Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 27 januari 2023

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2022, met ingang van 23 januari 2023, mevr. Soenens A., substituut-procureur des Konings bij het parket Oost-Vlaanderen, wordt vast aangewezen tot de functie van eerste substituut-procureur Bij koninklijk besluit van 20 november 2022, dat uitwerking heeft sedert 31 augustus 2022 's av(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2023030391
pub.
27/01/2023
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/10/2022 pub. 05/12/2022 numac 2022034039 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de eerste en tweede plaatsvervangend rechtskundig bijzitter bij de provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Antwerpen type koninklijk besluit prom. 23/10/2022 pub. 05/12/2022 numac 2022034040 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de rechtskundig bijzitter bij de provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Antwerpen type koninklijk besluit prom. 23/10/2022 pub. 09/11/2022 numac 2022042531 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 2020 tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel voor het gebruik van rijpaden type koninklijk besluit prom. 23/10/2022 pub. 18/11/2022 numac 2022042530 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden type koninklijk besluit prom. 23/10/2022 pub. 15/12/2022 numac 2022042593 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven sluiten, met ingang van 23 januari 2023, mevr. Soenens A., substituut-procureur des Konings bij het parket Oost-Vlaanderen, wordt vast aangewezen tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij dit parket.

Bij koninklijk besluit van 20 november 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/11/2022 pub. 05/12/2022 numac 2022206364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken sluiten, dat uitwerking heeft sedert 31 augustus 2022 's avonds, is aan mevr. Lecluyse S., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Gent.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 16 december 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/12/2022 pub. 29/12/2022 numac 2022206924 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 16/12/2022 pub. 16/01/2023 numac 2022043113 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de basisbankdienst voor ondernemingen sluiten, mevr. Laloux V., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, is ontlast uit haar functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, op datum van 28 februari 2022 's avonds.

Bij koninklijke besluiten van 22 december 2022, - de benoeming van mevr. Geudens L., tot de functie van werkend assessor in strafuitvoeringszaken en interneringszaken, gespecialiseerd in sociale re-integratie, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, wordt hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 4 april 2023. - dat in werking treedt op 28 februari 2023 's avonds, is aan de heer Dubaere J., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - de aanwijzing van de heer Lammens K., substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden, bij het parket Oost-Vlaanderen, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij dit parket, wordt hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 23 april 2023. - de aanwijzing van de heer Devos I., substituut-procureur des Konings bij het parket Oost-Vlaanderen en substituut-procureur des Konings gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Oost-Vlaanderen, wordt hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 23 april 2023. - met ingang van 27 september 2022, mevr. T'Hooft I., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent, wordt vast aangewezen tot de functie van advocaat-generaal bij dit hof. - de benoeming van mevr. Vanneste S., tot de functie van plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken en interneringszaken, gespecialiseerd in sociale re-integratie, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, wordt hernieuwd voor een termijn van vier jaar met ingang van 19 februari 2023. - de aanwijzing van mevr. Verelst K., rechter in de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, wordt hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 januari 2023. - dat in werking treedt op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, wordt, op zijn verzoek, aan de heer Hubrechts C., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Leuven.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - de benoeming van mevr. Pottie K., tot de functie van plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken en interneringszaken, gespecialiseerd in sociale re-integratie, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, wordt hernieuwd voor een termijn van vier jaar met ingang van 12 februari 2023.

Bij koninklijk besluit van 26 december 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043502 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 2013 tot uitvoering van artikelen 4 en 13 van de wet van 13 maart 2013 tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen met het oog op de invoering van de unieke aangifte type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 09/01/2023 numac 2022207369 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 24 en 50, 5°, van het koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot uitvoering van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 03/01/2023 numac 2022043498 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning en tot intrekking van erkenning van elektronische platformen van deeleconomie type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 03/01/2023 numac 2022043239 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van de modaliteiten voor de toepassing van het belastingkrediet voor de verhoging van de forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 05/01/2023 numac 2022207350 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer, federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad, betreffende de publieke sector type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 10/01/2023 numac 2023030026 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het openbaredienstcontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 10/01/2023 numac 2023030027 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het performantiecontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel sluiten, dat in werking treedt op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, wordt, op zijn verzoek, aan de heer Desmet J., eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk.

Bij beschikkingen van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 9 januari 2023, - is de heer Depuyt F., plaatsvervangend vrederechter in het vredegerecht van het kanton Sint-Jans-Molenbeek, gemachtigd om zijn ambt van plaatsvervangend vrederechter in dit kanton verder uit te oefenen tot hij de leeftijd van 70 jaar te heeft bereikt, met ingang van 13 maart 2022. - is de heer De Lentdecker J., plaatsvervangend vrederechter in het vredegerecht van het kanton Etterbeek, gemachtigd om zijn ambt van plaatsvervangend vrederechter in dit kanton verder uit te oefenen tot hij de leeftijd van 71 jaar te heeft bereikt, met ingang van 3 februari 2023.

Bij beschikkingen van de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Leuven van 9 januari 2023, - de heer Reniers J., plaatsvervangend vrederechter in het vredegerecht van het kanton Zoutleeuw, wordt aangewezen om het ambt van plaatsvervangend vrederechter in dit kanton uit te uitoefenen tot hij de leeftijd van 70 jaar te heeft bereikt, met ingang van 1 mei 2023. - de heer Van Lindt B., plaatsvervangend vrederechter in de vredegerechten van de kantons Tienen en Zoutleeuw, wordt aangewezen om het ambt van plaatsvervangend vrederechter in deze kantons uit te uitoefenen tot hij de leeftijd van 70 jaar te heeft bereikt, met ingang van 1 juli 2023.

Bij beschikking van de rechtbank van eerste aanleg te Luik van 11 januari 2023, is het adjunct-mandaat van ondervoorzitter van deze rechtbank van mevr. Decocq I., hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 14 februari 2023.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State http://www.raadvst-consetat.be/).

^