Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 1 maart 2024

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/06/2022 pub. 01/03/2024 numac 2023031368 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat betreft de bepaling van het model van medisch getuigschrift dat verplicht moet worden gebruikt bij de indiening van een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter type wet prom. 25/12/2023 pub. 01/03/2024 numac 2024000374 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet tot wijziging van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit type wet prom. 18/02/2024 pub. 01/03/2024 numac 2024001933 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/12/2023 pub. 01/03/2024 numac 2023048607 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de **** van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat de bepaling van het model van het standaard medisch getuigschrift dat moet worden gebruikt in het kader van een aanvraag om machtiging tot verblijf die op grond van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 wordt ingediend betreft. type koninklijk besluit prom. 18/02/2024 pub. 01/03/2024 numac 2024001147 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2023, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de aanvullende vergoeding bij tijdskrediet landingsbaan type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/03/2024 numac 2024001362 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 12 januari 2024, wordt mevrouw Vicky VAN HAMME, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Financiën in de klasse A1 met de titel van attaché ontslag uit haar ambt verleend met ingang van 11 no Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 31/01/2024 pub. 01/03/2024 numac 2024001232 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende aanduiding van de voorzitter van de Belgische Mededingingsautoriteit type koninklijk besluit prom. 18/02/2024 pub. 01/03/2024 numac 2024001150 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van bijlage I en bijlage II van het koninklijk besluit van 20 december 2007 tot bepaling van de modaliteiten van de vereenvoudigde administratieve procedure van betaling van geldboetes ingesteld door de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/03/2024 numac 2024001418 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, "Winners Club" genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 27 april 2018 tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de N - van de verkoop van de biljetten die behoren tot spelnummer 0408 op 3 maart 2024 valt; - van de(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/03/2024 numac 2024001416 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij - Loterijen met biljetten, genaamd "Winter Magic 2 euro", "Winter Magic 5 euro" en " Winter Magic 10 euro" Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 27 april 2018 tot bepaling van de - van de verkoop van de biljetten die behoren tot spelnummers 0830 (Winter Magic €2), 0530 (Wi(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/03/2024 numac 2024001419 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, "Super 20" genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 27 april 2018 tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Natio - van de verkoop van de biljetten die behoren tot spelnummer 0600 op 3 maart 2024 valt; - van de(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/03/2024 numac 2024001775 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 december 2023, wordt een verlof wegens opdracht verleend aan de heer Verelst J.-M., substituut-procureur des Konings gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden bij het parket te Brussel, voor een p Er wordt ambtshalve een einde gesteld op de datum van 31 december 2023 's avonds, aan het mandaat v(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/03/2024 numac 2024001805 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2022, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van haar opvolger, is aan mevr. Debeuckelaere A., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van notaris ter standplaats Antwerpen Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren. Bij koninklijke besluiten v(...) type koninklijk besluit prom. 25/02/2024 pub. 01/03/2024 numac 2024001851 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 147, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 voor het aanslagjaar 2025 type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/03/2024 numac 2024001848 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Aanstelling Bij koninklijk besluit van 17 december 2023, wordt mevrouw Helena BEX aangesteld als houder van de managementfunctie Directeur-generaal bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/03/2024 numac 2024001860 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 18 februari 2024 wordt de heer Tom SURDIACOURT, rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Financiën, via federale mobiliteit overgeplaatst in een betrekking van de klasse A1 Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 25/02/2024 pub. 01/03/2024 numac 2024001922 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanpassing van het artikel 49 KB/WIB 92 met betrekking tot de attestering van vaste activa voor rationeler energieverbruik gelegen in de zeegebieden onder Belgische rechtsbevoegdheid type koninklijk besluit prom. 22/02/2024 pub. 01/03/2024 numac 2024001932 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende het ontslag van een lid-raadsheer van de Nederlandstalige raad van beroep van de Orde van architecten type koninklijk besluit prom. 21/02/2024 pub. 01/03/2024 numac 2024001938 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het ontslag en de benoeming van een vast lid van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/03/2024 numac 2024001967 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 7 februari 2024, - zijn aangewezen tot de functie van rechter in de familie -en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg Eupen voor een termijn van één jaar met ingang van 1 maart 2024: - is de heer Schumache type koninklijk besluit prom. 17/12/2023 pub. 01/03/2024 numac 2024001948 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 2, 2bis, 3, 14, 19, 22, 31, 41 en 44 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde en tot uitstel van de datum van inwerkingtreding van de wet van 12 maart 2023 tot modernisering van de btw-ketting en van de inning van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen binnen de FOD Financiën. - Errata type koninklijk besluit prom. 21/02/2024 pub. 01/03/2024 numac 2024002039 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage van 1.211.000 euro aan de beheerder van het centraal register collectieve schuldenregelingen voor het begrotingsjaar 2024 type koninklijk besluit prom. 18/02/2024 pub. 01/03/2024 numac 2024200587 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2023, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een zwaar beroep die worden ontslagen (1) type koninklijk besluit prom. 24/01/2024 pub. 01/03/2024 numac 2024201054 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2023, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de vergoeding bij dodelijk arbeidsongeval type koninklijk besluit prom. 21/02/2024 pub. 01/03/2024 numac 2024201108 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot eervol ontslag en benoeming van leden van de Commissie voor sociaal hulpbetoon aan personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 25/02/2024 pub. 01/03/2024 numac 2024201145 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/12/2023 pub. 01/03/2024 numac 2023048611 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het model van het standaard medisch getuigschrift dat moet worden gebruikt in het kader van een aanvraag om machtiging tot verblijf die op grond van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 wordt ingediend type ministerieel besluit prom. 28/02/2024 pub. 01/03/2024 numac 2024001367 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen bij het koninklijk besluit van 3 februari 2019 tot vaststelling van de modellen van uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand type ministerieel besluit prom. 09/02/2024 pub. 01/03/2024 numac 2024001730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van de leden van de commissie belast met de controle op de kwaliteit van de politionele opleiding type ministerieel besluit prom. 15/02/2024 pub. 01/03/2024 numac 2024001746 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2024 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel XI.66, § 2, eerste lid, 3°, van het Wetboek van economisch recht en van de begindatum van de bekwaamheidsproef bedoeld in artikel 1, 11°, van het koninklijk besluit van 30 september 2020 betreffende de vertegenwoordiging inzake octrooien type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/03/2024 numac 2024001841 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 20 februari 2024, dat in werking treedt vanaf heden, artikel 2, C, 1° c) van het ministerieel besluit van 10 februari 2003 houdende aanwijzing van de leden van de examencommissie, tot uitvoering va - plaatsvervangende voorzitters: ? mevr. Eugène K., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste a(...) type ministerieel besluit prom. 12/01/2024 pub. 01/03/2024 numac 2024001843 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 februari 2023 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2023 betreffende vestigings- en investeringssteun voor de landbouw-, aquacultuur- en tuinbouwsector, alsmede voor coöperaties en andere vennootschappen die zich bezighouden met de eerste verwerking en de afzet van voedings- en bosbouwproducten type ministerieel besluit prom. 12/01/2024 pub. 01/03/2024 numac 2024001844 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit ter vervanging van bijlagen 1 en 2 van het besluit van de Waalse Regering van 24 april 2014 betreffende de rassencatalogi voor landbouwgewassen en groentegewassen en tot opheffing van verschillende desbetreffende bepalingen type ministerieel besluit prom. 20/02/2024 pub. 01/03/2024 numac 2024001856 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 september 2014 tot bepaling van het model van de identificatiekaart van ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van gemeentelijke administratieve sancties type ministerieel besluit prom. 23/02/2024 pub. 01/03/2024 numac 2024001924 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van zeventien coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 27/02/2024 pub. 01/03/2024 numac 2024002056 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van drie vennootschappen als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 23/02/2024 pub. 01/03/2024 numac 2024201131 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 juni 2023 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen

arrest

type arrest prom. -- pub. 01/03/2024 numac 2023046912 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 58/2023 van 30 maart 2023 Rolnummer 7791 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 286 en 288 van het Vlaamse decreet van 22 december 2017 « over het lokaal bestuur », gesteld door de Nederlandstalige Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en P. Nihoul, en de rechters(...) type arrest prom. -- pub. 01/03/2024 numac 2023046910 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 57/2023 van 30 maart 2023 Rolnummer 7790 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 27 en 42 van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 12 december 2016 « houdende het tweede deel Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en P. Nihoul, en de rechters(...) type arrest prom. -- pub. 01/03/2024 numac 2023045985 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 129/2023 van 21 september 2023 Rolnummer 7903 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 3 en 4 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 15 juli 2022 « tot wijziging van het decreet van 18 juli 2003 bet Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en P. Nihoul, en de rechters(...) type arrest prom. -- pub. 01/03/2024 numac 2023046956 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 73/2023 van 4 mei 2023 Rolnummer 7763 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 91, § 1, eerste lid, en § 3, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, gesteld door de Franstali Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters P. Nihoul en L. Lavrysen, en de rechters(...) type arrest prom. -- pub. 01/03/2024 numac 2024000455 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 125/2023 van 21 september 2023 Rolnummers 7860, 7861, 7862, 7863 en 7864 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 286 en 288 van het Vlaamse decreet van 22 december 2017 « over het lokaal bestuur » e Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en P. Nihoul, en de rechters(...) type arrest prom. -- pub. 01/03/2024 numac 2024001651 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 152/2023 van 9 november 2023 Rolnummer 8066 In zake : de vordering tot gedeeltelijke schorsing van artikel 3 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 9 juni 2023 « tot wijziging van het decreet van 25 april 2014 be Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en P. Nihoul, en de rechters(...)

decreet

type decreet prom. -- pub. 01/03/2024 numac 2024001792 bron waalse overheidsdienst Lijst van de bedragen van de afvalbelastingen en de vrijstellingen die van toepassing zijn van 1 januari 2024 tot 31 december 2024, aangepast aan de schommelingen van de index van de consumptieprijzen in overeenstemming met artikel 45 van het Belas Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type decreet prom. 10/01/2024 pub. 01/03/2024 numac 2024201043 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 26 april 2023 tussen de Federale Staat, het Waalse Gewest, het Vlaamse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest tot oprichting van het Centraal fietsregister type decreet prom. 29/01/2024 pub. 01/03/2024 numac 2024201105 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 1 juni 2004 betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen type decreet prom. 29/01/2024 pub. 01/03/2024 numac 2024201106 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de volgende internationale overeenkomsten: 1° Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Armenië inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van het personeel van de diplomatieke missies en consulaire posten, gedaan te Brussel op 4 december 2018; 2° Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Oekraïne inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Brussel op 10 februari 2021; 3° Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Dominicaanse Republiek inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het personeel van de diplomatieke missies en consulaire posten, gedaan te Brussel op 17 juni 2022; 4° Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Kosovo inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het personeel van de diplomatieke missies en consulaire posten, gedaan te Brussel op 17 juni 2022; 5° Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Moldavië inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het personeel van de diplomatieke missies en consulaire posten, gedaan te Praag op 31 augustus 2022; 6° Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Oeganda inzake het op grond van wederkerigheid verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het personeel van de diplomatieke missies en consulaire posten, gedaan te Kampala op 8 december 2022

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 01/03/2024 numac 2024001815 bron leefmilieu brussel Afwijking op artikel 68, § 1, eerste lid, 5° van de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud om vossenholen (Vulpes vulpes) te vernietigen buiten de voortplantingsperiode AANHEF: Overwegende de(...) Gelet op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud, meer in het bijzonder haar a(...)

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 01/03/2024 numac 2024201024 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel. - Beschikking Bij beschikking van 14 december 2023 werd de heer Nicolas BODSON, plaatsvervangend rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel, door de Vice type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 01/03/2024 numac 2024201026 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsrechtbank Luik. - Beschikking Bij beschikking van 22 november 2023 werd de heer Alain GILLARD, plaatsvervangend rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Arbeidsrechtbank te Luik, Arrondissement Luik door de Voorzitter van deze

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/01/2024 pub. 01/03/2024 numac 2024000891 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de samenstelling, de organisatie, de werking en de bezoldiging van de Paritaire Huurcommissie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/01/2024 pub. 01/03/2024 numac 2024000892 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de lijst van substantiële en aanzienlijke kwaliteitsgebreken zoals bedoeld in artikel 107/2 van de Brusselse Huisvestingscode type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 01/03/2024 numac 2024001814 bron leefmilieu brussel Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 april 2016 tot aanwijzing van het Natura 2000-gebied - BE1000001: `Het Zoniënwoud met bosranden en aangrenzende beboste domeinen en de vallei van de Woluwe - complex Zoniënwoud - Vallei van d Betreft: Afwijking op artikel 15, § 2, 15° van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke R(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/02/2024 pub. 01/03/2024 numac 2024001877 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat betreft de wijziging van de zetel van de Vlaamse bestuursrechtscolleges

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2023 pub. 01/03/2024 numac 2024200628 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het reglementair deel van het Waals wetboek van Sociale actie en Gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel IX, Hoofdstuk IV, betreffende de bedrijven voor aangepast werk type besluit van de waalse regering prom. 11/01/2024 pub. 01/03/2024 numac 2024201044 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 november 2022 betreffende de delegaties van bevoegdheden aan het "Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au Contrôle interne des Cabinets ministériels " (Secretariaat voor steun aan het beheer en de interne controle van ministeriële kabinetten)

overeenkomst

type overeenkomst prom. 11/12/2023 pub. 01/03/2024 numac 2024000911 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Verordening tot vastlegging van het affichemodel voor het afficheren van de tarieven door de apothekers die werken in een voor het publiek opengestelde apotheek type overeenkomst prom. 11/12/2023 pub. 01/03/2024 numac 2024000910 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Verordening tot vastlegging van het affichemodel voor het afficheren van de tarieven door de orthopedische technologen in schoentechnologie type overeenkomst prom. 11/12/2023 pub. 01/03/2024 numac 2024000912 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Verordening tot vastlegging van het affichemodel voor het afficheren van de tarieven door de opticiens type overeenkomst prom. 11/12/2023 pub. 01/03/2024 numac 2024000915 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Verordening tot vastlegging van het affichemodel voor het afficheren van de tarieven door de orthopedische technologen in prothesiologie type overeenkomst prom. 11/12/2023 pub. 01/03/2024 numac 2024000916 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Verordening tot vastlegging van het affichemodel voor het afficheren van de tarieven door de orthopedische technologen in bandagisterie en orthesiologie type overeenkomst prom. 11/12/2023 pub. 01/03/2024 numac 2024000913 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Verordening tot vastlegging van het affichemodel voor het afficheren van de tarieven door de verpleegkundigen type overeenkomst prom. 11/12/2023 pub. 01/03/2024 numac 2024000914 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Verordening tot vastlegging van het affichemodel voor het afficheren van de tarieven door de kinesitherapeuten type overeenkomst prom. 11/12/2023 pub. 01/03/2024 numac 2024000917 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Verordening tot vastlegging van het affichemodel voor het afficheren van de tarieven door logopedist type overeenkomst prom. 11/12/2023 pub. 01/03/2024 numac 2024000988 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Verordening tot vastlegging van het affichemodel voor het afficheren van de tarieven door de audiciens type overeenkomst prom. 11/12/2023 pub. 01/03/2024 numac 2024000990 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Verordening tot vastlegging van het affichemodel voor het afficheren van de tarieven door de tandheelkundigen

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 01/03/2024 numac 2024001452 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief van de minister van Telecommunicatie over de verstrekking van gegevens bewaard op grond van de artikelen 122, 123, 126, 126/1, 126/3 en 127 van de wet betreffende de elektronische communicatie door de operatoren aan de bevoegde Belgisch Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

bericht

type bericht prom. -- pub. 01/03/2024 numac 2024002021 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Tegen het besluit van de Waalse Regering van 1 december 2023 tot wijziging van het koninklijk beslu(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 01/03/2024 numac 2024200854 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Financieel analisten gezondheidsbeleid (niveau A1) voor het RIZIV. - Selectienummer: ANG24023 Solliciteren kan tot en met 15/03/2024 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde functiebeschri(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 01/03/2024 numac 2024200856 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Business Intelligence Analisten (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG23205 Solliciteren kan tot en met 15/03/2024 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde functieb(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 01/03/2024 numac 2024200922 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Experts AutoCAD (niveau B) voor de RVA. - Selectienummer: AFG23428 Solliciteren kan tot en met 18/03/2024 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoo(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 01/03/2024 numac 2024200967 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige System / Software Engineers (niveau A1) voor FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG24100 Solliciteren kan tot en met 22/03/2024 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde functiebe(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 01/03/2024 numac 2024200968 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Software / System Engineers (niveau A1) voor FOD mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: AFG24070 Solliciteren kan tot en met 22/03/2024 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde functiebeschri(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 01/03/2024 numac 2024201051 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Doorlopende selectie van Nederlandstalige Detentiebegeleiders voor de gevangenis van Haren en Dendermonde (niveau C) voor FOD Justitie. - Selectienummer: ANG24084 Solliciteren kan tot en met 10/06/2024 via www.werkenvoor.be. De ged(...) De lijst van geslaagden bestaat uit de geschikte en zeer geschikte kandidaten die aansluiten bij de(...) type lijst prom. -- pub. 01/03/2024 numac 2024201084 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten die het onderwerp zijn geweest van een ambtshalve doorhaling in de Kruispuntbank van Ondernemingen wegens niet-neerlegging jaarrekening. Overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alin(...) Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 01/03/2024 numac 2024201087 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 01/03/2024 numac 2024201086 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van econ Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 01/03/2024 numac 2024201088 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling wegens niet vervullen UBO-verplichtingen uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 01/03/2024 numac 2024201085 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten die het voorwerp zijn geweest van een ambtshalve doorhaling in de Kruispuntbank van Ondernemingen wegens niet vervullen UBO-verplichtingen Overeenkomstig artikel III.42, paragr(...) Ond. Nr. 1000.810.663 EXPERTS BUILD Ambtshalve doorhaling wegens niet vervullen UBO-verplic(...) type lijst prom. -- pub. 01/03/2024 numac 2024201102 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel. Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgekeur Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemingen(...) type lijst prom. -- pub. 01/03/2024 numac 2024201103 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan de afsluiting van het nummer wegens dubbel werd geannuleerd Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemingen op het nummer 02/277 64 00 of via e-mail Ond. Nr. 0701.801.235 DFH Op 22/02/2024 werd de afsluiting van het ondernemingsnummer 0701.(...) type lijst prom. -- pub. 01/03/2024 numac 2024201090 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvan het adres van de zetel is doorgehaald in de Kruispuntbank van Ondernemingen, overeenkomstig artikel III.40 van het Wetboek van economisch recht Voor vragen kunt u de website van de FOD Economie raadpl Ond. Nr. 1000.066.040 GROUP CLARO Het adres van de zetel Oudesmidsestraat 20 1700 Dilbeek i(...) type lijst prom. -- pub. 01/03/2024 numac 2024201104 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer, binnen de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsnummer vervangt dat werd afgesloten wegens dubbel. Het ondernemingsnummer werd afgesloten conform de procedure voor het w Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemingen (...) type lijst prom. -- pub. 01/03/2024 numac 2024201120 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Adviseurs-generaal - Experten Thesaurie voor de dienst Internationale en Europese Financiële Aangelegenheden (m/v/x) (niveau A4) voor FOD Financiën. - Selectienummer: AFG23249 Deze (...) De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten b(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 01/03/2024 numac 2024000213 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 22 februari 2024 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee type vergunning prom. 11/12/2023 pub. 01/03/2024 numac 2024000909 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Verordening tot vastlegging van het affichemodel voor het afficheren van de tarieven door de vroedvrouwen

erratum

type erratum prom. 21/12/2023 pub. 01/03/2024 numac 2024001949 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 54 met betrekking tot de andere regeling van entrepot dan douane-entrepot bedoeld in artikel 39quater van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. - Errata type erratum prom. 23/11/2023 pub. 01/03/2024 numac 2024001947 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en houdende bijzondere invorderingsregels van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Errata type erratum prom. 06/02/2024 pub. 01/03/2024 numac 2024001965 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie ter gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2022/2380 van het Europees Parlement en de Raad van 23 november 2022 tot wijziging van Richtlijn 2014/53/EU betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van radioapparatuur. - Erratum type erratum prom. 18/02/2024 pub. 01/03/2024 numac 2024001999 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van sommige kiesverrichtingen voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen op 9 juni 2024. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/03/2024 numac 2024001689 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 september 2023, wordt mevrouw Sabah ABERGHAZ benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 met de titel attaché psychologue bij de Federale Overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Frans Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 01/03/2024 numac 2024001853 bron regie der gebouwen Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 21 februari 2024, wordt de heer Emmanuel WINDELS benoemd tot vast ambtenaar in de klasse A1 bij de Regie der Gebouwen in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 15 januari Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/03/2024 numac 2024001867 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 februari 2024, wordt mevrouw Aurélie DEBECKER benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Franse taalkader, met ingan Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/03/2024 numac 2024001994 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 februari 2024, wordt mevrouw Magaly TRAN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 15 septe Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/03/2024 numac 2024001978 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 februari 2024 wordt mevrouw Marie VANDRESSE met ingang van 15 april 2024 aangewezen als titularis van de managementfunctie N-1 "Directeur-generaal Statistiek - Statistics Belgium" bij de Federale Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 01/03/2024 numac 2024002006 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot kandidaten voor een mandaat van lid van de vaste commissie voor de erkenning van **** en buitenlandse bemiddelaars, en van lid van de vaste commissie voor de erkenning van opleidingen en de opvolging van de permanente vorming van de Na de op 19 oktober 2023 en 10 januari 2024 bekendgemaakte oproepen tot kandidaten voor een mandaat(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 01/03/2024 numac 2024002010 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot kandidaten voor een mandaat van lid van de commissie voor de tuchtregeling en de klachtenbehandeling Na de op 29 november 2023 bekendgemaakte oproep tot kandidaten voor een mandaat van lid van de van de commissie voor de tuchtregeling De Federale bemiddelingscommissie bestaat uit het bureau, de vaste commissie voor de erkenning van (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 01/03/2024 numac 2024201217 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie. - Beheerscomité Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 25 februari 2024 dat in werking treedt op 1 januari 2024: - wordt aan mevrouw Sabine SLEGERS eervol ontslag verleend uit haar - wordt mevrouw Katrien ALLAERT benoemd tot lid van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor jaarl(...)

document

type document prom. -- pub. 01/03/2024 numac 2023205393 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor de Federale Pensioendienst Experts Pensioendienst Pensioenbetalingen (m/v/x). - Selectienummers : BNG23158 - BNG23153 - BNG23149 - BNG23147 - BNG23148 - BNG23159(...) - Experts Pensioendienst Pensioenbetalingen (m/v/x) - BNG23158 - Attachés Pensioendienst Pensio(...) type document prom. -- pub. 01/03/2024 numac 2024001609 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Betrekking van attaché non-profitsector A101 binnen de Algemene Directie bij Vivalis, Administratie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. - Oproep tot kandidaatstelling. - Externe mutatie. - Franstalige of Nederlandstalige taalrol Ove In aanvulling op het vervullen van de promotievoorwaarden, gelijkwaardig aan degene die vereist zij(...) type document prom. -- pub. 01/03/2024 numac 2024200790 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Burgerlijk ingénieurs - inspecteurs procesveiligheid (niveau A2) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer: ANG24053 Solliciteren kan tot en met 18/03/2024 via w(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 01/03/2024 numac 2024200818 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Budget Specialists (niveau A1) voor de FOD BOSA. - Selectienummer: ANG23485 Deze selectie werd afgesloten op 22/12/2023. Er zijn 8 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 01/03/2024 numac 2024200846 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Projectcoördinatoren Spending Review (niveau A2) voor de FOD BOSA. - Selectienummer: AFG23268 Deze selectie werd afgesloten op 04/12/2023. Er zijn 6 laureaten. De lijst is(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 01/03/2024 numac 2024200915 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Infrastructuur- en werkplaatsingenieurs (niveau A1) voor de FOD Beleid & Ondersteuning. - Selectienummer: AFG23364 Deze selectie werd afgesloten op 16/01/2024. Er zijn geen(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 01/03/2024 numac 2024200925 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Masters (niveau A1) voor de FOD Economie. - Selectienummer: AFG23390 Deze selectie werd afgesloten op 20/12/2023. Er zijn 437 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. Er werd (...) type document prom. -- pub. 01/03/2024 numac 2024200973 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Teamcoördinatoren - beveiliging van energiesystemen (niveau A3) voor FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: AFG23204 Deze selectie werd afgesloten op 05/01(...) Er zijn geen geslaagden. type document prom. -- pub. 01/03/2024 numac 2024201025 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Medewerkers bureau analyse (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG23559 Deze selectie werd afgesloten op 12/02/2024. Er zijn 4 laureaten. De lij(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 01/03/2024 numac 2024201034 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Hoofd Psychosociale Aspecten (niveau A3) voor FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: AFG23398 Deze selectie werd afgesloten op 19/02/2024. Er zijn geen geslaagden.(...) type document prom. -- pub. 01/03/2024 numac 2024201033 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Afdelingshoofden risicobeheer - Preventieadviseurs (niveau A3) voor FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: AFG23397 Deze selectie werd afgesloten op 08/02/2024. Er zijn(...) type document prom. -- pub. 01/03/2024 numac 2024201049 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Doorlopende selectie van Nederlandstalige Detentiebegeleiders voor de gevangenis van Ieper en het detentiehuis van Kortrijk (niveau C) voor FOD Justitie. - Selectienummer: ANG24082 Solliciteren kan tot en met 30/04/2024 via www.werkenvo(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 01/03/2024 numac 2024201059 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Assistenten Platform Storage en Backup Servers (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG24014 Deze selectie werd afgesloten op 19/02/2024. Er is 1(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 01/03/2024 numac 2024201060 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Economist/Fiscalist (niveau A1) voor FOD Financiën. - Selectienummer: ANG23514 Deze selectie werd afgesloten op 06/02/2024. Er zijn 18 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 01/03/2024 numac 2024201061 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rechterlijke Orde: Griffiers-hoofden van dienst (A2) voor de politierechtbank Luxemburg (m/v/x). - Selectienummer: BFG24023 De medewerkers die voldoen aan de de(...) Solliciteren kan tot 15/03/2024. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich r(...) type document prom. -- pub. 01/03/2024 numac 2024201119 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adviseurs-generaal - Experten Thesaurie voor de dienst Internationale en Europese Financiële Aangelegenheden (m/v/x) (niveau A4) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG23402
^