Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 12 mei 2015
gepubliceerd op 22 mei 2015

Koninklijk besluit ter uitvoering van de artikelen XI.82 tot XI.90 van boek XI van het Wetboek van economisch recht, betreffende het indienen van een Europese octrooiaanvraag, het omzetten ervan in een Belgische aanvraag en het registreren van Europese octrooien met rechtsgevolgen in België

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2015011205
pub.
22/05/2015
prom.
12/05/2015
ELI
eli/besluit/2015/05/12/2015011205/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

12 MEI 2015. - Koninklijk besluit ter uitvoering van de artikelen XI.82 tot XI.90 van boek XI van het Wetboek van economisch recht, betreffende het indienen van een Europese octrooiaanvraag, het omzetten ervan in een Belgische aanvraag en het registreren van Europese octrooien met rechtsgevolgen in België


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op het Wetboek van economisch recht, de artikelen XI.82 tot XI.90;

Gelet op de wet van 21 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015076 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende diverse bepalingen betreffende de procedure inzake indiening van Europese octrooiaanvragen en de gevolgen van deze aanvragen en van de Europese octrooien in België type wet prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015067 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Akte van herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien van 5 oktober 1973, laatst gewijzigd op 17 december 1991, gedaan te München op 29 november 2000 (1) sluiten houdende diverse bepalingen betreffende de procedure inzake indiening van Europese octrooiaanvragen en de gevolgen van deze aanvragen en van de Europese octrooien in België, artikel 3, § 3;

Gelet op de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek type wet prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek VII "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere bepalingen sluiten houdende invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek, artikel 36;

Overwegende dat de artikelen XI.82 tot en met XI.90 van het Wetboek van economisch recht, bij toepassing van artikel 36 van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek type wet prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek VII "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere bepalingen sluiten houdende invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek, van toepassing zijn op alle Europese octrooiaanvragen die worden ingediend vanaf 22 september 2014, alsmede op alle Europese octrooien die zijn verleend naar aanleiding van die aanvragen;

Overwegende dat de Europese octrooiaanvragen die werden ingediend voor 22 september 2014, alsmede de Europese octrooien die zijn verleend naar aanleiding van die aanvragen, onder de toepassing blijven vallen van, respectievelijk, de wet van 8 juli 1977 houdende goedkeuring van diverse internationale akten en de wet van 21 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015076 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende diverse bepalingen betreffende de procedure inzake indiening van Europese octrooiaanvragen en de gevolgen van deze aanvragen en van de Europese octrooien in België type wet prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015067 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Akte van herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien van 5 oktober 1973, laatst gewijzigd op 17 december 1991, gedaan te München op 29 november 2000 (1) sluiten houdende diverse bepalingen betreffende de procedure inzake indiening van Europese octrooiaanvragen en de gevolgen van deze aanvragen en van de Europese octrooien in België; dat ten gevolge van de bepalingen betreffende de toepassing in de tijd in de voornoemde wetten van 1977, 2007 en 2014, de drie wettelijke regimes die zij voorzien dus parallel worden toegepast, in functie van de datum van indiening van de octrooiaanvragen en de datum van verlening van de octrooien;

Overwegende dat het bedrag van de taks voorzien voor de procedure van herstel in de rechten ten aanzien van een Europees octrooi zonder eenheidswerking, bedoeld in artikel XI.83 van het Wetboek van economisch recht, de taks is die wordt voorzien voor het herstel in de rechten wanneer een termijn voor een handeling in een procedure voor de Dienst voor de Intellectuele Eigendom niet in acht genomen werd, zoals bedoeld in de bijlage bij het koninklijk besluit van 18 december 1986Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/12/1986 pub. 13/01/2001 numac 2000001101 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de Commissie voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden . - Duitse vertaling sluiten, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 september 2014;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 24 december 2014;

Gelet op advies 57.156/1 van de Raad van State, gegeven op 16 maart 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Uitvoering van de artikelen XI.82 tot XI.90 van boek XI van het Wetboek van economisch recht

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° Verordening 1257/2012: de Verordening nr.1257/2012 van 17 december 2012 van het Europees Parlement en de Raad tot het uitvoering geven aan een nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming; 2° het Europees octrooi: een octrooi dat door het Europees Octrooibureau ("EOB") volgens de regels en procedures zoals vastgelegd in het Europees Octrooiverdrag is verleend, onafhankelijk van het feit of het Europees octrooi eenheidswerking geniet krachtens de verordening 1257/2012;3° het Europees octrooi met eenheidswerking: het Europees octrooi dat eenheidswerking geniet krachtens de Verordening 1257/2012;4° het Europees octrooi zonder eenheidswerking: het Europees octrooi dat geen eenheidswerking heeft krachtens de Verordening 1257/2012;5° het Europees Octrooiverdrag : het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, opgemaakt te München op 5 oktober 1973 en gewijzigd door de Akte van 29 november 2000 goedgekeurd bij de wet van 21 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015076 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende diverse bepalingen betreffende de procedure inzake indiening van Europese octrooiaanvragen en de gevolgen van deze aanvragen en van de Europese octrooien in België type wet prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015067 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Akte van herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien van 5 oktober 1973, laatst gewijzigd op 17 december 1991, gedaan te München op 29 november 2000 (1) sluiten houdende instemming met de Akte van herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Verdrag inzake het Europees octrooi) van 5 oktober 1973, laatst gewijzigd op 17 december 1991, gedaan te München op 29 november 2000;6° de Europese octrooiaanvraag : de aanvraag om een Europees octrooi als bedoeld in het europees Octrooiverdrag;7° het Europees Octrooischrift : het Europees octrooischrift bedoeld in artikel 98 van het Europees Octrooiverdrag;8° de Dienst : de Dienst voor de Intellectuele Eigendom bij de Federale Overheidsdienst Economie.

Art. 2.De Dienst stelt de Europese octrooiaanvragen voor consultatie ter beschikking van het publiek op de datum van hun publicatie door het Europees octrooibureau.

Art. 3.Wanneer met het oog op de toepassing van artikel XI.82, § 3, van het Wetboek van economisch recht aan de Dienst een vertaling van conclusies wordt voorgelegd, moet zij : 1° worden ingediend in één exemplaar in zwarte lettertekens, alleen op de voorzijde getypt of gedrukt, op wit papier formaat A4 (29,7 cm x 21 cm);2° op een afzonderlijke pagina het indieningsnummer, de indieningsdatum, het publicatienummer, de publicatiedatum, de vertaalde titel van de uitvinding en de naam van de aanvrager van de Europese octrooiaanvraag vermelden. De Dienst stelt de vertaling van de conclusies ter beschikking van het publiek voor consultatie van zodra deze naar de vorm regelmatig is.

Hij vermeldt tevens in het dossier van de aanvraag de datum waarop de vertaling ter beschikking van het publiek werd gesteld.

Hij stelt bovendien de aanvrager in kennis dat de formaliteiten bedoeld in dit artikel werden vervuld.

Art. 4.De Dienst stelt de Europese octrooien zonder eenheidswerking, en in voorkomend geval de gewijzigde of beperkte Europese octrooien zonder eenheidswerking, ter beschikking van het publiek voor consultatie op de datum van de publicatie in het Europees Octrooiblad van het bericht van verlening van de octrooien, of in voorkomend geval van de beslissingen aangaande de ingestelde opposities of van de vermelding van de beslissingen tot beperking.

Art. 5.De vertaling van het Europees octrooischrift zonder eenheidswerking of van het nieuw Europees octrooischrift zonder eenheidswerking moet : 1° bij de Dienst worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de dag waarop de vermelding van de verlening van het octrooi of, zo het een nieuw octrooischrift betreft, vanaf de dag waarop de beslissing inzake de ingestelde oppositie werd gepubliceerd in het Europees Octrooiblad of, wanneer het om een gewijzigd Europees Octrooischrift zonder eenheidswerking gaat, vanaf de dag waarop de vermelding van de beslissing tot beperking werd gepubliceerd in het Europees Octrooiblad;2° voldoen aan de voorschriften betreffende de vorm vermeld in regel 46 en in regel 49, §§ 2 en volgende van het Uitvoeringsreglement van het Europees Octrooiverdrag;3° in één exemplaar worden ingediend;4° op een afzonderlijke pagina het indieningsnummer, de indieningsdatum, het publicatienummer, de verleningsdatum, de vertaalde titel van de uitvinding en de naam van de houder van het Europees octrooi zonder eenheidswerking vermelden. De Dienst stelt onverwijld de vertaling van het octrooischrift ter beschikking van het publiek voor consultatie. Hij stelt bovendien de octrooihouder ervan in kennis dat de formaliteiten bedoeld in dit artikel werden vervuld.

Art. 6.De taaltechnologische diensten bedoeld in artikel XI.85 van het Wetboek van economisch recht, worden ter beschikking gesteld via een weblink vermeld op de pagina's "Intellectuele Eigendom" van de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

Art. 7.Op verzoek van de aanvrager, van de octrooihouder of van hun gemachtigde wordt de verbetering van de schrijffouten die door één van hen werden gemaakt bij de in artikelen 3 en 5 bedoelde vertaling gevoegd.

Art. 8.§ 1. Het register van de Europese octrooien zonder eenheidswerking met rechtsgevolgen in België dat door de Dienst wordt gehouden, vermeldt ten minste : 1° het nummer van het octrooi;2° de naam van de octrooihouder;3° de titel van de uitvinding;4° de indieningsdatum van de octrooiaanvraag;5° de publicatiedatum van de octrooiaanvraag;6° eventueel, de datum waarop de vertaling der conclusies ter beschikking van het publiek voor consultatie werd gesteld;7° de publicatiedatum van de vermelding der verlening van het octrooi in het Europees Octrooiblad;8° desgevallend, de datum waarop de vertaling van het octrooischrift en eventueel van het gewijzigd of beperkt octrooischrift bij de Dienst werd ingediend;9° desgevallend, de datum waarop tegen het afgeleverd octrooi oppositie werd ingesteld;10° de hierna vermelde verrichtingen die na de inschrijving in het register werden uitgevoerd en die het octrooi of de octrooihouder betreffen : de naamswijziging van de octrooihouder, de overdracht van het octrooi, het verval, de wijziging, de beperking, de herroeping of de nietigverklaring van het octrooi. § 2. De lijst der ingeschreven octrooien alsmede deze der vervallen of nietig verklaarde octrooien wordt gepubliceerd in de Verzameling der Uitvindingsoctrooien.

Art. 9.De jaartaks die aan de Dienst wordt gestort voor de instandhouding van de Europese octrooien zonder eenheidswerking, ingeschreven in het register bedoeld in artikel 8, § 1, moet vooraf worden betaald. Zijn betaling vervalt op de laatste dag van de maand die overeenstemt met de maand waarin de datum van indiening van de Europese octrooiaanvraag valt. De jaartaks wordt voor het eerst aan de Dienst betaald voor het jaar, gerekend vanaf de datum van indiening van de aanvraag, volgend op dat waarin de vermelding van de verlening van het octrooi in het Europees Octrooiblad is gepubliceerd.

De regels betreffende het bedrag en de wijze van betaling van de taksen voor de instandhouding van een Belgisch octrooi zijn van overeenkomstige toepassing.

Art. 10.§ 1. Bij toepassing van artikel XI.87 van het Wetboek van economisch recht, wordt de omzettingsprocedure van een Europese octrooiaanvraag in een Belgische octrooiaanvraag aangevat zodra de Dienst de aanvraag tot omzetting heeft ontvangen. § 2. Onder voorbehoud van artikel 137, lid 1, van het Europees Octrooiverdrag, zijn de bepalingen die voor de Belgische octrooiaanvragen van kracht zijn van toepassing op de in Belgische octrooiaanvragen omgezette europese octrooiaanvragen.

De omgezette Europese octrooiaanvraag krijgt een nationaal registratienummer. Zij wordt geacht gedeponeerd te zijn op de datum van depot van de Europese octrooiaanvraag. De voor de instandhouding van het Belgisch octrooi verschuldigde jaartaksen worden vanaf die datum berekend. § 3. De aanvrager moet binnen de termijn bepaald in artikel XI.87 van het Wetboek van economisch recht gelijktijdig met de betaling van de nationale depottaks de jaartaksen betalen die op dat ogenblik vervallen zijn. Bij ontstentenis van betaling zijn de artikelen XI.48 en XI.77 van het Wetboek van economisch recht op hen van toepassing.

De wijzen en voorwaarden van betaling van die taksen zijn deze die door de Belgische reglementering terzake werden bepaald. § 4. Onverminderd artikel XI.82, § 2, van het Wetboek van economisch recht, wordt het Belgisch octrooi dat voortvloeit uit de omzetting van een Europese octrooiaanvraag vanaf de datum van zijn verlening door de Dienst ter beschikking van het publiek voor consultatie gesteld.

Art. 11.De bepalingen die op de Belgische octrooien van toepassing zijn, zijn mede van toepassing op de in artikel 8 bedoelde Europese octrooien zonder eenheidswerking.

Art. 12.§ 1. De termijn waarbinnen de houder van een octrooi het verzoek tot herstel kan indienen als bedoeld in artikel XI.83, § 2, van het Wetboek van economisch recht, bedraagt, afhankelijk van welke van deze termijnen het eerste verstrijkt: 1° twee maanden, te rekenen vanaf de datum waarop de oorzaak van het niet in acht nemen van de termijn voor het stellen van de desbetreffende handeling is weggenomen;2° twaalf maanden, te rekenen vanaf de datum van het verstrijken van de termijn voor de desbetreffende handeling. § 2. De bewijzen ter ondersteuning van de redenen bedoeld in artikel XI.83, § 2, derde lid, van het Wetboek van economisch recht, dienen te worden ingediend voor het verstrijken van een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de datum van indiening van het verzoekschrift bedoeld in artikel XI.83, § 2, eerste lid, 1°, van het Wetboek van economisch recht. § 3. De termijn voor het leveren van commentaar op de voorgenomen weigering als bedoeld in artikel XI.83, § 2, vijfde lid, van het Wetboek van economisch recht, bedraagt twee maanden vanaf de datum van kennisgeving van de voorgenomen weigering.

Art. 13.Dit besluit is van toepassing op alle Europese octrooiaanvragen die worden ingediend vanaf 22 september 2014, alsmede op alle Europese octrooien die zijn verleend naar aanleiding van die aanvragen.

Onverminderd de beslissingen van de Raad van bestuur van de Europese octrooiorganisatie genomen in toepassing van artikel 7, van de Akte van herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Verdrag inzake het Europees octrooi) van 5 oktober 1973, laatst gewijzigd op 17 december 1991, gedaan te München op 29 november 2000, is dit besluit niet van toepassing op Europese octrooien die reeds zijn verleend op 22 september 2014 noch op Europese octrooiaanvragen die op dat tijdstip in behandeling zijn. HOOFDSTUK 2. - Wijzigings- en slotbepalingen

Art. 14.In artikel 7, § 1, 10°, van het koninklijk besluit van 5 december 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/2007 pub. 12/12/2007 numac 2007011552 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het indienen van een Europese octrooiaanvraag, het omzetten ervan in een Belgische aanvraag en het registreren van Europese octrooien met rechtsgevolgen in België sluiten betreffende het indienen van een Europese octrooiaanvraag, het omzetten ervan in een Belgische aanvraag en het registreren van Europese octrooien met rechtsgevolgen in België, worden de woorden ", de herroeping" ingevoegd tussen de woorden "de beperking" en de woorden "of de nietigverklaring".

Art. 15.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 16.De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 mei 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, Kris PEETERS

^