Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 02 oktober 2022
gepubliceerd op 10 november 2022

Koninklijk besluit houdende diverse maatregelen inzake de detachering van bestuurders in de sector van het wegvervoer

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2022205615
pub.
10/11/2022
prom.
02/10/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 OKTOBER 2022. - Koninklijk besluit houdende diverse maatregelen inzake de detachering van bestuurders in de sector van het wegvervoer


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 12 april 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten betreffende de bescherming van het loon der werknemers, gewijzigd door de wet van 19 juni 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/06/2022 pub. 11/07/2022 numac 2022203864 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen inzake de detachering van bestuurders in de sector van het wegvervoer sluiten houdende diverse bepalingen inzake de detachering van bestuurders in de sector van het wegvervoer, artikel 15bis, § § 2 en 3, en artikel 15ter, § 3;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten, artikels 6quinquies en 6sexies;

Gelet op de wet van 5 maart 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/03/2002 pub. 29/05/2018 numac 2018012049 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden in geval van detachering van werknemers in België en de naleving ervan. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden in geval van detachering van werknemers in België en de naleving ervan, gewijzigd door de wet van 19 juni 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/06/2022 pub. 11/07/2022 numac 2022203864 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen inzake de detachering van bestuurders in de sector van het wegvervoer sluiten houdende diverse bepalingen inzake de detachering van bestuurders in de sector van het wegvervoer, artikelen 7/1, 7/1/1, 7/1/2 en 7/2;

Gelet op het Sociaal Strafwetboek, artikel 17, § 1, laatst gewijzigd door de wet van 14 augustus 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 maart 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/03/2007 pub. 28/03/2007 numac 2007022443 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet van 27 december 2006 tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen sluiten tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/04/2007 pub. 12/04/2007 numac 2007012139 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van het vereenvoudigd stelsel betreffende het opmaken en bijhouden van sociale documenten voor de ondernemingen die in België werknemers ter beschikking stellen en tot bepaling van de activiteiten in de bouwsector bedoeld in artikel 6, § 2, van de wet van 5 maart 2002 tot omzetting van de richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten, en tot invoering van een vereenvoudigd stelsel betreffende het bijhouden van sociale documenten door ondernemingen die in België werknemers ter beschikking stellen type koninklijk besluit prom. 01/04/2007 pub. 24/04/2007 numac 2007011131 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2003 houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen van de wet van 24 maart 2003 tot instelling van een basis-bankdienst type koninklijk besluit prom. 01/04/2007 pub. 12/04/2007 numac 2007011144 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de procedure voor en de praktische regels in verband met de werking van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken type koninklijk besluit prom. 01/04/2007 pub. 12/04/2007 numac 2007200972 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten type koninklijk besluit prom. 01/04/2007 pub. 03/04/2007 numac 2007022517 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, §§ 1 en 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en tot invoering van het OMNIO-statuut type koninklijk besluit prom. 01/04/2007 pub. 09/05/2007 numac 2007012161 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de bezoldigingsregeling en de loopbanen bij de Nationale Arbeidsraad sluiten houdende diverse uitvoeringsmaatregelen betreffende de detachering van werknemers in België;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/07/2011 pub. 06/07/2011 numac 2011009491 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht sluiten tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht, laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 15 juli 2020;

Gelet op advies nr. 2022/006 van de Adviesraad van het Sociaal Strafrecht, gegeven op 23 juni 2022;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 30 juni 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 20 juli 2022;

Gelet op het advies 72.097/1/V van de Raad van State, gegeven op 15 september 2022, met toepassing van artikel 84, paragraaf 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Werk en de Minister van Sociale zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Afdeling 1. - Inleidende bepaling

Artikel 1.Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van de richtlijn (EU) 2020/1057 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2020 tot vaststelling van specifieke regels met betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en Richtlijn 2014/67/EU wat betreft de detachering van bestuurders in de wegvervoersector en tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG wat betreft de handhavingsvoorschriften en Verordening (EU) nr. 1024/2012. Afdeling 2. - Wijzigingen aangebracht aan het koninklijk besluit van 1

april 2007 houdende diverse uitvoeringsmaatregelen betreffende de detachering van werknemers in België

Art. 2.Artikel 3 van het koninklijk besluit van 1 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/04/2007 pub. 12/04/2007 numac 2007012139 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van het vereenvoudigd stelsel betreffende het opmaken en bijhouden van sociale documenten voor de ondernemingen die in België werknemers ter beschikking stellen en tot bepaling van de activiteiten in de bouwsector bedoeld in artikel 6, § 2, van de wet van 5 maart 2002 tot omzetting van de richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten, en tot invoering van een vereenvoudigd stelsel betreffende het bijhouden van sociale documenten door ondernemingen die in België werknemers ter beschikking stellen type koninklijk besluit prom. 01/04/2007 pub. 24/04/2007 numac 2007011131 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2003 houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen van de wet van 24 maart 2003 tot instelling van een basis-bankdienst type koninklijk besluit prom. 01/04/2007 pub. 12/04/2007 numac 2007011144 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de procedure voor en de praktische regels in verband met de werking van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken type koninklijk besluit prom. 01/04/2007 pub. 12/04/2007 numac 2007200972 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten type koninklijk besluit prom. 01/04/2007 pub. 03/04/2007 numac 2007022517 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, §§ 1 en 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en tot invoering van het OMNIO-statuut type koninklijk besluit prom. 01/04/2007 pub. 09/05/2007 numac 2007012161 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de bezoldigingsregeling en de loopbanen bij de Nationale Arbeidsraad sluiten houdende diverse uitvoeringsbepalingen betreffende de detachering van werknemers in België, vervangen bij koninklijk besluit van 5 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017206207 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende diverse maatregelen inzake detachering van werknemers sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 3.De ambtenaren bedoeld in artikel 15bis, § 2 en § 3, en artikel 15ter, § 3, van de wet van 12 april 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten betreffende de bescherming van het loon der werknemers, in artikel 6quinquies en 6sexies van het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten, en in de artikelen 7/1, 7/1/1, 7/1/2, 7/2, § 2, van de wet van 5 maart 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/03/2002 pub. 29/05/2018 numac 2018012049 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden in geval van detachering van werknemers in België en de naleving ervan. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden in geval van detachering van werknemers in België en de naleving ervan, zijn de sociaal inspecteurs van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.".

Art. 3.In artikel 4bis van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 5 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017206207 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende diverse maatregelen inzake detachering van werknemers sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "bedoeld in artikel 7/2" worden elke keer vervangen door de woorden "bedoeld in artikel 7/2, § 1, eerste lid,";2° in het tweede lid worden de bepalingen onder 1° en 2° opgeheven. Afdeling 3. - Wijzigingen aangebracht aan het koninklijk besluit van 1

juli 2011 tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht

Art. 4.In het koninklijk besluit van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/07/2011 pub. 06/07/2011 numac 2011009491 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht sluiten tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht, laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 15 juli 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in artikel 6/3, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 12 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019202323 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2011 tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht sluiten, worden de woorden "van artikel 7/2" vervangen door de woorden "van artikel 7/2, § 1, eerste lid," en de woorden "artikel 184/1" worden vervangen door de woorden "artikel 184/1, eerste lid,"; 2° het artikel 6/3, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 12 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019202323 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2011 tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht sluiten, wordt aangevuld met een lid, luidende: "Zijn belast met het toezicht op de naleving van artikel 7/2, § 2, van de wet van 5 maart 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/03/2002 pub. 29/05/2018 numac 2018012049 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden in geval van detachering van werknemers in België en de naleving ervan. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden in geval van detachering van werknemers in België en de naleving ervan, bedoeld in artikel 184/1, tweede lid, van het Sociaal Strafwetboek, de sociaal inspecteurs van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg."; 3° het artikel 6/4, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 12 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019202323 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2011 tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht sluiten, wordt vervangen als volgt: "Art.6/4. Zijn belast met het toezicht op de naleving van artikel 7/1, 7/1/1 en 7/1/2 van de wet van 5 maart 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/03/2002 pub. 29/05/2018 numac 2018012049 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden in geval van detachering van werknemers in België en de naleving ervan. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden in geval van detachering van werknemers in België en de naleving ervan, bedoeld in artikel 188/2, 188/2/1, 188/2/2, 188/2/3, § 1, en 182, § 1, eerste lid, 2° en 3°, van het Sociaal Strafwetboek, de sociaal inspecteurs van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg."; 4° het wordt aangevuld met artikel 6/7, luidende: "Art.6/7. Zijn belast met het toezicht op de naleving van artikel 4 van de wet van 19 juni 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/06/2022 pub. 11/07/2022 numac 2022203864 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen inzake de detachering van bestuurders in de sector van het wegvervoer sluiten houdende diverse bepalingen inzake de detachering van bestuurders in de sector van het wegvervoer, bedoeld in artikel 184/1/1 van het Sociaal Strafwetboek, de sociaal inspecteurs van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg."; 5° het wordt aangevuld met artikel 6/8, luidende: "Art.6/8. Zijn belast met de vaststelling van de inbreuken op artikel 184/1/2 van het Sociaal Strafwetboek, de sociaal inspecteurs van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.". Afdeling 4. - Wijzigingen aangebracht aan het koninklijk besluit van

20 maart 2007 tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen

Art. 5.In artikel 4, § 1, 10°, van het koninklijk besluit van 20 maart 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/03/2007 pub. 28/03/2007 numac 2007022443 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet van 27 december 2006 tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen sluiten tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen, vervangen bij het koninklijk besluit van 14 september 2017, worden de woorden "bedoeld in artikel 7/2" vervangen door de woorden "bedoeld in artikel 7/2, § 1, eerste lid,". Afdeling 5. - Slotbepalingen

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Art. 7.De minister bevoegd voor Werk en de minister bevoegd voor Sociale zaken zijn, ieder wat hem betreft, verantwoordelijk voor de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 oktober 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE De Minister van Sociale Zaken, F. VANDENBROUCKE

^