Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 oktober 2022
gepubliceerd op 05 december 2022

Koninklijk besluit houdende benoeming van de rechtskundig bijzitter bij de provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Antwerpen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2022034040
pub.
05/12/2022
prom.
23/10/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


23 OKTOBER 2022. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de rechtskundig bijzitter bij de provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Antwerpen


Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2022 wordt aan de heer Tom Coeckelbergh eervol ontslag verleend uit zijn functie van derde plaatsvervangend rechtskundig bijzitter bij de provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Antwerpen.

Bij hetzelfde besluit wordt de heer Tom Coeckelbergh, magistraat, benoemd voor een termijn van zes jaar tot rechtskundig bijzitter bij de provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Antwerpen.

Dit besluit treedt in werking de dag waarop het bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Binnen een termijn van zestig dagen vanaf deze bekendmaking kan een verzoekschrift tot nietigverklaring bij de Raad van State ingediend worden tegen deze beslissing. Het verzoekschrift moet, gedateerd en ondertekend, vergezeld worden van het vereiste aantal eensluidend verklaarde afschriften en van een afschrift van de bestreden beslissing en bevat: ? het opschrift 'verzoekschrift tot nietigverklaring' als het niet eveneens een vordering tot schorsing bevat; ? de naam, hoedanigheid en woonplaats of zetel van de verzoekende partij, en in voorkomend geval, de gekozen woonplaats; ? het voorwerp van het beroep en een uiteenzetting van de feiten en de middelen; ? de naam en het adres van de verwerende partij.

Het verzoekschrift wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-Procedure" op de website van de Raad van State).

^