Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 12 december 2007

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/2007 numac 2007000962 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 27 november 2007, wordt Mevr. Claudine Mertes, adjunct-auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om, tijdens het academejaar 2007-2008 : 1. de cursus « Travaux diri 2. de functie van assistente belast met de praktische oefeningen in het kader van de cursus « Droit(...) type koninklijk besluit prom. 29/11/2007 pub. 12/12/2007 numac 2007001033 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 november 2003 tot regeling van de voorwaarden en modaliteiten van de eigendomsoverdracht van administratieve en logistieke gebouwen van de Staat naar de gemeenten of meergemeentepolitiezones en de bepaling van de correctiemechanismen en tot regeling van de principes inzake de tenlasteneming door de gemeenten of meergemeentepolitiezones van de huurkosten type koninklijk besluit prom. 07/12/2007 pub. 12/12/2007 numac 2007003546 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanpassing van de fiscale wetgeving en de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België aan de bepalingen van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder type koninklijk besluit prom. 06/12/2007 pub. 12/12/2007 numac 2007003550 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004 betreffende ongelode benzine type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/2007 numac 2007010058 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 4 december 2007, die in werking treden op de datum van de eedaflegging, welke niet mag gebeuren vóór 1 januari 2008 : - is de heer Vande Vyver, G., kamervoorzitter in het arbeidshof te Gent, aan - is Mevr. Compagnion, B., vrederechter van het kanton ZinnikLe Roeulx, benoemd tot raadsheer in he(...) type koninklijk besluit prom. 05/12/2007 pub. 12/12/2007 numac 2007011552 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het indienen van een Europese octrooiaanvraag, het omzetten ervan in een Belgische aanvraag en het registreren van Europese octrooien met rechtsgevolgen in België type koninklijk besluit prom. 21/11/2007 pub. 12/12/2007 numac 2007015159 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-21-0 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2007 en bestemd voor het dekken van allerlei uitgaven die voortvloeien uit het Belgische Lidmaatschap in de Veiligheidsraad van de VN in 2007 en 2008 type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/2007 numac 2007023447 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2007, wordt de heer Vranckx, Robert Philippe Léon, hoofd van een Departement bij de Wetenschappelijke Instelling van de Staat « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid », met De heer Vranckx, Robert Philippe Leon, is ertoe gerechtigd, met ingang van 1 juni 2008, zijn aanspr(...) type koninklijk besluit prom. 20/11/2007 pub. 12/12/2007 numac 2007023536 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 2006 tot benoeming van de leden en van de plaatsvervangers van het raadgevend comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/12/2007 pub. 12/12/2007 numac 2007003549 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 6 december 2007 tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004 betreffende ongelode benzine type ministerieel besluit prom. 06/12/2007 pub. 12/12/2007 numac 2007003548 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juli 1998 betreffende de aangifte inzake douane en accijnzen en van het ministerieel besluit van 26 maart 2007 tot wijziging van voormeld ministerieel besluit van 22 juli 1998 type ministerieel besluit prom. 07/12/2007 pub. 12/12/2007 numac 2007011568 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot bepaling van de reductiecoëfficiënt voor de mobiele belasting type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/12/2007 numac 2007012771 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Getuigschrift van hulpverlener Bij ministerieel besluit van 4 december 2007 wordt de VZW « CeFoPS », chaussée de Charleroi 60, te 1400 Nivelles gemachtigd het in het artikel 177 van het Algemeen R type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/12/2007 numac 2007012772 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Getuigschrift van hulpverlener Bij ministerieel besluit van 4 december 2007 wordt Syntra Midden-Vlaanderen, steenweg van Grembergen 1, 9200 Dendermonde gemachtigd het in het artikel 177 van het Al type ministerieel besluit prom. 22/11/2007 pub. 12/12/2007 numac 2007037166 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 2005 betreffende de toepassing van de heffing in de sector melk en zuivelproducten

beschikking

type beschikking prom. 21/11/2007 pub. 12/12/2007 numac 2007031516 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de eindregeling van de begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het jaar 1993 type beschikking prom. 21/11/2007 pub. 12/12/2007 numac 2007031515 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de eindregeling van de begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het jaar 1992 type beschikking prom. 21/11/2007 pub. 12/12/2007 numac 2007031517 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de eindregeling van de begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het jaar 1994 type beschikking prom. 21/11/2007 pub. 12/12/2007 numac 2007031519 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de eindregeling van de begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het jaar 1996 type beschikking prom. 21/11/2007 pub. 12/12/2007 numac 2007031518 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de eindregeling van de begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het jaar 1995

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/10/2007 pub. 12/12/2007 numac 2007029393 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende de vakantie- en verlofregeling van het stagedoend en vastbenoemd technisch personeel van de rijks-psycho-medisch-sociale centra, de rijksvormingscentra en de inspectiediensten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/10/2007 pub. 12/12/2007 numac 2007029392 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 oktober 2004 tot benoeming van de leden van de Gemengde Gemeenschapscommissie opgericht krachtens de bepalingen van het decreet van 14 juni 2001 betreffende het programma voor dringende werken aan de schoolgebouwen van het basis- en secundair onderwijs dat wordt ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en van de afgevaardigden van de Regering bij de bedoelde Commissie

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/12/2007 numac 2007023540 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkenningsvoorwaarden van laboratoria die analyses uitvoeren in het kader van de controleopdracht van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot uitvoering van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergische of productiestimulerende werking

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 12/12/2007 numac 2007023539 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten type erkenning prom. -- pub. 12/12/2007 numac 2007023542 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten type erkenning prom. -- pub. 12/12/2007 numac 2007023541 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 12/12/2007 numac 2007003547 bron federale overheidsdienst financien Administratie der Douane en Accijzen Mededeling aan personen die goederen aangeven inzake douane en accijnzen in België. - Nieuw uitstel PLDA voor de douane-expediteurs Ten behoeve van personen die in België goederen inzake douane en accijnze De Administratie der douane en accijnzen kondigde in het Belgisch Staatsblad van 21 september 2007(...)

document

type document prom. -- pub. 12/12/2007 numac 2007203517 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige verpleegkundigen-inspecteurs (niveau B) voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (AFB07802). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot (...) 1. LEJAER, MARIE-HELENE, 1340 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE. 2. BAQUET, SOPHIE, 1150 WOLUWE-SAINT-P(...) type document prom. -- pub. 12/12/2007 numac 2007203518 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige verpleegkundigen-inspecteurs (niveau B) voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ANB07802). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating(...) 1. DAUWE, KAREN, 9310 AALST. 2. DE GREVE, AN, 9300 AALST.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/2007 numac 2007014344 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 24 augustus 2007, wordt de heer Bart Timmermans vast benoemd in de klasse A2, met de titel van attaché , in de vakrichting « Mobiliteit en Vervoer » bij de Federale Overhe(...) Bij koninklijk besluit van 24 augustus 2007, wordt de heer Sven Verschraegen vast benoemd in de(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 12/12/2007 numac 2007031525 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Benoemingen Niveau B Bij beslissing van de raad van bestuur van 30 september 2005 wordt Mevr. Jessy Roblain vast benoemd via werving in graad B1 in het Franse taalkader met ingang van 1 juni 2005, na een stageperiode die inging o Niveau D Bij beslissing van de raad van bestuur van 30 september 2005 wordt Mevr. Florence Cauwb(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/2007 numac 2007037184 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orde. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 november 2007 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. De heer VERMEERSCH, Paul, Lodewijk, ps Paul Ibou , beeldend kunstenaar, wordt benoemd tot Ridder in de(...) Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Art. 2. Hij neemt zijn rang in de Orde in op de datum v(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/2007 numac 2007037185 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orde. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 november 2007 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. De heer VAN DAELE Henri , auteur, wordt benoemd tot Ridder in de Kroonorde. Art. 2. Hij neemt zijn r(...)

document

type document prom. -- pub. 12/12/2007 numac 2007001034 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad voor **** **** Raad, verenigd in algemene vergadering op 26 oktober 2007, heeft Mevr. ****, ****., Staatsraad bij de Raad van State, aangewezen tot **** bij de Raad voor ****, voor een **** **** Raad, verenigd in algemene vergadering op 26 oktober 2007, heeft de heer ****, ****., rechter in (...) type document prom. -- pub. 12/12/2007 numac 2007012759 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie collectieve arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de notarisbedienden Bij besluit van de Directeur-generaal van 22 november 2007, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de notarisbedienden : 1. als vertegenwoord(...) type document prom. -- pub. 12/12/2007 numac 2007020126 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Commissievergadering Agenda Donderdag 13 december 2007, om 14 u. 30 m. Commissie voor de Gezondheid - Interpellatie van Mevr. Dominique Braeckman (F) tot de heren Guy Vanhengel,(...) - Interpellatie van Mevr. Brigitte De Pauw (N) tot de heren Guy Vanhengel, lid van het Verenigd Col(...)
^