Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 30 september 2021
gepubliceerd op 04 november 2021

Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het Rijkspersoneel

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2021032720
pub.
04/11/2021
prom.
30/09/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 SEPTEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het Rijkspersoneel


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb Uwe Majesteit ter ondertekening voor te leggen, past in het streven naar harmonisatie en vereenvoudiging van het statuut van het overheidspersoneel.

Het ontwerp van koninklijk besluit bevat in dit verband twee relevante aanpassingen.

In de eerste plaats formaliseert het ontwerp van koninklijk besluit (artikel 1 en artikel 7), in deel II van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, nieuwe soorten plichten in verband met de intellectuele eigendom die is bepaald in het Wetboek van economisch recht, boek XI. Het intellectuele eigendomsrecht bevat diverse regels betreffende werken gecreëerd in het kader van een "werkrelatie".

Wanneer de wet niet voorziet in een vermoeden van overdracht ten gunste van de werkgever verwijzen deze wetgevende normen doorgaans naar de arbeidsovereenkomst of naar het statuut om de wijzen van overdracht en uitoefening van de intellectuele rechten te regelen.

In dit geval zijn er echter geen specifieke bepalingen vastgesteld ten aanzien van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt om de uitoefening van de rechten, die verbonden zijn aan de werken die zij creëren in het kader van de taken of opdrachten die hen als personeelsleden zijn toevertrouwd, te regelen.

Het ontbreken van een reglementering ter zake kan leiden tot een conflict tussen de rechten waarop het personeelslid zich op grond van de wetgeving inzake intellectuele eigendom zou kunnen beroepen en de verplichtingen die hem als personeelslid direct of indirect zijn opgelegd.

Naar het voorbeeld van de praktijken vastgesteld bij arbeidsovereenkomsten in de privésector heeft dit ontwerp als doel de overdracht naar en de exploitatie door het federaal openbaar ambt van de intellectuele eigendom die verband houdt met de werken die alle personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het kader van hun opdrachten creëren, te regelen.

Op die manier biedt dit besluit de mogelijkheid voor het federaal openbaar ambt om de continuïteit van de openbare dienst te verzekeren, door meester te blijven van het werk verricht door zijn personeelsleden in het kader van de taken of opdrachten die hen worden toevertrouwd en zo het resultaat van deze taken of opdrachten te kunnen blijven exploiteren, los van de evolutie van de loopbaan van het personeelslid van het federaal openbaar ambt.

Dit besluit strekt ertoe de federale overheidsdienst dezelfde exploitatierechten op het werk van zijn personeelsleden te verlenen, ongeacht de aard van dat werk en de tak van het intellectueel eigendomsrecht dat erop van toepassing is.

Het spreekt voor zich dat de hiervoor genoemde exploitatie de principes die de uitvoering van de opdrachten van elke overheidsdienst omkaderen, moet eerbiedigen; hierdoor wordt elke exploitatie met een winstgevend doel uitgesloten, met inachtneming van de opdrachten van de overheidsdienst.

Onverminderd de eerbiediging van de hiërarchie der normen, is het Wetboek van economisch recht, boek XI, de hogere norm voor de nieuwe bepalingen inzake intellectuele eigendom die in het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 worden ingevoegd. Zo verwijzen de verschillende begrippen aangaande intellectuele eigendomsrechten die in het statuut van het Rijkspersoneel worden geïntroduceerd naar de definities en richtlijnen ter zake die in het Wetboek van economisch recht staan.

De wijze waarop de federale overheidsdienst houder is van de intellectuele eigendomsrechten volgt de regels van het betrokken intellectuele eigendomsrecht, namelijk : ? oorspronkelijke houder; ? houder op basis van een vermoeden van overdracht; ? op basis van een bepaling in het statuut van het personeelslid of een contract dat het personeelslid aan de federale overheidsdienst bindt.

Binnen het aldus vastgestelde kader hebben de concrete maatregelen die in de artikelen in ontwerp 14quinquies tot 14octies van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 worden gevonden, betrekking op het auteursrecht (artikel 14quinquies), op computerprogramma's (artikel 14sexies), op de naburige rechten van de uitvoerende kunstenaar (artikel 14septies) en op octrooien (artikel 14octies). Deze maatregelen zijn ook van toepassing op de contractuele personeelsleden (artikel 8 van het ontwerp).

Bij wijze van voorbeeld, ? kan de federale overheidsdienst in zijn hoedanigheid van werkgever worden beschouwd als de producent van sui generis databanken, van fonogrammen en van de eerste vastleggingen van films. Hij is aldus de facto houder van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten. ? Het vermoeden van eigendom ten gunste van de federale overheidsdienst (werkgever) wordt voorzien op het gebied van computerprogramma's, tekeningen en modellen, de kweekproducten of nog de topografieën van halfgeleiders. ? Het auteursrecht en de naburige rechten van de uitvoerende kunstenaars vereisen een uitdrukkelijke bepaling waarin wordt verwezen naar het statuut of de arbeidsovereenkomst om de kwestie van de overdracht aan de federale overheidsdienst te regelen.

Dezelfde redenering moet worden toegepast op de overdracht van de rechten op de databanken die door het auteursrecht beschermd zijn.

Onverminderd boek XI van het Wetboek van economisch recht en met eerbiediging van de hiërarchie der normen geeft de ambtenaar uit hoofde van zijn statuut toestemming dat het werk door de federale overheidsdienst in zijn naam wordt geëxploiteerd (het moreel vaderschapsrecht ).

Niettemin beslist de leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde, met akkoord van de ambtenaar, of het werk wordt geëxploiteerd in naam van de federale overheidsdienst en in naam van de ambtenaar, dan wel uitsluitend in naam van de ambtenaar of anoniem. Het doel is een evenwicht te bereiken tussen twee bekommernissen : ? enerzijds de noodzaak om, in de ogen van het publiek, de federale overheidsdienst formeel te associëren met de werkzaamheden die voor zijn rekening door de ambtenaar worden verricht (publiciteit en transparantie) en; ? anderzijds het recht van het personeelslid om te beslissen of hij of zij persoonlijk betrokken wenst te worden (persoonlijke levenssfeer en vrijheid van mening en meningsuiting).

Op dezelfde manier worden in het geval van computerprogramma's bepaalde aspecten van de uitoefening van de morele rechten beoogd in artikel XI.297 van het Wetboek van economisch recht, zodanig aangepast om ze zo goed mogelijk af te stemmen op deze bepaald voor het auteursrecht in het algemeen.

Het werk mag in het belang van de federale overheidsdienst worden gewijzigd, voor zover de wijziging de eer of de reputatie van de ambtenaar niet schendt; dit verwijst o.a. naar de wijziging die nodig is voor bijwerking, vertaling of taalkundige aanpassing.

Wegens het stilzwijgen van het Wetboek van economisch recht (artikel 60 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien verwijst hiervoor naar de nationale wetgeving), bevestigt dit besluit de principes die tot nu toe door de rechtsleer en de rechtspraak werden vooropgesteld, door het recht op een octrooi voor dienstuitvindingen toe te kennen aan de federale overheidsdienst als werkgever.

Tenslotte, is dit besluit enkel van toepassing op werken en uitvindingen in dienstverband, d.w.z. op werken en uitvindingen die door het personeelslid van het federaal openbaar ambt uitsluitend in het kader van de uitvoering van de beroepstaken of opdrachten die hem door zijn werkgever zijn toevertrouwd, worden gecreëerd en ontwikkeld.

Het is eveneens interessant om op te merken dat, zonder exhaustief te zijn, het personeelslid aan wie gevraagd wordt om een artistieke bijdrage te leveren, die door naburige rechten kan worden beschermd, dit aanbod mag weigeren, indien deze bijdrage niet beschouwd wordt als een deel van zijn functie.

Het lot van de rechten verbonden aan de vrije werken en uitvindingen, zonder enige band met de beroepstaken en opdrachten van het personeelslid en aan de gemengde werken en uitvindingen blijft onderworpen aan de verschillende specifieke wetgevingen die deze materie regelen.

Ten tweede bepaalt het koninklijk besluit (artikelen 9, 10, 11, 12) dat het verlof voor opdracht van algemeen belang kan worden verleend aan een statutair of contractueel personeelslid dat is aangewezen om een ambt uit te oefenen in toepassing van artikel 56 van de Verordening (EU) 2019/1896 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2019 betreffende de Europese grens- en kustwacht en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1052/2013 en Verordening (EU) 2016/1624.

Teneinde het proces van harmonisatie en vereenvoudiging van het statuut te versterken, brengt het ontwerp van koninklijk besluit verduidelijkingen aan in de redactie van de regelgevende bepalingen van verschillende koninklijke besluiten, waarvan de belangrijkste de volgende zijn: Wat de evaluatie betreft, hebben de wijzigingen betrekking op: a. de datum van aanvang van de stage, die bij voorkeur op de eerste dag of de vijftiende dag van de maand valt (artikel 27);b. de verzending naar de commissie, waarbij een beroep werd ingesteld, van een afschrift dat beperkt blijft tot het gedeelte van het individuele beoordelingsdossier van het personeelslid aangaande de beoordelingsperiode waarop het beroep betrekking heeft.De commissie kan met het oog op het beroep om inzage van het volledige individuele dossier verzoeken (artikel 29); c. de toezending door de leidende ambtenaar van een afschrift van de eindbeslissing, na beroep, aan de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, indien die beslissing afwijkt van het door de Commissie uitgebrachte advies.Deze toezending geldt als aanvulling op de systematische toezending van het advies van de commissie aan de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, die wordt gehandhaafd (artikel 30).

Gelijkaardige aanpassingen zijn aangebracht in de artikelen 24 en 27 van het koninklijk besluit van 12 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten9 betreffende de evaluatie en de loopbaan van de personeelsleden van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (artikelen 35 en 36).

Met betrekking tot de geldelijke loopbaan werden de volgende verduidelijkingen aangebracht: a. De geldelijke gevolgen tijdens de stage van een bevordering in weddeschaal van een personeelslid van de overgangsloopbaan die als gevolg van een verandering van de juridische situatie stagiair wordt, worden gelijkgetrokken met de gevolgen van diezelfde bevordering in weddeschaal van een personeelslid van de nieuwe loopbaan dat zich in dezelfde situatie bevindt (artikel 32).b. De uitschrijving van de voorrang van de gunstigste regel of regels op een andere regel, wanneer verschillende reglementaire bepalingen tegelijkertijd moeten worden toegepast op de situatie van het personeelslid op een bepaald punt in zijn loopbaanontwikkeling.Indien het personeelslid bijvoorbeeld op de dag van zijn administratieve bevordering in aanmerking komt voor een bevordering in weddeschaal, moeten eerst de reglementaire bepalingen inzake bevordering in weddeschaal op de situatie van het personeelslid worden toegepast en daarna de reglementaire bepalingen inzake administratieve bevordering (artikel 33).

Wat de vergoedingen en toelagen betreft, wordt artikel 62 van het koninklijk besluit van 13 juli 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 11/06/1997 numac 1997011154 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997000178 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen voor kinderen onder de twaalf jaar type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997002238 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmakoterapeutische informatie » voor het jaar 1997 type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997021143 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende wijziging van de samenstelling van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie sluiten1 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt, met betrekking tot de taaltoelage, geherformuleerd met het oog op meer duidelijkheid. Bij deze gelegenheid wordt de loopbaanonderbreking voor mantelzorg als thematische loopbaanonderbreking toegevoegd aan de lijst van afwezigheden die worden geneutraliseerd voor de toepassing van de regel van dertig opeenvolgende werkdagen voor de schorsing van de genoemde toelage. Voor het overige blijven de beginselen voor de toepassing van dit artikel ongewijzigd (artikel 41).

Naast deze belangrijke wijzigingen en verduidelijkingen worden enkele schrijf- en louter materiële fouten gecorrigeerd.

Deze kleine correcties hebben betrekking op: - het artikel 88 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel (artikel 3); - het artikel 16 van het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten (artikel 5); - het artikel 10 van het koninklijk besluit van 7 maart 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 tot organisatie van de vergelijkende selectie en de indiensttreding in het federaal administratief openbaar ambt van sommige statutaire ambtenaren van de autonome overheidsbedrijven (artikel 25); - de artikelen 39, 82 en 83 van het koninklijk besluit van 12 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten9 betreffende de evaluatie en de loopbaan van de personeelsleden van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (artikelen 37 en 38); - het artikel 16, § 2, van het koninklijk besluit van 24 september 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten2 betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt (artikel 28); - het artikel 8 van het koninklijk besluit van 13 juli 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 11/06/1997 numac 1997011154 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997000178 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen voor kinderen onder de twaalf jaar type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997002238 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmakoterapeutische informatie » voor het jaar 1997 type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997021143 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende wijziging van de samenstelling van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie sluiten1 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt (artikel 40).

Ten slotte worden, om rekening te houden met de institutionele realiteit ten gevolge van de fusie van drie horizontale overheidsdiensten (Begroting, P&O en ICT), de reglementaire bepalingen van verschillende koninklijke besluiten aangepast om een correcte verwijzing op te nemen naar de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning.

Deze aanpassingen zijn te vinden in de artikelen 2, 4, 8, 13 tot en met 24, 26, 31, 34, 37 en 44 van het koninklijk besluit.

In een soortgelijke logica trekt het koninklijk besluit (artikel 43), na de overname van de opdrachten van Fed+ door de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, de initiële reglementaire grondslagen van deze dienst met afzonderlijk beheer in. Het kader van de potentiële begunstigden van de acties die door de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning worden ontwikkeld in het kader van zijn opdracht om culturele, promotie-, amusements-, opleidings- en sportinitiatieven te ontwikkelen, wordt vastgelegd.

Deze verduidelijking wordt aangebracht aan artikel 2, eerste lid, 21°, van het koninklijk besluit van 22 februari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 11/06/1997 numac 1997011154 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997000178 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen voor kinderen onder de twaalf jaar type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997002238 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmakoterapeutische informatie » voor het jaar 1997 type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997021143 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende wijziging van de samenstelling van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie sluiten0 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (artikel 39).

Tot slot maken de bepalingen opgenomen in de artikelen 6 en 42 van het koninklijk besluit het mogelijk rekening te houden met de daadwerkelijke volgorde van de verstrekking door de RSZ van de gegevens die in aanmerking worden genomen voor de berekening van de bezettingsgraad die het contractuele personeelslid recht geeft op een aanvullend pensioen in de openbare sector.

De bijgewerkte verwijzing naar een driemaandelijkse periode is realistischer en gunstiger voor het contractueel personeelslid, aangezien bijvoorbeeld de eventuele gevolgen van een afwezigheid wegens ziekte van meer dan 30 werkdagen kunnen worden gecompenseerd.

In de vorige formulering van de tekst had afwezigheid wegens ziekte gedurende meer dan 30 werkdagen in de referentiemaand immers tot gevolg dat de bezettingsgraad voor het contractuele personeelslid nul bedroeg.

Voor het overige werd er rekening gehouden met alle opmerkingen van de Raad van State. De artikelen in kwestie en de aanhef werden aangepast.

De toepassing van de bepalingen van dit besluit valt onder de volle verantwoordelijkheid van de leidende ambtenaren.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Ambtenarenzaken, P. DE SUTTER De Minister van Economie, P.-Y. DERMAGNE

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 69.496/2/V van 19 juli 2021 over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het Rijkspersoneel' Op 1 juni 2021 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Vice eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post verzocht binnen een termijn van dertig dagen verlengd tot 30 juli 2021* een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het Rijkspersoneel'.

Het ontwerp is door de tweede vakantiekamer onderzocht op 19 juli 2021. De kamer was samengesteld uit Martine BAGUET, kamervoorzitter, Luc CAMBIER en Patrick RONVAUX, staatsraden, en Esther CONTI, toegevoegd griffier. Het verslag is uitgebracht door Roger WIMMER, eerste auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Martine BAGUET. Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 19 juli 2021.

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten `op de Raad van State', gecoördineerd op 12 januari 1973, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat die drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.

ONDERZOEK VAN HET ONTWERP AANHEF 1. Artikel 34 van het ontwerp ontleent zijn rechtsgrond aan artikel 53, vijfde lid, van de wetten `op het gebruik van de talen in bestuurszaken', gecoördineerd op 18 juli 1966.De aanhef moet op dat punt aangevuld worden. 2. Het boek XI van het Wetboek van economisch recht, waarnaar in het vierde lid verwezen wordt, levert voor het ontworpen besluit geen enkele rechtsgrond op. Indien de steller de titels 1, 5 en 6 van boek XI van het Wetboek van economisch recht wenst te vermelden voor zover dat nuttig is voor het begrip van de juridische context van het ontworpen besluit, moet die vermelding na de voorafgaande vormvereisten komen en moeten de woorden "Gelet op" vervangen worden door het woord "Overwegende". 3. In het vijfde lid moeten de woorden ", met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen. - Officieuzecoördinatie in het Duits sluiten tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997" ingevoegd worden tussen de woorden "sociale zekerheid" en de woorden ", artikel 21, § 1".4. In het vijftiende lid moeten de woorden "en de programmatorische federale overheidsdiensten" ingevoegd worden na de woorden "federale overheidsdiensten". 5. Er dient eveneens verwezen te worden naar het koninklijk besluit van 23 december 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten4 `betreffende de toekenning van een forfaitaire vergoeding voor verblijfkosten voor sommige ambtenaren van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers' en naar het koninklijk besluit van 8 februari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten9 `tot vaststelling van de toelagen toegekend aan bepaalde categorieën van interne opleiders van de federale overheidsdiensten of van andere openbare diensten die opleiding geven aan het personeel van de Federale Overheidsdienst Justitie', welke besluiten bij artikel 43, 1° en 4°, van het ontwerp opgeheven worden.(1) DISPOSITIEF Artikel 1 De ontworpen artikelen 14quinquies, § 1, eerste lid, en 14octies, § 2, bepalen dat de ambtenaar aan zijn federale overheidsdienst de vermogensrechten overdraagt op de auteursrechtelijk beschermde werken die hij bij de uitoefening van zijn functie of op verzoek van zijn federale overheidsdienst tot stand brengt en dat de federale overheidsdienst houder is van de vermogensrechten die verbonden zijn aan de uitvindingen die de ambtenaar bij de uitoefening van zijn functie of op verzoek van de federale overheidsdienst doet. Daarnaast voorziet artikel 14septies, eerste lid, in een soortgelijke regel wat betreft "de vermogensrechten op alle prestaties die hij (...) uitvoert of vertolkt".

De woorden "op verzoek van de federale overheidsdienst" zijn niet erg duidelijk en zijn voor interpretatie vatbaar.

Volgens het ontworpen artikel 14sexies is het vermoeden van overdracht van computerprogramma's gedefinieerd in artikel XI.296 van het Wetboek van economisch recht voorts van toepassing onder dezelfde voorwaarden als die vermeld in het ontworpen artikel 14quinquies.

Artikel XI.296 van het wetboek luidt echter als volgt: "Tenzij bij overeenkomst of statutair anders is bepaald, wordt alleen de werkgever geacht verkrijger te zijn van de vermogensrechten met betrekking tot computerprogramma's die zijn gemaakt door een of meer werknemers of beambten bij de uitoefening van hun taken of in opdracht van hun werkgever." Het gaat om het oude artikel 3 van de wet van 30 juni 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten `houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's', waarbij artikel 2, lid 3, van die richtlijn omgezet is.(2) Het ontworpen artikel 14sexies is dan ook niet in overeenstemming met artikel XI.296 van het wetboek en ook niet met artikel 2, lid 3, van de richtlijn.

Uit het voorgaande volgt dat zowel in het ontworpen artikel 14quinquies, § 1, eerste lid, als in de ontworpen artikelen 14septies, eerste lid, en 14octies, § 2, de woorden "op verzoek van de federale overheidsdienst" vervangen moeten worden door de woorden "volgens de instructies van de federale overheidsdienst".

Artikel 6 De woorden "laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 11 december 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 11/06/1997 numac 1997011154 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997000178 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen voor kinderen onder de twaalf jaar type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997002238 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmakoterapeutische informatie » voor het jaar 1997 type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997021143 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende wijziging van de samenstelling van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie sluiten3," moeten ingevoegd worden na de woorden "federale overheidsdiensten".

Artikel 7 In plaats van een nieuw artikel 4 te redigeren dient een artikel 3ter ingevoegd te worden tussen de artikelen 3bis en 4 van het besluit dat gewijzigd wordt.

Artikel 9 Het lid ter aanvulling van artikel 1, § 4, van het koninklijk besluit van 19 november 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/11/1998 pub. 28/11/1998 numac 1998002123 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen sluiten `betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen' dient als volgt geredigeerd te worden: "Voor het bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen personeel zijn naast de verloven opgenomen onder § 3 de bepalingen van toepassing betreffende het verlof voor opdracht van algemeen belang in toepassing van artikel 99, tweede lid, 6°. " Artikel 19 De woorden "artikel 24, § 3, tweede lid" dienen vervangen te worden door de woorden "de artikelen 24, § 3, tweede lid, en 26, § 2, tweede lid".

Artikel 23 De woorden "artikelen 19, 26, derde lid, en 28, § 2, tweede lid" moeten vervangen worden door de woorden "artikelen 19, derde lid, 23, § 3, 26, derde lid, en 28, § 2, tweede lid".

Artikel 42 In de inleidende zin moeten de woorden "het eerste streepje" vervangen worden door de woorden "het tweede streepje" en, wat de in de bepaling vervatte wijziging betreft, moeten de woorden "in het eerste lid, inleidende zin" vervangen worden door de woorden "in het vierde lid".

Artikel 45 1. Dit artikel stelt dat sommige bepalingen van het ontworpen besluit uitwerking hebben met ingang van 1 september 2017 of met ingang van 1 januari 2021. Er wordt op gewezen dat bestuurshandelingen krachtens een algemeen rechtsbeginsel in de regel geen terugwerkende kracht hebben.

Terugwerkende kracht kan evenwel gerechtvaardigd zijn indien de wet die toestaat. Indien ze niet bij de wet wordt toegestaan, is ze alleen aanvaardbaar bij wijze van uitzondering, wanneer dat nodig is voor de continuïteit van de openbare dienst of voor de regularisatie van een rechtstoestand of een feitelijke toestand en voor zover de vereisten inzake rechtszekerheid vervuld zijn en de individuele rechten geëerbiedigd worden.

De steller van het ontwerp dient zich ervan te vergewissen dat de rechtvaardiging van de terugwerkende kracht voor die bepalingen in een van de hierboven vermelde gevallen in te passen valt. 2. Uit het verslag aan de Koning blijkt dat in de bepalingen vervat in de artikelen 6 en 42 van het ontwerp betreffende het recht op een aanvullend pensioen in de openbare sector "een realistischer en gunstiger [verwijzing] voor het contractueel personeelslid" opgenomen is. De vraag rijst dus of voor die twee bepalingen ook niet in terugwerking voorzien zou moeten worden, namelijk tot 1 juli 2019 voor artikel 6 van het ontwerp(3) en tot 1 januari 2020 voor artikel 42 van het ontwerp.(4) DE GRIFFIER Esther CONTI DE VOORZITTER Martine BAGUET _______ Nota's (1) Het verslag aan de Koning, waarin geen enkele verantwoording gegeven wordt voor de opheffing van die twee koninklijke besluiten, moet eveneens op dat punt aangevuld worden. (2) Artikel 2, lid 3, van die richtlijn luidt als volgt: "Indien een computerprogramma gemaakt is door een werknemer bij de uitoefening van zijn taken of in opdracht van zijn werkgever, is de werkgever bij uitsluiting bevoegd de economische rechten met betrekking tot het programma uit te oefenen, tenzij bij overeenkomst anders werd bepaald." (3) Artikel 2, § 4, vierde lid, van het besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 11 december 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 11/06/1997 numac 1997011154 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997000178 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen voor kinderen onder de twaalf jaar type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997002238 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmakoterapeutische informatie » voor het jaar 1997 type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997021143 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende wijziging van de samenstelling van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie sluiten3 en gewijzigd bij artikel 6 van het ontwerp, heeft uitwerking gehad met ingang van 1 juli 2019.(4) Artikel 3, § 2, van het besluit, gewijzigd bij artikel 42 van het ontwerp, heeft uitwerking gehad met ingang van 1 januari 2020. 30 SEPTEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het Rijkspersoneel FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 37 en 107 tweede lid van de Grondwet;

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, artikel 11, § 1, eerste lid, vervangen bij de wet van 24 december 2002;

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerde op 18 juli 1966, artikel 53, vijfde lid;

Gelet op de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken, artikel 4, § 2, 1°, gewijzigd bij de wet van 20 mei 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 11/06/1997 numac 1997011154 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997000178 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen voor kinderen onder de twaalf jaar type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997002238 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmakoterapeutische informatie » voor het jaar 1997 type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997021143 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende wijziging van de samenstelling van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie sluiten houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen. - Officieuzecoördinatie in het Duits sluiten tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997, artikel 21, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het rijkspersoneel;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende de algemene regeling inzake reiskosten;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 februari 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 11/06/1997 numac 1997011154 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997000178 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen voor kinderen onder de twaalf jaar type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997002238 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmakoterapeutische informatie » voor het jaar 1997 type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997021143 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende wijziging van de samenstelling van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie sluiten4 tot vaststelling van de individuele geldelijkerechten van de personen bij arbeidsovereenkomst aangeworven in de federale overheidsdiensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende of specifieke opdrachten in de federale overheidsdiensten, de programmatorische overheidsdiensten en de diensten die ervan afhangen, alsook in sommige instellingen van openbaar nut;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 december 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten4 betreffende de toekenning van een forfaitaire vergoeding voor verblijfkosten voor sommige ambtenaren van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 november 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/11/1998 pub. 28/11/1998 numac 1998002123 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen sluiten betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de Rijksbesturen;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 februari 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/02/2000 pub. 20/04/2000 numac 2000002015 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid sluiten houdende uitvoering van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 09/01/2001 numac 2000002123 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de selectie en de loopbaan van het rijkspersoneel sluiten betreffende de selectie en de loopbaan van het rijkspersoneel;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2001 pub. 13/07/2001 numac 2001002073 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de weging van de management- en staffuncties in de federale overheidsdiensten en tot vaststelling van hun wedde sluiten betreffende de weging van de management- en staffuncties in de federale overheidsdiensten en tot vaststelling van hun wedde;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 oktober 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/10/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001002158 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten sluiten betreffende de aanduiding en de uitoefening van managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/12/2001 pub. 14/12/2001 numac 2001002198 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen sluiten betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 september 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 tot vaststelling, de werkwijze en de bevoegdheden van het Beheerscomité van FED+;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 september 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 betreffende het financiële beheer van FED+ als staatsdienst met afzonderlijk beheer;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 februari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2 houdende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 november 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3 betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties alsook de aanduiding en de uitoefening van staffuncties en directiefuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 september 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 houdende oprichting van cellen duurzame ontwikkeling in de federale overheidsdiensten, de programmatorische federale overheidsdiensten en het Ministerie van Landsverdediging;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 oktober 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5 houdende diverse maatregelen met betrekking tot de vergelijkende aanwervingsselectie en met betrekking tot de stage;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 november 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 betreffende de aanduiding en uitoefening van managementfuncties binnen het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten7 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in sommige instellingen van openbaar nut;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 februari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten9 tot vaststelling van de toelagen toegekend aan bepaalde categorieën van interne opleiders van de federale overheidsdiensten of van andere openbare diensten die opleiding geven aan het personeel van de Federale Overheidsdienst Justitie;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 maart 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 tot organisatie van de vergelijkende selectie en de indiensttreding in het federaal administratief openbaar ambt van sommige statutaire ambtenaren van de autonome overheidsbedrijven;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten2 betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 oktober 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten3 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 juli 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten8 houdende uitvoering van artikel 53, vijfde lid, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten9 betreffende de evaluatie en de loopbaan van de personeelsleden van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 februari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 11/06/1997 numac 1997011154 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997000178 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen voor kinderen onder de twaalf jaar type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997002238 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmakoterapeutische informatie » voor het jaar 1997 type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997021143 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende wijziging van de samenstelling van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie sluiten0 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 juli 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 11/06/1997 numac 1997011154 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997000178 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen voor kinderen onder de twaalf jaar type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997002238 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmakoterapeutische informatie » voor het jaar 1997 type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997021143 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende wijziging van de samenstelling van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie sluiten1 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 februari 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 11/06/1997 numac 1997011154 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997000178 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen voor kinderen onder de twaalf jaar type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997002238 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmakoterapeutische informatie » voor het jaar 1997 type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997021143 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende wijziging van de samenstelling van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie sluiten5 tot invoering van een aanvullend pensioen aan sommige personeelsleden van het federaal openbaar ambt;

Gelet op de adviezen van de bevoegde Inspecteurs van Financiën, gegeven op 11 en 23 maart 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de minister van Begroting van 1 april 2021;

Gelet op de vrijstelling van regelgevingsimpactanalyse zoals bedoeld in artikel 8, § 1, 4° van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het advies van het College van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid, gegeven op 17 maart 2021;

Gelet op het protocol nr. 764 van 17 mei 2021 van het Comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten;

Gelet op het advies nr. 69.496/2/V van de Raad van State, gegeven op 19 juli 2021, bij toepassing van artikel 84, § 1, lid 1, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende het Wetboek van economisch recht van 28 februari 2013, Boek XI, titels 1, 5 en 6;

Op de voordracht van de ministers belast met respectievelijk Ambtenarenzaken en Economie en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel

Artikel 1.In het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel worden de artikelen 14quater tot 14octies ingevoegd, luidende: "Art. 14quater Onverminderd de bepalingen van Boek XI van het Wetboek van economisch recht, zijn de artikelen 14quinquies tot 14octies van toepassing op de ambtenaar, met inbegrip van de stagiair, inzake intellectuele eigendom.

Art. 14quinquies § 1. De ambtenaar draagt aan zijn federale overheidsdienst de vermogensrechten op de auteursrechtelijk beschermde werken die hij bij de uitoefening van zijn functie of in opdracht van de federale overheidsdienst tot stand brengt, over.

De overdracht van de werken bedoeld in het eerste lid is geldig voor de hele wereld en voor de volledige beschermingsduur van de vermogensrechten. § 2. De ambtenaar oefent het divulgatierecht uit dat hem is toegekend op grond van artikel XI.165, § 2, derde en vierde lid, van het Wetboek van economisch recht, met inachtneming van de regels betreffende het statuut van het Rijkspersoneel en de regels die de organisatie van de overheidsdienst bepalen. § 3. De federale overheidsdienst exploiteert het in § 1 bedoelde werk onder zijn naam.

In afwijking van het eerste lid, met het akkoord van de ambtenaar, beslist de leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde om het werk onder de naam van de federale overheidsdienst en de naam van de ambtenaar of uitsluitend onder de naam van de ambtenaar of op anonieme wijze te exploiteren. § 4. De federale overheidsdienst heeft het recht om de werken te exploiteren in elke bestaande vorm evenals in exploitatievormen die onbekend zijn op de dag van de aanwerving van de ambtenaar in respect met de opdrachten van de openbare dienst. § 5. Het werk mag in het belang van de federale overheidsdienst worden gewijzigd, voor zover de wijziging de eer of de reputatie van de ambtenaar niet schendt. § 6. De overdracht van de in artikel 14quinquies, § 1, bedoelde vermogensrechten geeft geen recht op enige vergoeding ten laste van de federale overheidsdienst.

Art. 14sexies Het vermoeden van overdracht van computerprogramma's gedefinieerd in artikel XI.296 van het Wetboek van economisch recht, is van toepassing onder dezelfde voorwaarden als die vermeld in artikel 14quinquies.

Art. 14septies De ambtenaar draagt aan zijn federale overheidsdienst de vermogensrechten op alle prestaties die hij bij de uitoefening van zijn functie of in opdracht van de federale overheidsdienst uitvoert of vertolkt, onder dezelfde voorwaarden als die vermeld in artikel 14quinquies § 1 en §§ 3 tot 6, over.

De federale overheidsdienst mag de in het eerste lid bedoelde prestaties in alle mogelijke vormen exploiteren.

Art. 14octies § 1. De ambtenaar heeft de plicht de federale overheidsdienst in te lichten over het bestaan van de uitvinding.

Onverminderd het eerste lid onthoudt de ambtenaar zich van elke mededeling aan derden betreffende de uitvinding. § 2. De federale overheidsdienst is houder van de vermogensrechten die verbonden zijn aan de uitvindingen die de ambtenaar bij de uitoefening van zijn functie of in opdracht van de federale overheidsdienst doet. § 3. Het recht op een octrooi in de zin van artikel XI.9 van het Wetboek van economisch recht, komt toe aan de federale overheidsdienst.

De federale overheidsdienst onderneemt, in voorkomend geval, de juridische stappen die nodig zijn voor de bescherming van de uitvinding. § 4. De federale overheidsdienst heeft het exclusieve recht om de uitvinding te exploiteren. § 5. De overdracht van de in § 2 bedoelde vermogensrechten geeft geen recht op enige vergoeding ten laste van de overheidsdienst.".

Art. 2.In artikel 65, § 4, derde lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 november 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten0, worden de woorden "Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie" vervangen door de woorden "Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning".

Art. 3.Het artikel 88 van hetzelfde besluit wordt opgeheven. HOOFDSTUK II. - Wijziging van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het Rijkspersoneel

Art. 4.In artikel 20quinquies, eerste lid, van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het rijkspersoneel, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 augustus 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in 1° worden de woorden "federale overheidsdienst Personeel en Organisatie" vervangen door de woorden "Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning - Directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling";b) in 2° worden de woorden "federale overheidsdienst Budget en Beheerscontrole" vervangen door de woorden "Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning - Directoraat-generaal Begroting en Beleidsevaluatie";c) in 3° worden de woorden "Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie en de federale overheidsdienst Budget en Beheerscontrole" vervangen door de woorden "Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning". HOOFDSTUK III. - Wijziging van het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten

Art. 5.Bij artikel 16 van het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten worden de woorden "en de afgevaardigd bestuurder van Selor" opgeheven. HOOFDSTUK IV. - Wijziging van het koninklijk besluit van 11 februari 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 11/06/1997 numac 1997011154 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997000178 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen voor kinderen onder de twaalf jaar type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997002238 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmakoterapeutische informatie » voor het jaar 1997 type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997021143 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende wijziging van de samenstelling van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie sluiten4 tot vaststelling van de individuele geldelijke rechten van de personen bij arbeidsovereenkomst aangeworven in de federale overheidsdiensten

Art. 6.In artikel 2, § 4, vierde lid, van het koninklijk besluit van 11 februari 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 11/06/1997 numac 1997011154 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997000178 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen voor kinderen onder de twaalf jaar type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997002238 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmakoterapeutische informatie » voor het jaar 1997 type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997021143 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende wijziging van de samenstelling van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie sluiten4 tot vaststelling van de individuele geldelijke rechten van de personen bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen in de federale overheidsdiensten, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 11 december 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 11/06/1997 numac 1997011154 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997000178 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen voor kinderen onder de twaalf jaar type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997002238 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmakoterapeutische informatie » voor het jaar 1997 type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997021143 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende wijziging van de samenstelling van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie sluiten3, worden de woorden "van de maand juli 2019" vervangen door de woorden "van het derde kwartaal van 2019".

Art. 7.In hetzelfde besluit, wordt een artikel 3ter ingevoegd, luidende : "Art. 3ter - De in artikel 1 bedoelde personen zijn onderworpen aan de artikelen 14quater tot en met 14octies van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel.". HOOFDSTUK V. - Wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende of specifieke opdrachten in de federale overheidsdiensten, de programmatorische overheidsdiensten en de diensten die ervan afhangen, alsook in sommige instellingen van openbaar nut

Art. 8.Bij artikel 1, eerste lid, 22°, van het koninklijk besluit van 1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende of specifieke opdrachten in de federale overheidsdiensten, de programmatorische overheidsdiensten en de diensten die ervan afhangen, alsook in sommige instellingen van openbaar nut, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 augustus 2004, worden de woorden "Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie" vervangen door de woorden "Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning". HOOFDSTUK VI. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 19 november 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/11/1998 pub. 28/11/1998 numac 1998002123 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen sluiten betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen

Art. 9.Artikel 1, § 4, van het koninklijk besluit van 19 november 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/11/1998 pub. 28/11/1998 numac 1998002123 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen sluiten betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 10 juni 2002, wordt aangevuld met een lid, luidende: "Voor het bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen personeel zijn naast de verloven opgenomen onder paragraaf 3 de bepalingen van toepassing betreffende het verlof voor opdracht van algemeen belang voor opdrachten in toepassing van artikel 99, tweede lid, 6° .".

Art. 10.Artikel 99, tweede lid, van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 maart 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten1, wordt aangevuld met de bepalingen onder 6°, luidende: "6° een ambt uit te oefenen in toepassing van artikel 56 van de Verordening (EU) 2019/1896 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2019 betreffende de Europese grens- en kustwacht en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1052/2013 en Verordening (EU) 2016/1624.".

Art. 11.In artikel 104, § 2, 4°, van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 11/06/1997 numac 1997011154 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997000178 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen voor kinderen onder de twaalf jaar type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997002238 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmakoterapeutische informatie » voor het jaar 1997 type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997021143 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende wijziging van de samenstelling van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie sluiten2, worden de woorden "artikel 99, tweede lid, 3° " vervangen door de woorden "artikel 99, tweede lid, 3° en 6° ".

Art. 12.In artikel 105, § 1, 2°, van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 11/06/1997 numac 1997011154 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997000178 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen voor kinderen onder de twaalf jaar type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997002238 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmakoterapeutische informatie » voor het jaar 1997 type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997021143 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende wijziging van de samenstelling van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie sluiten2, worden de woorden "artikel 99, tweede lid, 3°, 4° en 5° " vervangen door de woorden "artikel 99, tweede lid, 3° tot en met 6° ". HOOFDSTUK VII. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 22 december 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 09/01/2001 numac 2000002123 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de selectie en de loopbaan van het rijkspersoneel sluiten betreffende de selectie en de loopbaan van het Rijkspersoneel

Art. 13.In artikel 2, tweede lid, 3°, van het koninklijk besluit van 22 december 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 09/01/2001 numac 2000002123 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de selectie en de loopbaan van het rijkspersoneel sluiten betreffende de selectie en de loopbaan van het Rijkspersoneel, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 januari 2007, worden de woorden "Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie" vervangen door de woorden "Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning". HOOFDSTUK VIII. - Wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2001 pub. 13/07/2001 numac 2001002073 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de weging van de management- en staffuncties in de federale overheidsdiensten en tot vaststelling van hun wedde sluiten betreffende de weging van de management- en staffuncties in de federale overheidsdiensten en tot vaststelling van hun wedde

Art. 14.In artikel 5 van het koninklijk besluit van 11 juli 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2001 pub. 13/07/2001 numac 2001002073 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de weging van de management- en staffuncties in de federale overheidsdiensten en tot vaststelling van hun wedde sluiten betreffende de weging van de management- en staffuncties in de federale overheidsdiensten en tot vaststelling van hun wedde, worden de woorden "De horizontale federale overheidsdiensten Personeel en Organisatie en Budget en Beheerscontrole" vervangen door de woorden "Het Directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling en het Directoraat-generaal Begroting en Beleidsevaluatie van de Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning". HOOFDSTUK IX. - Wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/10/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001002158 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten sluiten betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten

Art. 15.In artikel 11bis, § 10, van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/10/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001002158 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten sluiten betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, eerste zin, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten5, worden de woorden "De federale overheidsdienst Personeel en Organisatie zal samen met de federale overheidsdienst Budget en Beheerscontrole" vervangen door de woorden "Het Directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling zal samen met het Directoraat-generaal Begroting en Beleidsevaluatie van de Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning";2° in het eerste lid, derde zin, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 juli 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten7, worden de woorden "federale overheidsdienst Personeel en Organisatie" vervangen door de woorden "Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning";3° in het tweede lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten5, worden de woorden "de federale overheidsdienst Personeel en Organisatie samen met de federale overheidsdienst Budget en Beheerscontrole" vervangen door de woorden "het Directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling samen met het Directoraat-generaal Begroting en Beleidsevaluatie van de Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning".

Art. 16.In de artikelen 16ter, § 2, en 18bis, § 3, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2015, worden de woorden "Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie" telkens vervangen door de woorden "Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning". HOOFDSTUK X. - Wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/12/2001 pub. 14/12/2001 numac 2001002198 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen sluiten betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

Art. 17.In de artikelen 22 en 24, § 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 6 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/12/2001 pub. 14/12/2001 numac 2001002198 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen sluiten betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden de woorden "Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie" telkens vervangen door de woorden "Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning". HOOFDSTUK XI. - Wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten.

Art. 18.In de artikelen 17, § 3, en 19bis, § 3, van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 april 2005, worden de woorden "Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie" telkens vervangen door de woorden "Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning". HOOFDSTUK XII. - Wijziging van het koninklijk besluit van 20 februari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2 houdende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

Art. 19.In de artikelen 24, § 3, tweede lid, en 26, § 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 20 februari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2 houdende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, worden de woorden "Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie" vervangen door de woorden "Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning". HOOFDSTUK XIII. - Wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3 betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties alsook de aanduiding en de uitoefening van staffuncties en directiefuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid

Art. 20.In artikel 19bis, § 3, van het koninklijk besluit van 30 november 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3 betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties alsook de aanduiding en de uitoefening van staffuncties en directiefuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 april 2014, worden de woorden "federale overheidsdienst Personeel en Organisatie" vervangen door de woorden "Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning". HOOFDSTUK XIV. - Wijziging van het koninklijk besluit van 22 september 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 houdende oprichting van cellen duurzame ontwikkeling in de federale overheidsdiensten, de programmatorische federale overheidsdiensten en het Ministerie van Landsverdediging

Art. 21.In artikel 1, 1°, van het koninklijk besluit van 22 september 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 houdende oprichting van cellen duurzame ontwikkeling in de federale overheidsdiensten, de programmatorische federale overheidsdiensten en het Ministerie van Landsverdediging, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "b) Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie" worden vervangen door de woorden "b) de Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning,";2° c) en d) worden opgeheven. HOOFDSTUK XV. - Wijziging van het koninklijk besluit van 6 oktober 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5 houdende diverse maatregelen met betrekking tot de vergelijkende aanwervingsselectie en met betrekking tot de stage

Art. 22.In artikel 4, eerste lid, van het koninklijk besluit van 6 oktober 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5 houdende diverse maatregelen met betrekking tot de vergelijkende aanwervingsselectie en met betrekking tot de stage, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 februari 2014, worden de woorden "een vertegenwoordiger van het Opleidingsinstituut van de federale Overheid, een vertegenwoordiger van het Centrum voor de Gelijkheid van Kansen, een vertegenwoordiger van SELOR - Selectiebureau van de Federale Administratie, een vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, een vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole" vervangen door de woorden "een vertegenwoordiger van het Interfederaal Centrum voor gelijke kansen, drie vertegenwoordigers van het Directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning waarvan ten minste een vertegenwoordiger bevoegd is op het gebied van opleiding en een vertegenwoordiger bevoegd is op het gebied van selectie en een vertegenwoordiger van het Directoraat-generaal Begroting en Beleidsevaluatie van de Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning". HOOFDSTUK XVI. - Wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 betreffende de aanduiding en uitoefening van managementfuncties binnen het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

Art. 23.In de artikelen 19, derde lid, 23, § 3, 26, derde lid, en 28, § 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 18 november 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 betreffende de aanduiding en uitoefening van de managementfuncties binnen het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, worden de woorden "Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie" telkens vervangen door de woorden "Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning". HOOFDSTUK XVII. - Wijziging van het koninklijk besluit van 16 november 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten7 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in sommige instellingen van openbaar nut

Art. 24.In de artikelen 20, § 2, en 24, § 3, van het koninklijk besluit van 16 november 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten7 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in sommige instellingen van openbaar nut, worden de woorden "Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie" telkens vervangen door de woorden "Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning". HOOFDSTUK XVIII. - Wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 tot organisatie van de vergelijkende selectie en de indiensttreding in het federaal administratief openbaar ambt van sommige statutaire ambtenaren van de autonome overheidsbedrijven

Art. 25.Artikel 10 van het koninklijk besluit van 7 maart 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 tot organisatie van de vergelijkende selectie en de indiensttreding in het federaal administratief openbaar ambt van sommige statutaire ambtenaren van de autonome overheidsbedrijven wordt vervangen door het volgende: "

Art. 10.In afwijking van afdeling 2 van Hoofdstuk III van het koninklijk besluit van 24 september 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten2 betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 25 november 2015: 1° bedraagt de duur van de stage van de ambtenaren van de niveaus A, B en C zes maanden;2° wordt een verslag opgemaakt om de twee maanden en op het einde van de stage; 3° zijn de opleidingsactiviteiten georganiseerd door het Directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning op basis van de aanvragen van de directeur van de stafdienst Personeel en Organisatie of, daar waar die niet zou bestaan, van de Personeelsdirecteur, toegankelijk voor de ambtenaren van de niveaus A, B en C tijdens de stageperiode.". HOOFDSTUK XIX. - Wijziging van het koninklijk besluit van 24 september 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten2 betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt

Art. 26.In de artikelen 4, 31, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 november 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten6, en 39, van het koninklijk besluit van 24 september 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten2 betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt, worden de woorden "Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie" telkens vervangen door de woorden "Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning".

Art. 27.In artikel 10/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 23 november 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten6, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het Frans worden de woorden "le premier jour ou le 15 d'un mois." vervangen door de woorden "de préférence le premier jour du mois ou le quinzième jour du mois."; 2° in het Nederlands worden de woorden "bij voorkeur" ingevoegd tussen het woord "begint" en de woorden "op de eerste dag".

Art. 28.In artikel 16, § 2, van hetzelfde besluit worden de woorden "de ambtenaar" vervangen door de woorden "het personeelslid".

Art. 29.In artikel 30/1, tweede lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 23 november 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten6, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "afschrift van het in artikel 21 bedoelde individuele evaluatiedossier" worden vervangen door de woorden "afschrift van het in artikel 21 bedoelde individuele evaluatiedossier betreffende de door het beroep betroffen evaluatieperiode"; 2° lid 2 wordt aangevuld met de volgende zin: "In afwijking van artikel 22 kan de Commissie, met het oog op het beroep, verzoeken om toegang tot alle documenten in het individuele dossier zoals bedoeld in artikel 21.".

Art. 30.Artikel 32, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 23 november 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten6, wordt aangevuld met de volgende zin: "Een afschrift van de beslissing van de leidend ambtenaar die de oorspronkelijke vermelding bevestigt waarop het beroep is gebaseerd, wordt aan de Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning toegezonden.". HOOFDSTUK XX. - Wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten3 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt

Art. 31.In artikel 12, zesde lid, van het koninklijk besluit van 25 oktober 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten3 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt, worden de woorden "Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie" vervangen door de woorden "Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning".

Art. 32.Artikel 53 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "Art. 53 - In afwijking van de artikelen 3 en 19 en onverminderd artikel 23 zal het personeelslid dat contractueel is bij de inwerkingtreding van dit besluit en dat, in dezelfde graad of klasse, later tot de stage wordt toegelaten: 1. de tweede schaalbonificatie van zijn graad of van zijn klasse genieten, als hij de eerste schaalbonificatie van zijn graad of klasse heeft genoten;2. de derde weddeschaal van zijn rang of van zijn klasse genieten, indien hij een schaalbonificatie heeft bekomen na zijn eerste schaalbonificatie van zijn rang of klasse;3. behoudt, onverminderd de artikelen 3 en 53, eerste en tweede lid, en in afwijking van artikel 19, indien zijn nieuwe wedde lager zou zijn, zijn oude wedde totdat hij in de nieuwe weddeschaal voor zijn rang of klasse een wedde verkrijgt die ten minste gelijk is aan zijn oude wedde. De geldelijke anciënniteit die hij verkregen heeft, hetzij tussen 1 januari 2014 en de datum waarop hij de eerste schaalbonificatie verkrijgt, hetzij sedert de maand waarin hij zijn laatste schaalbonificatie heeft verkregen, wordt gevaloriseerd als schaalanciënniteit. De vermeldingen verkregen tijdens de periode van gevaloriseerde geldelijke anciënniteit worden behouden.

Dit artikel is ook van toepassing op een contractueel die een nieuwe arbeidsovereenkomst krijgt binnen een termijn van twaalf maanden vanaf het einde van zijn vorige arbeidsovereenkomst, alsook op de ambtenaar die opnieuw toegelaten is tot de stage, zonder onderbreking.

In afwijking van de artikelen 20 en 21 geniet het personeelslid dat contractueel is bij de inwerkingtreding van dit besluit en dat wordt toegelaten tot de stage in dezelfde graad of dezelfde klasse, de verkregen wedde naar aanleiding van de overgang naar de hogere weddeschaal ten vroegste bij het verstrijken van de daadwerkelijke duur van zijn stage."

Art. 33.Tussen de artikelen 60 en 61 van hetzelfde besluit wordt een nieuw artikel 60/1 ingevoegd luidende: "Art. 60/1.

Wanneer de artikelen 42, 45 en 48 gelijktijdig met de artikelen 55 tot en met 59 toegepast moeten worden, wordt voorrang gegeven aan de toepassing van de artikelen 42, 45 en 48.". HOOFDSTUK XXI. - Wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten8 houdende uitvoering van artikel 53, vijfde lid, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966

Art. 34.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 6 juli 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten8 houdende uitvoering van artikel 53, vijfde lid, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, worden de woorden "federale overheidsdienst Personeel en Organisatie" vervangen door de woorden "Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning". HOOFDSTUK XXII. - Wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten9 betreffende de evaluatie en de loopbaan van de personeelsleden van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

Art. 35.In artikel 24, van het koninklijk besluit van 12 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten9 betreffende de evaluatie en de loopbaan van de personeelsleden van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, worden de volgende wijzigingen aangebracht, luidende : - in het eerste lid worden de woorden "afschrift van het in artikel 20 bedoelde individuele evaluatiedossier" vervangen door de woorden "afschrift van het in artikel 20, eerste lid, bedoelde individuele evaluatiedossier betreffende de door het beroep betroffen evaluatieperiode"; - het tweede lid wordt aangevuld met de volgende zin: "In afwijking van artikel 20, tweede lid, kan de beroepscommissie met het oog op het beroep verzoeken om toegang tot alle documenten in het individuele dossier als bedoeld in artikel 20, eerste lid.".

Art. 36.Artikel 27, tweede lid, van het hetzelfde besluit, wordt aangevuld met de volgende zin: "Een afschrift van de beslissing van de secretaris die de oorspronkelijke vermelding bevestigt waarop het beroep is gebaseerd, wordt aan de dienst Personeelswerk toegezonden.".

Art. 37.In artikel 39, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie" vervangen door de woorden "Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning".

Art. 38.Tussen de artikelen 82 en 83 van hetzelfde besluit wordt een nieuw artikel 82/1 ingevoegd luidende: "Art. 82/1.

Wanneer de artikelen 62, 65 en 69 bijkomend met de artikelen 76 tot en met 81 toegepast moeten worden, wordt voorrang gegeven aan de toepassing van de artikelen 62, 65 en 69.". HOOFDSTUK XXIII - Wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 11/06/1997 numac 1997011154 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997000178 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen voor kinderen onder de twaalf jaar type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997002238 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmakoterapeutische informatie » voor het jaar 1997 type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997021143 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende wijziging van de samenstelling van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie sluiten0 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning

Art. 39.In artikel 2, eerste lid, 21°, van het koninklijk besluit van 22 februari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 11/06/1997 numac 1997011154 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997000178 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen voor kinderen onder de twaalf jaar type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997002238 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmakoterapeutische informatie » voor het jaar 1997 type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997021143 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende wijziging van de samenstelling van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie sluiten0 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, worden de woorden "ten behoeve van de federale ambtenaren" vervangen door de woorden "ten behoeve van de begunstigden waarvan de lijst door Ons wordt vastgelegd na akkoord van de minister van ambtenarenzaken". HOOFDSTUK XXIV. - Wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 11/06/1997 numac 1997011154 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997000178 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen voor kinderen onder de twaalf jaar type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997002238 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmakoterapeutische informatie » voor het jaar 1997 type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997021143 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende wijziging van de samenstelling van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie sluiten1 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt

Art. 40.In artikel 8, b), van het koninklijk besluit van 13 juli 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 11/06/1997 numac 1997011154 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997000178 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen voor kinderen onder de twaalf jaar type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997002238 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmakoterapeutische informatie » voor het jaar 1997 type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997021143 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende wijziging van de samenstelling van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie sluiten1 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° bij 2) wordt het woord "Farciennes" ingevoegd tussen het woord "Courcelles," en het woord "Fontaine-l'Evêque,";2° bij 5) wordt het woord "Dour" ingevoegd tussen het woord "Boussu," en het woord "Frameries".

Art. 41.Artikel 62 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "Art. 62.

De toelage wordt maandelijks tegelijkertijd met de bezoldiging betaald.

In toepassing van artikel 4, eerste lid, 1°, is de toelage niet verschuldigd bij afwezigheid, gedurende dertig opeenvolgende werkdagen, met terugwerkende kracht tot de eerste dag van de afwezigheid. Onverminderd de toepassing van artikel 4, vierde lid, worden de afwezigheden omwille van de volgende redenen niet in aanmerking genomen voor de dertig opeenvolgende werkdagen: - ziekteverlof en disponibiliteit; - arbeidsongeval, ongeval op weg naar of van het werk of een beroepsziekte; - ouderschapsverlof; - adoptieverlof, opvangverlof, pleegzorgverlof; - loopbaanonderbreking om palliatieve zorgen of medische bijstand te verstrekken en loopbaanonderbreking voor mantelzorg; - verlof verbonden aan de moederschapsbescherming.

In toepassing van artikel 4, eerste lid, 2°, is de taaltoelage niet verschuldigd, wanneer het personeelslid het voordeel van zijn bezoldiging verliest.

De toelage is naar rato verschuldigd als de bezoldiging zelf naar rato wordt betaald. De toelage wordt echter niet verminderd als het personeelslid een verlof geniet wegens verminderde prestaties die gewettigd zijn door een chronische ziekte, een arbeidsongeval, een ongeval op de weg naar en van het werk of een beroepsziekte." HOOFDSTUK XXV. - Wijziging van het koninklijk besluit van 17 februari 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 11/06/1997 numac 1997011154 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997000178 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen voor kinderen onder de twaalf jaar type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997002238 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmakoterapeutische informatie » voor het jaar 1997 type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997021143 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende wijziging van de samenstelling van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie sluiten5 tot invoering van een aanvullend pensioen aan sommige personeelsleden van het federaal openbaar ambt

Art. 42.In artikel 3, § 2, van het koninklijk besluit van 17 februari 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 11/06/1997 numac 1997011154 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997000178 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen voor kinderen onder de twaalf jaar type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997002238 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmakoterapeutische informatie » voor het jaar 1997 type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997021143 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende wijziging van de samenstelling van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie sluiten5 tot invoering van een aanvullend pensioen aan sommige personeelsleden van het federaal openbaar ambt, wordt het tweede streepje als volgt vervangen: " - in het vierde lid, worden de woorden "van de maand juli 2019" vervangen door de woorden "van het eerste kwartaal van 2020". HOOFDSTUK XXVI. - Opheffingsbepalingen

Art. 43.Worden opgeheven: 1. het koninklijk besluit van 23 december 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten4 betreffende de toekenning van een forfaitaire vergoeding voor verblijfkosten voor sommige ambtenaren van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers;2. het koninklijk besluit van 20 september 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 tot vaststelling, de werkwijze en de bevoegdheden van het Beheerscomité van FED+;3. het koninklijk besluit van 20 september 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 betreffende het financiële beheer van FED+ als staatsdienst met afzonderlijk beheer;4. het koninklijk besluit van 8 februari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten9 tot vaststelling van de toelagen toegekend aan bepaalde categorieën van interne opleiders van de federale overheidsdiensten of van andere openbare diensten die opleiding geven aan het personeel van de Federale Overheidsdienst Justitie. HOOFDSTUK XXVI. - Bewarende, overgangs- en slotbepalingen

Art. 44.De personeelsleden die op de datum van inwerkingtreding van dit besluit een rondreizende functie uitoefenen en een maandelijkse forfaitaire vergoeding voor verblijfskosten genieten als bedoeld in het koninklijk besluit van 23 december 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten4 betreffende de toekenning van een forfaitaire vergoeding voor verblijfkosten voor sommige ambtenaren van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers, blijven deze vergoeding genieten indien het bedrag dat wordt toegekend overeenkomstig artikel 86 van het koninklijk besluit van 13 juli 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 11/06/1997 numac 1997011154 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997000178 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen voor kinderen onder de twaalf jaar type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997002238 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmakoterapeutische informatie » voor het jaar 1997 type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997021143 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende wijziging van de samenstelling van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie sluiten1 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt, minder gunstig is.

De maandelijkse forfaitaire vergoeding voor verblijfskosten of kosten wegens rondreizen wordt berekend en uitbetaald volgens de modaliteiten die van kracht waren op de dag voorafgaand aan de overplaatsing van het personeelslid naar de betrokkene entiteit.

Art. 45.§ 1 - Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. § 2. - In afwijking van § 1, ? heeft artikel 6 uitwerking met ingang van 1 juli 2019; ? hebben artikelen 9, 10, 11, en 12 voor wat specifiek betreft de uitoefening van een ambt in toepassing van artikel 56 van de Verordening (EU) 2019/1896 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2019 betreffende de Europese grens- en kustwacht en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1052/2013 en Verordening (EU) 2016/1624, uitwerking met ingang van 1 januari 2021; ? hebben artikelen 40 en 44 uitwerking met ingang van 1 september 2017; ? heeft artikel 42 uitwerking van 1 januari 2020; ? heeft de invoeging van de loopbaanonderbreking voor mantelzorg in de lijst van afwezigheden vastgelegd bij artikel 62, lid 2, 5e streepje, van het koninklijk besluit van 13 juli 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 11/06/1997 numac 1997011154 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997000178 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen voor kinderen onder de twaalf jaar type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997002238 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmakoterapeutische informatie » voor het jaar 1997 type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997021143 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende wijziging van de samenstelling van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie sluiten1 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt, zoals vastgelegd bij artikel 41 van dit besluit, uitwerking met ingang van 1 januari 2021.

Art. 46.De ministers zijn, elk wat hem betreft, bevoegd voor de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 september 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Ambtenarenzaken, P. DE SUTTER De Minister van Economie, P.-Y. DERMAGNE

^