Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 08 maart 2024

Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 5 oktober 2023 zijn de volgende promoties, benoemingen en decoraties verleend: LEOPOLDSORDE Commandeur De heer Antonio CACI, werkend lid van het Comité P., met ingang van 8 april 2021 De he Mevrouw Nadia MARION, eerste directieraad bij de Kamer van volksvertegenwoordigers, met ingang van (...)

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2024000884
pub.
08/03/2024
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 5 oktober 2023Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/10/2023 pub. 17/10/2023 numac 2023045475 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende vaststelling van een datum van inwerkingtreding voor artikel 29 van de wet van 13 oktober 2022 tot wijziging van het Belgisch Scheepvaartwetboek betreffende de maritieme beveiliging type koninklijk besluit prom. 05/10/2023 pub. 04/12/2023 numac 2023046301 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit van 5 oktober 2023 houdende het reglement tot inrichting van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie "Helena en Isabella Godtschalck" type koninklijk besluit prom. 05/10/2023 pub. 19/10/2023 numac 2023046210 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 24, § 2ter, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers voor 2022 en de daaropvolgende jaren type koninklijk besluit prom. 05/10/2023 pub. 05/12/2023 numac 2023046248 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het Beheerscomité van de Gemeenschappelijke sociale dienst van de Federale Pensioendienst type koninklijk besluit prom. 05/10/2023 pub. 24/10/2023 numac 2023046249 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het Beheerscomité van de pensioenen van de provinciale en lokale besturen van de Federale Pensioendienst sluiten zijn de volgende promoties, benoemingen en decoraties verleend: LEOPOLDSORDE Commandeur De heer Antonio CACI, werkend lid van het Comité P., met ingang van 8 april 2021 De heer Patrick GRILLI, eerste directieraad bij de Kamer van volksvertegenwoordigers, met ingang van 8 april 2022 Mevrouw Nadia MARION, eerste directieraad bij de Kamer van volksvertegenwoordigers, met ingang van 8 april 2022 De heer Luc VERRIEST, eerste directieraad bij de Kamer van volksvertegenwoordigers, met ingang van 8 april 2022 Ridder Mevrouw Cécile BATAILLE, eerstaanwezend assistente bij het Parlement van de Franse Gemeenschap, met ingang van 15 november 2020 De heer Mustapha BEN TALEB, gespecialiseerd technicus-elektricien bij de Kamer van volksvertegenwoordigers, met ingang van 8 april 2022 Mevrouw Bénédicte BERGER, eerstaanwezend assistente bij het Waals Parlement, met ingang van 8 april 2022 Mevrouw Nancy CASTILLO, eerste redacteur IV bij de Kamer van volksvertegenwoordigers, met ingang van 8 april 2022 De heer Arnaud CAVOY, attaché bij het Waals Parlement, met ingang van 8 april 2022.

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.

De graad van Grootofficier in de Leopoldsorde, toegekend bij koninklijk besluit van 20 oktober 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/10/2022 pub. 21/11/2022 numac 2022042494 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende derde verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 23 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022, gewijzigd door de wet van 3 juli 2022 houdende de derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 en bestemd tot het dekken van de uitgaven veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne type koninklijk besluit prom. 20/10/2022 pub. 18/01/2023 numac 2022042714 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Agentschap voor Buitenlandse Handel type koninklijk besluit prom. 20/10/2022 pub. 03/11/2022 numac 2022042461 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten dat beperkende voorwaarden oplegt bij de commercialisering, bij de consumenten, van bepaalde verzekeringsovereenkomsten over multimedia-apparaten type koninklijk besluit prom. 20/10/2022 pub. 05/12/2022 numac 2022034023 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw IDA ter ondersteuning van de uitbreiding van een pilootproject « tools alcohol » in de algemene ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 20/10/2022 pub. 13/12/2022 numac 2022042297 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opheffing van de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 20/10/2022 pub. 18/01/2023 numac 2022043045 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van KDC Ruddervoorde inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 20/10/2022 pub. 18/01/2023 numac 2022043046 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van KFC Kontich inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden sluiten aan mevrouw Nadine MOULARD, eerste taalattaché bij de Raad van State, met ingang van 15 november 2019, wordt ingetrokken en vervangen door de graad van Commandeur in de Leopoldsorde, met ingang van 15 november 2019.

In het koninklijk besluit van 7 maart 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/03/2021 pub. 29/03/2021 numac 2021200848 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de metaalverwerkende nijverheid" type koninklijk besluit prom. 07/03/2021 pub. 08/04/2021 numac 2021040629 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden (1) type koninklijk besluit prom. 07/03/2021 pub. 30/03/2021 numac 2021040073 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2020, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, betreffende de bijdrage in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 07/03/2021 pub. 22/03/2021 numac 2021030441 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2021, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 07/03/2021 pub. 02/04/2021 numac 2021200157 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het pensioenplan in de subsector voor verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 07/03/2021 pub. 29/03/2021 numac 2021200179 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot opheffing en vervanging, wat het toepassingsgebied betreft, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2001 betreffende de eindejaarstoelage voor de Brusselse ambulante sectoren type koninklijk besluit prom. 07/03/2021 pub. 08/04/2021 numac 2021040632 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar, in het kader van de zware beroepen met een beroepsloopbaan van 33 jaar , met uitzondering van de ondernemingen die ressorteren onder de witzandexploitaties (1) sluiten houdende de toekenning van de graad van Ridder in de Leopoldsorde, met ingang van 8 april 2019 aan de heer François GADINEUR, attaché bij het Waals Parlement, moet wat de naam betreft, "François GADISSEUR" gelezen worden.

Paleis Bij koninklijk besluit van 26 december 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043502 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 2013 tot uitvoering van artikelen 4 en 13 van de wet van 13 maart 2013 tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen met het oog op de invoering van de unieke aangifte type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 24/02/2023 numac 2023200900 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 09/01/2023 numac 2022207369 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 24 en 50, 5°, van het koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot uitvoering van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 10/01/2023 numac 2023030026 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het openbaredienstcontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS sluiten, wordt de heer Vincent Coppieters, secretaris-generaal van de Stichting Koningin Paola, benoemd tot Officier in de Leopoldsorde.

KROONORDE Grootofficier De heer André REZSÖHCAZY, directeur-generaal bij de Senaat, met ingang van 15 november 2021.

Commandeur Mevrouw Luiza ANZALONE, eerste directieraad bij de Kamer van volksvertegenwoordigers, met ingang van 8 april 2022 De heer Thibaut CARDON de LICHTBUER, bestuursdirecteur bij de Senaat, met ingang van 8 april 2022 De heer Serge MODEL, directeur-revisor IV bij de Kamer van volksvertegenwoordigers, met ingang van 8 april 2022.

Officier De heer Fabrice SIMON, attaché bij het Waals Parlement, met ingang van 8 april 2021 Mevrouw Stéphanie ZOULIAMIS, adviseur bij de Kamer van volksvertegenwoordigers, met ingang van 8 april 2022.

Ridder De heer Luc DELVIGNE, eerstaanwezend technicus informatica bij de Senaat, met ingang van 8 april 2021 Mevrouw Nathalie DUPONT, assistente bij de Kamer van volksvertegenwoordigers, met ingang van 8 april 2022 De heer Roger Emonts, eerste redacteur bij de Senaat, met ingang van 8 april 2021 De heer Jean-Claude ROBERT, luitenant bij de hulpverleningszone Hesbaye - Officier verantwoordelijk voor de post Borgworm, met ingang van 15 november 2020.

Gouden Palmen De heer Dominique DAVID, klerk bij het Parlement van de Franse Gemeenschap, met ingang van 8 april 2021 De heer Antonio TRAPASSO, eerstaanwezend technisch klerk bij het Parlement van de Franse Gemeenschap, met ingang van 8 april 2021 De heer Hans VANHERPE, klerk bij het Parlement van de Franse Gemeenschap, met ingang van 8 april 2021 Zilveren Palmen De heer Michel TONNET, adjudant bij de hulpverleningszone Hesbaye - Postoverste Hannuit, met ingang van 8 april 2021 Gouden medaille Mevrouw Marie PAQUOT, eerstaanwezend kamerbewaarder-bode bij het Parlement van de Franse Gemeenschap, met ingang van 15 november 2021.

Zilveren medaille De heer Marc BERGER, vrijwillig korporaal bij de hulpverleningszone Hesbaye - Post Borgworm, met ingang van 8 april 2018.

De graad van Grootofficier in de Kroonorde, toegekend bij koninklijk besluit van 20 oktober 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/10/2022 pub. 21/11/2022 numac 2022042494 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende derde verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 23 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022, gewijzigd door de wet van 3 juli 2022 houdende de derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 en bestemd tot het dekken van de uitgaven veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne type koninklijk besluit prom. 20/10/2022 pub. 18/01/2023 numac 2022042714 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Agentschap voor Buitenlandse Handel type koninklijk besluit prom. 20/10/2022 pub. 03/11/2022 numac 2022042461 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten dat beperkende voorwaarden oplegt bij de commercialisering, bij de consumenten, van bepaalde verzekeringsovereenkomsten over multimedia-apparaten type koninklijk besluit prom. 20/10/2022 pub. 05/12/2022 numac 2022034023 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw IDA ter ondersteuning van de uitbreiding van een pilootproject « tools alcohol » in de algemene ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 20/10/2022 pub. 13/12/2022 numac 2022042297 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opheffing van de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 20/10/2022 pub. 18/01/2023 numac 2022043045 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van KDC Ruddervoorde inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 20/10/2022 pub. 18/01/2023 numac 2022043046 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van KFC Kontich inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden sluiten aan mevrouw Mireille VAN WILDERODE, eerste adviseur bij de Kamer van volksvertegenwoordigers, met ingang van 8 april 2021, wordt ingetrokken en vervangen door de graad van Commandeur in de Kroonorde, met ingang van 8 april 2021.

De graad van Grootofficier in de Kroonorde, toegekend bij koninklijk besluit van 20 oktober 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/10/2022 pub. 21/11/2022 numac 2022042494 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende derde verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 23 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022, gewijzigd door de wet van 3 juli 2022 houdende de derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 en bestemd tot het dekken van de uitgaven veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne type koninklijk besluit prom. 20/10/2022 pub. 18/01/2023 numac 2022042714 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Agentschap voor Buitenlandse Handel type koninklijk besluit prom. 20/10/2022 pub. 03/11/2022 numac 2022042461 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten dat beperkende voorwaarden oplegt bij de commercialisering, bij de consumenten, van bepaalde verzekeringsovereenkomsten over multimedia-apparaten type koninklijk besluit prom. 20/10/2022 pub. 05/12/2022 numac 2022034023 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw IDA ter ondersteuning van de uitbreiding van een pilootproject « tools alcohol » in de algemene ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 20/10/2022 pub. 13/12/2022 numac 2022042297 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opheffing van de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 20/10/2022 pub. 18/01/2023 numac 2022043045 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van KDC Ruddervoorde inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 20/10/2022 pub. 18/01/2023 numac 2022043046 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van KFC Kontich inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden sluiten aan mevrouw Stéphane GOURDANGE, eerste adviseur-informaticus bij de Senaat, met ingang van 8 april 2022, wordt ingetrokken en vervangen door de graad van Commandeur in de Kroonorde, met ingang van 8 april 2020.

In het koninklijk besluit van 7 maart 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/03/2021 pub. 29/03/2021 numac 2021200848 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de metaalverwerkende nijverheid" type koninklijk besluit prom. 07/03/2021 pub. 08/04/2021 numac 2021040629 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden (1) type koninklijk besluit prom. 07/03/2021 pub. 30/03/2021 numac 2021040073 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2020, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, betreffende de bijdrage in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 07/03/2021 pub. 22/03/2021 numac 2021030441 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2021, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 07/03/2021 pub. 02/04/2021 numac 2021200157 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het pensioenplan in de subsector voor verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 07/03/2021 pub. 29/03/2021 numac 2021200179 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot opheffing en vervanging, wat het toepassingsgebied betreft, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2001 betreffende de eindejaarstoelage voor de Brusselse ambulante sectoren type koninklijk besluit prom. 07/03/2021 pub. 08/04/2021 numac 2021040632 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar, in het kader van de zware beroepen met een beroepsloopbaan van 33 jaar , met uitzondering van de ondernemingen die ressorteren onder de witzandexploitaties (1) sluiten houdende de toekenning van de graad van Grootofficier in de Kroonorde, met ingang van 15 november 2019 aan de heer Philippe TANS, adjunct-griffier bij de Kamer van volksvertegenwoordigers, moet wat de naam betreft, "Philip TANS" gelezen worden.

In het koninklijk besluit van 20 oktober 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/10/2022 pub. 21/11/2022 numac 2022042494 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende derde verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 23 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022, gewijzigd door de wet van 3 juli 2022 houdende de derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 en bestemd tot het dekken van de uitgaven veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne type koninklijk besluit prom. 20/10/2022 pub. 18/01/2023 numac 2022042714 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Agentschap voor Buitenlandse Handel type koninklijk besluit prom. 20/10/2022 pub. 03/11/2022 numac 2022042461 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten dat beperkende voorwaarden oplegt bij de commercialisering, bij de consumenten, van bepaalde verzekeringsovereenkomsten over multimedia-apparaten type koninklijk besluit prom. 20/10/2022 pub. 05/12/2022 numac 2022034023 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw IDA ter ondersteuning van de uitbreiding van een pilootproject « tools alcohol » in de algemene ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 20/10/2022 pub. 13/12/2022 numac 2022042297 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opheffing van de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 20/10/2022 pub. 18/01/2023 numac 2022043045 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van KDC Ruddervoorde inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 20/10/2022 pub. 18/01/2023 numac 2022043046 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van KFC Kontich inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden sluiten houdende de toekenning van de graad van Ridder in de Kroonorde, met ingang van 8 april 2019 aan de heer Michel VANDERBEQUE, moet "redacteur bij de Raad van State" in plaats van "adjunct-secretaris bij de Senaat" gelezen worden.

ORDE VAN LEOPOLD II Commandeur De heer Jean-François DAMSEAUX, eerste adviseur bij het Waals Parlement, met ingang van 8 april 2022 Mevrouw Geneviève KIVITS, eerste directieraad bij de Kamer van volksvertegenwoordigers, met ingang van 8 april 2022.

Ridder Mevrouw Fatiha EL-AMRI, assistente bij de Kamer van volksvertegenwoordigers, met ingang van 8 april 2022 Mevrouw Pascale EWEN, gespecialiseerd technicus bij de Kamer van volksvertegenwoordigers, met ingang van 8 april 2021 Mevrouw Dominique-Marie LOICQ, klerk bij de Kamer van volksvertegenwoordigers, met ingang van 8 april 2022 De heer Eric MOINY, verantwoordelijke voor de schoonmaak bij de Kamer van volksvertegenwoordigers, met ingang van 8 april 2022 Mevrouw Anne VILLE, hoofddeurwachter bij de Kamer van volksvertegenwoordigers, met ingang van 8 april 2022.

Zilveren medaille Mevrouw Nathalie GOEMAN, schoonmaakster 1ste klasse bij de Senaat, met ingang van 8 april 2021 Mevrouw Pascale LIBOR, schoonmaakster 1ste klasse bij de Senaat, met ingang van 15 november 2021.

Zij nemen vanaf de bij hun naam vermelde datum hun rang in de Orde in.

In het koninklijk besluit van 30 september 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/09/2021 pub. 15/10/2021 numac 2021033358 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van het programma van de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2021-2022 type koninklijk besluit prom. 30/09/2021 pub. 04/11/2021 numac 2021032720 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het Rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 30/09/2021 pub. 04/11/2021 numac 2021031213 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot vaststelling van de begunstigden van de acties die door de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning worden gevoerd in het kader van zijn opdracht om culturele, promotie-, amusements-, opleidings- en sportinitiatieven te ontwikkelen sluiten houdende de toekenning van de graad van Commandeur in de Orde van Leopold II, met ingang van 8 april 2020 aan de heer Gaël WATTEUW, directieraad bij het Franstalig Brussels Parlement, moet wat de naam betreft, "Gaël WATTEEUW" gelezen worden.

In het koninklijk besluit van 7 maart 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/03/2021 pub. 29/03/2021 numac 2021200848 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de metaalverwerkende nijverheid" type koninklijk besluit prom. 07/03/2021 pub. 08/04/2021 numac 2021040629 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden (1) type koninklijk besluit prom. 07/03/2021 pub. 30/03/2021 numac 2021040073 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2020, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, betreffende de bijdrage in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 07/03/2021 pub. 22/03/2021 numac 2021030441 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2021, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 07/03/2021 pub. 02/04/2021 numac 2021200157 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het pensioenplan in de subsector voor verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 07/03/2021 pub. 29/03/2021 numac 2021200179 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot opheffing en vervanging, wat het toepassingsgebied betreft, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2001 betreffende de eindejaarstoelage voor de Brusselse ambulante sectoren type koninklijk besluit prom. 07/03/2021 pub. 08/04/2021 numac 2021040632 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar, in het kader van de zware beroepen met een beroepsloopbaan van 33 jaar , met uitzondering van de ondernemingen die ressorteren onder de witzandexploitaties (1) sluiten houdende de toekenning van de gouden medaille in de Orde van Leopold II, met ingang van 8 april 2019 aan de heer Walther ZARNAUSKI, eerstaanwezend kamerbewaarder-chauffeur bij het Waals Parlement, moet wat de naam betreft, "Walther ZARNOWSKI" gelezen worden.

^