Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 15 februari 2023

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 januari 2023, in werking tredend op 31 januari 2023 `s avonds, is de heer De Raedt D., griffier bij het arbeidshof te Brussel, op zijn verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aanspraak o Bij koninklijk besluit van 26 januari 2023, in werking tredend op 28 februari 2023 `s avonds, i(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2023010154
pub.
15/02/2023
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 januari 2023Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/10/2022 pub. 07/11/2022 numac 2022034009 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2022 betreffende de registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken en tot opheffing van de koninklijk besluiten van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken en van 21 september 2004 betreffende de overbrenging van een voor het publiek opengestelde apotheek naar een gebouw van een luchthaven type koninklijk besluit prom. 26/10/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022034088 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen type koninklijk besluit prom. 26/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022042522 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 2, 3, 4, 10, 19, 22 en 59 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 26/10/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022034089 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de organisatie en werking van de Federale Raad voor de apothekers, in uitvoering van artikel 7/1, § 14, van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen type koninklijk besluit prom. 26/10/2022 pub. 31/10/2022 numac 2022042437 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot instelling van een mechanisme van staatswaarborg voor bepaalde kredieten afgesloten door leveranciers en tussenpersonen van aardgas en elektriciteit ten gevolge van de energiecrisis sluiten1, in werking tredend op 31 januari 2023 `s avonds, is de heer De Raedt D., griffier bij het arbeidshof te Brussel, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 26 januari 2023Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/10/2022 pub. 07/11/2022 numac 2022034009 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2022 betreffende de registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken en tot opheffing van de koninklijk besluiten van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken en van 21 september 2004 betreffende de overbrenging van een voor het publiek opengestelde apotheek naar een gebouw van een luchthaven type koninklijk besluit prom. 26/10/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022034088 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen type koninklijk besluit prom. 26/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022042522 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 2, 3, 4, 10, 19, 22 en 59 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 26/10/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022034089 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de organisatie en werking van de Federale Raad voor de apothekers, in uitvoering van artikel 7/1, § 14, van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen type koninklijk besluit prom. 26/10/2022 pub. 31/10/2022 numac 2022042437 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot instelling van een mechanisme van staatswaarborg voor bepaalde kredieten afgesloten door leveranciers en tussenpersonen van aardgas en elektriciteit ten gevolge van de energiecrisis sluiten1, in werking tredend op 28 februari 2023 `s avonds, is mevr. Anize A., griffier bij de arbeidsrechtbank Henegouwen, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 26 december 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043502 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 2013 tot uitvoering van artikelen 4 en 13 van de wet van 13 maart 2013 tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen met het oog op de invoering van de unieke aangifte type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 08/02/2023 numac 2023030293 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 november 2020 tot uitvoering van uitvoeringsverordening 2019/947 van de Commissie van 24 mei 2019 inzake de regels en procedures voor de exploitatie van onbemande luchtvaartuigen type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 10/01/2023 numac 2023030026 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het openbaredienstcontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022034767 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende de terhandstelling van COVID-19 vaccins door artsen type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 05/01/2023 numac 2022207350 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer, federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad, betreffende de publieke sector type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022207339 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die tuinmeubelaccessoires vervaardigen en die onder het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043204 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitters en de plaatsvervangend voorzitters van de Kamers van de Toezichtcommissie zoals bedoeld in de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043233 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022207367 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2010 tot uitvoering van het hoofdstuk 6 van Titel XI van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen , betreffende de socialezekerheidsbijdragen en de inhoudingen verschuldigd in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, op aanvullende vergoedingen bij sommige socialezekerheidsuitkeringen en op invaliditeitsuitkeringen type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022207371 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitstel van de datum van buitenwerkingtreding van de wet van 15 november 2022 houdende herinvoering van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19 sluiten, in werking tredend op 30 april 2023 `s avonds, is de heer Berghmans H., griffier bij de ondernemingsrechtbank Antwerpen, gerechtelijk arrondissement Antwerpen, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 22 november 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/11/2022 pub. 22/12/2022 numac 2022042846 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 16 december 1950 houdende het tarief van de honoraria der notarissen type koninklijk besluit prom. 22/11/2022 pub. 30/01/2023 numac 2022034741 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2022 tot uitvoering van artikel 1675/27 van het Gerechtelijk Wetboek en tot organisatie van de toekenningsvoorwaarden, de betalingsmodaliteiten en het beheer van en de controle op de toelagen voor de oprichting van het centraal register collectieve schuldenregelingen type koninklijk besluit prom. 22/11/2022 pub. 11/01/2023 numac 2022042674 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2020 inzake milieuvriendelijke scheepvaart sluiten, in werking tredend op 31 december 2022 `s avonds, is de heer Hulpia F., hoofdgriffier in de klasse A3 van de ondernemingsrechtbank Gent, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 26 december 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043502 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 2013 tot uitvoering van artikelen 4 en 13 van de wet van 13 maart 2013 tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen met het oog op de invoering van de unieke aangifte type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 08/02/2023 numac 2023030293 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 november 2020 tot uitvoering van uitvoeringsverordening 2019/947 van de Commissie van 24 mei 2019 inzake de regels en procedures voor de exploitatie van onbemande luchtvaartuigen type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 10/01/2023 numac 2023030026 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het openbaredienstcontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022034767 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende de terhandstelling van COVID-19 vaccins door artsen type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 05/01/2023 numac 2022207350 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer, federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad, betreffende de publieke sector type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022207339 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die tuinmeubelaccessoires vervaardigen en die onder het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043204 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitters en de plaatsvervangend voorzitters van de Kamers van de Toezichtcommissie zoals bedoeld in de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043233 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022207367 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2010 tot uitvoering van het hoofdstuk 6 van Titel XI van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen , betreffende de socialezekerheidsbijdragen en de inhoudingen verschuldigd in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, op aanvullende vergoedingen bij sommige socialezekerheidsuitkeringen en op invaliditeitsuitkeringen type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022207371 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitstel van de datum van buitenwerkingtreding van de wet van 15 november 2022 houdende herinvoering van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19 sluiten, in werking tredend op 31 mei 2023 `s avonds, is mevr. Brosens A., griffier bij de vredegerechten van het arrondissement Antwerpen, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 22 november 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/11/2022 pub. 22/12/2022 numac 2022042846 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 16 december 1950 houdende het tarief van de honoraria der notarissen type koninklijk besluit prom. 22/11/2022 pub. 30/01/2023 numac 2022034741 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2022 tot uitvoering van artikel 1675/27 van het Gerechtelijk Wetboek en tot organisatie van de toekenningsvoorwaarden, de betalingsmodaliteiten en het beheer van en de controle op de toelagen voor de oprichting van het centraal register collectieve schuldenregelingen type koninklijk besluit prom. 22/11/2022 pub. 11/01/2023 numac 2022042674 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2020 inzake milieuvriendelijke scheepvaart sluiten, in werking tredend op 30 april 2023 `s avonds, is mevr. Schmickrath P., hoofdgriffier in de klasse A3 van de rechtbank van eerste aanleg van Luxemburg, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 26 december 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043502 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 2013 tot uitvoering van artikelen 4 en 13 van de wet van 13 maart 2013 tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen met het oog op de invoering van de unieke aangifte type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 08/02/2023 numac 2023030293 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 november 2020 tot uitvoering van uitvoeringsverordening 2019/947 van de Commissie van 24 mei 2019 inzake de regels en procedures voor de exploitatie van onbemande luchtvaartuigen type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 10/01/2023 numac 2023030026 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het openbaredienstcontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022034767 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende de terhandstelling van COVID-19 vaccins door artsen type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 05/01/2023 numac 2022207350 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer, federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad, betreffende de publieke sector type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022207339 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die tuinmeubelaccessoires vervaardigen en die onder het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043204 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitters en de plaatsvervangend voorzitters van de Kamers van de Toezichtcommissie zoals bedoeld in de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043233 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022207367 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2010 tot uitvoering van het hoofdstuk 6 van Titel XI van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen , betreffende de socialezekerheidsbijdragen en de inhoudingen verschuldigd in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, op aanvullende vergoedingen bij sommige socialezekerheidsuitkeringen en op invaliditeitsuitkeringen type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022207371 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitstel van de datum van buitenwerkingtreding van de wet van 15 november 2022 houdende herinvoering van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19 sluiten, in werking tredend op 30 april 2023 `s avonds, is mevr. Goris M., hoofdgriffier in de klasse A2 bij de vredegerechten van het arrondissement Limburg, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 26 december 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043502 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 2013 tot uitvoering van artikelen 4 en 13 van de wet van 13 maart 2013 tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen met het oog op de invoering van de unieke aangifte type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 08/02/2023 numac 2023030293 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 november 2020 tot uitvoering van uitvoeringsverordening 2019/947 van de Commissie van 24 mei 2019 inzake de regels en procedures voor de exploitatie van onbemande luchtvaartuigen type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 10/01/2023 numac 2023030026 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het openbaredienstcontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022034767 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende de terhandstelling van COVID-19 vaccins door artsen type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 05/01/2023 numac 2022207350 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer, federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad, betreffende de publieke sector type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022207339 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die tuinmeubelaccessoires vervaardigen en die onder het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043204 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitters en de plaatsvervangend voorzitters van de Kamers van de Toezichtcommissie zoals bedoeld in de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043233 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022207367 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2010 tot uitvoering van het hoofdstuk 6 van Titel XI van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen , betreffende de socialezekerheidsbijdragen en de inhoudingen verschuldigd in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, op aanvullende vergoedingen bij sommige socialezekerheidsuitkeringen en op invaliditeitsuitkeringen type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022207371 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitstel van de datum van buitenwerkingtreding van de wet van 15 november 2022 houdende herinvoering van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19 sluiten, in werking tredend op 31 december 2022 `s avonds, is mevr. Groffils M., hoofdgriffier in de klasse A2 bij de vredegerechten van het arrondissement Limburg, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 30 november 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/11/2022 pub. 08/12/2022 numac 2022034340 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid betaald of toegekend in de periode van november 2022 tot en met maart 2023 type koninklijk besluit prom. 30/11/2022 pub. 20/01/2023 numac 2022042960 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2022 type koninklijk besluit prom. 30/11/2022 pub. 16/01/2023 numac 2022034524 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit van 30 november 2022 ter bevordering van het psychologisch welzijn van jongeren en studenten die tot het doelpubliek van de OCMW's van de 5 grote steden behoren type koninklijk besluit prom. 30/11/2022 pub. 14/12/2022 numac 2022206569 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 30/11/2022 pub. 09/12/2022 numac 2022206623 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 30/11/2022 pub. 06/02/2023 numac 2022034687 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van 2.007.000 EUR aan de NMBS in toepassing van bijakte n° 14 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen sluiten, in werking tredend op 31 december 2022, is de heer Van Kerckhoven D., griffier bij de politierechtbank Antwerpen, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 24 november 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/11/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022206747 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2017 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk type koninklijk besluit prom. 24/11/2022 pub. 30/11/2022 numac 2022034034 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot hernieuwing van mandaat van lid van het Federaal Planbureau sluiten is een einde gesteld aan de functies van secretaris bij het parket West-Vlaanderen van mevr.

Van Rampelberg G. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 31 mei 2022 's avonds.

Betrokkene mag haar aanspraak op definitief vroegtijdig pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 22 november 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/11/2022 pub. 22/12/2022 numac 2022042846 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 16 december 1950 houdende het tarief van de honoraria der notarissen type koninklijk besluit prom. 22/11/2022 pub. 30/01/2023 numac 2022034741 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2022 tot uitvoering van artikel 1675/27 van het Gerechtelijk Wetboek en tot organisatie van de toekenningsvoorwaarden, de betalingsmodaliteiten en het beheer van en de controle op de toelagen voor de oprichting van het centraal register collectieve schuldenregelingen type koninklijk besluit prom. 22/11/2022 pub. 11/01/2023 numac 2022042674 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2020 inzake milieuvriendelijke scheepvaart sluiten, is aan mevr. Salomé Z., stagiair in de klasse A1 met de titel van referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 30 september 2022 's avonds.

Bij koninklijk besluit van 26 december 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043502 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 2013 tot uitvoering van artikelen 4 en 13 van de wet van 13 maart 2013 tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen met het oog op de invoering van de unieke aangifte type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 08/02/2023 numac 2023030293 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 november 2020 tot uitvoering van uitvoeringsverordening 2019/947 van de Commissie van 24 mei 2019 inzake de regels en procedures voor de exploitatie van onbemande luchtvaartuigen type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 10/01/2023 numac 2023030026 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het openbaredienstcontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022034767 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende de terhandstelling van COVID-19 vaccins door artsen type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 05/01/2023 numac 2022207350 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer, federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad, betreffende de publieke sector type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022207339 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die tuinmeubelaccessoires vervaardigen en die onder het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043204 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitters en de plaatsvervangend voorzitters van de Kamers van de Toezichtcommissie zoals bedoeld in de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043233 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022207367 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2010 tot uitvoering van het hoofdstuk 6 van Titel XI van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen , betreffende de socialezekerheidsbijdragen en de inhoudingen verschuldigd in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, op aanvullende vergoedingen bij sommige socialezekerheidsuitkeringen en op invaliditeitsuitkeringen type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022207371 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitstel van de datum van buitenwerkingtreding van de wet van 15 november 2022 houdende herinvoering van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19 sluiten is aan de heer Arbaoui Y., griffier bij het hof van beroep te Antwerpen, op zijn verzoek ontslag verleend uit zijn ambt.

Dit besluit treedt in werking op 31 december 2022 's avonds.

Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/10/2022 pub. 05/12/2022 numac 2022034040 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de rechtskundig bijzitter bij de provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Antwerpen type koninklijk besluit prom. 23/10/2022 pub. 09/11/2022 numac 2022042531 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 2020 tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel voor het gebruik van rijpaden type koninklijk besluit prom. 23/10/2022 pub. 18/11/2022 numac 2022042530 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden type koninklijk besluit prom. 23/10/2022 pub. 15/12/2022 numac 2022042593 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 23/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206295 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende machtiging aan de Koninklijke Muntschouwburg om een vennootschap op te richten type koninklijk besluit prom. 23/10/2022 pub. 30/01/2023 numac 2022034759 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de Commissie tot beheer van het Koninklijk Gesticht van Mesen type koninklijk besluit prom. 23/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206296 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende machtiging aan het Nationaal Orkest van België om een vennootschap op te richten type koninklijk besluit prom. 23/10/2022 pub. 25/11/2022 numac 2022042525 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de gevoelige zones in het kader van de wet van 17 februari 2022 tot invoering van bijkomende beveiligingsmaatregelen voor de verstrekking van mobiele 5G-diensten type koninklijk besluit prom. 23/10/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022042725 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-53-5 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 bestemd voor de terugbetalingen aan de oorspronkelijke departementen van vergoedingen en werkings- en ontplooiingskosten aan militairen, aan leden van de Federale Politie, aan vertegenwoordigers van de magistratuur en aan personeelsleden van Justitie, van Buitenlandse Zaken, van Financiën en andere overheidsdiensten belast met zendingen in het buitenland of de planning en voorbereiding van zendingen in het kader van civiel crisisbeheer, te dekken sluiten, is aan mevr. Vandenbroucke E., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 3 oktober 2022 's avonds.

Bij koninklijk besluit van 30 november 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/11/2022 pub. 08/12/2022 numac 2022034340 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid betaald of toegekend in de periode van november 2022 tot en met maart 2023 type koninklijk besluit prom. 30/11/2022 pub. 20/01/2023 numac 2022042960 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2022 type koninklijk besluit prom. 30/11/2022 pub. 16/01/2023 numac 2022034524 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit van 30 november 2022 ter bevordering van het psychologisch welzijn van jongeren en studenten die tot het doelpubliek van de OCMW's van de 5 grote steden behoren type koninklijk besluit prom. 30/11/2022 pub. 14/12/2022 numac 2022206569 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 30/11/2022 pub. 09/12/2022 numac 2022206623 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 30/11/2022 pub. 06/02/2023 numac 2022034687 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van 2.007.000 EUR aan de NMBS in toepassing van bijakte n° 14 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen sluiten is aan mevr. Delahaye L., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 30 november 2022 's avonds.

Bij koninklijk besluit van 4 december 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/12/2022 pub. 22/12/2022 numac 2022034656 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de werking van de Toezichtcommissie zoals bedoeld in de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 04/12/2022 pub. 05/01/2023 numac 2022043008 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het diergeneeskundig voorschrift voor gemedicineerde diervoeders type koninklijk besluit prom. 04/12/2022 pub. 16/12/2022 numac 2022206932 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van de directeur-generaal van het Paleis voor Schone Kunsten type koninklijk besluit prom. 04/12/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022034770 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de presentiegelden en de vergoedingen toegekend aan de leden van de Orde van architecten type koninklijk besluit prom. 04/12/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022034688 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van 1.074.022,00 EUR aan de Kerkfabriek van de Heilige Drievuldigheid in toepassing van bijakte n° 14 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 04/12/2022 pub. 08/02/2023 numac 2022034694 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van 731.850,68 EUR aan de Gemeente te Anderlecht in toepassing van bijakte n° 14 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 04/12/2022 pub. 06/02/2023 numac 2022043095 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk Besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van 3.904.168 EUR aan de Cliniques Universitaires Saint-Luc in toepassing van bijakte nr. 14 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen sluiten, is aan mevr. Herbiet E., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 22 november 2022 's avonds.

Bij koninklijk besluit van 30 november 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/11/2022 pub. 08/12/2022 numac 2022034340 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid betaald of toegekend in de periode van november 2022 tot en met maart 2023 type koninklijk besluit prom. 30/11/2022 pub. 20/01/2023 numac 2022042960 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2022 type koninklijk besluit prom. 30/11/2022 pub. 16/01/2023 numac 2022034524 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit van 30 november 2022 ter bevordering van het psychologisch welzijn van jongeren en studenten die tot het doelpubliek van de OCMW's van de 5 grote steden behoren type koninklijk besluit prom. 30/11/2022 pub. 14/12/2022 numac 2022206569 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 30/11/2022 pub. 09/12/2022 numac 2022206623 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 30/11/2022 pub. 06/02/2023 numac 2022034687 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van 2.007.000 EUR aan de NMBS in toepassing van bijakte n° 14 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen sluiten, is aan mevr. Vanhoutte G., griffier bij de vredegerechten van het arrondissement Antwerpen op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 31 oktober 2022 's avonds.

Bij koninklijk besluit van 30 november 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/11/2022 pub. 08/12/2022 numac 2022034340 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid betaald of toegekend in de periode van november 2022 tot en met maart 2023 type koninklijk besluit prom. 30/11/2022 pub. 20/01/2023 numac 2022042960 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2022 type koninklijk besluit prom. 30/11/2022 pub. 16/01/2023 numac 2022034524 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit van 30 november 2022 ter bevordering van het psychologisch welzijn van jongeren en studenten die tot het doelpubliek van de OCMW's van de 5 grote steden behoren type koninklijk besluit prom. 30/11/2022 pub. 14/12/2022 numac 2022206569 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 30/11/2022 pub. 09/12/2022 numac 2022206623 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 30/11/2022 pub. 06/02/2023 numac 2022034687 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van 2.007.000 EUR aan de NMBS in toepassing van bijakte n° 14 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen sluiten wordt mevr. Vanderheiden L. definitief benoemd in de klasse A1 met de titel van referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 4 oktober 2022.

Bij koninklijk besluit van 22 november 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/11/2022 pub. 22/12/2022 numac 2022042846 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 16 december 1950 houdende het tarief van de honoraria der notarissen type koninklijk besluit prom. 22/11/2022 pub. 30/01/2023 numac 2022034741 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2022 tot uitvoering van artikel 1675/27 van het Gerechtelijk Wetboek en tot organisatie van de toekenningsvoorwaarden, de betalingsmodaliteiten en het beheer van en de controle op de toelagen voor de oprichting van het centraal register collectieve schuldenregelingen type koninklijk besluit prom. 22/11/2022 pub. 11/01/2023 numac 2022042674 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2020 inzake milieuvriendelijke scheepvaart sluiten wordt mevr. Debecker L. definitief benoemd in de klasse A1 met de titel van referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 13 juni 2022.

Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/10/2022 pub. 07/11/2022 numac 2022034009 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2022 betreffende de registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken en tot opheffing van de koninklijk besluiten van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken en van 21 september 2004 betreffende de overbrenging van een voor het publiek opengestelde apotheek naar een gebouw van een luchthaven type koninklijk besluit prom. 26/10/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022034088 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen type koninklijk besluit prom. 26/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022042522 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 2, 3, 4, 10, 19, 22 en 59 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 26/10/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022034089 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de organisatie en werking van de Federale Raad voor de apothekers, in uitvoering van artikel 7/1, § 14, van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen type koninklijk besluit prom. 26/10/2022 pub. 31/10/2022 numac 2022042437 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot instelling van een mechanisme van staatswaarborg voor bepaalde kredieten afgesloten door leveranciers en tussenpersonen van aardgas en elektriciteit ten gevolge van de energiecrisis sluiten0 wordt mevr. Moreira Dias C. definitief benoemd in de klasse A1 met de titel van referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2022.

Bij koninklijk besluit van 4 december 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/12/2022 pub. 22/12/2022 numac 2022034656 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de werking van de Toezichtcommissie zoals bedoeld in de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 04/12/2022 pub. 05/01/2023 numac 2022043008 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het diergeneeskundig voorschrift voor gemedicineerde diervoeders type koninklijk besluit prom. 04/12/2022 pub. 16/12/2022 numac 2022206932 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van de directeur-generaal van het Paleis voor Schone Kunsten type koninklijk besluit prom. 04/12/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022034770 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de presentiegelden en de vergoedingen toegekend aan de leden van de Orde van architecten type koninklijk besluit prom. 04/12/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022034688 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van 1.074.022,00 EUR aan de Kerkfabriek van de Heilige Drievuldigheid in toepassing van bijakte n° 14 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 04/12/2022 pub. 08/02/2023 numac 2022034694 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van 731.850,68 EUR aan de Gemeente te Anderlecht in toepassing van bijakte n° 14 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 04/12/2022 pub. 06/02/2023 numac 2022043095 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk Besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van 3.904.168 EUR aan de Cliniques Universitaires Saint-Luc in toepassing van bijakte nr. 14 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen sluiten wordt mevr. Deleu K. definitief benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 16 september 2022.

Bij koninklijk besluit van 4 december 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/12/2022 pub. 22/12/2022 numac 2022034656 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de werking van de Toezichtcommissie zoals bedoeld in de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 04/12/2022 pub. 05/01/2023 numac 2022043008 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het diergeneeskundig voorschrift voor gemedicineerde diervoeders type koninklijk besluit prom. 04/12/2022 pub. 16/12/2022 numac 2022206932 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van de directeur-generaal van het Paleis voor Schone Kunsten type koninklijk besluit prom. 04/12/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022034770 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de presentiegelden en de vergoedingen toegekend aan de leden van de Orde van architecten type koninklijk besluit prom. 04/12/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022034688 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van 1.074.022,00 EUR aan de Kerkfabriek van de Heilige Drievuldigheid in toepassing van bijakte n° 14 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 04/12/2022 pub. 08/02/2023 numac 2022034694 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van 731.850,68 EUR aan de Gemeente te Anderlecht in toepassing van bijakte n° 14 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 04/12/2022 pub. 06/02/2023 numac 2022043095 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk Besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van 3.904.168 EUR aan de Cliniques Universitaires Saint-Luc in toepassing van bijakte nr. 14 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen sluiten wordt de heer Goffin G. definitief benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 12 augustus 2022.

Bij koninklijk besluit van 22 november 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/11/2022 pub. 22/12/2022 numac 2022042846 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 16 december 1950 houdende het tarief van de honoraria der notarissen type koninklijk besluit prom. 22/11/2022 pub. 30/01/2023 numac 2022034741 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2022 tot uitvoering van artikel 1675/27 van het Gerechtelijk Wetboek en tot organisatie van de toekenningsvoorwaarden, de betalingsmodaliteiten en het beheer van en de controle op de toelagen voor de oprichting van het centraal register collectieve schuldenregelingen type koninklijk besluit prom. 22/11/2022 pub. 11/01/2023 numac 2022042674 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2020 inzake milieuvriendelijke scheepvaart sluiten wordt mevr. Couck V. definitief benoemd in de klasse A1 met de titel van referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 4 oktober 2022.

Bij koninklijk besluit van 22 november 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/11/2022 pub. 22/12/2022 numac 2022042846 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 16 december 1950 houdende het tarief van de honoraria der notarissen type koninklijk besluit prom. 22/11/2022 pub. 30/01/2023 numac 2022034741 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2022 tot uitvoering van artikel 1675/27 van het Gerechtelijk Wetboek en tot organisatie van de toekenningsvoorwaarden, de betalingsmodaliteiten en het beheer van en de controle op de toelagen voor de oprichting van het centraal register collectieve schuldenregelingen type koninklijk besluit prom. 22/11/2022 pub. 11/01/2023 numac 2022042674 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2020 inzake milieuvriendelijke scheepvaart sluiten wordt mevr. De Witte S. definitief benoemd in de klasse A1 met de titel van referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 11 mei 2022.

Bij koninklijk besluit van 22 november 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/11/2022 pub. 22/12/2022 numac 2022042846 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 16 december 1950 houdende het tarief van de honoraria der notarissen type koninklijk besluit prom. 22/11/2022 pub. 30/01/2023 numac 2022034741 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2022 tot uitvoering van artikel 1675/27 van het Gerechtelijk Wetboek en tot organisatie van de toekenningsvoorwaarden, de betalingsmodaliteiten en het beheer van en de controle op de toelagen voor de oprichting van het centraal register collectieve schuldenregelingen type koninklijk besluit prom. 22/11/2022 pub. 11/01/2023 numac 2022042674 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2020 inzake milieuvriendelijke scheepvaart sluiten wordt de heer Verheyen W. definitief benoemd in de graad van griffier bij het hof van beroep te Antwerpen.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 22 september 2022.

Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/10/2022 pub. 07/11/2022 numac 2022034009 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2022 betreffende de registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken en tot opheffing van de koninklijk besluiten van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken en van 21 september 2004 betreffende de overbrenging van een voor het publiek opengestelde apotheek naar een gebouw van een luchthaven type koninklijk besluit prom. 26/10/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022034088 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen type koninklijk besluit prom. 26/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022042522 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 2, 3, 4, 10, 19, 22 en 59 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 26/10/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022034089 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de organisatie en werking van de Federale Raad voor de apothekers, in uitvoering van artikel 7/1, § 14, van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen type koninklijk besluit prom. 26/10/2022 pub. 31/10/2022 numac 2022042437 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot instelling van een mechanisme van staatswaarborg voor bepaalde kredieten afgesloten door leveranciers en tussenpersonen van aardgas en elektriciteit ten gevolge van de energiecrisis sluiten wordt mevr. Aiau S. definitief benoemd in de graad van griffier bij het hof van beroep te Brussel.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 25 januari 2022.

Bij koninklijk besluit van 30 november 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/11/2022 pub. 08/12/2022 numac 2022034340 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid betaald of toegekend in de periode van november 2022 tot en met maart 2023 type koninklijk besluit prom. 30/11/2022 pub. 20/01/2023 numac 2022042960 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2022 type koninklijk besluit prom. 30/11/2022 pub. 16/01/2023 numac 2022034524 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit van 30 november 2022 ter bevordering van het psychologisch welzijn van jongeren en studenten die tot het doelpubliek van de OCMW's van de 5 grote steden behoren type koninklijk besluit prom. 30/11/2022 pub. 14/12/2022 numac 2022206569 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 30/11/2022 pub. 09/12/2022 numac 2022206623 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 30/11/2022 pub. 06/02/2023 numac 2022034687 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van 2.007.000 EUR aan de NMBS in toepassing van bijakte n° 14 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen sluiten wordt mevr. Serlet C. definitief benoemd in de graad van griffier bij het hof van beroep te Gent.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 7 oktober 2022.

Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/10/2022 pub. 07/11/2022 numac 2022034009 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2022 betreffende de registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken en tot opheffing van de koninklijk besluiten van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken en van 21 september 2004 betreffende de overbrenging van een voor het publiek opengestelde apotheek naar een gebouw van een luchthaven type koninklijk besluit prom. 26/10/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022034088 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen type koninklijk besluit prom. 26/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022042522 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 2, 3, 4, 10, 19, 22 en 59 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 26/10/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022034089 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de organisatie en werking van de Federale Raad voor de apothekers, in uitvoering van artikel 7/1, § 14, van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen type koninklijk besluit prom. 26/10/2022 pub. 31/10/2022 numac 2022042437 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot instelling van een mechanisme van staatswaarborg voor bepaalde kredieten afgesloten door leveranciers en tussenpersonen van aardgas en elektriciteit ten gevolge van de energiecrisis sluiten wordt mevr. Vennekens Y. definitief benoemd in de graad van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 9 juni 2022.

Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/10/2022 pub. 07/11/2022 numac 2022034009 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2022 betreffende de registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken en tot opheffing van de koninklijk besluiten van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken en van 21 september 2004 betreffende de overbrenging van een voor het publiek opengestelde apotheek naar een gebouw van een luchthaven type koninklijk besluit prom. 26/10/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022034088 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen type koninklijk besluit prom. 26/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022042522 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 2, 3, 4, 10, 19, 22 en 59 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 26/10/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022034089 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de organisatie en werking van de Federale Raad voor de apothekers, in uitvoering van artikel 7/1, § 14, van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen type koninklijk besluit prom. 26/10/2022 pub. 31/10/2022 numac 2022042437 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot instelling van een mechanisme van staatswaarborg voor bepaalde kredieten afgesloten door leveranciers en tussenpersonen van aardgas en elektriciteit ten gevolge van de energiecrisis sluiten wordt mevr. Van den Bossche C. definitief benoemd in de graad van griffier bij de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 25 oktober 2022.

Bij koninklijk besluit van 21 december 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 16/01/2023 numac 2023030091 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken 21 DECEMBER 2022 - Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale dotatie voor uitrusting handhaving openbare orde voor de lokale politie voor het jaar 2022 type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 06/01/2023 numac 2022043368 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 2004 betreffende de erkenning van havenarbeiders in de havengebieden die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 16/01/2023 numac 2023030093 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone van een federale sociale toelage voor het jaar 2022 type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 16/01/2023 numac 2023030089 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale basisdotatie aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone voor het jaar 2022 en tot vaststelling van het bedrag van de maandelijkse voorschotten op de federale basisdotatie toegekend voor het jaar 2023 sluiten wordt mevr. Serrurier A. definitief benoemd in de graad van griffier bij de arbeidsrechtbank Gent, gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 12 augustus 2022.

Bij koninklijk besluit van 27 november 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/11/2022 pub. 21/12/2022 numac 2022042981 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften type koninklijk besluit prom. 27/11/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022042732 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft de onderzoekers, stagiairs en vrijwilligers type koninklijk besluit prom. 27/11/2022 pub. 18/01/2023 numac 2022034601 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 januari 2008 tot goedkeuring van het reglement betreffende het verlenen van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan de leden van de geintegreerde politiediensten type koninklijk besluit prom. 27/11/2022 pub. 25/01/2023 numac 2022034435 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanweijzing van de enige verlener van gemeenschappelijke informatiediensten tot uitvoering van uitvoeringsverordening 2021/664 van de commissie van 22 april 2021 inzake een regelgevingskader voor U-space sluiten wordt mevr. Maes E. definitief benoemd in de graad van griffier bij de ondernemingsrechtbank Antwerpen, gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 4 oktober 2022.

Bij koninklijk besluit van 5 juli 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/07/2022 pub. 06/12/2022 numac 2022015004 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de bijdrage "risicogroepen" voor het jaar 2022 type koninklijk besluit prom. 05/07/2022 pub. 04/01/2023 numac 2022015009 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de wijziging en coördinatie van het sociaal sectoraal pensioenstelsel en overgang van solidariteitsinstelling met overdracht van het solidariteitsfonds type koninklijk besluit prom. 05/07/2022 pub. 13/09/2022 numac 2022203611 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage voor het "Fonds voor vorming in de scheikundige nijverheid" type koninklijk besluit prom. 05/07/2022 pub. 04/01/2023 numac 2022203641 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2019 betreffende de toekenning van aanvullende werkloosheidsuitkeringen en van de wettelijke vergoeding type koninklijk besluit prom. 05/07/2022 pub. 13/09/2022 numac 2022203610 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende de seniorvakantie type koninklijk besluit prom. 05/07/2022 pub. 13/09/2022 numac 2022203608 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 62 jaar in de ondernemingen van de dagbladpers (1) type koninklijk besluit prom. 05/07/2022 pub. 04/01/2023 numac 2022203642 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de tegemoetkomingen van Constructiv in geval van arbeidsongevallen met ernstige of dodelijke afloop, beroepsziekte, gewone ziekte of ongeval van gemeen recht sluiten wordt mevr. Jansen V. definitief benoemd in de graad van griffier bij de vredegerechten van het arrondissement Antwerpen.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 2 maart 2022.

Bij koninklijk besluit van 4 december 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/12/2022 pub. 22/12/2022 numac 2022034656 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de werking van de Toezichtcommissie zoals bedoeld in de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 04/12/2022 pub. 05/01/2023 numac 2022043008 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het diergeneeskundig voorschrift voor gemedicineerde diervoeders type koninklijk besluit prom. 04/12/2022 pub. 16/12/2022 numac 2022206932 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van de directeur-generaal van het Paleis voor Schone Kunsten type koninklijk besluit prom. 04/12/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022034770 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de presentiegelden en de vergoedingen toegekend aan de leden van de Orde van architecten type koninklijk besluit prom. 04/12/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022034688 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van 1.074.022,00 EUR aan de Kerkfabriek van de Heilige Drievuldigheid in toepassing van bijakte n° 14 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 04/12/2022 pub. 08/02/2023 numac 2022034694 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van 731.850,68 EUR aan de Gemeente te Anderlecht in toepassing van bijakte n° 14 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 04/12/2022 pub. 06/02/2023 numac 2022043095 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk Besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van 3.904.168 EUR aan de Cliniques Universitaires Saint-Luc in toepassing van bijakte nr. 14 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen sluiten wordt mevr. Huylenbroeck Y. definitief benoemd in de graad van griffier bij de vredegerechten van het arrondissement Oost-Vlaanderen.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 28 oktober 2022.

Bij koninklijk besluit van 30 november 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/11/2022 pub. 08/12/2022 numac 2022034340 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid betaald of toegekend in de periode van november 2022 tot en met maart 2023 type koninklijk besluit prom. 30/11/2022 pub. 20/01/2023 numac 2022042960 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2022 type koninklijk besluit prom. 30/11/2022 pub. 16/01/2023 numac 2022034524 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit van 30 november 2022 ter bevordering van het psychologisch welzijn van jongeren en studenten die tot het doelpubliek van de OCMW's van de 5 grote steden behoren type koninklijk besluit prom. 30/11/2022 pub. 14/12/2022 numac 2022206569 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 30/11/2022 pub. 09/12/2022 numac 2022206623 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 30/11/2022 pub. 06/02/2023 numac 2022034687 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van 2.007.000 EUR aan de NMBS in toepassing van bijakte n° 14 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen sluiten wordt mevr. Fonteyn A. definitief benoemd in de graad van griffier bij de politierechtbank Oost-Vlaanderen.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 11 oktober 2022.

Bij koninklijk besluit van 22 november 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/11/2022 pub. 22/12/2022 numac 2022042846 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 16 december 1950 houdende het tarief van de honoraria der notarissen type koninklijk besluit prom. 22/11/2022 pub. 30/01/2023 numac 2022034741 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2022 tot uitvoering van artikel 1675/27 van het Gerechtelijk Wetboek en tot organisatie van de toekenningsvoorwaarden, de betalingsmodaliteiten en het beheer van en de controle op de toelagen voor de oprichting van het centraal register collectieve schuldenregelingen type koninklijk besluit prom. 22/11/2022 pub. 11/01/2023 numac 2022042674 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2020 inzake milieuvriendelijke scheepvaart sluiten wordt de heer Knockaert B. definitief benoemd in de graad van griffier bij de politierechtbank Halle-Vilvoorde.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 9 maart 2022.

Bij koninklijk besluit van 24 november 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/11/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022206747 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2017 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk type koninklijk besluit prom. 24/11/2022 pub. 30/11/2022 numac 2022034034 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot hernieuwing van mandaat van lid van het Federaal Planbureau sluiten wordt mevr. Alias R. definitief benoemd in de klasse A1 met de titel van parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 29 oktober 2022.

Bij koninklijk besluit van 4 december 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/12/2022 pub. 22/12/2022 numac 2022034656 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de werking van de Toezichtcommissie zoals bedoeld in de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 04/12/2022 pub. 05/01/2023 numac 2022043008 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het diergeneeskundig voorschrift voor gemedicineerde diervoeders type koninklijk besluit prom. 04/12/2022 pub. 16/12/2022 numac 2022206932 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van de directeur-generaal van het Paleis voor Schone Kunsten type koninklijk besluit prom. 04/12/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022034770 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de presentiegelden en de vergoedingen toegekend aan de leden van de Orde van architecten type koninklijk besluit prom. 04/12/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022034688 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van 1.074.022,00 EUR aan de Kerkfabriek van de Heilige Drievuldigheid in toepassing van bijakte n° 14 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 04/12/2022 pub. 08/02/2023 numac 2022034694 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van 731.850,68 EUR aan de Gemeente te Anderlecht in toepassing van bijakte n° 14 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 04/12/2022 pub. 06/02/2023 numac 2022043095 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk Besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van 3.904.168 EUR aan de Cliniques Universitaires Saint-Luc in toepassing van bijakte nr. 14 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen sluiten wordt de heer Frala N. definitief benoemd in de klasse A1 met de titel van parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 15 november 2022.

Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/10/2022 pub. 05/12/2022 numac 2022034040 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de rechtskundig bijzitter bij de provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Antwerpen type koninklijk besluit prom. 23/10/2022 pub. 09/11/2022 numac 2022042531 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 2020 tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel voor het gebruik van rijpaden type koninklijk besluit prom. 23/10/2022 pub. 18/11/2022 numac 2022042530 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden type koninklijk besluit prom. 23/10/2022 pub. 15/12/2022 numac 2022042593 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 23/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206295 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende machtiging aan de Koninklijke Muntschouwburg om een vennootschap op te richten type koninklijk besluit prom. 23/10/2022 pub. 30/01/2023 numac 2022034759 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de Commissie tot beheer van het Koninklijk Gesticht van Mesen type koninklijk besluit prom. 23/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206296 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende machtiging aan het Nationaal Orkest van België om een vennootschap op te richten type koninklijk besluit prom. 23/10/2022 pub. 25/11/2022 numac 2022042525 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de gevoelige zones in het kader van de wet van 17 februari 2022 tot invoering van bijkomende beveiligingsmaatregelen voor de verstrekking van mobiele 5G-diensten type koninklijk besluit prom. 23/10/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022042725 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-53-5 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 bestemd voor de terugbetalingen aan de oorspronkelijke departementen van vergoedingen en werkings- en ontplooiingskosten aan militairen, aan leden van de Federale Politie, aan vertegenwoordigers van de magistratuur en aan personeelsleden van Justitie, van Buitenlandse Zaken, van Financiën en andere overheidsdiensten belast met zendingen in het buitenland of de planning en voorbereiding van zendingen in het kader van civiel crisisbeheer, te dekken sluiten, wordt het koninklijk besluit van 29 mars 2022 waarbij mevr. Tshome Neweji S. werd benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel als onbestaande beschouwd.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State http://www.raadvst-consetat.be/)

^