Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 14 december 2022

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 1 september 2022, uitwerking hebbend met ingang van 31 juli 2022 `s avonds, is de heer Panjaer L., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Limburg, op zijn verzoek in ruste gesteld. Betrokkene Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2022, in werking tredend op 30 april 2023 `s avonds, is m(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2022034069
pub.
14/12/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 1 september 2022, uitwerking hebbend met ingang van 31 juli 2022 `s avonds, is de heer Panjaer L., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Limburg, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/10/2022 pub. 07/11/2022 numac 2022205466 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen betreffende de vervanging van feestdagen in 2023, 2024 en 2025 (1) type koninklijk besluit prom. 13/10/2022 pub. 03/11/2022 numac 2022033878 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een subsidie aan het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme, voor de begrotingsjaren 2022, 2023 en 2024, in het kader van het interfederaal actieplan 2022-2024 tegen racisme, onverdraagzaamheid en alle vormen van discriminatie sluiten, in werking tredend op 30 april 2023 `s avonds, is mevr. Geivaerts A., griffier bij de ondernemingsrechtbank Antwerpen, gerechtelijk arrondissement Antwerpen, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/10/2022 pub. 18/10/2022 numac 2022033750 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot voorlopige wijziging van artikel 419, i), iii), 1), a) en b) en k), 1), a) en b), van de programmawet van 27 december 2004 sluiten, uitwerking hebbend met ingang van 31 juli 2022 `s avonds, is mevr. Dom D., griffier bij de vredegerechten van het arrondissement Antwerpen op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/10/2022 pub. 05/12/2022 numac 2022034039 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de eerste en tweede plaatsvervangend rechtskundig bijzitter bij de provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Antwerpen type koninklijk besluit prom. 23/10/2022 pub. 05/12/2022 numac 2022034040 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de rechtskundig bijzitter bij de provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Antwerpen type koninklijk besluit prom. 23/10/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022206301 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Commissie Kunstenaars type koninklijk besluit prom. 23/10/2022 pub. 09/11/2022 numac 2022042531 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 2020 tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel voor het gebruik van rijpaden type koninklijk besluit prom. 23/10/2022 pub. 18/11/2022 numac 2022042530 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden type koninklijk besluit prom. 23/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206295 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende machtiging aan de Koninklijke Muntschouwburg om een vennootschap op te richten type koninklijk besluit prom. 23/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206296 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende machtiging aan het Nationaal Orkest van België om een vennootschap op te richten sluiten, in werking tredend op 31 maart 2023 `s avonds, is mevr. Provoost M., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 1 september 2022, in werking tredend op 31 oktober 2022 `s avonds, is mevr. Merken R., griffier bij de vredegerechten van het arrondissement Limburg, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/10/2022 pub. 29/11/2022 numac 2022033834 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juli 2014 tot vaststelling van het statuut van bepaalde burgerlijke ambtenaren van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid van de Krijgsmacht type koninklijk besluit prom. 02/10/2022 pub. 19/10/2022 numac 2022205991 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van twee leden van het beheerscomité van het Internationaal Perscentrum type koninklijk besluit prom. 02/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022205615 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende diverse maatregelen inzake de detachering van bestuurders in de sector van het wegvervoer sluiten, uitwerking hebbend met ingang van 30 september 2022 `s avonds, is de heer Gouvienne J., griffier-hoofd van dienst in de klasse A2 bij de vredegerechten van het arrondissement Luxemburg, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 1 september 2022, in werking tredend op 30 april 2023 `s avonds, is de heer Brossel E., secretaris bij het parket Eupen, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 1 september 2022, in werking tredend op 28 februari 2023 `s avonds, is de heer Heyman P., secretaris bij het parket Oost-Vlaanderen, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 1 september 2022, uitwerking hebbend met ingang van 31 mei 2022 `s avonds, is de heer Hazebrouck Y., hoofdsecretaris van het parket West-Vlaanderen, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/10/2022 pub. 18/10/2022 numac 2022033750 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot voorlopige wijziging van artikel 419, i), iii), 1), a) en b) en k), 1), a) en b), van de programmawet van 27 december 2004 sluiten, is aan de heer Damen K., griffier bij de arbeidsrechtbank Antwerpen, gerechtelijk arrondissement Antwerpen, op zijn verzoek ontslag verleend uit zijn ambt.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 12 september 2022 's avonds.

Bij koninklijk besluit van 30 juli 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/07/2022 pub. 23/08/2022 numac 2022204435 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van een hoofdstuk XII houdende bijzondere bepalingen van toepassing op kunstwerkers in titel II van hetzelfde koninklijk besluit van 25 november 1991 en tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 30/07/2022 pub. 24/10/2022 numac 2022041790 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een toelage in het kader van de implementatie van een lokaal beleid voor veiligheid en preventie voor het jaar 2022 type koninklijk besluit prom. 30/07/2022 pub. 09/08/2022 numac 2022204467 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 2020 tot aanwijzing van de vijf regeringsleden in het Overlegcomité opgericht bij de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type koninklijk besluit prom. 30/07/2022 pub. 24/10/2022 numac 2022041789 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een toelage betreffende de bestrijding van terrorisme en extremisme in het kader van de implementatie van een lokaal beleid voor veiligheid en preventie voor het jaar 2022 type koninklijk besluit prom. 30/07/2022 pub. 03/10/2022 numac 2022033341 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden die gelden voor de terugbetaling van de eventuele resterende tegoeden in het kader van artikelen 11, § 7, zesde lid, en 111/2, § 1, vijfde lid, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie sluiten, is aan mevr. Gentier R., griffier bij de arbeidsrechtbank Antwerpen, gerechtelijk arrondissement Limburg, op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 17 juli 2022 's avonds.

Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/10/2022 pub. 29/11/2022 numac 2022033834 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juli 2014 tot vaststelling van het statuut van bepaalde burgerlijke ambtenaren van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid van de Krijgsmacht type koninklijk besluit prom. 02/10/2022 pub. 19/10/2022 numac 2022205991 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van twee leden van het beheerscomité van het Internationaal Perscentrum type koninklijk besluit prom. 02/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022205615 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende diverse maatregelen inzake de detachering van bestuurders in de sector van het wegvervoer sluiten, is aan mevr. Gowie C., griffier bij de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel, op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 31 augustus 2022 's avonds.

Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/10/2022 pub. 29/11/2022 numac 2022033834 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juli 2014 tot vaststelling van het statuut van bepaalde burgerlijke ambtenaren van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid van de Krijgsmacht type koninklijk besluit prom. 02/10/2022 pub. 19/10/2022 numac 2022205991 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van twee leden van het beheerscomité van het Internationaal Perscentrum type koninklijk besluit prom. 02/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022205615 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende diverse maatregelen inzake de detachering van bestuurders in de sector van het wegvervoer sluiten, is aan mevr. Peeters L., parketjurist in de klasse A1 in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 30 september 2022 's avonds.

Bij koninklijk besluit van 18 september 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/09/2022 pub. 30/09/2022 numac 2022205217 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 51 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 18/09/2022 pub. 28/09/2022 numac 2022205481 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Koninklijke Muntschouwburg type koninklijk besluit prom. 18/09/2022 pub. 05/12/2022 numac 2022042164 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijzigingen van de statuten van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 18/09/2022 pub. 10/10/2022 numac 2022033546 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 2021 tot uitvoering van artikel 10/2 van de wet van 22 december 2020 houdende diverse maatregelen met betrekking tot snelle antigeentesten en de registratie en verwerking van gegevens betreffende vaccinaties in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie type koninklijk besluit prom. 18/09/2022 pub. 04/10/2022 numac 2022033595 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de aardgasondernemingen en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan en van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan type koninklijk besluit prom. 18/09/2022 pub. 06/12/2022 numac 2022042338 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende wijziging van diverse reglementaire bepalingen betreffende institutionele en private instellingen voor collectieve belegging en instellingen voor belegging in schuldvorderingen type koninklijk besluit prom. 18/09/2022 pub. 07/10/2022 numac 2022033545 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 22 december 2020 houdende diverse maatregelen met betrekking tot snelle antigeentesten en de registratie en verwerking van gegevens betreffende vaccinaties in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie sluiten, is aan de heer Serneels C., parketjurist in de klasse A1 bij het federaal parket, op zijn verzoek ontslag verleend uit zijn ambt.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 12 september 2022 's avonds.

Bij koninklijk besluit van 20 juli 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 12/12/2022 numac 2022015104 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende coronapremie type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 01/08/2022 numac 2022015556 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve overeenkomst van 12 mei 2022, gesloten binnen de Nationale Paritaire Commissie Artsen-Ziekenhuizen, over het stabiliseren van de honorariumsupplementen en afdrachten type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 16/09/2022 numac 2022015006 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende de bezoldigingsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 12/12/2022 numac 2022015101 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2019 betreffende de loon-, arbeids- en indexeringsvoorwaarden voor de diensten die door de door de Duitstalige Gemeenschap gesubsidieerd worden type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 16/09/2022 numac 2022015011 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens, betreffende het anciënniteitsverlof, sectorale verlofdag, regionale verlofdag en klein verlet type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 22/09/2022 numac 2022203603 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen vanaf 58 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 09/12/2022 numac 2022203810 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de bijkomende bijdrage ter financiering van de opleiding ondersteund door het sectorfonds, FOPAS, voor het jaar 2021 type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 22/09/2022 numac 2022203605 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 60 jaar voor zware beroepen voor de periode 1 juli 2021 tot 30 juni 2023 (1) type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 22/09/2022 numac 2022203626 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor de periode van 1 juli 2021 tot 30 juni 2023 (1) sluiten, wordt mevr. Verstappen A. definitief benoemd in de klasse A1 met de titel van referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 7 mei 2022.

Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/10/2022 pub. 18/10/2022 numac 2022033750 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot voorlopige wijziging van artikel 419, i), iii), 1), a) en b) en k), 1), a) en b), van de programmawet van 27 december 2004 sluiten, wordt mevr. Vienne L. definitief benoemd in de klasse A1 met de titel van referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 30 juni 2022.

Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/10/2022 pub. 29/11/2022 numac 2022033834 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juli 2014 tot vaststelling van het statuut van bepaalde burgerlijke ambtenaren van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid van de Krijgsmacht type koninklijk besluit prom. 02/10/2022 pub. 19/10/2022 numac 2022205991 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van twee leden van het beheerscomité van het Internationaal Perscentrum type koninklijk besluit prom. 02/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022205615 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende diverse maatregelen inzake de detachering van bestuurders in de sector van het wegvervoer sluiten, wordt mevr. Smits C. definitief benoemd in de klasse A1 met de titel van referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2022.

Bij koninklijk besluit van 20 juli 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 12/12/2022 numac 2022015104 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende coronapremie type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 01/08/2022 numac 2022015556 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve overeenkomst van 12 mei 2022, gesloten binnen de Nationale Paritaire Commissie Artsen-Ziekenhuizen, over het stabiliseren van de honorariumsupplementen en afdrachten type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 16/09/2022 numac 2022015006 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende de bezoldigingsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 12/12/2022 numac 2022015101 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2019 betreffende de loon-, arbeids- en indexeringsvoorwaarden voor de diensten die door de door de Duitstalige Gemeenschap gesubsidieerd worden type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 16/09/2022 numac 2022015011 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens, betreffende het anciënniteitsverlof, sectorale verlofdag, regionale verlofdag en klein verlet type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 22/09/2022 numac 2022203603 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen vanaf 58 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 09/12/2022 numac 2022203810 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de bijkomende bijdrage ter financiering van de opleiding ondersteund door het sectorfonds, FOPAS, voor het jaar 2021 type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 22/09/2022 numac 2022203605 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 60 jaar voor zware beroepen voor de periode 1 juli 2021 tot 30 juni 2023 (1) type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 22/09/2022 numac 2022203626 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor de periode van 1 juli 2021 tot 30 juni 2023 (1) sluiten, wordt de heer Klerx D. definitief benoemd in de graad van griffier bij de arbeidsrechtbank, de rechtbank van eerste aanleg, de ondernemingsrechtbank, de politierechtbank en de vredegerechten van het arrondissement Eupen.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 23 juni 2022.

Bij koninklijk besluit van 20 juli 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 12/12/2022 numac 2022015104 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende coronapremie type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 01/08/2022 numac 2022015556 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve overeenkomst van 12 mei 2022, gesloten binnen de Nationale Paritaire Commissie Artsen-Ziekenhuizen, over het stabiliseren van de honorariumsupplementen en afdrachten type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 16/09/2022 numac 2022015006 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende de bezoldigingsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 12/12/2022 numac 2022015101 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2019 betreffende de loon-, arbeids- en indexeringsvoorwaarden voor de diensten die door de door de Duitstalige Gemeenschap gesubsidieerd worden type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 16/09/2022 numac 2022015011 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens, betreffende het anciënniteitsverlof, sectorale verlofdag, regionale verlofdag en klein verlet type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 22/09/2022 numac 2022203603 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen vanaf 58 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 09/12/2022 numac 2022203810 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de bijkomende bijdrage ter financiering van de opleiding ondersteund door het sectorfonds, FOPAS, voor het jaar 2021 type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 22/09/2022 numac 2022203605 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 60 jaar voor zware beroepen voor de periode 1 juli 2021 tot 30 juni 2023 (1) type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 22/09/2022 numac 2022203626 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor de periode van 1 juli 2021 tot 30 juni 2023 (1) sluiten, wordt mevr. Léoka M. definitief benoemd in de graad van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Luxemburg.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 2 juni 2022.

Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/10/2022 pub. 07/11/2022 numac 2022205466 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen betreffende de vervanging van feestdagen in 2023, 2024 en 2025 (1) type koninklijk besluit prom. 13/10/2022 pub. 03/11/2022 numac 2022033878 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een subsidie aan het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme, voor de begrotingsjaren 2022, 2023 en 2024, in het kader van het interfederaal actieplan 2022-2024 tegen racisme, onverdraagzaamheid en alle vormen van discriminatie sluiten wordt mevr. Essabri S. definitief benoemd in de graad van griffier bij de vredegerechten van het arrondissement Antwerpen.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 2 februari 2022.

Bij koninklijk besluit van 18 september 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/09/2022 pub. 30/09/2022 numac 2022205217 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 51 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 18/09/2022 pub. 28/09/2022 numac 2022205481 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Koninklijke Muntschouwburg type koninklijk besluit prom. 18/09/2022 pub. 05/12/2022 numac 2022042164 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijzigingen van de statuten van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 18/09/2022 pub. 10/10/2022 numac 2022033546 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 2021 tot uitvoering van artikel 10/2 van de wet van 22 december 2020 houdende diverse maatregelen met betrekking tot snelle antigeentesten en de registratie en verwerking van gegevens betreffende vaccinaties in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie type koninklijk besluit prom. 18/09/2022 pub. 04/10/2022 numac 2022033595 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de aardgasondernemingen en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan en van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan type koninklijk besluit prom. 18/09/2022 pub. 06/12/2022 numac 2022042338 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende wijziging van diverse reglementaire bepalingen betreffende institutionele en private instellingen voor collectieve belegging en instellingen voor belegging in schuldvorderingen type koninklijk besluit prom. 18/09/2022 pub. 07/10/2022 numac 2022033545 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 22 december 2020 houdende diverse maatregelen met betrekking tot snelle antigeentesten en de registratie en verwerking van gegevens betreffende vaccinaties in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie sluiten wordt de heer Sibille L. definitief benoemd in de graad van griffier bij de vredegerechten van het arrondissement Henegouwen.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 19 april 2022.

Bij koninklijk besluit van 1 september 2022 wordt mevr. Rausch C. definitief benoemd in de klasse A1 met de titel van parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 15 oktober 2021.

Bij koninklijk besluit van 18 september 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/09/2022 pub. 30/09/2022 numac 2022205217 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 51 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 18/09/2022 pub. 28/09/2022 numac 2022205481 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Koninklijke Muntschouwburg type koninklijk besluit prom. 18/09/2022 pub. 05/12/2022 numac 2022042164 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijzigingen van de statuten van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 18/09/2022 pub. 10/10/2022 numac 2022033546 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 2021 tot uitvoering van artikel 10/2 van de wet van 22 december 2020 houdende diverse maatregelen met betrekking tot snelle antigeentesten en de registratie en verwerking van gegevens betreffende vaccinaties in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie type koninklijk besluit prom. 18/09/2022 pub. 04/10/2022 numac 2022033595 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de aardgasondernemingen en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan en van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan type koninklijk besluit prom. 18/09/2022 pub. 06/12/2022 numac 2022042338 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende wijziging van diverse reglementaire bepalingen betreffende institutionele en private instellingen voor collectieve belegging en instellingen voor belegging in schuldvorderingen type koninklijk besluit prom. 18/09/2022 pub. 07/10/2022 numac 2022033545 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 22 december 2020 houdende diverse maatregelen met betrekking tot snelle antigeentesten en de registratie en verwerking van gegevens betreffende vaccinaties in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie sluiten wordt mevr. Pappens L. definitief benoemd in de klasse A1 met de titel van parketjurist bij het hof van beroep te Gent.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 24 juni 2022.

Bij koninklijk besluit van 23 september 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/09/2022 pub. 03/11/2022 numac 2022042291 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 januari 2005 waarbij een maandelijkse statistiek van het goederenverkeer tussen België en de andere lid-Staten van de Europese Unie wordt voorgeschreven sluiten wordt mevr. Delaere C. definitief benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij het federaal parket.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 6 september 2022.

Bij koninklijk besluit van 18 september 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/09/2022 pub. 30/09/2022 numac 2022205217 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 51 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 18/09/2022 pub. 28/09/2022 numac 2022205481 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Koninklijke Muntschouwburg type koninklijk besluit prom. 18/09/2022 pub. 05/12/2022 numac 2022042164 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijzigingen van de statuten van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 18/09/2022 pub. 10/10/2022 numac 2022033546 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 2021 tot uitvoering van artikel 10/2 van de wet van 22 december 2020 houdende diverse maatregelen met betrekking tot snelle antigeentesten en de registratie en verwerking van gegevens betreffende vaccinaties in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie type koninklijk besluit prom. 18/09/2022 pub. 04/10/2022 numac 2022033595 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de aardgasondernemingen en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan en van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan type koninklijk besluit prom. 18/09/2022 pub. 06/12/2022 numac 2022042338 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende wijziging van diverse reglementaire bepalingen betreffende institutionele en private instellingen voor collectieve belegging en instellingen voor belegging in schuldvorderingen type koninklijk besluit prom. 18/09/2022 pub. 07/10/2022 numac 2022033545 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 22 december 2020 houdende diverse maatregelen met betrekking tot snelle antigeentesten en de registratie en verwerking van gegevens betreffende vaccinaties in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie sluiten wordt mevr. Scheerlinck L. definitief benoemd in de klasse A1 met de titel van parketjurist bij het parket Limburg.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2022.

Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/10/2022 pub. 29/11/2022 numac 2022033834 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juli 2014 tot vaststelling van het statuut van bepaalde burgerlijke ambtenaren van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid van de Krijgsmacht type koninklijk besluit prom. 02/10/2022 pub. 19/10/2022 numac 2022205991 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van twee leden van het beheerscomité van het Internationaal Perscentrum type koninklijk besluit prom. 02/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022205615 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende diverse maatregelen inzake de detachering van bestuurders in de sector van het wegvervoer sluiten wordt mevr. Demaeght F. definitief benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij het parket Oost-Vlaanderen.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 15 mei 2022.

Bij koninklijk besluit van 16 juni 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/06/2022 pub. 05/08/2022 numac 2022032639 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 december 2015 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder organisaties een financiële hulp kunnen genieten voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen type koninklijk besluit prom. 16/06/2022 pub. 10/10/2022 numac 2022015382 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende tweede verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 23 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 en bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende het nieuw beleid sluiten wordt mevr. Roux A. definitief benoemd in de graad van secretaris bij het arbeidsauditoraat Waals-Brabant;

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 8 maart 2022.

Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/10/2022 pub. 05/12/2022 numac 2022034039 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de eerste en tweede plaatsvervangend rechtskundig bijzitter bij de provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Antwerpen type koninklijk besluit prom. 23/10/2022 pub. 05/12/2022 numac 2022034040 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de rechtskundig bijzitter bij de provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Antwerpen type koninklijk besluit prom. 23/10/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022206301 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Commissie Kunstenaars type koninklijk besluit prom. 23/10/2022 pub. 09/11/2022 numac 2022042531 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 2020 tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel voor het gebruik van rijpaden type koninklijk besluit prom. 23/10/2022 pub. 18/11/2022 numac 2022042530 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden type koninklijk besluit prom. 23/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206295 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende machtiging aan de Koninklijke Muntschouwburg om een vennootschap op te richten type koninklijk besluit prom. 23/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206296 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende machtiging aan het Nationaal Orkest van België om een vennootschap op te richten sluiten wordt mevr. Ntemere C. definitief benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de gemeenschappelijke steundienst bij het College van hoven en rechtbanken.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2022.

Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/10/2022 pub. 29/11/2022 numac 2022033834 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juli 2014 tot vaststelling van het statuut van bepaalde burgerlijke ambtenaren van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid van de Krijgsmacht type koninklijk besluit prom. 02/10/2022 pub. 19/10/2022 numac 2022205991 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van twee leden van het beheerscomité van het Internationaal Perscentrum type koninklijk besluit prom. 02/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022205615 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende diverse maatregelen inzake de detachering van bestuurders in de sector van het wegvervoer sluiten wordt de heer Vanhoutte K. definitief benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de gemeenschappelijke steundienst bij het College van procureurs-generaal en het College van het openbaar ministerie.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 25 februari 2022.

Bij koninklijk besluit van 24 juni 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/06/2022 pub. 05/07/2022 numac 2022203381 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot opheffing van artikel 130ter van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 24/06/2022 pub. 09/09/2022 numac 2022203204 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs sluiten wordt de heer Fivez S. definitief benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2022.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State http://www.raadvst-consetat.be/)

^