Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 januari 2023

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 09/01/2023 numac 2022043262 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregel Op voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen van 9 februari 2021 en in uitvoering van artikel 22, 4° bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering v Interpretatieve regel voor de terugbetaling van de farmaceutische specialiteiten met tocilizumab al(...) type wet prom. 15/11/2022 pub. 09/01/2023 numac 2022043214 bron instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen Wet tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen en van de wet van 16 december 2002 houdende oprichting van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/01/2023 numac 2022034103 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 28 oktober 2022 is machtiging verleend aan mevrouw Huych, Jolene Rita Constant, geboren te Antwerpen, district Deurne op 28 mei 2000, wonende te Brecht; en mevrouw Huych, Kaylee Dominiq Bij koninklijk besluit van 28 oktober 2022 is machtiging verleend aan mevrouw Criel, Steffie Go(...) type koninklijk besluit prom. 13/12/2022 pub. 09/01/2023 numac 2022034614 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende het jaarlijks vakantieverlof type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/01/2023 numac 2022042609 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Nationale Orden. - Intrekking Bij koninklijk besluit van 20 juli 2022 wordt het koninklijk besluit van 5 mei 2022 waarbij eervolle onderscheidingen in de Nationale orden werden toegekend aan de ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Mobilite - De heer VANDEURZEN Maarten - De heer VAN DEN CRUYCE Luc - Mevrouw VANHASTEL Ann - Mevro(...) type koninklijk besluit prom. 11/12/2022 pub. 09/01/2023 numac 2022034809 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende het betoelagen van een multidisciplinair wetenschappelijk comité voor de evaluatie van de abortuswetgeving type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/01/2023 numac 2022042614 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 16 oktober 2022, wordt de heer Michiel VANSTEENHUYSE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Financiën, in een Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/01/2023 numac 2022042735 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Nomination Bij koninklijk besluit van 6 september 2022, wordt de heer Namik SENEL benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1, met de titel van attaché bij Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in een betrekking van het Frans Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 29/11/2022 pub. 09/01/2023 numac 2022042935 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 2021 waarbij aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij een opdracht wordt toevertrouwd overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen type koninklijk besluit prom. 15/12/2022 pub. 09/01/2023 numac 2022043372 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-53-5 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 bestemd voor de terugbetalingen aan de oorspronkelijke departementen van vergoedingen en werkings- en ontplooiingskosten aan militairen, aan leden van de Federale Politie, aan vertegenwoordigers van de magistratuur en aan personeelsleden van Justitie, van Buitenlandse Zaken, van Financiën en andere overheidsdiensten belast met zendingen in het buitenland of de planning en voorbereiding van zendingen in het kader van civiel crisisbeheer, te dekken type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 09/01/2023 numac 2022203644 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 60 jaar na 40 jaar loopbaan voor de periode 1 juli 2021 tot 30 juni 2023 (1) type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 09/01/2023 numac 2022203878 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de outplacement type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 09/01/2023 numac 2022203648 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens, betreffende het algemeen stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 62 jaar type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 09/01/2023 numac 2022203877 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het tijdskrediet en landingsbanen voor de periode 1 januari 2023 tot 30 juni 2023 type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 09/01/2023 numac 2022203879 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de verhoging van het quotum overuren type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 09/01/2023 numac 2022207369 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 24 en 50, 5°, van het koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot uitvoering van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/01/2023 numac 2023030024 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 12 december 2022, - mevr. Roegiers M. gerechtelijk attaché bij het openbaar ministerie, wordt benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het parket Namen. Zij wordt, in subsidiaire orde - mevr. Devillez A., advocaat, master in de rechten, wordt benoemd tot substituut-procureur des Kon(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/12/2022 pub. 09/01/2023 numac 2022034615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende het jaarlijks vakantieverlof

arrest

type arrest prom. -- pub. 09/01/2023 numac 2022206325 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 133/2022 van 20 oktober 2022 Rolnummer 7702 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 2 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 4 juni 2021 « tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betref Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en P. Nihoul, de rechters Y.(...)

decreet

type decreet prom. 20/07/2022 pub. 09/01/2023 numac 2023030019 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2022

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/10/2022 pub. 09/01/2023 numac 2022042625 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage 1 en 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 februari 2022 tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in het academiejaar 2022-2023

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 09/01/2023 numac 2022034122 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wijziging van de Omzendbrief DGH/2015/ASTRID 01 ter vervanging van de omzendbrief ICM/DGH/2014/ASTRID 01 betreffende de vernieuwingen in de tetraradio's ter beschikking gesteld aan de diensten van de DGH gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 2 In de Omzendbrief DGH/2015/ASTRID 01 ter vervanging van de omzendbrief ICM/DGH/2014/ASTRID 01 betre(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 09/01/2023 numac 2022033953 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Attaché advies en controle van de boekhouders-rekenplichtigen van de overheidsdiensten m/v/x - Brussel Financiën en Begroting - Directie financiële controle - Cel (...) Er is een betrekking van attaché (rang A1) behorend tot het Franstalige taalkader vacant verklaard (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 09/01/2023 numac 2022207217 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Sociaal controleur (niveau B) voor RJV. - Selectienummer: ANG22546 Solliciteren kan tot en met 23/01/2023 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelneming(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laurea(...) type lijst prom. -- pub. 09/01/2023 numac 2022207222 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Administratieve en technische talenten (niveau C) voor Openbare Instellingen voor Sociale Zekerheid. - Selectienummer : ANG22540 Solliciteren kan tot en met 23/01/2023 via www.werkenvoor.be Een lijst van laurea(...) type lijst prom. -- pub. 09/01/2023 numac 2022207227 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Artsen - Hoofden van medische diensten (niveau A4) voor Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer : AFG22284 Deze sel(...) De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten b(...) type lijst prom. -- pub. 09/01/2023 numac 2022207246 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Vertalers bij het Parket-generaal Luik (niveau B) voor de Rechterlijke Orde. - Selectienummer : AFG22387 Solliciteren kan tot en met 23/01/2023 via www.werkenvoor.be De gedetailleerde functiebes(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laurea(...) type lijst prom. -- pub. 09/01/2023 numac 2022207228 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Artsen voor Medex (niveau A3) voor Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer : AFG22285 Deze selectie werd afgesloten(...) De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten b(...) type lijst prom. -- pub. 09/01/2023 numac 2022207280 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Vergelijkende selectie van Franstalige Beheerders van administratieve en procesdossiers (niveau C) voor Brussels-Mobiliteit. - Selectienummer : req253 Solliciteren kan tot en met 23/01/2023 via www.talent.brussels De gedetailleerde f(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 09/01/2023 numac 2022207282 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Audiovisueel Multimedia technicus (niveau B) voor Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN). - Selectienummer : AFG22286 Solliciteren kan tot en met 23/01/2023 via www.selor.be Een lijst van laurea(...) type lijst prom. -- pub. 09/01/2023 numac 2022207388 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Aanwervers (niveau A1) voor RIZIV. - Selectienummer: AFG22378 Solliciteren kan tot en met 23/01/2023 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaard(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 09/01/2023 numac 2022207365 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen Energie (niveau A1) voor FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG22563 Solliciteren kan tot 23/01/2023 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrij(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 09/01/2023 numac 2022207376 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Imagery Intelligence Collaborators (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG22406 Solliciteren kan tot en met 23/01/2023 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde functie(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 09/01/2023 numac 2023200006 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Communicatiemedewerkers (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG22568 Solliciteren kan tot en met 23/01/2023 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde functiebeschri(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 09/01/2023 numac 2023200008 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van econ Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 09/01/2023 numac 2023200009 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 09/01/2023 numac 2022042705 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 27 november 2022 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 09/01/2023 numac 2022042890 bron regie der gebouwen Oproep tot kandidaatstelling voor de samenstelling van het Strategisch Comité van de Regie der Gebouwen Overeenkomstig artikel 2, 1° van het koninklijk besluit van 12 juli 2015 betreffende de installatie, de samenstelling en de werking van het De externe leden zullen worden benoemd voor een periode van drie jaar. Deze periode zal slechts één(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/01/2023 numac 2022034001 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2022 wordt de heer Grégory STAINIER, stagedoend attaché in de klasse A1, met ingang van 1 mai 2022 met ranginneming op 1 mai 2021, in het Franse taalkader van Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/01/2023 numac 2022034143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021, wordt Mevrouw Dorien VAN DESSEL benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandstalige taalkad Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/01/2023 numac 2022042555 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 oktober 2022, wordt de heer Pierre MONNOYER benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/01/2023 numac 2022042639 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2022, wordt de heer Adrien MIEROP, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Franse Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/01/2023 numac 2022042742 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2022, wordt de heer Jonathan SELVON benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1, met de titel van attaché bij Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in een betrekking van het Fran Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/01/2023 numac 2022042741 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 september 2022, wordt de heer Sylvain SEGHIN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1, met de titel van attaché bij Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in een betrekking van het Fra Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/01/2023 numac 2022034800 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Single Service Point Manager (attaché) - Brussel Synergie - Directie kwaliteit en performantie (ref. 40004002) Er is een betrekking van attaché (rang A1) behorend tot(...) De intraregionale mobiliteit geldt voor het ministerie en de in artikel 3 vermelde instellingen van(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 09/01/2023 numac 2022043005 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Jurist bij de cel rehabilitatie voor Brussel Huisvesting - Directie Huurtoelagen en Leegstaande woningen (ref. 40000407) Er is een betrekking van attaché (rang A1) be(...) De intraregionale mobiliteit geldt voor het ministerie en de in artikel 3 vermelde instellingen van(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 09/01/2023 numac 2022043394 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende Nederlandstalige plaats wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd: - Secretaris-hoofd van dienst bij het auditoraat-generaal (...) Attesten Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via bevordering, kan men zich kandidaat st(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 09/01/2023 numac 2022043379 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende Nederlandstalige plaats wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd: - Secretaris-hoofd van dienst bij het parket Oost-Vlaander(...) Attesten Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via bevordering, kan men zich kandidaat st(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 09/01/2023 numac 2022043459 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende Nederlandstalige plaats wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd: - Attaché managementondersteuning bij de politierechtbank (...) Attesten Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via bevordering, kan men zich kandidaat st(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 09/01/2023 numac 2022043405 bron controleorgaan op de politionele informatie Vacante betrekkingen van senior adviseur **** en -veiligheid bij het **** op de Politionele Informatie In de loop van de maand februari 2023 zal het **** overgaan tot de aanwerving van 1 statutaire **** ? SENIOR ADVISEUR **** EN -VEILIGHEID (****/****) De aanwerving geschiedt door ****(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 09/01/2023 numac 2022034049 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Aanwerving via **** mobiliteit. - Resultaat van de selectie voor een betrekking van adjunct in de **** ****. - post ****. : 40000263/ 40001975 De selectie, via intern/extern- **** mobiliteit, van een adjunct(...) Het aantal geslaagden bedraagt : 2

document

type document prom. -- pub. 09/01/2023 numac 2022034101 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat brandweermannen (basiskader) 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest) voor kandidaat (M/V/X)-brandweermannen (basiskader - b(...) - Op 18 maart 2023,, in de provincie Namen, Ecoles Provinciales de Sécurité Civile (EPSC)- Ecole du(...) type document prom. -- pub. 09/01/2023 numac 2022034352 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat brandweermannen (basiskader) 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest) voor kandidaat (M/V/X)-brandweermannen (basiskader - b(...) - Op 15 en 16 maart 2023, in de provincie Henegouwen, RPA Hainaut Sécurité- Centre multidisciplinai(...) type document prom. -- pub. 09/01/2023 numac 2022034353 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verlenging van de geldigheid van het federaal geschiktheidsattest voor het deel fysieke geschiktheidsproeven 1. Organisatie van de fysieke geschiktheidsproeven Voor de kandidaten (M/V/X) die de geldig(...) - Op 15 mei 2023, in de provincie Henegouwen, RPA Hainaut Sécurité - Centre multidisciplinaire d'ex(...) type document prom. -- pub. 09/01/2023 numac 2022206952 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Sociaal controleurs (niveau B) voor Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie - Selectienummer: ANG22332 Deze selectie werd afgesloten op 07/10/2022. Er zijn 3 laureaten. De (...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 09/01/2023 numac 2022207156 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Selectieverantwoordelijken & HR Business Partners (niveau A1) voor FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer: ANG22547 Solliciteren kan tot en met(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 09/01/2023 numac 2022207247 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Ingenieurs elektriciteit (niveau A2) voor Regie der Gebouwen. - Selectienummer : AFG22318 Deze selectie werd afgesloten op 15/12/2022. Er zijn 3 laureaten. De lijst is 1 ja(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 09/01/2023 numac 2022207349 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige klantenbeheerders (niveau A1) voor Regie der Gebouwen. - Selectienummer: ANG22466 Deze selectie werd afgesloten op 16/12/2022. Er zijn 7 laureaten. De lijst is 1 jaar ge(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 09/01/2023 numac 2022207348 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Polyvalente juristen (niveau A1) voor Regie der Gebouwen. - Selectienummer: ANG22444 Deze selectie werd afgesloten op 12/12/2022. Er zijn 6 laureaten. De lijst is 1 jaar(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 09/01/2023 numac 2022207364 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Technicus Elektromechanisch medikaal (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : AFG22341 Deze selectie werd afgesloten op 21/12/2022. Er zijn 5 laureaten. (...) De lijst is 1 jaar geldig. Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een hand(...) type document prom. -- pub. 09/01/2023 numac 2022207397 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Blended learning coaches (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG22304 Deze selectie werd afgesloten op 23/12/2022. Er zijn 6 laureaten. De lijst is 1(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 09/01/2023 numac 2023030062 bron federale overheidsdienst financien Federaal Agentschap van de Schuld. - Vergelijkende selectie voor een Trader "Thesaurie en kapitaalmarkten" Het Federaal Agentschap van de Schuld werft een Trader aan met een contract van onbepaalde duur. De toelaatbaarheidsv(...) ? Beantwoorden aan de voorwaarden om als contractuele aangeworven te kunnen worden bij een publieke(...) type document prom. -- pub. 09/01/2023 numac 2023200007 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Assistenten materieelbeheerders robotica (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG22360 Deze selectie werd afgesloten op 28/12/2022. Er is 1 laureaat.(...) De lijst is 1 jaar geldig. Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een hand(...)
^