Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 5 december 2007

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/12/2007 pub. 12/12/2007 numac 2007011552 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het indienen van een Europese octrooiaanvraag, het omzetten ervan in een Belgische aanvraag en het registreren van Europese octrooien met rechtsgevolgen in België type koninklijk besluit prom. 05/12/2007 pub. 07/02/2008 numac 2007012745 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, tot invoering van een tijdelijk brugpensioenstelsel op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 05/12/2007 pub. 08/01/2008 numac 2007012750 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Vlaams Sociaal Fonds voor de bevordering van de tewerkstelling in de ondernemingen voor beschutte en sociale tewerkstelling" en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 05/12/2007 pub. 08/01/2008 numac 2007012751 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen erkend door de Vlaamse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 05/12/2007 pub. 08/01/2008 numac 2007012757 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2000 betreffende de toekenning van het brugpensioen op 56 jaar voor werknemers die reeds ten minste 20 jaar in een stelsel van nachtarbeid zijn tewerkgesteld type koninklijk besluit prom. 05/12/2007 pub. 21/12/2007 numac 2007023578 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2007, van het bedrag van de bijzondere vergoeding toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van het samenwerkingsakkoord betreffende de sociale economie met toepassing van artikel 7, § 1, derde lid, v), van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 05/12/2007 pub. 21/12/2007 numac 2007023579 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2007, van het bedrag van de bijzondere vergoeding toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van de start- en stagebonussen met toepassing van artikel 7, § 1, derde lid, w), van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 05/12/2007 pub. 21/12/2007 numac 2007023580 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2007, van het bedrag van de bijzondere vergoeding toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van de startbaanovereenkomsten met toepassing van artikel 7, § 1, derde lid, r), van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 05/12/2007 pub. 21/12/2007 numac 2007023581 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2005 en voor het jaar 2007 van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met de kost van de toeslag van 5 % van de uitkering voor tijdelijke werkloosheid, bedoeld in artikel 114, § 6, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 05/12/2007 pub. 21/12/2007 numac 2007023593 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2006, van het bedrag van de bijzondere vergoeding toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van het samenwerkingsakkoord betreffende de sociale economie met toepassing van artikel 7, § 1, derde lid, v), van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/12/2007 pub. 20/12/2007 numac 2007203526 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit betreffende de vakbondspremie in de overheidssector voor het referentiejaar 2007 type ministerieel besluit prom. 05/12/2007 pub. 27/02/2008 numac 2008200464 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 05/12/2007 pub. 27/02/2008 numac 2008200463 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 06 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007

arrest

type arrest prom. 05/12/2007 pub. 10/01/2008 numac 2007023594 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor het jaar 2007

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/12/2007 pub. 13/02/2008 numac 2008029074 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 juni 2006 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor de psycho-medisch-sociale begeleiding

omzendbrief

type omzendbrief prom. 05/12/2007 pub. 20/12/2007 numac 2007021143 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Omzendbrief betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector
^