Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 05 december 2007
gepubliceerd op 12 december 2007

Koninklijk besluit betreffende het indienen van een Europese octrooiaanvraag, het omzetten ervan in een Belgische aanvraag en het registreren van Europese octrooien met rechtsgevolgen in België

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2007011552
pub.
12/12/2007
prom.
05/12/2007
ELI
eli/besluit/2007/12/05/2007011552/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

5 DECEMBER 2007. - Koninklijk besluit betreffende het indienen van een Europese octrooiaanvraag, het omzetten ervan in een Belgische aanvraag en het registreren van Europese octrooien met rechtsgevolgen in België


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien, inzonderheid op artikel 13;

Gelet op de wet van 21 april 2007 houdende instemming met de Akte van herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Verdrag inzake het Europees octrooi) van 5 oktober 1973, laatst gewijzigd op 17 december 1991, gedaan te München op 29 november 2000;

Gelet op de wet van 21 april 2007 houdende diverse bepalingen betreffende de procedure inzake indiening van Europese octrooiaanvragen en de gevolgen van deze aanvragen en van de Europese octrooien in België;

Gelet op koninklijk besluit van 27 februari 1981 betreffende het indienen van een Europese octrooiaanvraag, het omzetten ervan in een nationale aanvraag en het registreren van Europese octrooien met rechtsgevolgen in België gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 december 1986;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 12 oktober 2007;

Gelet op het advies nr. 43.732/1 van de Raad van State, gegeven op 13 november 2007 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : - het Europees Octrooiverdrag : het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, opgemaakt te München op 5 oktober 1973 en gewijzigd door de Akte van 29 november 2000 goedgekeurd bij de wet van 21 april 2007 houdende instemming met de Akte van herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Verdrag inzake het Europees octrooi) van 5 oktober 1973, laatst gewijzigd op 17 december 1991, gedaan te München op 29 november 2000; - de Europese octrooiaanvraag : de aanvraag om een Europees octrooi als bedoeld in het Europees Octrooiverdrag; - het Europees Octrooischrift : het Europees octrooischrift bedoeld in artikel 98 van het Europees Octrooiverdrag; - de wet : de wet van 21 april 2007 houdende diverse bepalingen betreffende de procedure inzake indiening van Europese octrooiaanvragen en de gevolgen van deze aanvragen en van de Europese octrooien in België; - de Dienst : de Dienst voor de Intellectuele Eigendom bij de Federale Overheidsdienst Economie.

Art. 2.De Dienst stelt de Europese octrooiaanvragen voor consultatie ter beschikking van het publiek op de datum van hun publicatie door het Europees octrooibureau.

Art. 3.Wanneer met het oog op de toepassing van artikel 2, § 3, van de wet aan de Dienst een vertaling van conclusies wordt voorgelegd, moet zij : 1° worden ingediend in één exemplaar in zwarte lettertekens, alleen op de voorzijde getypt of gedrukt, op wit papier formaat A4 (29,7 cm x 21 cm);2° op een afzonderlijke pagina het indieningsnummer, de indieningsdatum, het publicatienummer, de publicatiedatum, de vertaalde titel van de uitvinding en de naam van de aanvrager van de Europese octrooiaanvraag vermelden. De Dienst stelt de vertaling van de conclusies ter beschikking van het publiek voor consultatie van zodra deze naar de vorm regelmatig is.

Hij vermeldt tevens in het dossier van de aanvraag de datum waarop de vertaling ter beschikking van het publiek werd gesteld.

Hij stelt bovendien de aanvrager in kennis dat de formaliteiten bedoeld in dit artikel werden vervuld.

Art. 4.De Dienst stelt de Europese octrooien, en in voorkomend geval de gewijzigde of beperkte Europese octrooien, ter beschikking van het publiek voor consultatie op de datum van de publicatie in het Europees Octrooiblad van het bericht van verlening van de octrooien, of in voorkomend geval van de beslissingen aangaande de ingestelde opposities of van de vermelding van de beslissingen tot beperking.

Art. 5.De vertaling van het Europees octrooischrift of van het nieuw Europees octrooischrift moet : 1° bij de Dienst worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de dag waarop de vermelding van de verlening van het octrooi of, zo het een nieuw octrooischrift betreft, vanaf de dag waarop de beslissing inzake de ingestelde oppositie werd gepubliceerd in het Europees Octrooiblad of, wanneer het om een gewijzigd Europees Octrooischrift gaat, vanaf de dag waarop de vermelding van de beslissing tot beperking werd gepubliceerd in het Europees Octrooiblad;2° voldoen aan de voorschriften betreffende de vorm vermeld in regel 46 en in regel 49, §§ 2 en volgende van het Uitvoeringsreglement van het Europees Octrooiverdrag;3° in één exemplaar worden ingediend;4° op een afzonderlijke pagina het indieningsnummer, de indieningsdatum, het publicatienummer, de verleningsdatum, de vertaalde titel van de uitvinding en de naam van de houder van het Europees octrooi vermelden. De Dienst stelt onverwijld de vertaling van het octrooischrift ter beschikking van het publiek voor consultatie. Hij stelt bovendien de octrooihouder ervan in kennis dat de formaliteiten bedoeld in dit artikel werden vervuld.

Art. 6.Op verzoek van de aanvrager, van de octrooihouder of van hun gemachtigde wordt de verbetering der schrijffouten die door één van hen werden gemaakt bij de in artikelen 3 en 5 bedoelde vertaling gevoegd.

Art. 7.§ 1. Het register van de Europese octrooien met rechtsgevolgen in België dat door de Dienst wordt gehouden, vermeldt ten minste : 1° het nummer van het octrooi;2° de naam van de octrooihouder;3° de titel van de uitvinding;4° de indieningsdatum van de octrooiaanvraag;5° de publicatiedatum van de octrooiaanvraag;6° eventueel, de datum waarop de vertaling der conclusies ter beschikking van het publiek voor consultatie werd gesteld;7° de publicatiedatum van de vermelding der verlening van het octrooi in het Europees Octrooiblad;8° desgevallend, de datum waarop de vertaling van het octrooischrift en eventueel van het gewijzigd of beperkt octrooischrift bij de Dienst werd ingediend;9° desgevallend, de datum waarop tegen het afgeleverd octrooi oppositie werd ingesteld;10° de hierna vermelde verrichtingen die na de inschrijving in het register werden uitgevoerd en die het octrooi of de octrooihouder betreffen : de naamswijziging van de octrooihouder, de overdracht van het octrooi, het verval, de wijziging, de beperking, of de nietigverklaring van het octrooi. § 2. De lijst der ingeschreven octrooien alsmede deze der vervallen of nietig verklaarde octrooien worden gepubliceerd in de Verzameling der Uitvindingsoctrooien.

Art. 8.De jaartaks die aan de Dienst wordt gestort voor de instandhouding van de Europese octrooien, ingeschreven in het register bedoeld in artikel 7, § 1, moet vooraf worden betaald. Zijn betaling vervalt op de laatste dag van de maand die overeenstemt met de maand waarin de datum van indiening van de Europese octrooiaanvraag valt. De jaartaks wordt voor het eerst aan de Dienst betaald voor het jaar, gerekend vanaf de datum van indiening van de aanvraag, volgend op dat waarin de vermelding van de verlening van het octrooi in het Europees Octrooiblad is gepubliceerd.

De regelen betreffende het bedrag en de wijze van betaling van de taksen voor de instandhouding van een Belgisch octrooi zijn van overeenkomstige toepassing.

Art. 9.§ 1. Bij toepassing van artikel 6 van de wet, wordt de omzettingsprocedure van een Europese octrooiaanvraag in een Belgische octrooiaanvraag aangevat zodra de Dienst de aanvraag tot omzetting heeft ontvangen. § 2. Onder voorbehoud van artikel 137 (1) van het Europees Octrooiverdrag, zijn de bepalingen die voor de Belgische octrooiaanvragen van kracht zijn van toepassing op de in Belgische octrooiaanvragen omgezette Europese octrooiaanvragen.

De omgezette Europese octrooiaanvraag krijgt een nationaal registratienummer. Zij wordt geacht gedeponeerd te zijn op de datum van depot van de Europese octrooiaanvraag. De voor de instandhouding van het Belgisch octrooi verschuldigde jaartaksen worden vanaf die datum berekend. § 3. De aanvrager moet binnen de termijn bepaald in artikel 6 van de wet gelijktijdig met de betaling van de nationale depottaks de jaartaksen betalen die op dat ogenblik vervallen zijn. Bij ontstentenis van betaling zijn de artikelen 40 en 41 van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien op hen van toepassing. De wijzen en voorwaarden van betaling van die taksen zijn deze die door de Belgische reglementering terzake werden bepaald. § 4. Onverminderd artikel 2, § 2, van de wet, wordt het Belgisch octrooi dat voortvloeit uit de omzetting van een Europese octrooiaanvraag vanaf de datum van zijn verlening door de Dienst ter beschikking van het publiek voor consultatie gesteld.

Art. 10.De bepalingen die op de Belgische octrooien van toepassing zijn, zijn mede van toepassing op de in artikel 7 bedoelde Europese octrooien.

Art. 11.Dit besluit is van toepassing op alle Europese octrooiaanvragen die worden ingediend na de inwerkingtreding ervan, alsmede op alle Europese octrooien die zijn verleend naar aanleiding van die aanvragen.

Onverminderd de beslissingen van de Raad van bestuur van de Europese octrooiorganisatie genomen in toepassing van artikel 7, van de Akte van herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Verdrag inzake het Europees octrooi) van 5 oktober 1973, laatst gewijzigd op 17 december 1991, gedaan te München op 29 november 2000, is dit besluit niet van toepassing op Europese octrooien die reeds zijn verleend op de datum van de inwerkingtreding ervan noch op Europese octrooiaanvragen die op dat tijdstip in behandeling zijn.

Art. 12.Dit besluit treedt in werking de dag waarop de wet in werking treedt.

Art. 13.Onze Minister van Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 december 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie, M. VERWILGHEN

^