Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 september 2020
gepubliceerd op 05 oktober 2020

Koninklijk besluit houdende wijziging van diverse reglementaire bepalingen betreffende uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2020031361
pub.
05/10/2020
prom.
21/09/2020
ELI
eli/besluit/2020/09/21/2020031361/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

21 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit houdende wijziging van diverse reglementaire bepalingen betreffende uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op het Wetboek van economisch recht, de artikelen XI.14, XI.19, §§ 2 en 4, eerste lid, XI.20, §§ 1 en 2, XI.23, §§ 4 en 7, XI.48 en XI.78, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek type wet prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek VII "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere bepalingen sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 februari 1981 betreffende het indienen van een Europese octrooiaanvraag, het omzetten ervan in een nationale aanvraag en het registreren van Europese octrooien met rechtsgevolgen in België;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 december 1986 betreffende het aanvragen, verlenen en in stand houden van uitvindingsoctrooien;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 december 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/2007 pub. 12/12/2007 numac 2007011552 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het indienen van een Europese octrooiaanvraag, het omzetten ervan in een Belgische aanvraag en het registreren van Europese octrooien met rechtsgevolgen in België sluiten betreffende het indienen van een Europese octrooiaanvraag, het omzetten ervan in een Belgische aanvraag en het registreren van Europese octrooien met rechtsgevolgen in België;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 mei 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/05/2015 pub. 22/05/2015 numac 2015011205 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit ter uitvoering van de artikelen XI.82 tot XI.90 van boek XI van het Wetboek van economisch recht, betreffende het indienen van een Europese octrooiaanvraag, het omzetten ervan in een Belgische aanvraag en het registreren van Europese octrooien met rechtsgevolgen in België sluiten ter uitvoering van de artikelen XI.82 tot XI.90 van boek XI van het Wetboek van economisch recht, betreffende het indienen van een Europese octrooiaanvraag, het omzetten ervan in een Belgische aanvraag en het registreren van Europese octrooien met rechtsgevolgen in België;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 24 juni 2020;

Gelet op advies 67.783/1/V van de Raad van State, gegeven op 21 augustus 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen aangebracht aan het koninklijk besluit van 27 februari 1981 betreffende het indienen van een Europese octrooiaanvraag, het omzetten ervan in een nationale aanvraag en het registreren van Europese octrooien met rechtsgevolgen in België

Artikel 1.In artikel 10, § 3, van koninklijk besluit van 27 februari 1981 betreffende het indienen van een Europese octrooiaanvraag, het omzetten ervan in een nationale aanvraag en het registreren van Europese octrooien met rechtsgevolgen in België, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 september 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 11/09/2014 numac 2014011519 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit ter uitvoering van de bepalingen betreffende de uitvindingsoctrooien van de wet van 19 april 2014 houdende de invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek sluiten, worden de woorden "op dat ogenblik" vervangen door de woorden "op de datum van ontvangst van de aanvraag tot omzetting door de Dienst". HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen aangebracht aan het koninklijk besluit van 2 december 1986 betreffende het aanvragen, verlenen en in stand houden van uitvindingsoctrooien

Art. 2.In artikel 4 van het koninklijk besluit van 2 december 1986 betreffende het aanvragen, verlenen en in stand houden van uitvindingsoctrooien, vervangen bij het koninklijk besluit van 4 september 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 11/09/2014 numac 2014011519 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit ter uitvoering van de bepalingen betreffende de uitvindingsoctrooien van de wet van 19 april 2014 houdende de invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek sluiten, wordt paragraaf 5 vervangen als volgt: " § 5. De databank vermeld in artikel XI.20, § 1, tweede lid, en § 2, tweede lid, van het Wetboek van economisch recht is de Digitale Toegangsdienst (DAS) van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom.

De verwijzing bedoeld in artikel XI.20, § 1, tweede lid, en § 2, tweede lid, van het Wetboek van economisch recht omvat de vermelding van de Digitale toegangsdienst (DAS) en het opgeven van de DAS-toegangscode die het mogelijk maakt om binnen deze dienst de eerdere aanvraag te verkrijgen waarvan de voorrang wordt ingeroepen.

De indiening bij de Dienst van de in het tweede lid bedoelde verwijzing betreffende een eerdere aanvraag vervangt de in paragraaf 3, eerste lid bedoelde indiening bij de Dienst van een afschrift van deze eerdere aanvraag, indien zowel de beschikbaarheid van de eerdere aanvraag in de Digitale toegangsdienst (DAS) als de indiening bij de Dienst van de verwijzing betreffende deze aanvraag verwezenlijkt zijn voor het verstrijken van de termijn bedoeld in paragraaf 3, eerste lid.

Indien het voor de Dienst onmogelijk blijkt om op basis van de ingediende verwijzing bedoeld in het tweede lid de eerdere aanvraag te verkrijgen in de Digitale toegangsdienst (DAS), geeft de Dienst hiervan kennis aan de aanvrager. Opdat de ingediende verwijzing in dat geval toch de in paragraaf 3, eerste lid, bedoelde indiening van een afschrift zou kunnen vervangen, dient de aanvrager voor het verstrijken van de termijn bedoeld in paragraaf 3, eerste lid of binnen een termijn van twee maanden vanaf het versturen van voormelde kennisgeving, afhankelijk van de termijn die het laatst verstrijkt, alsnog een afschrift in te dienen van de eerdere aanvraag evenals een kopie van het certificaat dat de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom uitgereikt heeft betreffende de opname vanaf een bepaalde datum van deze eerdere aanvraag in de Digitale toegangsdienst (DAS). Het gevolg van de tijdige indiening van deze beide stukken, is dat de Dienst voor de beoordeling van de naleving van de vereisten ten aanzien van het beroep op voorrang beschouwt dat de datum van beschikbaarheid van de eerdere aanvraag in de Digitale toegangsdienst (DAS) overeenstemt met de datum van beschikbaarheid die vermeld staat op het ingediende certificaat.".

Art. 3.In artikel 11, § 5, van hetzelfde besluit, worden de woorden "Indien er meer dan één conclusie is, dienen zij" vervangen door de woorden "De conclusies dienen".

Art. 4.Artikel 17, § 5, van hetzelfde besluit wordt aangevuld met de volgende zin: "De directeur van de Dienst kan bepalen onder welke voorwaarden die nummering wordt uitgevoerd.".

Art. 5.In artikel 18, § 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 september 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 11/09/2014 numac 2014011519 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit ter uitvoering van de bepalingen betreffende de uitvindingsoctrooien van de wet van 19 april 2014 houdende de invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "wordt de aanvrager verzocht zijn aanvraag" worden vervangen door de woorden "wordt de aanvrager door de Dienst verzocht door middel van de in artikel 22, § 2, bedoelde kennisgeving zijn aanvraag te beperken of";2° de woorden "binnen een termijn van vier maanden te rekenen vanaf de datum van kennisgeving bepaald bij artikel 22, § 2, van dit besluit" worden vervangen door de woorden "vóór de datum van de verlening van het octrooi";3° de woorden "overeenkomstig artikel 25" worden ingevoegd tussen de woorden "te wijzigen" en de woorden "om ze in overeenstemming te brengen".

Art. 6.In hetzelfde besluit wordt een artikel 19bis ingevoegd, luidende : "

Art. 19bis.Met het oog op de instandhouding ervan geeft de afgesplitste aanvraag aanleiding tot de betaling van jaartaksen en toeslagen bedoeld in artikel XI.48 van het Wetboek van economisch recht op de daarin vermelde vervaldatum.

De jaartaksen die op de datum van indiening van de afgesplitste aanvraag vervallen zijn, moeten worden betaald gelijktijdig met de betaling van de depottaks voor die afgesplitste aanvraag binnen de termijn bedoeld in artikel XI.16, § 2, van het Wetboek van economisch recht.".

Art. 7.In artikel 22, § 2, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007011414 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 1986 betreffende het aanvragen, verlenen en in stand houden van uitvindingsoctrooien voor wat het verstrekken van een schriftelijke opinie betreft in het kader van de Belgische procedure voor het afleveren van uitvindingsoctrooien type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 10/09/2007 numac 2007023303 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, § 5, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 18/10/2007 numac 2007003450 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit betreffende de interne auditactiviteiten binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 18/10/2007 numac 2007003451 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit betreffende het intern controlesysteem binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 18/10/2007 numac 2007003449 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot oprichting van het Auditcomité van de Federale Overheid sluiten, worden de woorden "een termijn van vier maanden vanaf de datum van kennisgeving" vervangen door de woorden "de in artikel 21 bedoelde termijn". HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen aangebracht aan het koninklijk besluit van 5 december 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/2007 pub. 12/12/2007 numac 2007011552 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het indienen van een Europese octrooiaanvraag, het omzetten ervan in een Belgische aanvraag en het registreren van Europese octrooien met rechtsgevolgen in België sluiten betreffende het indienen van een Europese octrooiaanvraag, het omzetten ervan in een Belgische aanvraag en het registreren van Europese octrooien met rechtsgevolgen in België

Art. 8.In artikel 9, § 3, van het koninklijk besluit van 5 december 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/2007 pub. 12/12/2007 numac 2007011552 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het indienen van een Europese octrooiaanvraag, het omzetten ervan in een Belgische aanvraag en het registreren van Europese octrooien met rechtsgevolgen in België sluiten betreffende het indienen van een Europese octrooiaanvraag, het omzetten ervan in een Belgische aanvraag en het registreren van Europese octrooien met rechtsgevolgen in België, worden de woorden "op dat ogenblik" vervangen door de woorden "op de datum van ontvangst van de aanvraag tot omzetting door de Dienst". HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen aangebracht aan het koninklijk besluit van 12 mei 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/05/2015 pub. 22/05/2015 numac 2015011205 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit ter uitvoering van de artikelen XI.82 tot XI.90 van boek XI van het Wetboek van economisch recht, betreffende het indienen van een Europese octrooiaanvraag, het omzetten ervan in een Belgische aanvraag en het registreren van Europese octrooien met rechtsgevolgen in België sluiten ter uitvoering van de artikelen XI.82 tot XI.90 van boek XI van het Wetboek van economisch recht, betreffende het indienen van een Europese octrooiaanvraag, het omzetten ervan in een Belgische aanvraag en het registreren van Europese octrooien met rechtsgevolgen in België

Art. 9.In artikel 10, § 3, van het koninklijk besluit van 12 mei 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/05/2015 pub. 22/05/2015 numac 2015011205 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit ter uitvoering van de artikelen XI.82 tot XI.90 van boek XI van het Wetboek van economisch recht, betreffende het indienen van een Europese octrooiaanvraag, het omzetten ervan in een Belgische aanvraag en het registreren van Europese octrooien met rechtsgevolgen in België sluiten ter uitvoering van de artikelen XI.82 tot XI.90 van boek XI van het Wetboek van economisch recht, betreffende het indienen van een Europese octrooiaanvraag, het omzetten ervan in een Belgische aanvraag en het registreren van Europese octrooien met rechtsgevolgen in België worden de woorden "op dat ogenblik" vervangen door de woorden "op de datum van ontvangst van de aanvraag tot omzetting door de Dienst". HOOFDSTUK 5. - Overgangsbepalingen

Art. 10.De artikelen 1, 8, en 9 zijn van toepassing op aanvragen tot omzetting die de Dienst ontvangt na de inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 11.Artikel 2 is van toepassing op de octrooiaanvragen die ingediend worden na de inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 12.Artikel 3 is van toepassing op de octrooiaanvragen die ingediend zijn vóór de inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 13.De artikelen 5 en 7 zijn van toepassing op de octrooiaanvragen waarvoor de kennisgeving bedoeld in artikel 22, § 2, van het koninklijk besluit van 2 december 1986 betreffende het aanvragen, verlenen en in stand houden van uitvindingsoctrooien door de Dienst wordt verzonden na de inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 14.Artikel 19bis van het koninklijk besluit van 2 december 1986 betreffende het aanvragen, verlenen en in stand houden van uitvindingsoctrooien zoals ingevoegd bij artikel 6 van dit besluit, is van toepassing op de afgesplitste aanvragen ingediend vóór de inwerkingtreding van dit besluit. HOOFDSTUK 6. - Slotbepalingen

Art. 15.Dit besluit treedt in werking op 1 november 2020.

Art. 16.De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 september 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, N. MUYLLE

^