Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 oktober 2022
gepubliceerd op 18 november 2022

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2022042530
pub.
18/11/2022
prom.
23/10/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 OKTOBER 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013014750 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en Nieuwe NMBS gelden sluiten tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, artikel 5, § 3, derde lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013014750 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en Nieuwe NMBS gelden sluiten tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden;

Gelet op artikel 8 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging type wet prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, is dit besluit vrijgesteld van een regelgevingsimpactanalyse, gezien de hoogdringendheid gemotiveerd door de omstandigheid dat het nodig is om een verslechtering te vermijden van de financiële situatie van de NMBS en Infrabel, hetgeen hun vermogen in gedrang zou brengen om ten volle hun openbaredienstverplichtingen na te komen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 12 september 2022;

Gelet op de weigering van akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 25 september 2022;

Gelet op het besluit van de Ministerraad van 7 oktober 2022 om voorbij te gaan aan de weigering van akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1, eerste lid;

Gelet op de hoogdringendheid;

Overwegende dat het nodig is om een verslechtering te vermijden van de financiële situatie van de NMBS en Infrabel, hetgeen hun vermogen in gedrang zou brengen om ten volle hun openbaredienstverplichtingen na te komen;

Op de voordracht van de Minister van Mobiliteit, belast met de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen en bevoegd voor Infrabel, en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het koninklijk besluit van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013014750 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en Nieuwe NMBS gelden sluiten tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden, wordt het artikel 4/16 vervangen als volgt: « Art. 4 /16. § 1. Er wordt in 2022 een subsidie van maximaal 171.100 k euro toegekend aan de NMBS om de uitzonderlijke impact in de loop van het jaar 2022 op de rekeningen van de openbare dienst te dekken van de stijging van de energieprijzen en de loonkosten. Hiervan is maximaal 64.600 k euro voorzien voor het eerste semester, en maximaal 106.500 k euro voor het tweede semester. § 2. De betaling van de in lid 1 bedoelde subsidie voor de eerste 3 kwartalen van 2022 is afhankelijk van de beschikbaarheid van de op de staatsbegroting aan te rekenen kredieten en van de voorlegging door de NMBS van bewijsstukken waaruit de materialiteit en het bedrag van de gemaakte extra kosten blijken. Deze bewijsstukken worden uiterlijk ten laatste op 10 november 2022 overgemaakt aan de bevoegde minister en aan de FOD Mobiliteit en Vervoer. § 3. De betaling van de in lid 1 bedoelde subsidie voor het laatste kwartaal van 2022 gebeurt als voorschot, en is afhankelijk van de beschikbaarheid van de kredieten ten laste van de staatsbegroting en van de voorlegging door de NMBS van een nieuwe raming van de negatieve financiële impact voor dit kwartaal. Deze raming wordt uiterlijk ten laatste op 10 november 2022 aan de bevoegde minister en aan de FOD Mobiliteit en Vervoer meegedeeld § 4 De NMBS verstrekt de bevoegde minister en de FOD Mobiliteit en Vervoer uiterlijk één maand na het sluiten van de rekeningen van het begrotingsjaar 2022 een gedetailleerde verantwoording van het gebruik van de subsidie. Het deel van deze subsidie waarvan het gebruik niet gerechtvaardigd zou zijn, wordt door de staat gecompenseerd door een gelijkwaardige vermindering van de exploitatiesubsidie van de NMBS.

Art. 2.In het koninklijk besluit van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013014750 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en Nieuwe NMBS gelden sluiten tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden, wordt het artikel 4/17 vervangen als volgt: "Art. 4 /17. § 1. Er wordt in 2022 een subsidie van maximaal 30.100 k euro toegekend aan Infrabel om de uitzonderlijke impact in de loop van het jaar 2022 op de rekeningen van de openbare dienst te dekken van de stijging van de energieprijzen en de loonkosten. Hiervan is maximaal 17.400 k euro voorzien voor het eerste semester, en maximaal 12.700 k euro voor het tweede semester. § 2. De betaling van de in lid 1 bedoelde subsidie voor de eerste 3 kwartalen van 2022 is afhankelijk van de beschikbaarheid van de op de staatsbegroting aan te rekenen kredieten en van de voorlegging door Infrabel van bewijsstukken waaruit de materialiteit en het bedrag van de gemaakte extra kosten blijken. Deze bewijsstukken worden uiterlijk ten laatste op 10 november 2022 overgemaakt aan de bevoegde minister en aan de FOD Mobiliteit en Vervoer. § 3. De betaling van de in lid 1 bedoelde subsidie voor het laatste kwartaal van 2022 gebeurt als voorschot, en is afhankelijk van de beschikbaarheid van de kredieten ten laste van de staatsbegroting en van de voorlegging door Infrabel van een nieuwe raming van de negatieve financiële impact voor dit kwartaal. Deze raming wordt uiterlijk ten laatste op 10 november 2022 aan de bevoegde minister en aan de FOD Mobiliteit en Vervoer meegedeeld § 4 Infrabel verstrekt de bevoegde minister en de FOD Mobiliteit en Vervoer uiterlijk één maand na het sluiten van de rekeningen van het begrotingsjaar 2022 een gedetailleerde verantwoording van het gebruik van de subsidie. Het deel van deze subsidie waarvan het gebruik niet gerechtvaardigd zou zijn, wordt door de staat gecompenseerd door een gelijkwaardige vermindering van de exploitatiesubsidie van Infrabel.

Art. 3.In het koninklijk besluit van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013014750 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en Nieuwe NMBS gelden sluiten tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden, de eerste bijlage is vervangen door de eerste bijlage gevoegd bij het huidige besluit

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 5.De Minister van Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 oktober 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit, G. GILKINET

Bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 23 oktober 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013014750 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en Nieuwe NMBS gelden sluiten tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden Bijlage 1 bi het koninklijk besluit van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013014750 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en Nieuwe NMBS gelden sluiten tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheercontract van Infrabel en NMBS gelden

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 23 oktober 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013014750 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en Nieuwe NMBS gelden sluiten tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit, G. GILKINET

^