Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 15 februari 2024

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/02/2024 pub. 29/02/2024 numac 2024001935 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van de ambtenaren die zowel algemene als individuele technische maatregelen kunnen bepalen wanneer er zich een noodsituatie voordoet die het nemen van maatregelen kan vereisen om de integriteit van de betrokken vervoersinstallaties te vrijwaren overeenkomstig artikel 76 van het koninklijk besluit van 19 maart 2017 betreffende de veiligheidsmaatregelen inzake de oprichting en de exploitatie van installaties voor vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen type ministerieel besluit prom. 15/02/2024 pub. 01/03/2024 numac 2024001746 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2024 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel XI.66, § 2, eerste lid, 3°, van het Wetboek van economisch recht en van de begindatum van de bekwaamheidsproef bedoeld in artikel 1, 11°, van het koninklijk besluit van 30 september 2020 betreffende de vertegenwoordiging inzake octrooien type ministerieel besluit prom. 15/02/2024 pub. 13/03/2024 numac 2024002220 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot een tijdelijk visverbod op een deel van de rivieren de Mellier, de Rulles en de Semois wegens verontreiniging met polychloorbifenylen. - Addendum type ministerieel besluit prom. 15/02/2024 pub. 22/03/2024 numac 2024002096 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 februari 2021 tot aanstelling van de leden van de Commissie voor het Getuigschrift van Pedagogische Bekwaamheid voor het Hoger Onderwijs in de Hogescholen en in het Hoger onderwijs voor sociale promotie

decreet

type decreet prom. 15/02/2024 pub. 08/03/2024 numac 2024001712 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Regering van Franse Gemeenschap van 1 juni 2023 tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juni 2014 betreffende de ambten, bekwaamheidsbewijzen en barema's tot uitvoering van de artikelen 7, 16, 50 en 263 van het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs en van het besluit van de Regering van Franse Gemeenschap van 1 juni 2023 tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juni 2014 betreffende de verbindingen cursus/ambt genomen ter uitvoering van artikel 10 van het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs en houdende wijziging van het besluit van de Regering van Franse Gemeenschap van 1 juni 2023 tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juni 2014 betreffende de ambten, bekwaamheidsbewijzen en barema's tot uitvoering van de artikelen 7, 16, 50 en 263 van het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs type decreet prom. 15/02/2024 pub. 08/03/2024 numac 2024001713 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 4 februari 2021 betreffende de audiovisuele mediadiensten en videoplatformdiensten en tot gedeeltelijk uitvoering van de digitaledienstenverordening type decreet prom. 15/02/2024 pub. 08/03/2024 numac 2024001714 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet van de Franse Gemeenschap betreffende de subsidies toegekend om de internationale dimensie van de culturele operatoren van de Franse Gemeenschap te bevorderen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/02/2024 pub. 08/03/2024 numac 2024001989 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Waals Comité voor de bescherming van proefdieren, opgericht bij het Waalse Dierenwelzijnswetboek type besluit van de waalse regering prom. 15/02/2024 pub. 13/05/2024 numac 2024202562 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 30 november 2023 houdende oprichting van een ondernemingspaspoort tot bepaling van de kwalificatie van de ondernemingen

bijakte

type bijakte prom. 15/02/2024 pub. 08/04/2024 numac 2024003189 bron waalse overheidsdienst Aanhangsel bij de milieuovereenkomst van 5 juli 2022 betreffende de terugnameplicht voor afgedankte matrassen type bijakte prom. 15/02/2024 pub. 08/04/2024 numac 2024003188 bron waalse overheidsdienst Aanhangsel bij de milieuovereenkomst van 4 februari 2021 inzake de terugnameplicht betreffende de tractiebatterijen voor hybride en elektrische voertuigen type bijakte prom. 15/02/2024 pub. 08/04/2024 numac 2024003191 bron waalse overheidsdienst Aanhangsel bij de milieuovereenkomst van 4 februari 2021 betreffende de terugnameplicht voor afgewerkte oliën type bijakte prom. 15/02/2024 pub. 08/04/2024 numac 2024003192 bron waalse overheidsdienst Aanhangsel bij de milieuovereenkomst van 4 februari 2021 inzake de terugnameplicht betreffende afgedankte voertuigen
^