedeelte de voor het goed verloop ervan verantwoordelijke opzichters aan. De verantwoordelijke opzichters worden onder de leden van elke betrokken afdeling gekozen. De verantwoordelijke opzichters mogen andere opzichters aanduiden om hen bij te staan. Gedurende het schriftelijke gedeelte is de vervanging van deze laatsten toegelaten.

Art. 11.Iedere kandidaat die de door een opzichter op grond van dit reglement gegeven instructies overtreedt of die door zijn gedrag één of verschillende andere kandidaten stoort, kan door de van dienst zijnde verantwoordelijke opzichter van de schriftelijke proef worden uitgesloten.

Art. 12.Klachten betreffende het verloop van de schriftelijke proef worden door elke afdeling van de Commissie slechts in overweging genomen indien zij gemotiveerd en gericht zijn aan de voorzitter van de betrokken afdeling bij een aangetekende zending ten laatste acht dagen na de datum waarop de schriftelijke proef plaats vond.

Art. 13.De voor elke afdeling verantwoordelijke opzichter is belast met het opstellen van een proces-verbaal over het verloop van de schriftelijke proef, waarin inzonderheid vermeld dienen te worden de namen van de aanwezige kandidaten, het uur waarop het begin- en eindsignaal van elk schriftelijk gedeelte werd gegeven, de naam van elke kandidaat die de zaal heeft verlaten alsook elk incident dat tussen het begin- en eindsignaal van elk schriftelijk gedeelte plaats vond.

Art. 14.De beoordeling van de schriftelijke proef geschiedt zonder dat de identiteit van de kandidaten bekend is.

Art. 15.De kandidaat die de in artikelen 30, § 3, en 32, § 1, vierde lid, van het koninklijk besluit voorziene gehele vrijstelling van de schriftelijke proef wenst te genieten, dient bij zijn aanvraag tot deelneming aan het examen een verzoek voor totale vrijstelling te voegen. Dit verzoek is alleen ontvankelijk indien het gegrond is op het laatste examen waaraan de kandidaat heeft deelgenomen van de in de afgelopen tien jaar georganiseerde examens.

Art. 16.De kandidaat die van de in artikelen 30, § 3, en 32, § 1, vijfde lid, van het koninklijk besluit voorziene gedeeltelijke vrijstelling van het schriftelijk gedeelte wenst te genieten, dient het verzoek bij zijn aanvraag tot deelneming te voegen. Dit verzoek is alleen ontvankelijk indien het vergezeld is van een bewijs van slagen in het Europees kwalificatieexamen voor erkende gemachtigden bij het Europees Octrooibureau. De gedeeltelijke vrijstelling heeft betrekking op dat gedeelte van de schriftelijke proef dat valt onder artikel 30, § 2, 1°, van het koninklijk besluit.

Art. 17.Iedere kandidaat die van het resultaat van de schriftelijke proef op de hoogte is gesteld, kan aan de voorzitter van de betrokken afdeling vragen zijn dossier in te zien. HOOFDSTUK 4 - De mondelinge proef van het examen

Art. 18.Artikel 6 van dit reglement is eveneens voor de mondelinge proef van toepassing.

Art. 19.Het is de kandidaat, die de mondelinge proef heeft afgelegd, verboden de kandidaten die wachten om de proef af te leggen, te storen. HOOFDSTUK 5 - De bekwaamheidsproef

Art. 20.De Commissie organiseert en neemt de bekwaamheidsproef af volgens de modaliteiten die ze bepaalt ingevolge de situatie van elk kandidaat. HOOFDSTUK 6 - Diverse bepalingen

Art. 21.Instructies worden aan de krachtens artikel 27, § 2, van het koninklijk besluit aangewezen deskundigen verstrekt voor het opstellen en verbeteren van respectievelijk vragen en antwoorden der schriftelijke proef alsook voor ondervragingen bij de mondelinge proef.

Art. 22.Instructies worden aan de kandidaten verstrekt voor het verloop van het examen en voor het redigeren van de schriftelijke proef van het examen.

Art. 23.De punten die door dit reglement niet worden geregeld worden beslist door elke afdeling van de Commissie in zoverre het haar betreft. De voorzitter van de betrokken afdeling deelt dit mede aan de voorzitter van de andere afdeling.

Art. 24.De voorzitter van de gemeenschappelijke vergadering van de Commissie ziet toe op de juiste toepassing van dit reglement.

Art. 25.Dit reglement treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 15 februari 2024.

Door de gemeenschappelijke vergadering van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien: De Voorzitter, P. CAMPOLINI

Programma van het examen bedoeld in artikel XI.66, § 2, 3°, van het Wetboek van economisch recht en van de bekwaamheidsproef bedoeld in artikel 1, 11°, van het koninklijk besluit van 30 september 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/1994 pub. 17/06/2010 numac 2010000341 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een communautaire steunregeling voor vervroegde uittreding in de landbouwsector. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten9 betreffende de vertegenwoordiging inzake octrooien De gemeenschappelijke vergadering van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien, Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel XI.75/2, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek type wet prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek VII "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere bepalingen sluiten en gewijzigd bij de wet van 8 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018031478 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende bepalingen ter bescherming van de titel van octrooigemachtigde sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit 30 september 2020 betreffende de vertegenwoordiging inzake octrooien, de artikelen 27, § 1, tweede lid, en 36, Besluit :

Artikel 1.Het programma van het examen bedoeld in artikel XI.66, § 2, 3° van het Wetboek van economisch recht en van de bekwaamheidsproef bedoeld in artikel 1, 11°, van het koninklijk besluit van 30 september 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/1994 pub. 17/06/2010 numac 2010000341 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een communautaire steunregeling voor vervroegde uittreding in de landbouwsector. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten9 wordt voor het jaar 2024 als volgt vastgesteld: 1°.het internationale en Europese recht zoals het onder meer voortvloeit uit volgende instrumenten: a)het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien, opgemaakt te Washington op 19 juni 1970 en goedgekeurd door de wet van 8 juli 1977; b) het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, opgemaakt te München op 5 oktober 1973, goedgekeurd bij de wet van 8 juli 1977, zoals gewijzigd door de Akte tot herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, tot stand gekomen te München op 29 november 2000 en goedgekeurd bij wet van 21 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015076 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende diverse bepalingen betreffende de procedure inzake indiening van Europese octrooiaanvragen en de gevolgen van deze aanvragen en van de Europese octrooien in België type wet prom. 21/04/2007 pub. 15/01/2009 numac 2008001050 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen betreffende de procedure inzake indiening van Europese octrooiaanvragen en de gevolgen van deze aanvragen en van de Europese octrooien in België. - Duitse vertaling sluiten;c) de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIP's), opgemaakt te Marrakech op 15 april 1994 (Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 336/213 van 23 december 1994) en goedgekeurd bij de wet van 23 december 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/1994 pub. 17/06/2010 numac 2010000341 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een communautaire steunregeling voor vervroegde uittreding in de landbouwsector. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten;d) Verordening (EG) nr.469/2009 van 6 mei 2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen; e) Verordening (EG) nr.1610/96 van 23 juli 1996 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen; 2°. het Belgische recht inzake uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten zoals het onder meer voortvloeit uit volgende wetten: a) de wet van 10 januari 1955 betreffende de bekendmaking en de toepassing der uitvindingen en fabrieksgeheimen die de verdediging van het grondgebied of de veiligheid van de Staat aangaan;b) de wet van 8 juli 1977 houdende goedkeuring van volgende internationale akten: i.Verdrag betreffende de eenmaking van enige beginselen van het octrooirecht, opgemaakt te Straatsburg op 27 november 1963; ii. Verdrag tot samenwerking inzake octrooien, en Uitvoeringsreglement, opgemaakt te Washington op 19 juni 1970; iii. Verdrag betreffende de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag), Uitvoeringsreglement en vier Protocollen, opgemaakt te München op 5 oktober 1973; iv. Verdrag betreffende het Europees octrooi voor de Gemeenschappelijke Markt (Gemeenschapsoctrooiverdrag), en Uitvoeringsreglement, opgemaakt te Luxemburg op 15 december 1975; c) de wet van 21 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015076 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende diverse bepalingen betreffende de procedure inzake indiening van Europese octrooiaanvragen en de gevolgen van deze aanvragen en van de Europese octrooien in België type wet prom. 21/04/2007 pub. 15/01/2009 numac 2008001050 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen betreffende de procedure inzake indiening van Europese octrooiaanvragen en de gevolgen van deze aanvragen en van de Europese octrooien in België. - Duitse vertaling sluiten houdende diverse bepalingen betreffende de procedure inzake indiening van Europese octrooiaanvragen en de gevolgen van deze aanvragen en van de Europese octrooien in België;d) de wet van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/2014 pub. 11/02/2016 numac 2016000068 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XI "Intellectuele eigendom" van het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van een bepaling eigen aan boek XI in boek XVII van hetzelfde Wetboek, en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de organisatie van de hoven en rechtbanken betreffende vorderingen inzake intellectuele eigendomsrechten en inzake transparantie van het auteursrecht en de naburige rechten betreft. - Duitse vertaling sluiten houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XI "Intellectuele eigendom" van het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van een bepaling eigen aan boek XI in boek XVII van hetzelfde Wetboek, en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de organisatie van de hoven en rechtbanken betreffende vorderingen inzake intellectuele eigendomsrechten en inzake transparantie van het auteursrecht en de naburige rechten betreft;e) de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek type wet prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek VII "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere bepalingen sluiten houdende de invoeging van boek XI "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek;f) de wet van 29 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016011274 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake Economie sluiten houdende diverse bepalingen inzake Economie (artikelen 21 tot 24, 47 tot 50, 60 tot 62, 85 tot 88, 94 tot 98);g) de wet van 19 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017031999 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende wijziging van diverse bepalingen betreffende de uitvindingsoctrooien in verband met de implementering van het eenheidsoctrooi en het eengemaakt octrooigerecht sluiten houdende wijziging van diverse bepalingen betreffende de uitvindingsoctrooien in verband met de implementering van het eenheidsoctrooi en het eengemaakt octrooigerecht;h) de wet van 8 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018031478 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende bepalingen ter bescherming van de titel van octrooigemachtigde sluiten houdende bepalingen ter bescherming van de titel van octrooigemachtigde;i) de wet van 23 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/03/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019013300 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met volgende Internationale akten inzake intellectuele eigendom: 1° Het Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekproducten van 2 december 1961, zoals herzien te Genève op 10 november 1972, 23 oktober 1978 en 19 maart 1991; 2° Het Verdrag inzake de toepassing van artikel 65 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, gedaan te Londen op 17 oktober 2000 (2) sluiten houdende instemming met volgende Internationale akten inzake intellectuele eigendom: i.het Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekproducten van 2 december 1961, zoals herzien te Genève op 10 november 1972, 23 oktober 1978 en 19 maart 1991; ii. het Verdrag inzake de toepassing van artikel 65 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, gedaan te Londen op 17 oktober 2000; j) de wet van 2 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012202 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake economie sluiten houdende diverse bepalingen inzake economie (artikelen 15 tot 23 en 116);k) de wet van 25 september 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/09/2022 pub. 24/10/2022 numac 2022033662 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging in boek XI van het Wetboek van economisch recht en in het Gerechtelijk Wetboek van diverse bepalingen betreffende intellectuele eigendom sluiten houdende invoeging in boek XI van het Wetboek van economisch recht en in het Gerechtelijk Wetboek van diverse bepalingen betreffende intellectuele eigendom;l) de wet van 5 november 2023Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/1994 pub. 17/06/2010 numac 2010000341 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een communautaire steunregeling voor vervroegde uittreding in de landbouwsector. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 houdende diverse bepalingen inzake economie (artikelen 26 tot 29 en 122). 3°. het Belgische recht inzake uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten zoals het onder meer voortvloeit uit volgende besluiten: a) het koninklijk besluit van 27 februari 1981 betreffende het indienen van een Europese octrooiaanvraag, het omzetten ervan in een nationale aanvraag en het registreren van Europese octrooien met rechtsgevolgen in België;b) het koninklijk besluit van 21 augustus 1981 betreffende het indienen van een internationale octrooiaanvraag in België;c) het koninklijk besluit van 2 december 1986 betreffende het aanvragen, verlenen en in stand houden van uitvindingsoctrooien;d) het koninklijk besluit van 18 december 1986Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/1994 pub. 17/06/2010 numac 2010000341 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een communautaire steunregeling voor vervroegde uittreding in de landbouwsector. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 betreffende de taksen en bijkomende taksen inzake uitvindingsoctrooien en inzake aanvullende beschermingscertificaten;e) het besluit van 13 januari 2006 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid;f) het koninklijk besluit van 5 december 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/1994 pub. 17/06/2010 numac 2010000341 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een communautaire steunregeling voor vervroegde uittreding in de landbouwsector. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2 betreffende het indienen van een Europese octrooiaanvraag, het omzetten ervan in een Belgische aanvraag en het registreren van Europese octrooien met rechtsgevolgen in België;g) de codificatie van 11 oktober 2013 van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs;h) het koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/1994 pub. 17/06/2010 numac 2010000341 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een communautaire steunregeling voor vervroegde uittreding in de landbouwsector. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3 tot bepaling van de inwerkingtreding van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek type wet prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek VII "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere bepalingen sluiten houdende de invoeging van boek XI "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek, en van de wet van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/2014 pub. 11/02/2016 numac 2016000068 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XI "Intellectuele eigendom" van het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van een bepaling eigen aan boek XI in boek XVII van hetzelfde Wetboek, en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de organisatie van de hoven en rechtbanken betreffende vorderingen inzake intellectuele eigendomsrechten en inzake transparantie van het auteursrecht en de naburige rechten betreft. - Duitse vertaling sluiten houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XI "Intellectuele eigendom" van het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van een bepaling eigen aan boek XI in boek XVII van hetzelfde Wetboek, en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de organisatie van de hoven en rechtbanken betreffende vorderingen inzake intellectuele eigendomsrechten en inzake transparantie van het auteursrecht en de naburige rechten betreft; i) het koninklijk besluit van 31 augustus 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/1994 pub. 17/06/2010 numac 2010000341 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een communautaire steunregeling voor vervroegde uittreding in de landbouwsector. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5 betreffende de uitvoering, wat de elektronische handtekening betreft, van artikel I.14, 11°, van het Wetboek van economisch recht; j) het koninklijk besluit van 4 september 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/1994 pub. 17/06/2010 numac 2010000341 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een communautaire steunregeling voor vervroegde uittreding in de landbouwsector. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 ter uitvoering van de bepalingen betreffende de uitvindingsoctrooien van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek type wet prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek VII "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere bepalingen sluiten houdende de invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek;k) het koninklijk besluit van 4 september 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/1994 pub. 17/06/2010 numac 2010000341 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een communautaire steunregeling voor vervroegde uittreding in de landbouwsector. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 ter uitvoering van de bepalingen betreffende de aanvullende beschermingscertificaten van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek type wet prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek VII "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere bepalingen sluiten houdende de invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek; l) het koninklijk besluit van 12 mei 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/1994 pub. 17/06/2010 numac 2010000341 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een communautaire steunregeling voor vervroegde uittreding in de landbouwsector. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 ter uitvoering van de artikelen XI.82 tot XI.90 van boek XI van het Wetboek van economisch recht, betreffende het indienen van een Europese octrooiaanvraag, het omzetten ervan in een Belgische aanvraag en het registreren van Europese octrooien met rechtsgevolgen in België; m) het koninklijk besluit van 9 november 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/1994 pub. 17/06/2010 numac 2010000341 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een communautaire steunregeling voor vervroegde uittreding in de landbouwsector. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten7 betreffende de taksen en toeslagen inzake uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten;n) het ministerieel besluit van 18 maart 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek type wet prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek VII "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere bepalingen sluiten7 houdende toekenning van een speciale delegatie van handtekening voor bepaalde stukken in verband met uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen;o) het koninklijk besluit van 12 juli 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/1994 pub. 17/06/2010 numac 2010000341 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een communautaire steunregeling voor vervroegde uittreding in de landbouwsector. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 houdende wijziging van diverse reglementaire bepalingen betreffende uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten;p) het koninklijk besluit van 21 september 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek type wet prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek VII "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere bepalingen sluiten0 houdende wijziging van diverse reglementaire bepalingen betreffende uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten;q) het koninklijk besluit van 21 september 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek type wet prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek VII "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere bepalingen sluiten0 betreffende het verstrekken, door de Dienst voor de Intellectuele Eigendom, van documenten en informatie inzake industriële eigendom;r) het koninklijk besluit van 30 september 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/1994 pub. 17/06/2010 numac 2010000341 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een communautaire steunregeling voor vervroegde uittreding in de landbouwsector. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten9 betreffende de vertegenwoordiging inzake octrooien;s) het koninklijk besluit van 30 september 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/1994 pub. 17/06/2010 numac 2010000341 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een communautaire steunregeling voor vervroegde uittreding in de landbouwsector. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten9 houdende het tuchtreglement van toepassing op de octrooigemachtigden;t) het koninklijk besluit van 30 september 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek type wet prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek VII "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere bepalingen sluiten1 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het Rijkspersoneel;u) het koninklijk besluit van 17 november 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek type wet prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek VII "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere bepalingen sluiten2 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek type wet prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek VII "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere bepalingen sluiten0 betreffende het verstrekken, door de Dienst voor de Intellectuele Eigendom, van documenten en informatie inzake industriële eigendom;v) het koninklijk besluit van 19 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek type wet prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek VII "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere bepalingen sluiten3 houdende goedkeuring van het reglement betreffende de gedragsregels van het Instituut voor Octrooigemachtigden;w) het ministerieel besluit van 27 januari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek type wet prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek VII "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere bepalingen sluiten8 houdende goedkeuring van het reglement houdende de organisatie van een permanente vorming van de leden van het Instituut voor Octrooigemachtigden;x) het koninklijk besluit van 30 juli 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek type wet prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek VII "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere bepalingen sluiten4 houdende wijziging van diverse bepalingen betreffende uitvindingsoctrooien;y) het koninklijk besluit van 3 februari 2023Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek type wet prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek VII "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere bepalingen sluiten5 betreffende de berekening van bepaalde termijnen inzake intellectuele eigendom;z) het ministerieel besluit van 24 juli 2023Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek type wet prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek VII "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere bepalingen sluiten9 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Instituut voor Octrooigemachtigden; aa) het koninklijk besluit van 19 oktober 2023Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek type wet prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek VII "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere bepalingen sluiten6 betreffende de uitvoering van de tweede fase van de hervorming van het beroep van octrooigemachtigde. 4°. het Belgische recht inzake gerechtelijke en administratieve procedures die van toepassing zijn op uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten zoals het onder meer voortvloeit uit volgende wetten: a) het Gerechtelijk Wetboek van 10 oktober 1967Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/2014 pub. 11/02/2016 numac 2016000068 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XI "Intellectuele eigendom" van het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van een bepaling eigen aan boek XI in boek XVII van hetzelfde Wetboek, en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de organisatie van de hoven en rechtbanken betreffende vorderingen inzake intellectuele eigendomsrechten en inzake transparantie van het auteursrecht en de naburige rechten betreft. - Duitse vertaling sluiten0;b) de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken van 18 juli 1966.

Art. 2.Het programma van het examen bedoeld in artikel XI.66, § 2, 3°, van het Wetboek van economisch recht en van de bekwaamheidsproef bedoeld in artikel 1, 11°, van het koninklijk besluit van 30 september 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/1994 pub. 17/06/2010 numac 2010000341 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een communautaire steunregeling voor vervroegde uittreding in de landbouwsector. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten9, voor het jaar 2024 slaat niet op de wettelijke bepalingen die na de datum van de inwerkingtreding van dit besluit in werking zijn getreden.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 15 februari 2024.

Door de gemeenschappelijke vergadering van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien: De Voorzitter, P. CAMPOLINI

^