Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 4 november 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/10/2018 pub. 04/11/2021 numac 2021033560 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 04/11/2021 numac 2021033591 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Fusie van ziekenfondsen In toepassing van artikelen 11 en 44 van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen heeft de Raad van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfo De fusie werd beslist door de algemene vergadering van het ziekenfonds: - « Solidaris Mutualité (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/10/2021 pub. 04/11/2021 numac 2021022168 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 oktober 2007 tot verlaging van de prijzen van sommige terugbetaalbare geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 30/09/2021 pub. 04/11/2021 numac 2021031213 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot vaststelling van de begunstigden van de acties die door de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning worden gevoerd in het kader van zijn opdracht om culturele, promotie-, amusements-, opleidings- en sportinitiatieven te ontwikkelen type koninklijk besluit prom. 17/10/2021 pub. 04/11/2021 numac 2021033056 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van boek IX, titel 2 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen van de codex over het welzijn op het werk type koninklijk besluit prom. 30/09/2021 pub. 04/11/2021 numac 2021032720 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het Rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 04/11/2021 numac 2021033562 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VIII type koninklijk besluit prom. 17/10/2021 pub. 04/11/2021 numac 2021033614 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende achtste verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 22 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 en bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het COVID-19 type koninklijk besluit prom. 18/07/2017 pub. 04/11/2021 numac 2021033625 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 25 december 2016 betreffende de verwerking van de passagiersgegevens, houdende de verplichtingen opgelegd aan de luchtvaartmaatschappijen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 03/06/2019 pub. 04/11/2021 numac 2021033626 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 2016 betreffende de bestrijding van infectieuze boviene rhinotracheïtis. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 12/10/2021 pub. 04/11/2021 numac 2021033638 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het door de Nationale Raad van de Orde van architecten vastgestelde Reglement van beroepsplichten type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/11/2021 numac 2021033677 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 17 juli 2013 betreffende de bescherming tegen valsemunterij en de handhaving van de kwaliteit van de geldomloop. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 04/11/2021 numac 2021042862 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot instelling van een systeem voor de identificatie en de traceerbaarheid van springstoffen voor civiel gebruik. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 04/11/2021 numac 2021204974 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor aanvullende Pensioenen type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 04/11/2021 numac 2021204976 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Beheerscomité van de Federale Pensioendienst

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/09/2021 pub. 04/11/2021 numac 2021033704 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan « Terrorisme » van de Gouverneur van de provincie Antwerpen type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/11/2021 numac 2021205166 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke Besturen MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 14 juli 2021 wordt de beraadslaging van 22 juni 2021 goedgekeurd, waarbij de gemeenteraad van Moeskroen, voor de boekjaren 2021 tot 2025, een gemeentelijke heffing instelt op het v

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 04/11/2021 numac 2021204982 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij twee arresten van 30 september 2021, waarvan de expedities ter griffie van het Hof zijn ingekomen op 6 en 7 oktober 2021, heeft het Hof van Beroep te Antwerpen « Schendt artikel 221, § 1, van de AWDA, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet gelezen in same(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 04/11/2021 numac 2021205065 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 7 oktober 2021, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 12 oktober 2021, heeft het Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Antwerpen, « 1. Schendt artikel 120bis Algemene Kinderbijslagwet van 19 december 1939, zoals ingevoerd door ar(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/10/2021 pub. 04/11/2021 numac 2021022389 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Saint-Georges-sur-Meuse

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/10/2021 pub. 04/11/2021 numac 2021033633 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse gemeenschap betreffende de goedkeuring van de beroeps- en opleidingsprofielen opgesteld door de "Service francophone des Métiers et des Qualifications" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 04/11/2021 numac 2021033634 bron ministerie van de franse gemeenschap Toelating tot het rustpensioen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2021 wordt met ingang van 1 oktober 2021 eervol ontslag uit haar ambt verleend aan mevrouw Liliane BAUDART, administrateur-generaal, geboren op Met ingang van 1 oktober 2021 mag de belanghebbende haar rechten op rustpensioen doen gelden en de (...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/10/2021 pub. 04/11/2021 numac 2021033660 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type besluit van de vlaamse regering prom. 15/10/2021 pub. 04/11/2021 numac 2021033661 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/10/2021 pub. 04/11/2021 numac 2021205192 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de goedkeuring van de beroeps- en opleidingsprofielen opgesteld door de "Service francophone des Métiers et des Qualifications" in het 2e en 3e kwartaal van 2021

omzendbrief

type omzendbrief prom. 27/08/2021 pub. 04/11/2021 numac 2021033490 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief nr. 685bis. - Richtlijnen in het kader van de bijzondere COVID-19-maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt inzake de organisatie van het werk - Wijziging van omzendbrief nr. 685 van 1 september 2020. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/11/2021 numac 2021022318 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv SEA PORT RESIDENTIES, nv CREADOMUS INVEST en nv BELG Dit besluit werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 23 juli 2021. Deze zaak is ingesch(...) type bericht prom. -- pub. 04/11/2021 numac 2021022268 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer G. ERVYN c.s. heeft de nietigverklaring gevorderd Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 234.379/ XIII-9381. Voor de Hoofdgriffier, Céc(...) type bericht prom. -- pub. 04/11/2021 numac 2021022267 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De gemeente Schaarbeek heeft de nietigverklaring gevorderd Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 16 maart 2021. Deze zaak is ingeschr(...) type bericht prom. -- pub. 04/11/2021 numac 2021033507 bron autoriteit voor financiele diensten en markten Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen Met toepassing van artikel 81 undecies van de hypotheekwet van 16 december 1851 wordt de overdracht bekendgemaakt van de gehele portefeuille hypothecaire schuldvorder Deze overdracht is tegenstelbaar aan alle derden door deze bekendmaking. (...) type bericht prom. -- pub. 04/11/2021 numac 2021033508 bron autoriteit voor financiele diensten en markten Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen Met toepassing van artikel 81 undecies van de hypotheekwet van 16 december 1851 wordt de overdracht bekendgemaakt van de gehele portefeuille hypothecaire schuldvorder Deze overdracht is tegenstelbaar aan alle derden door deze bekendmaking. type bericht prom. -- pub. 04/11/2021 numac 2021204981 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 4 oktober 2021, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 12 oktober 2021, heeft de Politierechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Sin « 1. Schendt artikel 65/1 van de Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, (...) type bericht prom. -- pub. 04/11/2021 numac 2021205120 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 7 oktober 2021 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 8 oktober 2021, heeft Charlotte D' Die zaak is ingeschreven onder nummer 7648 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 04/11/2021 numac 2021205096 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 14 oktober 2021 van mevr. B. Heindrichs, Directrice-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpmiddelen en Leefmilieu, wordt de erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen die bij ad Bij beslissing van 14 oktober 2021 van mevr. B. Heindrichs, Directrice-generaal van de Waalse O(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 04/11/2021 numac 2021204904 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel. Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgekeur Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 04/11/2021 numac 2021205193 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten Productveiligheid (niveau A2) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG21184 Deze selectie werd afgesloten op 26/10/2021. De lij(...) Deze lijst wordt door de DG Rekrutering en Ontwikkeling verstuurd naar de afgevaardigde bestuurder (...) type lijst prom. -- pub. 04/11/2021 numac 2021205194 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Testers/Testautomators (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG21309 Solliciteren kan tot 29/11/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deeln(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 04/11/2021 numac 2021205230 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige juridische medewerkers (niveau B) voor Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer : AFB21040 Solliciteren kan tot 18/11/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (j(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 04/11/2021 numac 2021205232 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Inspecteurs - autobedrijven (niveau B) voor Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer : AFB21041 Solliciteren kan tot 18/11/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijvi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 04/11/2021 numac 2021205241 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Verantwoordelijken IT- dienst A3 (niveau A3) voor de POD Wetenschapsbeleid. - Selectienummer : ANG21339 Solliciteren kan tot 18/11/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijvin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...) type lijst prom. -- pub. 04/11/2021 numac 2021205247 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige System Administrators (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG21296 Solliciteren kan tot 29/11/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnem(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 04/11/2021 numac 2021205249 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Testers/Testautomators (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG21288 Solliciteren kan tot 29/11/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deeln(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 04/11/2021 numac 2021205261 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Java developers (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG21300 Solliciteren kan tot 29/11/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemings(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

document

type document prom. 29/10/2021 pub. 04/11/2021 numac 2021033748 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 21 januari 2021 tot vaststelling van maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus type document prom. -- pub. 04/11/2021 numac 2021205205 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 04/11/2021 numac 2021205255 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Java Developers (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG21293. - Erratum Solliciteren kan tot 29/11/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, d(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/11/2021 numac 2021033648 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Benoemingen in de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3686 van 25 september 2021, hebben in de vakrichting "inwerkingstelling van marinewapensystemen" de volgende benoemin In de graad van korvetkapitein, de luitenanten-ter-zee G. Scheerlinck, D. Moors, D. Dimanche, F. Fo(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/11/2021 numac 2021033703 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1ste februari 2021, wordt de heer Simon LAMBRECHETS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Franse taalkader, met i Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/11/2021 numac 2021042915 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen in de hogere graad in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3691 van 25 september 2021, hebben in de vakrichting "inwerkingstelling van de grondwapensystemen" de volgende ben In de graad van luitenant-kolonel militair administrateur, majoor militair administrateur L. De Mey(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 04/11/2021 numac 2021033695 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Nationale Evaluatiecommissie Zwangerschapsafbreking Mededeling. - Oproep tot kandidaten voor detachering De Nationale Evaluatiecommissie Zwangerschapsafbreking zal voor zijn secretariaat eerlang overgaan tot de aanwijzing van een Nederlandstalig De Nationale Evaluatiecommissie Zwangerschapsafbreking werd opgericht om de uitvoering van de bepal(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 04/11/2021 numac 2021033696 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Nationale Evaluatiecommissie Zwangerschapsafbreking Mededeling. - Oproep tot kandidaten voor een detachering De Nationale Evaluatiecommissie Zwangerschapsafbreking zal weldra een Administratief Assistent aanstellen voor haar secretari(...) De Nationale Evaluatiecommissie Zwangerschapsafbreking werd opgericht om toe te zien op de toepassi(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 04/11/2021 numac 2021033566 bron federaal instituut voor de bescherming en bevordering van de rechten van de mens Personeel. - Aanwerving De Federaal **** voor de bescherming en de bevordering van de **** van de Mens werft aan 1 verantwoordelijke ****/**** (****/****/****) door middel van een vergelijkend examen Wie zijn wij? He(...) **** **** heeft momenteel een federale bevoegdheid (hoewel de wet uitzicht biedt op ****(...)

document

type document prom. -- pub. 04/11/2021 numac 2021033697 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Uitnodiging voor een gewone en een buitengewone algemene vergadering van het Belgisch Instituut voor Octrooigemachtigden De raad van het Instituut voor Octrooigemachtigden en de regeringscommissaris bij dit Instituut nodigen de leden van het Ins De agenda van deze algemene vergaderingen bevindt zich in bijlage 1. De organisatie van een gewone (...) type document prom. -- pub. 04/11/2021 numac 2021033706 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** (niveau ****1) voor de **** **** Zaken. - ****: ****21130 Deze selectie werd afgesloten op 29/09/2021. Er zijn 32 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. (...) type document prom. -- pub. 04/11/2021 numac 2021205243 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Directeurs Personeel en Organisatie (niveau A3) voor de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij. - Selectienummer : ANB21018 Deze selectie werd afgesloten op 27/10/202(...) Er zijn 0 laureaten.
^