Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 21 september 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/09/2020 pub. 01/10/2020 numac 2020015584 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van het visserij-arbeidscertificaat bedoeld in Titel 2 van de wet van 12 juni 2020 betreffende werk in de visserijsector type koninklijk besluit prom. 21/09/2020 pub. 05/10/2020 numac 2020031360 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het verstrekken, door de Dienst voor de Intellectuele Eigendom, van documenten en informatie inzake industriële eigendom type koninklijk besluit prom. 21/09/2020 pub. 05/10/2020 numac 2020031361 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van diverse reglementaire bepalingen betreffende uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten type koninklijk besluit prom. 21/09/2020 pub. 07/10/2020 numac 2020031369 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit tot regeling van de terbeschikkingstelling van een onroerend goed, eigendom van de Federale Staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, aan de Provincie Henegouwen door het sluiten van een erfpacht type koninklijk besluit prom. 21/09/2020 pub. 28/09/2020 numac 2020042893 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de retributies inzake scheepvaart type koninklijk besluit prom. 21/09/2020 pub. 25/09/2020 numac 2020042975 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij aan personen die wettig niet bevoegd zijn de geneeskunde te beoefenen, in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie, toelating wordt verleend om bepaalde laboratoriumonderzoeken te verrichten type koninklijk besluit prom. 21/09/2020 pub. 25/09/2020 numac 2020043095 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot intrekking van de erkenning van de Federale Pensioendienst voor het uitoefenen van de verzekeringsactiviteiten als bedoeld in het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende de toekenning van buitenwettelijke voordelen aan de werknemers bedoeld bij koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers en aan de personen bedoeld in artikel 32, eerste lid, 1° en 2° van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, tewerkgesteld buiten een arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 21/09/2020 pub. 28/09/2020 numac 2020043113 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van zoönotische Salmonella bij pluimvee type koninklijk besluit prom. 21/09/2020 pub. 24/09/2020 numac 2020203853 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en van het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 21/09/2020 pub. 14/10/2021 numac 2021021997 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van diverse reglementaire bepalingen betreffende uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten. - Duitse vertaling van uittreksels type koninklijk besluit prom. 21/09/2020 pub. 06/09/2021 numac 2021032565 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het verstrekken, door de Dienst voor de Intellectuele Eigendom, van documenten en informatie inzake industriële eigendom. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 21/09/2020 pub. 20/09/2021 numac 2021032851 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij aan personen die wettig niet bevoegd zijn de geneeskunde te beoefenen, in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie, toelating wordt verleend om bepaalde laboratoriumonderzoeken te verrichten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 21/09/2020 pub. 10/06/2021 numac 2021041732 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van zoönotische Salmonella bij pluimvee. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/09/2020 pub. 01/10/2020 numac 2020015629 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Citeco VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 21/09/2020 pub. 01/10/2020 numac 2020015630 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Factum Lab VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 21/09/2020 pub. 01/10/2020 numac 2020015631 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Anderlechtse Haard NV als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 21/09/2020 pub. 25/09/2020 numac 2020042976 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot erkenning van de inrichtingen, centra en de artsen die de opleiding geven zoals bedoeld in artikel 3, 4°, van het koninklijk besluit van 21 september 2020 waarbij aan personen die wettig niet bevoegd zijn de geneeskunde te beoefenen, in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie, toelating wordt verleend om bepaalde laboratoriumonderzoeken te verrichten type ministerieel besluit prom. 21/09/2020 pub. 28/09/2020 numac 2020043114 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit betreffende de bestrijding van zoönotische Salmonella bij pluimvee type ministerieel besluit prom. 21/09/2020 pub. 08/10/2020 numac 2020043269 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vastlegging van de tabel betreffende de hoeveelheid aardgas die de huishoudelijke afnemer nodig heeft om tot het einde van de winterperiode te beschikken over een minimale verwarming van de woning type ministerieel besluit prom. 21/09/2020 pub. 20/10/2020 numac 2020204148 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 september 2017 waarbij de modaliteiten worden bepaald van de uitvoering in de kleuterscholen en lagere scholen van het besluit van de Waalse Regering van 21 september 2017 betreffende de uitvoering van het Europees programma bestemd voor de scholen type ministerieel besluit prom. 21/09/2020 pub. 05/07/2021 numac 2021042403 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit betreffende de bestrijding van zoönotische Salmonella bij pluimvee. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. 21/09/2020 pub. 14/10/2020 numac 2020043187 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Officieel bericht over de indexering van de bedragen vermeld in artikel 3, § 4, van het koninklijk besluit van 15 februari 1995 houdende bijzondere maatregelen van epidemiologisch toezicht op en preventie van aangifteplichtige varkensziekten en in artikel 19 van het ministerieel besluit van 23 juli 2013 houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 betreffende de bestrijding van de ziekte van Aujeszky

erratum

type erratum prom. 21/09/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020043206 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot intrekking van de erkenning van de Federale Pensioendienst voor het uitoefenen van de verzekeringsactiviteiten als bedoeld in het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende de toekenning van buitenwettelijke voordelen aan de werknemers bedoeld bij koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers en aan de personen bedoeld in artikel 32, eerste lid, 1° en 2° van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, tewerkgesteld buiten een arbeidsovereenkomst. - Erratum
^