Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 26 december 2022
gepubliceerd op 05 januari 2023

Koninklijk besluit tot gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad, betreffende de publieke sector

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer, federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2022207350
pub.
05/01/2023
prom.
26/12/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER, FEDERALE OVERHEIDSDIENST INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE, FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE, FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN, FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


26 DECEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad, betreffende de publieke sector


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de herstel wet van 22 januari 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende sociale bepalingen, artikel 105, § 1, vervangen bij de wet van 26 maart 1999 en gewijzigd bij de wetten van 10 augustus 2001, 30 december 2009 en 2 september 2018;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 augustus 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 november 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/11/1998 pub. 28/11/1998 numac 1998002123 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen sluiten betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999012413 bron ministerie van ambtenarenzaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen sluiten betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 maart 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/03/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009191 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan sluiten betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan;

Gelet op het koninklijk besluit 10 juni 2002 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van de overheidsbedrijven die in toepassing van de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven bestuursautonomie verkregen hebben;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/11/2009 pub. 07/12/2009 numac 2009204878 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende toekenning aan de personeelsleden van de Belgische Technische Coöperatie van het recht op ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid sluiten houdende toekenning aan de personeelsleden van de Belgische Technische Coöperatie van het recht op ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid;

Gelet op het koninklijk besluit van besluit van 29 april 2013 houdende toekenning aan de personeelsleden van de Cel voor Financiële Informatieverwerking van het recht op ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid;

Gelet op het koninklijk besluit van besluit van 12 mei 2014 houdende toekenning aan de contractuele personeelsleden van de Ombudsdienst voor Energie van het recht op ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 2 februari 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 25 april 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 17 februari 2022;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, gegeven op 17 februari 2022;

Gelet op het advies nr. 92 van het Comité Overheidsbedrijven, gegeven op 28 juni 2022;

Gelet op het protocol nr. 233/3 van het Gemeenschappelijk Comité voor alle overheidsdiensten, gegeven op 13 oktober 2022;

Gelet op de regelgevingsimpactanalyse, uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het advies nr. 72.555./1 van de Raad van State, gegeven op 14 december 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Werk en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad.

Art. 2.In artikel 4quater/1, § 3, van het koninklijk besluit van 12 augustus 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra, ingevoegd bij het besluit van 18 juli 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid wordt het woord "gemotiveerde" ingevoegd tussen de woorden "de overheid zijn" en "beslissing schriftelijk mede te delen"; 2° het wordt aangevuld met een lid, luidende: "Het uitblijven van een beslissing wordt gelijkgesteld met een akkoord van de overheid.".

Art. 3.In artikel 35/1, § 3, van het koninklijk besluit van besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen, ingevoegd bij het besluit van 18 juli 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid wordt het woord "gemotiveerde" ingevoegd tussen de woorden "de voorzitter van het directiecomité, de secretaris-generaal of hun afgevaardigde, zijn" en "beslissing schriftelijk mede te delen"; 2° het wordt aangevuld met een lid, luidende : "Het uitblijven van een beslissing wordt gelijkgesteld met een akkoord van de voorzitter van het directiecomité, de secretaris-generaal of hun afgevaardigde.".

Art. 4.In artikel 12/1, § 3, van het koninklijk besluit van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999012413 bron ministerie van ambtenarenzaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen sluiten betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen, ingevoegd bij het besluit van 18 juli 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid wordt het woord "gemotiveerde" ingevoegd tussen de woorden "de overheid zijn" en "beslissing schriftelijk mede te delen"; 2° het wordt aangevuld met een lid, luidende : "Het uitblijven van een beslissing wordt gelijkgesteld met een akkoord van de overheid.".

Art. 5.In artikel 32/1, § 3, van het koninklijk besluit van 16 maart 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/03/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009191 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan sluiten betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan, ingevoegd bij het besluit van 18 juli 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid wordt het woord "gemotiveerde" ingevoegd tussen de woorden "van het Gerechtelijk Wetboek, zijn" en "beslissing schriftelijk mede te delen"; 2° het wordt aangevuld met een lid, luidende : "Het uitblijven van een beslissing wordt gelijkgesteld met een akkoord van de Minister van Justitie of de overheid waaronder het personeelslid ressorteert.".

Art. 6.In artikel 13/1, § 3, van het koninklijk besluit van 10 juni 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/06/2002 pub. 18/06/2002 numac 2002012710 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van de overheidsbedrijven die in toepassing van de wet van 21 maart 1991 houdende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven bestuursautonomie verkregen hebben sluiten betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van de overheidsbedrijven die in toepassing van de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven bestuursautonomie verkregen hebben, ingevoegd bij het besluit van 18 juli 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid wordt het woord "gemotiveerde" ingevoegd tussen de woorden "de werkgever zijn" en "beslissing schriftelijk mede te delen"; 2° het wordt aangevuld met een lid, luidende : "Het uitblijven van een beslissing wordt gelijkgesteld met een akkoord van de werkgever.".

Art. 7.In artikel 3/1, § 3, van het koninklijk besluit van 16 november 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/11/2009 pub. 07/12/2009 numac 2009204878 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende toekenning aan de personeelsleden van de Belgische Technische Coöperatie van het recht op ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid sluiten houdende toekenning aan de personeelsleden van de Belgische Technische Coöperatie van het recht op ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid, ingevoegd bij het besluit van 18 juli 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid wordt het woord "gemotiveerde" ingevoegd tussen de woorden "het BTC zijn" en "beslissing schriftelijk mede te delen"; 2° het wordt aangevuld met een lid, luidende : "Het uitblijven van een beslissing wordt gelijkgesteld met een akkoord van het BTC.".

Art. 8.In artikel 3/1, § 3, van het koninklijk besluit van 29 april 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/04/2013 pub. 13/05/2013 numac 2013201170 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende toekenning aan de personeelsleden van de Cel voor Financiële Informatieverwerking van het recht op ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid sluiten houdende toekenning aan de personeelsleden van de Cel voor Financiële Informatieverwerking van het recht op ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid, ingevoegd bij het besluit van 18 juli 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid wordt het woord "gemotiveerde" ingevoegd tussen de woorden "het CFI zijn" en "beslissing schriftelijk mede te delen"; 2° het wordt aangevuld met een lid, luidende : "Het uitblijven van een beslissing wordt gelijkgesteld met een akkoord van het CFI.".

Art. 9.In artikel 3/1, § 3, van het koninklijk besluit van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 23/05/2014 numac 2014202144 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende toekenning aan de contractuele personeelsleden van de Ombudsdienst voor Energie van het recht op ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid sluiten houdende toekenning aan de contractuele personeelsleden van de Ombudsdienst voor Energie van het recht op ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid, ingevoegd bij het besluit van 18 juli 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid wordt het woord "gemotiveerde" ingevoegd tussen de woorden "de werkgever zijn" en "beslissing schriftelijk mede te delen"; 2° het wordt aangevuld met een lid, luidende : "Het uitblijven van een beslissing wordt gelijkgesteld met een akkoord van de werkgever.".

Art. 10.Dit besluit treedt in werking op de tiende dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Dit besluit is van toepassing op de aanvragen die bij de werkgever worden ingediend vanaf de in het eerste lid bedoelde datum van inwerkingtreding.

Art. 11.De minister bevoegd voor Werk, de minister bevoegd voor Financiën en Ontwikkelingssamenwerking, de minister bevoegd voor Justitie, belast met de Regie der gebouwen, de minister bevoegd voor Energie, de minister bevoegd voor Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij, de minister bevoegd voor Mobiliteit, belast met Skeyes en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen, de minister bevoegd voor Telecommunicatie en Post, zijn ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Ciergnon, le 26 décembre 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE De Minister van Mobiliteit, G. GILKINET De Minister Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post P. DE SUTTER De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE De Minister van Binnenlandse Zaken, belast met de Nationale Loterij, A. VERLINDEN De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid, F. VANDENBROUCKE De Minister van Energie, T. VAN DER STRAETEN

^