Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 26 december 2022
gepubliceerd op 09 januari 2023

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 24 en 50, 5°, van het koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot uitvoering van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2022207369
pub.
09/01/2023
prom.
26/12/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 DECEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 24 en 50, 5°, van het koninklijk besluit van 23 maart 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/2007 pub. 30/03/2007 numac 2007012128 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 23/03/2007 pub. 30/03/2007 numac 2007000266 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten sluiten tot uitvoering van de wet van 26 juni 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de sluiting van de ondernemingen sluiten betreffende de sluiting van de ondernemingen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 26 juni 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de sluiting van de ondernemingen sluiten betreffende de sluiting van de ondernemingen, de artikelen 37, 52 en 69;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/2007 pub. 30/03/2007 numac 2007012128 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 23/03/2007 pub. 30/03/2007 numac 2007000266 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten sluiten tot uitvoering van de wet van 26 juni 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de sluiting van de ondernemingen sluiten betreffende de sluiting van de ondernemingen;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 11 mei 2022;

Gelet op de verklaring van de Staatssecretaris voor Begroting dat zij haar akkoord niet kan verlenen, waarna de Ministerraad op 17 juni 2022 besliste daaraan voorbij te gaan;

Gelet op het advies van de Nationale Arbeidsraad, gegeven op 17 mei 2022;

Gelet op het advies nr. 72.627/1 van de Raad van State, gegeven op 21 december 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 Op de voordracht van de Minister van Werk en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 24 van het koninklijk besluit van 23 maart 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/2007 pub. 30/03/2007 numac 2007012128 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 23/03/2007 pub. 30/03/2007 numac 2007000266 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten sluiten tot uitvoering van de wet van 26 juni 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de sluiting van de ondernemingen sluiten betreffende de sluiting van de ondernemingen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 8 maart 2007 en 6 juli 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt opgeheven; 2° in het tweede lid, dat het eerste lid wordt, worden : - de woorden "23.000 euro" vervangen door de woorden "30.500 euro"; - de woorden "Dit maximumbedrag wordt gebracht op 24.000 euro vanaf 1 januari 2008 voor de sluiting van ondernemingen waarvan de datum van de sluiting, bepaald overeenkomstig of krachtens artikel 3 van de wet van 26 juni 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de sluiting van de ondernemingen sluiten betreffende de sluiting van de ondernemingen, plaatsvindt vanaf 1 januari 2008. Dit bedrag wordt gebracht op 25.000 euro vanaf 1 januari 2009" vervangen door de woorden "Dit maximumbedrag geldt"; - de woorden "plaatsvindt vanaf 1 januari 2009" vervangen door de woorden " plaatsvindt vanaf 1 juli 2022.". 3° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende: "Voor de aanvullende vergoeding bij brugpensioen is het maximumbedrag, het bedrag dat verschuldigd is krachtens de collectieve arbeidsovereenkomst nr.17, gesloten op 19 december 1974 in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen.".

Art. 2.In artikel 50 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 3 februari 2020 en 29 januari 2022, worden de bepalingen onder 5° vervangen als volgt : "5° voor het bepalen van het recht op en de toekenning van de sluitingsvergoeding : - de personeelslijst van de werknemers die ten minste één jaar anciënniteit in de onderneming tellen en die een arbeidsovereenkomst hadden van onbepaalde tijd die beëindigd werd, voor de werklieden, binnen twaalf maanden en, voor de bedienden, binnen achttien maanden voorafgaand aan de wettelijke sluitingsdatum, voor de sluitingen van ondernemingen waarvan de sluitingsdatum, bepaald overeenkomstig of krachtens artikel 3 van de wet van 26 juni 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de sluiting van de ondernemingen sluiten betreffende de sluiting van de ondernemingen, plaatsvindt vóór 1 juli 2022; - de personeelslijst van de werknemers die ten minste één jaar anciënniteit in de onderneming tellen en die een arbeidsovereenkomst hadden van onbepaalde tijd, die beëindigd werd, binnen achttien maanden voorafgaand aan de wettelijke sluitingsdatum, voor de sluitingen van ondernemingen waarvan de sluitingsdatum, bepaald overeenkomstig of krachtens artikel 3 van de wet van 26 juni 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de sluiting van de ondernemingen sluiten betreffende de sluiting van de ondernemingen, plaatsvindt vanaf 1 juli 2022.".

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2022.

De artikelen 1 en 2 zijn van toepassing op sluitingen van ondernemingen waarvan de datum van sluiting, bepaald overeenkomstig of krachtens artikel 3 van de wet van 26 juni 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de sluiting van de ondernemingen sluiten betreffende de sluiting van de ondernemingen, plaatsvindt vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 4.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 december 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 26 juni 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de sluiting van de ondernemingen sluiten, Belgisch Staatsblad van 9 augustus 2002. Koninklijk besluit van 23 maart 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/2007 pub. 30/03/2007 numac 2007012128 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 23/03/2007 pub. 30/03/2007 numac 2007000266 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten sluiten, Belgisch Staatsblad van 30 maart 2007.

^